DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1935 str. 18     <-- 18 -->        PDF

grupu država, koje eksploatišu šume u disrazmeri sa godišnjim prirastom,
što je vrlo važno za Sovjetsku Rusiju.


One države, koje strogo vode računa o etatu, dakle eksploatišu
šume u srazmeri sa godišnjim prirastom, neće imati mogućnosti da popune
nedostatak drveta, zbog male količine šuma.


Očigledno je, da jedino Rusija, koja ne iskorišćuje ni lA godišnjeg
prirasta, sa kolosalnom količinom šuma u Sibiru može nadoknaditi taj
manjak. Otvaranjem neiscrpljivih bogastva šuma u Sibiru i na severu
Evropske Rusije, što je već poslednjih godina u znatnoj meri bilo učinjeno,
Rusija može da uspostavi ravnotežu ne samo na Evropskom
tržištu, nego i na svetskom, izvozom drveta na Daleki Istok.


Severna Amerika (osim Kanade) isto vrši eksploataciju šuma četiri
puta više, no što je godišnji prirast njenih šuma, a još veća karakteristika
za taj kontinenat je unutrašnja potrošnja, koja iznosi oko 6,0 kub.
metara na 1 stanovnika. Na tome kontinentu može da nadoknadi nedostatak
drveta Kanada, čije su šume još neotvorene, eksploatacija nije
racionalizovana i prirast nije poznat. Dakle prvenstveno u budućoj međunarodnoj
trgovini drvetom pripada Rusiji i Kanadi.


Tabela 5.
Izvoz drveta eksportnih država Evrope posle rata. Količina u 1.000 kub. metr.


Godine Švedska Finska Poljska Čehoslovaćka Rumunija Jugoslavija


1913 6.877,0 8.400,0 5.000,0 ´ 4.500,0» 253,22 4.000,0»


1922 6.060,0 6.700,0 3.350,0 3.550,0 1.077,4 1.317,2


1923 5.950,0 7.570,0 4.525,0 6.340,0 3.303,2 2.149,6


1924 5.600,0 7.845,0 3.320,0 6.725,0 3.914,5 2.790,4


1925 6.695,0 8.558,0 5.410,0 5.910,0 3.145,2 2.532,7


1926 5.050,0 8.925,0 8.250,0 3.720,0 3.362,9 2.859,5


1927 5.910,0 10.525,0 10.700,0 6.425,0 3.546,8 3-315,0


1928 6.438,0 9.891,0 8.140,0 4.650,0 3.387,1 3954,8


1929 7.100,0 10.100,0 7.000,0 4.500,0 3.741,9 3.996,4


1930 6.000,0 9.320,0 4.600,0 2.800,03 3.225,8 3.855,63


1 2 3


Prema sadašnjoj teritoriji. Prema predratnoj teritoriji. Holzzeitung.


Da bismo stvorili što jasniju sliku o kretanju izvoza drveta, razmotrimo
podatke tabele 5 i uporedimo ih sa podacima tabele 1 držeći
takode u vidu sadanju manju šumsku površinu Rusije u poredenju sa
predratnom. Iz tabele 5 izlazi, da sve količine izvoza u prvim poratnim
godinama osciliraju sa težnjom ka povećanju, a poslednjih godina sa
težnjom ka smanjivanju. Te oscilacije kod jednih država prave nagle,
kod drugih postepene skokove za povećanje odnosno za smanjivanje.
Količine izvoza sa postepenim oscilacijama pripadaju Severnim državama
Evrope. Ove države, Norveška, Švedska i Finska, izvozile su
drvo nekih godina više ili manje od predratnog, ali bez naglih povećanja,
i taj izvoz ostaje u granicama blizu predratnog i posle pojave velikog
konkurenta na Evropskom tržištu, kao što je Sovjetska Rusija.


Što se tiče Istočnih država, njihove količine izvoza pokazuju sasvim
drugu sliku. Počevši odmah posle rata od jednog minimuma, pove


562