DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1935 str. 3     <-- 3 -->        PDF

............


.... 59. ........ 1935


Ing. VLADISLAV BELTRAM (SUPETAR — BRAČ):


POJAVA GUBARA (LYMANTRIA DISPAR)
NA PRIMORSKOJ MAKIJI


(LYMANTRIA DISPAR SUR LE MAQUIS DALMATE)


Na skupštini J. Š. U. u Sarajevu g. 1934 održao je g. Ing. J. Šlander,
sreski šumarski referent u Mostaru, interesantno predavanje o pojavi
gubara u hrastovim šumama mostarskog sreza i o njegovom suzbijanju
biološkom metodom pomoću zaraze poliedrijom. Biće od interesa spomenuti
slučaj na otoku Braču, gdje je gubar pod inače vrlo povoljnim
uslovima za svoj razvoj podlegao svome neprijatelju kalosomi (Gallosoma
sycophanta).


Otok Brač je po svojoj veličini od 394 km" najveći otok u srednjem
Primorju, sa najvećom visinom od 778 m. Sa geološkog gledišta otok je
antiklinala sa krednim vapnencima. Klima je dosta umjerena, jedino
uslijed utjecaja hladnih struja iz Vrulje i Omiša nešto oštrija. Na tom
otoku postoje 2 klimatske i vegetacione zone: primorska (do oko 400 m
nadmorske visine), a povrh ove visinska. Razlika u srednjoj godišnjoj
temperaturi obiju zona iznosi oko 5° C, a u godišnjim oborinama oko
400—500 mm (primorska zona 800 mm, visinska 1200—1300 mm). U
primorskoj zoni uspijevaju maslina i alepski bor, u visinskoj autohtoni
crni bor, dok su obe zone prirodno stanište česmine (Qu. ilex). Primorska
je zona nagnuta, a visinska sačinjava plato.


Na tom platou na nadmorskoj visini od 400 m pojavio se kraj sela
Praznica, općine Pučišća, godine 1932 gubar u strahovitim množinama
na česminovim šumama (šikarama), voćnjacima i vinogradima. Po ljudskom
pamćenju je na ovom otoku ovo prva njegova zaraza te je gubar
bio tu uopće potpuno nepoznat.


Gubar je napao 10—20 godišnju izdanačku česminovu šumu —
šikaru kod sela Praznica, 25 km cestom daleko od sreskog mjesta Supetra.
Dne 20 VI 1932 gusjenice brste na ukupnoj površini od cea 40 ha,
te su već skoro odrasle. Centra zaraze su tri: »Buškova glava«, % km
južno, »Trtor«, 2J/2 km cestom zapadno i »Draževac«, 1 km istočno od
sela Praznica. Općinski lugar sela Praznica primijetio je prvih dana juna
sićušne´gusjenice u šumi, neznajući kakav bi to bio insekt. 5 VI obavijestio
je o toj pojavi općinsku upravu u Pučišćima. Prijava je stigla u ruke
sreskog šumarskog referenta 13. VI.


547
ŠUMARSKI LIST 12/1935 str. 4     <-- 4 -->        PDF

Kako je gubar na Braču bio potpuno nepoznat, to je njegova pojava


silno iznenadila, naročito zbog svog velikog opsega. Pri tom moralo se,


naravno, odmah pomisliti, da je gubar u tom predjelu najmanje već jednu


do dvije godine. Zbilja, javio se čovjek, koji je izjavio, da je g. 1931 pri


mijetio ove iste gusjenice u položaju »Buškova glava« na česmini, ali u


tako neznatnom broju, da im nije pridavao nikakovu važnost. Te su gu


sjenice jedva primjetno obrstile bile samo .-> ha česminove šikare. Sada


je već bilo jasno, otkuda najedamputa tolika navala.


Kraj ovakove zaraze momentano nije bila moguća nikakova borba
protiv gusjenica, koje su napredovale brzim tempom. Preko ceste kretale
su se brzinom cea V> km na sat i skoro su prekrile površinu od
300 ha. Qubar je brstio sve, što je na svome putu našao: česminu, hrast
kitnjak, makljen (Acer monspessulanum), borovicu (Juniperus .....drus),
kupinu, travu, trešnju, višnju, oskorušu, pače i lozu, ako nije bila
dobro polivena modrom galicom. Crnog jasena i zelenike (Phvllirea
media) ne bi gusjenice ni ticale, sve da su slučajno i zalutale na ova
stabla. Kolika je bila gustoća gusjenica, vidi se po ovome: Još neobršten
česminov džbun bio je za pokus dobro poliven modrom galicom, rastopinom,
kao što se upotrebljava za lozu. Nekoliko dana gubar ga nije taknuo,
ali čim je obrstio okolinu, latio se i toga džbuna i ogolio ga potpuno,
bez vidnih štetnih posljedica. Čak su po dvije gusjenice u zajednici žderale
mali česminov list. Kako su gusjenice žderale čvrsto česminovo lišće,
pričinjalo se uhu, kao da ogromno stado koza brsti šumu.


Gusjenice su postigle kulminaciju u svome razvoju oko 25 VI, kada
su počele da se viđaju prve kukuljice gubara, a 5 VII bilo je već 80%
zakukuljenih gusjenica. 8 VII primijećen je prvi leptir. 27 VII bila je sva
sila leptira i već su ženke počele da legu gnjezda jajašca, a 10 VIII primijećen
je posljednji leptir. Uslovi za razvoj gubara od gusjenice pa do
novih jajašaca bili su najpovoljniji, jer su bila dosta suha topla vremena.
Lugar je napravio pokus: od 100 kukuljica izleglo se 37 ženki i 42 mužjaka
leptira, ostale su kukuljice zatajile. Sakupljanje gusjenica, kukuljica ili
ženki leptira, bilo bi kraj takove mase beskorisno.


Međutim, kada su gusjenice bile napola odrasle, pojavio se kalosoma
(Callosoma sycophanta), kukac, kojeg dotle na Braču niko nije
poznavao a valjda ni primijetio, pošto bi ga zbog njegove veličine, sjajne
boje i muškatnog mirisa svakako bili morali uočiti barem pastiri ovaca,
koji onuda pasu svoja stada. Spočetka vrlo rijedak, pojavio se kalosoma
do 25 VI u znatnom broju kao imago, a oko toga dana i kao ličinka.
Spočetka vrlo plašljiv sakrivao bi se kukac, kad bi štogod nešto jače
zašuškalo, u sušanj. Kasnije je postao odvažniji. Bilo je veoma zanimljivo
promatrati, kako se imago i njegova crna ličinka penju do najsitnije grančice
u potrazi za gusjenicama gubara, uhvate je, uštinu klještima po sredini
tijela i sišu njezinu sadržinu. Kalosoma slabo lijeta i to samo rijetko,
na kojih 10—20 metara udaljenosti. Vid mu izgleda slab, a sluh odličan.
Da je tome tako, potvrđuje to, što imago i ličinka obilaze vrlo temeljito
i one grane i grančice, na kojima nema gusjenica. Interesantna je ličinka
kalosome, koja se unatoč svog dugačkog zatka i samo tri para nogu (na
oprsju), ipak odlično penje, a još proždrljivija je od imaga. 5 VII bilo je
već više ličinki nego imagina. 14 VII vidjela se posljednja ličinka a dva
dana kasnije posljednji imago kalosome. Ipak je još 10 XI našao lugar
pod stijenjem 2 imaga i jednu ličinku.


548
ŠUMARSKI LIST 12/1935 str. 5     <-- 5 -->        PDF

Gusjenice gubara kukuljile su se pojedince po granama a češće pod
kamenjem i stijenjem i to u čitavim kolonijama od 30 pa do 150 komada.
Ovakove kolonije napadala je ličinka kalosome najrade te bi ubadala
kukuljice i praznila ih. Nije se zapažalo, da kalosoma hvata trome gubarove
leptiriće, koje su se nalazile pri zemlji na kamenju i granama, jer
je imao lakše hrane u nepomičnim kukuljicama. (Prema ü. Cecconi-u
»Manuale d´entomologia forestale«, kalosoma napada i leptiriću). Istina,
gubar u obliku gusjenice i kukuljice nije pretrpio ni 30% gubitaka, ipak
je kalosoma davao mnogo nade u uspjeh kod suzbijanja gubara. Prije
nego su se pojavila legla jajašaca, računalo se, da će se barem najzaraženiji
dio šume-šikare (visine 2—4 metra) sa gnjezdima jajašaca posjeći
i palenjem vapnenice uništiti veći dio jajašaca, jer se računalo, prema


SI. 1. Po gubaru obrštena česminova šikara kod Praznica dne 17. VII. 1932.
Foto: Ing. J. Marčić.


praksi u našim sjevernijim predjelima, da će gubar odlagati jajašca po
stablima. No, gotovo sva legla nalazila su se pod stijenama i kamenjem,
tako da ih je bilo većinom vrlo teško pronaći.


Česminova šuma bila je na površini od 300 ha, na periferiji djelomično,
a inače potpuno obrštena do jednog lista i posljednjeg pupa. Ova
vrst šume pokazala je vanredan vitalitet. Već polovinom jula počela je
da baca nove pupove i razvija lišće i već krajem augusta našla se šuma
potpuno pomlađena. Istina, u julu nije bila baš velika suša. Šteta uostalom
nije bila velika. Šuma je pretrpila nešto na prirastu. Nekoliko stotina
stabala voćaka bilo je obršteno, a od tih samo je malen broj uginuo.


Jajašca gubara kroz narednu zimu nisu mogla da stradaju, jer su
bila pod stijenjem zaklonjena i od same vlage. U toku zime opazilo se,
da su pojedina legla gubarevih jajašaca ispražnjena, do polovice pa i do


S 49
ŠUMARSKI LIST 12/1935 str. 6     <-- 6 -->        PDF

posljednjeg jajašca, kao da je neko oprezno povadio jedno jaje za drugim,
a da se uzročnik nije mogao da ustanovi. Na ovaj način nestalo je mjestimično
i do polovice od ukupnog broja gnijezda i to na mjestima, kuda
je teško koja ptica mogla da dopre. Gubar je bio, eto, prilično decimiran
do proljeća 1933, pa se njegova pojava u toj godini očekivala s najvećim
interesovanjem.


SI. 2. Potpuno obrštena česmina kraj netaknutog jasena.


Foto: Ing. J. Marčić.


U martu 1933 primijetio je lugar prvu ličinku kalosome, a 18 IV,
prekopavajući .. ha vinograda, našao je 50 imagina kalosome u zemlji.
20 IV izmilile su prve gubareve gusjenice a četrnaest dana kasnije, 4 V,
javlja isti lugar:


»Da Vam javim žalosnu vijest o gubaru. Koliko mi se čini, u tolikoj
ogromnoj množini se je pojavio gubar, da nećemo u Praznicama moći


550
ŠUMARSKI LIST 12/1935 str. 7     <-- 7 -->        PDF

stati u kućama. Na stablima (makljenovima), što smo u selu polijevali1
gubarova jajašca, bio je loš uspjeh. Iz polivenih gnijezda izašle su gusjenice,
iako ne baš sve. Prošlih dana puhalo je jugo i raznijelo gubara
svukuda. Počeli su da idu od gnijezda ali još nisu počeli da jedu. Ima
ih ogromna množina, a naš hrušt još nije počeo da izlazi iz zemlje. Toliko
Vam do znanja, ali će biti svaki rad proti gubara uzalud, pošto će biti
pokriveno sve svuda sa gubarom.«


Stvarno, mjestimice bilo je malih gusjenica na 1 dm2 površine i do
stotinu, a prekrivale su gomile kamenja i zidove kuća u selu. Gusjenice
su se nalazile na čitavoj površini, no, najviše ih je bilo na mjestima, gdje
su godine 1932 zaustavile svoje napredovanje. Gubitak, što ga je bio
gubar pretrpio kroz prošlu godinu i g. 1933 do svoje nove pojave, nije se
primijetio.


Kiše i duboki pad temperature na ." C krajem aprila 1933 gubara
nije mnogo omeo, jer je većina gusjenica izašla iza toga. Od 8 do 18 V


SI. 3. Položaj zaražene šume kod Praznica g. 1932.


bilo je osam kišnih dana sa ukupno 70 mm kiše. Kišilo je i danju i noću.
Temperatura je k tome pala i na 9° C. Ovo je vrijeme bilo po gubara
kobno. Gusjenice su ginule u masama. Do 22 V ostalo ih je na životu
najviše 5%. Toga dana vidio je lugar 2 hrušta (imagina), a 25 V jednog.
Kiše od 29 i 30 V, te od 2 VI opet su uništile preko polovice preostalih
gusjenica. Hrušta kalosome bilo je 3 VI u ogromnom broju, »tako da će
hruštevi ostati i gladni, jer su gusjenice još malešne i nema ih mnogo«,
tako je glasio izvještaj lugara. U koliko je gusjenica preostalo iza ubitačnih
kiša, nisu davale izgleda da pobolijevaju.


Stanje prvih dana jula 1933 bilo je ovakovo: izraslih gusjenica ima
samo u uskom rubnom pojasu zaražene površine i to samo u vrlo malom
broju, tako da je šteta od brštenja upravo neznatna. Gustoća gusjenica
ne dosiže tu ni 10% od one iz prošle godine. Naskoro 30 gusjenica dolazi
po jedan kukac kalosoma, koji ih uništava. Po ostaloj površini gusjenica
više nema, jer je ostatak iza kiša očistio kalosoma, koji napada već i na
skakavce, kupusne gusjenice i druge, a zbog pomanjkanja hrane i ugiba.


1 Pokus sa l°/0 rastopine „Nosprasena"-insekticida, arsenova preparata.


551
ŠUMARSKI LIST 12/1935 str. 8     <-- 8 -->        PDF

Na tlu se nalazi sva sila uginulih hrušteva kalosome. Ima mnogo izgleda,
da će gubar ovog puta podleći.


7 VII zapažene su prve kukuljice gubara, a već 19 VII prvi leptir.
11 VIII nabrojio je lugar samo kojih 200 leptira-mužjaka a nijedne ženke,
premda je pretraživao cijeli prostor. Kalosome, hrušta ni ličinke, nije
više vidio. 24 VIII više nije bilo traga gubaru ni kalosomi niti su se


1933


[/....^.^


±


tKzf*^


Sojenica. ^fo


SI. 4.


našla gubareva legla. Izgledalo je, da je gubar zaista kapitulirao. Šteta
u šumi nije se ni primijetila, a drugdje je nije ni bilo.


Što se nije vidjela nijedna leptirića, pripisati je tome, da je kalosoma
u oba svoja oblika uništio i većinu tromih gubarevih ženki. Ovo
baš nije zapaženo, ali može da se zaključi prema navodima g. Cecconi-a.
Propadanje kalosome od gladi u masama, i hrušta i ličinaka, i ako je
istovremeno na rubovima zaražene površine bilo još dovoljno gubarevih
gusjenica, dokazuje ponovno, da taj kukac nema razvijen instinkt u traženju
hrane.


552
ŠUMARSKI LIST 12/1935 str. 9     <-- 9 -->        PDF

Godine 1934 oko 20 i 25 IV vidjelo se na krajnjem zapadu zaraze
iz g. 1933 na dva česminova džbuna nekoliko desetina 5 mm dugačkih
gubarevih gusjenica. Iza nekoliko kiša, koje su onih dana pale, nestalo
je gusjenica, a da se kalosoma uopće nije vidio.


Godine 1935 uza svu pažnju lugara i pastira nije se našao gubaru
nikakav trag, dok se kalosoma hrušt ipak znao gdjegdje da pojavi.


Ova pojava gubara na primorskoj makiji nije osamljena, no obično
nikada ne traje dugo, pa da je poslije za mnogo vremena više nema.2
Klimatski faktori i uslovi prehrane izgleda da nisu manje povoljni nego
u Slavoniji ili Šumadiji. Uza sve to gubar ne može da se održi stalno.
Načini njegova suzbijanja, kako se drugdje provode, tu su nemogući.
Struganje i premazivanja legla nije provedivo, jer se ona u velikoj većini
nalaze sakrivena pod stijenjem, a da nema kalosome, nije teško predvidjeti,
koje bi dimenzije ovakova zaraza mogla da zauzme. U tom slučaju
gubar bi mogao postati pravom katastrofom Brača. Kalosoma, bez
sumnje ne može sam da suzbije gubara, ali kada ovog zadese vremenske
katastrofe, kao što je bila ona u maju 1933, može kalosoma da nam pruža
najvećih usluga.


Prema Cecconi-u jedan par kukaca zajedno sa svojim potomstvom
(ličinkama) u prvoj godini može da uništi 6.000 gubara, u vidu gusjenice,
kukuljice i leptiriće. Kukac živi više godina. Ženka snese na godinu nekoliko
stotina jajašaca, iz kojih poslije nekoliko dana izađu crne ličinke,
koje žive vani 3 nedjelje. Kukac se preobrazi iz kukuljice još iste jeseni
te čeka u zemlji sakriven do proljeća. Prema vlastitim zapažanjima, kako
naročito ličinka brzo uništava gubara, mogao bi broj gusjenica, koje
kalosoma uništi kroz godinu da bude znatno veći od 6.000.


Kojim je načinom gubar došao na otok Brač? Najvjerojatnije bi
bilo, da je bura donijela sa kopna preko mora koji list zaražen jajašcima
gubara i pustila ga da padne u Buškovu glavu. To se moralo desiti u takovu
vremenu, da je mogao gubar (gusjenica) da se pojavi na otoku već


g. 1930 u možda stotinjak primjeraka, g. 1931 u nešto većem broju na
V> ha površine, a g. 1932 u tolikoj mjeri.
Još je čudnovatije, kako je kalosoma do g. 1932 u cijelom Braču
bio potpuno nepoznat. On je, nesumnjivo, i ranije postojao, ali u tako
neznatnom broju, da je ostao nezapažen. Tako se, eto, ni g. 1934 nije
pokazao, premda je bilo gubara. U Italiji, naprotiv, toliko je čest, da se
Cecconi tuži, kako ga zbog njegove krasne kovinaste boje previše
hvataju.


Navedena opažanja iznesena su u svrhu, da se pobudi interes za
daljnje promatranje pojave gubara na makiji na drugim mjestima. Prilike,
pod kojima su opažanja vršena: objekt zaraze udaljen je od sjedišta
sreskog šumarskog referenta u Supetru cestom 25 km. Putnog paušala
ni ikakova podvoznog sretstva onda nije bilo. S druge strane bio je općinski
lugar Ivan Joić iz Praznica pokazao velik interes za stvar, a kao
najpismeniji od svih lugara u srezu stalno je bilježio svoja zapažanja i


o njima izvještavao, tako da je šumarski referent ipak mogao glavne i
najvažnije faze na licu mjesta da promatra. Vrlo niska šikara, uzrasta
1—4 m, mnogo je olakšavala promatranje.
2 . suzbijanju gubara po česminovim šumama na otoku Silbi g. 1930 dao je nadležni
sreski šum. referent mišljenje, da je gubar bio poništen djelomično gnječenjem kukuljica i
gusjenica sa strane samih vlasnika a djelomično ga je nakon jedne velike kiše sasma nestalo.


553
ŠUMARSKI LIST 12/1935 str. 10     <-- 10 -->        PDF

Priložene slike 1 i 2 prikazuju jakost obrštenja, slika 3 situaciju
samoga mjesta, dok slika 4 daje grafički prikaz dotične navale gubarove.
Krivulja predočuje dnevnu temperaturu, mjerenu u 7 h ujutro. Vertikale
ria krivulji označuju količinu kiše u mm kroz 24 sata. Podatke mi je
ustupio sa svoje meteorološke stanice učitelj g. M. Koljatić u Praznicama.
Vidi se, kako kiše u pravilu utječu na sniženje temperature. Kiše u maju
1933 bile su po gubara pogibeljne, jer je i temperatura osjetljivo pala.


G. 1932, kraj mnogo hrane, kalosome nestaje prije nego gubara, g. 1933,
kraj pomanjkanja hrane, kolosoma oteže sa odlaskom u podzemlje.
Résumé. L´ auteur décrit — comme un cas tres exceptionnel — . apparition, en
masse, de la Lymantria dispar sur le maquis de . île de Brae (Dalmatie) dans les années de
1932, 1933, 1931 et son extermination d´ une part par les pluies printanieres et d´ autre
par Callosoma syccophanta.


Inž. I. D. ISAJEV (SKOPLJE):


EKSPORT RUSKOG DRVETA I NJEGOV
UTICAJ NA EVROPSKO TRŽIŠTE 1920-1930


(EXPORTATION DU BOIS RUSSE ET SON INFLUENCE SUR
LE MARCHÉ EUROPÉEN EN 1920—1930)


I. Uloga drveta u narodnoj privredi
Drvo je glavni proizvod šuma. Ono je od vajkada služilo i danas
služi za podmirenje ljudskih potreba, i kao sirovina za izradu raznovrsnih
izrađevina iz drveta i kao materijal za gorivo. I ako je sa razvi


ćem kulture, napretkom tehnike, hernije i drugih nauka čovečanstvo
dobilo čitav niz građevnog materijala (armirani beton, gvožde, čelik) i
surogate za gorivo (kameni ugalj, petroleum), značaj se drveta ni malo
nije smanjio, već raste iz godine u godinu.


Drvo je kao građevni materijal toliko dobrog kvaliteta, da ne može
biti istisnuto iz građevinstva, ali i zamena njegova drugim materijalom
jedva je praktički moguća, jer drvo, pored lakoće obrađivanja imadobru čvrstoću, dobru trajnost, koju možemo još povećati raznim mehaničkim
i hemijskim metodama.


Drvo kao materijal za pakovanje do sada nije zamenljivo, mada
je u pojedinim slučajevima debela daska bila nezgodna, ali sad je na
njeno mesto došla šperplatna.


Drvo kao sirovina dominira nad svima drugim vrstama sirovina u
stolarskom poslu i nema ni jedne kuće, gde se ne može naći više ili
manje predmeta izrađenih od drveta.


554