DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1935 str. 15     <-- 15 -->        PDF

izvoz oblog drveta ne srne se smatrati tako, kako se posmatra izvoz na
Dalekom Istoku i na Finskoj granici, zato što glavna masa izvezenog
oblog drveta na Zapadnoj granici ne prestavlja sobom objekat trgovine
na evropskim tržištima, nego sirovinu koju transportuje državni trust
»Dvinoles« po Zapadnoj Dvini u Rigu, gde se reže na pilanama u različne
Sortimente. Faktično na evropsko tržište Sovjetska Rusija iznosi ne
sirovo drvo, već Sortimente obrađenog drveta. Ceiokupna količina oblog
drveta prvenstveno se transportuje u Letoniju, gde se na pilanama vrši
obrada, posle čega ga Sovjetska Rusija izvozi na evropsko tržište.


Na Leningradskom pristaništu gotovo i nema oblog drveta, jer u
severo-zapadnoj oblasti ceiokupna eksploatisana količina drveta obraduje
se na lokalnim pilanama, zahvaljujući razvijenoj drvarskoj industriji
u tom kraju. Iz Leningradskog pristaništa izvozi se najviše rezano i tesano
drvo. Sada Sovjetska Rusija obraća veliku pažnju ovim sortimentima,
jer joj se često puta događa, da dođe u dodir na evropskim tržištima
sa proizvodima visoko razvijene drvarske industrije Severnih država,
kao Švedske, Finske i Norveške, a delimično i sa proizvodima Centralne
Fvrope kao Čehoslovačke, Poljske i t. d.


Posmatrajući sa gledišta industrijske politike, izvoz oblog drveta
protuslovi doduše težnji Sovjetske Rusije, koja želi da na evropsko i
svetsko tržište prodre sa obrađenim drvetom. Njena želja imaće uspeha,
jer je sadašnja racionalizacija šumskog gazdinstva i industrije dostigla
velik napredak.


Izvoz drveta iz Rusije, prekinut za vreme Svetskog rata, tek je
uspostavljen 1921 godine (tabela br. 1). Od te godine izvoz Sovjetske
Rusije bio je u stalnom porastu.


Izvoz drveta posle raia. Količine u 1000 tona. Tabela 1.


Godine Obrađeno
drvo
Neobrađeno
drvo Ukupno Vrednost u 1000
zlat. rubalja
1913 3.903,4 3.646,6 7.550,0 164.930,0
1921—22 373,9 31,8 405,0 17.100,0
1922-23 533,2 448,6 981,8 33.500,0
1923—24 928,1 920.6 1.848,7 63.900,0
1924-25 1.099.0 1.055,5 2.154,5 69.900,0
1925—26 935,6 962,2 1.897,8 61.000.0
1926-27 921.4 1.439.3 2.300,7 79.800,0
1827—28 1.442,2 1.544,6 2.968,8 93.900,0
1928—29 2.325,0 2.440.9 4 765,9 137.200,0
1929—30 2.229,3 4.127,4 7.356,7 178-800,0


Osobitu pažnju privlači povećanje izvoza za poslednje tri godine.
Nu ovo povećanje izvoza još ne pokazuje veću tražnju drveta na svetskom
tržištu, no u predratno doba, i ne bazira se na preteranoj eksploataciji
šuma, što se vidi kod drugih eksportnih država. Izvoz Sovjetske
Rusije još nije potpuno dostigao predratni nivo izvoza u 1913 godini,
premda se eksploatacija vrši na relativno maloj površini. Stvarno je, da
je izvoz u prvim godinama posle rata i sve do 1928 godine bio na niskom


559