DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1935 str. 62     <-- 62 -->        PDF

će poslužiti i za promicanje planinarstva u tim krajevima dajući u jednu ruku informativan
vodić, a u drugu ruku upoznavajući širu javnost s ljepotama i interesantnostima
ovoga dijela Bosne i Hercegovine.


O. P.
Lj. V. Maletić: Određivanje starosti šuma, Beograd 1935. — Nedavno je izišla
iz štampe ova knjižica sa oko 20 stranica, u kojoj pisac govori: 1. o starosti jednodobnih
sastojina (jednodobne sastojine; pretežno jednodobne sastojine); 2. o starosti
raznodobnih sastojina (srednja starost; relativna srednja starost; srednja starost kompleksa
sastojina; srednja starost sastojine, kod koje su stabla razne starosti proizvoljno
rasturena; određivanje srednje starosti putem tablica šumskog prinosa; izračunavanje
srednje starosti putem prosečnog dobnog priraštaja; izračunavanje srednje starosti
prostom aritmetičkom sredinom iz starosti nekolikih stabala); 3. o jednačinama´ za
srednju starost sastojine (tačnost pojedinih jednačina; međusobno poređenje pojedinih
jednačina; valjanost jednačina; zaključak). Autor smatra opravdanom jedino
najstariju od tih jednačina (Andreovu).


Knjižica je izišla u nakladi Štamparije »Svetlost« u Beogradu, Kraljice Natalije
ul. 88. Cijena joj je 16 Din.


K. MALY: »BEITRÄGE ZUR KENNTNIS DER PICEA OMORICA«. U ovoj
radnji — koja je štampana u Glasniku Zemaljskog muzeja u Bosni i Hercegovini, Sarajevo,
XLVI, 1934, str. 37—64 — opisana su nalazišta Pančićeve omorike. Nalazišta
koja autor smatra sigurnima označena su u dvjema kartama.
Glavno područje pridolaska Pančićeve omorike nalazi se oko gornjeg, oštrog
zavijutka rijeke Drine, sjeverno od Višegrada, i to između brda: Igrišnika (1518 m),
Tovarnice (1147 m), Ljutice (1243 rn), Zvijezde Planine (1335 m, u blizini Drine) i
Vidače. Južnije odatle pridolazi Pančićeva omorika između Tesla-Planine i rijeke Drine,
pa na sjevernim padinama Smrčevog Točila. Daljnji pridolazak Pančićeve omorike na
sjeveru od Višegrada nalazi se na sjevernim padinama Velikog Stoca (južno od K.
Štule), na padinama Janjaca i Gostilje-Brda, pa između mjesta Rastišta i Štule, na
padinama Crvene Stijene (oko kote 1215 m), na Tara-Planini (Crveni Potok) i Zaovinama.
Južno od Višegrada pridolazi Pančićeva omorika na sjevernim padinama Viogora
(1375 m) kod Ustiprače. Jugozapadno od Foče sigurna su njezina nalazišta u
Radomišlje -Planini i Treskovcu.


Za nalazište Pančićeve omorike u Durmitoru , koje se spominje u ranijoj


literaturi, kaže autor da nij e sigurno . Tamošnji krajevi su danas dobro poznati,


pa je posve isključeno da ne bi Panč. omorika bila dosad tamo zapažena.


U pogledu nomenklature za Pančićevu omoriku nema dosad u literaturi jedin


stvenosti. Panči ć je u svom prvom, originalnom opisu iz 1876 g. nazvao ovo drvo


«Pinus omorika«. On je to učinio zato, jer su sve vrste jele i smreke prema tadanjem


botaničkom shvaćanju bile smatrane kao sekcije roda Pinus. Istom 1887 g. okrstio je


Panči ć ovo drvo imenom »Picea omorika Pančić.«


W e 11 s t e i n 1890 g., pa Ascherson i Graebner 1897 g. i 1912 navode
W i 11 k o m m a kao autora imena Picea omorika. G. Bec k zove ovo drvo g. 1903.
»Picea omorika [Pančić (1875) po Purkyne. (Sept. 1877)]«. U »Mitteilungen der
Deutschen Dendrologischen Gesellschaft« nazivlje se ovo drvo od 1903—1906 g. »Picea
omorika Pančić«. 1927—1932 g. Picea omorika Bolle«, a 1933 g. »Picea omorika Purkyne
«. Fit s ch en spominje 1930 g. kao autora ovog imena Purkynea. God. 1877.
ispravno ističe Purkyne, a isto i M. Willkomm, da je autor ovog imena Panč
i ć. Pančić je otkrio omoriku. Njegovom zaslugom uvedena je ona — kako kaže


J. Fi t sehe n (1930 g.) — u evropske vrtove. On bez dvojbe nosi prvenstvo u nomenklaturi
toga rijetkog drveta.
542