DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1935 str. 53     <-- 53 -->        PDF

Mileševskome « « « 22.996 « « 10.665
Novovarškome « « « 11.724 « « 6.218
PribojskomePlevaljskome
«
«
« « 29.606 « « 6.407
« « 30.324 « « 25.692
Svega čiste šume 1,335.712 hek., mešane 366.007 hek.


U procentima izraženo od celokupne površine šuma na čiste šume dolazi 74.4%,
a na mešane 25.6%. Dragoljub S. Petrović.


IZ UDRUŽENJA


POZIV NA UPLATU ČLANARINE.


Prema članu 10. Pravila Jugoslovenskog šumarskog udruženja dužni su redoviti
članovi kao i članovi pomagači uplatiti članarinu unapred u prvoj četvrti svake godine.


Tko članarinu ne uplati na vrijeme, pravi Udruženju suvišne troškove za opomene.
Dužnicima, koji duguju članarinu više od jedne godine, obustaviće se dostava
»Šumarskog Lista«, dok dug ne plate. Od nemarnih dužnika naplatiće se dug preko
našeg pravnog zastupnika.


Pravo glasa na glavnoj skupštini imaju samo oni članovi, koji su potpuno
udovoljili svojim članskim dužnostima (čl. 32. Pravila J. Š. U.).
Uprava.


ZAPISNIK


V. sjednice
Upravnog odbora Jugoslovenskog šumarskog udruženja održane 10. i 11.
augusta u društvenom Domu u Zagrebu.
Prisutni: Pretsjednik: Dr. Josip Balen; potpretsjednici: Dr. Petrović
i Ing. Lenarčić; tajnik: Dr. Neidhardt Nikola; blagajnik Milan Drnić.
Odbornici: Pahernik, Mihaliček, Stjepanovič, Beltram, Premužić,
Levaković, Prpić, Miklau, Baranac, Jasić.


Osim toga na posebnu zamolbu pretsjedništva sjednici prisustvuje g. viši savjetnik
Kr. banske uprave u Splitu ing. Marčić Josip.


Ispričali su se: ing. Borošić, ing. Babić i ing. Smilaj.


I. Ovjerovljuje se zapisnik prošle sjednice, koja je održana dne 2. juna 1935.
godine u Beogradu s time, da se u njemu ima navesti, da je prijedlog o posmrtnoj pomoći
podneo gosp. pretsjednik prof. Dr. Josip Balen.
II. Gosp. pretsjednik Dr. Josi p Bale n predlaže, da se Udruženje pismeno
zahvali bivšem Ministru gosp. Dr. Popoviću na namještenju 50 novih šum. pripravnika.
Prima se sa odobravanjem.
III. Pretsjednik Dr. Bale n izvješava o ekskurziji bugarskih šumara kroz Jugoslaviju
od 22. VII. do 3. VIII. i o čitavom radu oko organizacije te ekskurzije. Napose
ističe, kako su svuda kolege sa terena odlično provodili organizaciju ekskurzije.
Zahvaljuje im i ovim putem. Uzima se sa odobravanjem na znanje.
469
ŠUMARSKI LIST 9-10/1935 str. 54     <-- 54 -->        PDF

Pretpredsjednik Ing. Lenarči ć izražava veliku zahvalnost u ime odbora


gosp.
pretsjedniku Dr. Balen u i gosp. potpredsjedniku Dr. Petrović u za veliki


požrtvovan rad oko čitave organziacije te ekskurzije.


Zaključuje se pismeno izraziti zahvalnost svima, koji su ekskurziju pomogli.


IV. Pretsjednik Dr. Baie n razlaže kako su nas Bugarski šumari još prije svog
dolaska pozvali da ih posjetimo. Za vrijeme njihove ekskurzije opetovali su taj
bratski poziv i izrazili želju, da ih što skorije posjetimo.
U vezi toga pozvane su podružnice da srazmjerno broju svojih članova imenuju


delegate u toj ekskurziji.


Zaključuje se da ekskurzija krene na dne 22. VIII. ujutro u 5 h 10 iz Caribroda


brzim
vozom za Sofiju.


Uzima se na znanje spisak prijavljenih učesnika ekskurzije. Ovlašćuju se članovi


odbora iz Beograda i Zemuna da prikupivši informacije jioš o učešću sa strane Mini


starstva šuma te iz Moravske i Vardarske banovine odnesu definitivnu odluku o


licima, koja će ići na ekskurziju. Osim toga da za učesnike ishode osustvo i dozvolu


od Ministarstva, pa da Ministarstvo o tome brzojavno izvjesti učesnike preko nji


hovih
nadleštava.


Tajništvo neka izradi kokarde za ekskurziste.
Zaključuje se u Beogradu dati izraditi vijenac za grob neznanog junaka u Sofiji.


V. Blagajnik čita svoj izvještaj.
Potpredsjednik ing. Lenarči ć izvještava o diskusiji Ljubljanske podružnice
na njenoj Glavnoj skupštini o tome, da se poveća tangeta (10%), koju centrala daje
od članarine podružnicama.


Tajnik izvještava da Šumarski List po godištu i članu stoji Udruženje efektivno
oko 120 dinara, a Udruženje dobiva po članu samo 100 Dinara, odnosno 50 Dinara
(pomagači) i još od toga daje 10 Dinara podružnicama.


Gosp. Dr. P e t r o v i ć, kojemu se pridružuju i ostali odbornici, protivi se povećavanju
tangete.
Blagajnički se izvještaj prima na znanje.


VI. Blagajnik čita predlog budžeta za narednu godinu.
Predlog primitaka prima se bez izmjena.
Kod rasprave predloga izdataka Dr. P e t r o v ić izlaže, kako su personalni izdaci
Udruženja previsoki. Smatra da je izdatak za kancelarijsku silu previsok.
Pretsjednik Dr. Baie n smatra da je svota predviđena za propagandu preniska.
Trebalo bi je svakako povećati.


Gosp. urednik navada da nije socijalno snizivati namještenici plaću. Ako su
personalni izdaci previsoki, spreman je da mu se mjesečni honorar snizi za 300 Dinara.
Tajnik i blagajnik izjavljuju se spremni da im se honorari snize mjesečno sva


kome
za 100 Dinara.
Sa zahvalnošću prima odbor ponudu gg. urednika, tajnika i blagajnika. Za svotu,.
koja je time ušteđena, povećaje stavku »Propaganda šumarstva«.
Tako je primljen budžet izdataka.


VII. Nakon duže debate prima se dnevni red i raspored Glavne skupštine u Splitu.
VIII. Tajnik čita predlog za godišnji izvještaj.
Pretsjednik Dr. Baie n kritikuje taj izvještaj, jer da bi izvještaj morao biti
naučna studija o radu Udruženja.
Pojedina gg. odbornici se u glavnom izjavljuju za izvještaj, samo neka se u
njemu izvrše manje dopune.
Prepušta se g. predsjedniku Dr. Balen u da sa tajnikom provede definitivnu
stilizaciju izvještaja.


IX. Tajnik čita predlog Pravilnika za posmrtnu pomoć.
470
ŠUMARSKI LIST 9-10/1935 str. 55     <-- 55 -->        PDF

Projekat se prima s time, da se tajnik kod pravnika i kod vlasti informira o
provedivosti projekta.


X. U nacionalni komitet za međunarodni šum. kongres 1936. izabire se od strane
J. Š. U. gosp. potpredsjednik Dr. Pe t r o v i ć.
XI. Tajnik čita slijedeće odgovore Ministarstva šuma na predstavke Udruženja:
1) »Na Vašu predstavku broj 342 od 12. aprila 1935. god. saopštava se *UJedeće:
Povodom jednog konkretnog slučaja Državni Savjet nije priznao za penziju vježbeničke
godine službe.. Radi toga od strane ovog Ministarstva preduzeti su potrebni
koraci da se te godine ipak priznadu i to putem obnove spora i odredbe u finansijskom
zakonu, kojim bi ovo pitanje bilo regulisano. O rezultatu ovog koraka obavestit
će se to društvo naknadno.«


2) »Povodom predstavke Jugoslovenskog šumarskog udruženja u kojoj se zagovara
odgađanje donošenja zakona o sistematizaciji, i stavlja predlog kako bi se
sistematizacija imala provesti, saopštava se, da je predlog o sistematizaciji za resor
Ministarstva šuma i rudnika, Odeljenje za šumarstvo, od strane Ministarstva stavljen
još prošle godine u mesecu junu.


U koliko bude još prilike o mogućnosti da u konačnom rešavanju ovog pitanja
učestvuje i odelenje za šumarstvo, nastojaće se da se sistematizacija za šumarsku
struku provede po načelima istaknutim u pretstavci toga udruženja, u koliko se sa
njima slaže i odelenje za šumarstvo.«


3) »Predmet: saniranje im. općina.


Potvrđuje se primitak predstavke toga Udruženja od 13. juna o. g. br. 523/935
uz saopštenje, da će se prilikom donošenja Uredbe predviđene tač. 3 § 55 Finansijskog
zakona za god. 1934/35., a koja je odredba finansijskog zakona ostala i u finansijskom
zakonu za god. 1935/36., imati u vidu u prestavci istaknute činjenice, želje
i predloži toga udruženja.«


Odgovori se uzimaju na znanje.


XII. Tajnik čita predstavku poduzeća S. H. Quttmann kao i trgovačke komore
u Osijeku u predmetu provadanja eksproprijacije po agrarnoj reformi.
Zaključuje se zamoliti gosp. potpredsjednika in. Lenarčić a da spremi za
skupštinu rezoluciju po predmetu agrarne reforme.


XIII. Tajnik čita predstavku gosp. ing. Baranca , da Udruženje nabavi više
primjeraka njegove knjige »Kratke pouke iz šumarstva« i da ih za propagandu razdijeli
raznim licima i institucijama.
Zaključuje se otkupiti 50 komada, koji će se razdijeliti slušačima seljačkog
sveučilišta u Zagrebu, ako to sveučilište posjećuju seljaci iz sviju krajeva države, a
ako ne, razdijelit će se podružnicama zbog propagande.


XIV. Primaju se novi članovi:
Redovni: Ing. Jovanović Vojislav, čin. pripravnik, Kranjska gora ;
Ing. Izrael Josip, čin. pripravnik, Olovo; Ing. Neuhold R i h a r d, šef šum.
uprave, Perušić; Ing. Stjepa n Bert i ć, čin. pripravnik Dir. šuma, Apatin; Ing.
Zaluški Josip, sreski šum. referent, Hvar; Ing. Žukina Ivica, čin. pripravnik
križevačke im. općine, Bjelovar; Ing. Marija n Matijašević , čin pripravnik
Drvar; Ing. Marko Radalj, čin. pripravnik, Oštrelj; ing. Vujić P a v 1 e, čin.
pripravnik, Oštrelj; Ing. Navrati ! Ivan , šum. pristav, Zagreb.


Pomagači: Hladiš Ivan, apsolvent šumarstva, Bjelovar; Korent
Drago, stud. šumarstva, Brezice ; J a n i č i j e v i ć M i o d r a g, stud. šumarstva,
Beograd; Vuković Josip, stud. šumarstva, Vojni Križ; Schank Johan, stud.
šumarstva, Surčin.


Istupili iz članstva: Butter-Moscon Alfred, veleposjednik, Pišeće;
Blaha Joško, posesnik, Velika Nedjelja.
Briše se iz članstva: Ing. Blaž o B o j i ć, Berane.


471