DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1935 str. 42     <-- 42 -->        PDF

Die verschiedenen Rechenhilfsmittel beim Prismieren werden einem "Vergleiche unterzogen.
Der Zeitaufwand (t), welcher notwendig ist für die rechnerische Lösung von 20 Prismierungs-
Aufgaben mit der Hand (ohne Hilfsmittel), wird mit dem Zeitaufwand (f) für die Arbeit mit
verschiedenen Hilfsmiiteln verglichen. Die Relation t : t´ wird als Zeitersparniskoefficient des
Hilfsmittels vorgeführt. Der Koefficient ist beim Nomogramme etwas höher als bei Prismierungstabellen
und bei dem Braunehirnischen Schieber.


Der Autor


SAOPĆENJA


KOJIM PUTEM?


(Prilog našoj šumarskoj politici)


Dr. Ing. F. Podbrežnik , jedan od marnih propagatora ideja planske privrede,
izdavač časopisa »Industrijska Odbrana«, posvetio je dvobroj istoga (br. 3—4. god. III.)
drvarskoj industriji i trgovini pod naslovom »Aktuelni problemi naše drvarsk
e privrede« . Od svih priloga svakako su najinteresantniji odgovori na
anketna pitanja uredništva i to: jednog veleindustrijalca drvom iz Zagreba, jednog
profesora univerziteta, te jednog šumskog industrijalca iz Drinske banovine. Karakteristično
je, da su odnosna gospoda ostala anonimna i to po njihovoj želji, kako izjavljuje
uredništvo. Koliko za obavijest i orijentaciju današnjim čitaocima, toliko i za
kasnija vremena, iznosimo ove odgovore, koji će možda za mnogu stvar i u perspektivi
povijesti šumarstva baciti jednu zraku na odnosnu prošlost.


Ing. Podbrežni k postavio je ova pitanja: I. Da li se osjeća potreba jače
planske organizacije drvne industrije u Jugoslaviji; II. da li je za regulisanje drvnog
tržišta u unutrašnjosti i inostranstvu dovoljan samo reprezentativan Centralni odbor
ili je potrebna jedna »jača« komercijalna organizacija, kao što je na pr. »Prizad«;


III. da li je potrebno provesti jaču unutarnju potrošnju drva i na koji način; IV. da li
je kod nas potrebna specijalna propaganda drva.
Veliki industrijalac daje ove odgovore: Ad I. Svaka planska organizacija drvne
industrije izlišna je i štetna po interese pojedinih većih poduzeća; odbija državnu
(»plansku«) intervenciju, bar dok nužda ne postoji, jer bi to u stvari značilo, da jača
poduzeća izdržavaju slabija. Ad II. Odgovor opet negativan, jer smatra svaku državnu
i poludržavnu organizaciju suviše birokratskom, a da bi mogla uspješno voditi
ikakve komercijalne poslove; odbija i sam Centralni odbor drvarske privrede Kraljevine
Jugoslavije, jer na pr. i »Prizad« (Privilegovano izvozno a. d.) »nije pokazao
nikakovih rezultata, ma da je njegovo polje rada daleko jednostavnije, nego li bi
na pr. bilo polje rada jedne monopolske ustanove za izvoz drveta«. Ad III. Unutrašnja
potrošnja drveta uslovljena je građevnom djelatnošću, te potom i o njoj ovisi potrošnja.
Javni joj radovi mnogo ne doprinose, jer su to većinom radovi s malom upotrebom
drva. Ad IV. Jest, i to u smjeru zamjene ostalog građevnog materijala drvom.


Profesor univerziteta ovog je mišljenja: Ad I. Afirmativnog, ali u tom smjeru, da
pitanje same drvarske industrije dolazi u pozadinu, a treba da iskoči pitanje naših
šuma. »Čak nam je i kriza dobro došla«, veli isti profesor, »jer će se barem sačuvati
dio našeg šumskog blaga kasnijim generacijama.« Ad II. Ne smatra se kompetentnim
za potpun odgovor. Podvlači samo činjenicu, da bi se tim pitanjem trebao što skorije
pozabaviti Centralni odbor, ali ipak smatra da bi rad u tom pravcu koristio maloj
šumskoj industriji. Ad III. Povezano je s općim pitanjem podizanja kupovne moći našeg


458
ŠUMARSKI LIST 9-10/1935 str. 43     <-- 43 -->        PDF

seljaka. Država ima za dužnost da manjak u izvozu plasira unutar države, pa makar
i vještačkim načinom, program javnih radova trebalo bi proširiti i na asanaciju sela.
podizanje higijenskih kuća, ustanova i slično, gdje bi se mogao upotrijebiti domaći
materijal. AdIV. Mjesto propagande za veću potrošnju drva potrebna bi bila propaganda
za očuvanje šuma (»Zeleni tjedan«).


Šumski industrijalac iz Drinske banovine na sva pitanja (osim četvrtog, na koje
i nema odgovora) odgovara afirmativno, dapače i tonom zahtijevanja državne intervencije
za malopilanare, jer se »zatvaraju naša najbolja tržišta i mi moramo tražiti
preorijentaciju izvoza i samog rada i raspodele poslova. Dok je to velikim poduzećima
još lako, dotle mala poduzeća nisu u stanju da sama traže nova tržišta, jer je to
skopčano s ogromnim materijalom žrtvama, koje mora i treba da snosi zajednica.«


U tri odgovara dva oprečna stava: Stav velike industrije, koja još uvijek (moramo
se sjetiti sve njihove jadikovke) osjeća dovoljno vlastite snage, da borbu (nametnutu
pred pet godina) i dalje izdrži, te stav male industrije, koja se poput pilića
sklanja pod krila države. Potonjoj naginje i profesor univerziteta proširujući posve
ispravno ovo pitanje ne samo na šumsku industriju nego na šumarsku privredu uopće.
Stav velike industrije jasan je i razumljiv (vidi i članak Ing. Pipana o izračunavanju
šumske takse, u Š. L. br. 5. o. g.): za osvojene pozicije na svjetskom tržištu naći će
se načina da se bar donekle održe, a da se istodobno potraže i organiziraju nova
tržišta. Iznošenjem robe na vanjska tržišta otklanjaju dolazak kupaca u našu zemlju,
a znatni kapitali ne prave poteškoća ni u pitanju vezanih potraživanja. Mala industrija,
pilanar s nekoliko hiljada kubnih metara gotovog materijala, ostaje na suhom: neka
stari kupac samo makne, do novoga će teško (sve u današnje doba) doći, jer nema
sredstava ni veza ni umješnosti, da izvrši potrebnu reklamu, da nade novoga kupca,
a pogotovo da svoju robu prebaci na posve nova tržišta. Iz toga kao nužna posljedica
slijedi grupacija male industrije u jednu organizaciju, koja će voditi brigu i o plasmanu
robe. Treba da se stvori jedna prodajna institucija, koja će u svojoj cjelini
moći parirati veleindustriji. Drinski pilanar uhvatio se države, ali ona to ne mora biti.
Zašto ne bi direktno zainteresirani pokušali svojom snagom isplivati, a ako će se
htjeti, ako će biti sloge, bit će i uspjeha. Može to biti i »Šipad« (koji danas jednim
dijelom već to i jest), a može biti i nova državna organizacija, ali ne s tendencijom,
da ona bude u neku ruku neka dobrotvorna institucija, koja će svoje pomoći davati na
račun državne blagajnice (... »ogromnim materijalnim žrtvama — koje mora i treba
da snosi zajednica«).


Pitanje zaposlenja sve (pa tako i drvne) industrije, nije samo pitanje dotičnih
poslodavaca nego opće državno, opće socijalno. Pitanje je to onih stotina i hiljada,
koji prodajom svoje radne snage zarađuju svoj svagdanji kruh. Ali da li je već došlo
vrijeme, da država i novcem spašava jednu granu, a dok se ne zna, gdje se nalazi
prava krivica? Usprkos toga što se na stovarištima raznih pilana vide gomile gotove
robe, ima primjera, gdje kupac ovu upravo guta plaćajući je gotovim novcem odmah
pri otpremi robe sa stovarišta dotično pilane; gdje odnosno poduzeće postizava čistu
dobit od cea 20% uloženog kapitala, a uz kulantnu isplatu svih svojih dugovanja
(izdataka)!


Konačno treba biti na čistu s tim, da više povratka na stare, ne konjukture nego
količine, nema. Godine 1926. do 1929. naša šumska industrija, svi pilanari i trgovci
drvom, mogu doista nazvati zlatnom dobom, ali to mišljenje ne može da dijeli i naše
šumarstvo. Izvezene količine u označenim godinama daleko premašuju kapacitet naših
šuma, ako se s njima hoće gospodarit u smislu potrajnosti prihoda, a koja potrajnost
osigurava i stalan rad i pilanama i ljudima. I zato nam je kriza i »dobro došla«, kako
sam ja to svojedobno i izneo u dnevnoj štampi, a koji su navodi i kasnije potvrđeni,
iako su putevi, kojim smo došli do rezultata, bili različiti. Ali to su bile samo opće
konstatacije, donesene po raspoloživim statističkim podacima, koji međutim nisu do


459
ŠUMARSKI LIST 9-10/1935 str. 44     <-- 44 -->        PDF

voljni, te bi se u tom pravcu imao s odgovarajućom tačnošću sabrati novi materijal.


Iako ima na pr. drva za sječu kroz narednih 4—5 godina s istim (sa starim) inten


zitetom sječe, zar ima smisla forsirati takvu sječu, dok će iza toga nastati jedan


vakuum, koji se ne će nikada ispuniti. Naravski da će doći i do zatvaranja izvjesnog


broja pilana, ali kako se ono dade spriječiti, kad nema sirovina. Danas je to nemoguće,


a stvarno će to značiti (brojčano) svadanje ovih na normalni broj i normalnu mjeru.


U tom baš leži glavna tendencija § 88. današnjeg Zakona o šumama, koji kaže, da


»samo sa pristankom bana mogu nadležne vlasti izdavati kao i oduzimati koncesije


i obrtnice odnosno dozvole za novogradnju, proširenje i za upotrebu svih vrsta pilana


i drugih postrojenja za preradu drveta«. U ovome leži i težište saobražavanja Zakona


o radnjama, u koliko se ovaj odnosi i na pilane, odredbama ovoga §-a Zakona o


šumama.


Rad pak, kojemu će biti zadaća, da ustanovi odnos produktivne sposobnosti


naših šuma prema potrošnji u unutrašnjosti ne samo danas nego i za bližu budućnost,


a s uvaženjem svih tekovina nauke i tehnike, te potom određivanje količina za izvoz,


nije ništa drugo nego »planska privreda« našega šumarstva. Temelji planske privrede


nalaze se u šumarstvu već odavna, jer to su gospodarske osnove šuma, samo ove vode


računa o potrebama dotične šume i šumovlasnika, dok bi odredbe »planske privrede«


uzimale obzira i vodile računa o cjelokupnoj državi i o sveukupnim potrebama, te bi


eventualno u pojedinim slučajevima dolazilo i do kolizije između interesa vlasnika


dotične šume i odredaba »planske privrede«. Međutim interesi cjeline zahtijevaju ovu


prividnu žrtvu, koja se naplaćuje u drugom obliku. To konačno izlazi iz odgovora


profesora univreziteta na prvo postavljeno anketno pitanje. Premda je uredništvo


»Industrijske odbrane« mišljenja da upitani ostaju anonimni zbog suviše jednostranog


zastupanja svoje teze, to za ovaj odgovor (kao ni za ostale g. profesora) nipošto ne


vrijedi, nego je činjenica dapače u protivnom: uz zaštitu pojedinaca treba zaštiti i


interese cjeline, a zbog kojih naravski mogu u nekim slučajevima (a i moraju) da trpe


interesi pojedinaca, jer su se ovi previše zaletili u polje općenitosti (misli se na kon


kretno raspravno pitanje).


Uza sve ,to što predviđeni javni radovi, izgradnja cesta i željeznica, mogu kon


sumirati minimalne količine drva, to ipak nisu oni bez utjecaja i na ojačanje nutarnjeg


drvnog tržišta. Javni radovi pospješuju cirkulaciju novca, oni povećavaju promet robe,


a kod svakog prometanja ostaje izvjesna dobit, pojačava se kupovna snaga direktno


i indirektno zaposlenih u javnim radovima, a možda će se pokrenuti i ostali kapital,


tako da će se podići i ostala građevna djelatnost.


O »planskoj privredi« kod našega šumarstva stavit ću još neke općenite primjedbe.


Kako je šumarstvo samo jedan sastavni dio cjelokupne privrede, to stvaranje i
određivanje smjernica za njegov rad u budućnosti može biti samo dio općeg »privrednog
plana«. Sjetimo se samo povezanosti šume i stočarstva u svim brdskim krajevima,
a naročito uvjerenja tamošnjih ljudi, da im je bez šume t. j . bez šumske paše
onemogućeno i »držanje ajvana« (stoke i ovaca). Ali od te paše slaba je korist stočaru,
a šteta šumaru: šumska paša pod crnogoričnim drvećem i bukvom kao i na svim
plitkim zemljištima vrlo je slaba, te za racionalno stočarstvo kao prehranbeni materijal
gotovo i da ne dolazi u obzir, dok istodobno u velike sprečava normalni razvoj
šume i povećava njezino uništavanje požarom. Tu dolazi do riječi poljoprivrednik
(agronom): da dade upute tim ljudima, kako će na raspoloživom zemljištu povećati
prihod i sijena i žita i ostalih plodina. U velikoj većini minimalni prihodi otkosa i
žetve posljedica su izgladnjelosti tla, a potom dolazi pomanjkanje vlage. O tome narn
svjedoče egzatna istraživanja (Dr. Gračanin : Melioracije ličkih vriština, Zagreb
1930.), a o tom govore i obična opažanja. Tek kada se svijetu pruži bolja zamjena za
šumsku pašu, moći će se i ovoj stati na kraj odnosno svesti je na mjeru, koju će


460
ŠUMARSKI LIST 9-10/1935 str. 45     <-- 45 -->        PDF

diktirati zahtjevi šumskog gospodarstva. Jasno je, da se ove mjere ne će 4ioći izvesti


bez prvotne i finansijske saradnje države. Ta povezanost u uskoj je vezi i sa pitanjem


unutarnje kolonizacije, kao i s pitanjem melioracije danas neplodnih polja. Bez rje


šavanja ovih pitanja nema ni primjerenog uspjeha u pošumljavanju krša i golijeti,


pretvaranju šikara u odgovarajuće šume, jer je sukob s okolnim stanovništvom


neumitan.


Kako su šume do sada davale, a kako i danas daju kruha ljudima omogućujući im


zaradu u njima, tako će i poslije mnogih decenija, a po svoj prilici i u još pojačanoj


mjeri. Upotreba strojeva danomice je u porastu i oni su u ljudskom životu nezamjen


ljivi. Danas strojevi samo u Sjeveroameričkim udruženim državama daju snagu jednaku


milijardama radnika, dok cijela zemlja broji samo dvije milijarde stanovnika! Najveći


dio ove snage proizveden je pomoću kamenog uglja ili pomoću nafte. A količine ka


menog uglja i nafte ograničene su i naučenjaci cijene ove rezerve »sunčane energije«


(ugalj je biljni produkt, a nafta životinjski, a eventualno i mineralni) za potrošno vri


jeme od oko 70 godina. Ostaje voda, vjetar i sunce. Sunce kao neposredni izvor, ali


još više vezivanjem njegove energije preko raslinstva. Ne će proći ni 75 godina, veli


engleski prirodoslovac Huxley, kada će lijepa šuma značiti više nego najbolji uglje


nokop. Motori će se goniti alkoholom i upojnim plinom iz drvnog uglja. Tada ne će po


šumama ostajati da leže hiljade kubika drva, koje se danas smatra neupotrebivim i


koje ne može podnijeti troškove prevoza, nego će se sve preraditi u žežnicama u


drvni ugalj i preudesiti tako, da će višestruke kaioričke vrijednosti toga pogonskog


materijala spram ekvivalentne težine drva moći snositi i troškove prevoza. Tako će


s jedne strane porasti vrijednost šuma, a s druge strane ljudi »pasivnih« krajeva nalazit


će potrebnu zaradu i osiguranje životne egzistencije. Ing. O. Piškorić.


ZA USAVRŠAVANJE I UNIFIKACIJU ŠUMARSKE STATISTIKE.*


Već se davno, a naročito posljednjih dvadesetak godina, u nekoliko navrata na


glašavala potreba, da bi došlo do sporazuma u cilju usavršavanja i unifikacije šumarske


statistike.


Međunarodni Institut za Poljoprivredu, iako je bio u prvim počecima svoga rada
toliko zauzet studijem i organizovanjem međunarodne poljoprivredne statistike, nije
ipak mogao da posvema smetne s uma ovaj problem. Stalni odbor Instituta već je mjeseca
maja 1921. naredio Statističkom Odjeljenju »da istraži, na koji bi se način moglo
doći do općega pregleda šumarske produkcije i godišnje sječe, kao i pregleda o trgovačkom
saobraćaju (izvozu i uvozu) drveta i prerađevina, te kako bi se mogla doseći
u toj oblasti unifikacija statističkih metoda.«


Statističko Odjeljenje Instituta bilo je već u prvi mah svjesno, da taj zadatak
niti je lak, niti jednostavan i da će se on moći doseći tek pošto bude posvršavan čitav
niz prethodnih radova i studija i ako se bude napredovalo korak po korak. Da bi se
studij samoga pitanja postavio na solidnu osnovicu, bilo je prije svega potrebno da se
dođe do potpunog znanja o organizaciji šumarske statistike kao i o statističkom materijalu,
sa kojim u ovaj čas raspolažu pojedine zemlje. Prvi pokušaj u rečenome
smislu učinjen je naročitom anketom. Ova je omogućila sastavljanje niza monografija,
koje su god. 1924. izašle u knjizi pod naslovom »Les Forets, renseignements statistiques
concernant différents pays«. Studij i sabiranje statističkih elemenata, koji su stajali na
raspoloženje, bilo je po tome organizovano na široj osnovici i trajnijoj formi. Ono je
dalo povoda periodičkom objavljivanju podataka, koji se odnose na šume. To je učinjeno
u nizu tabela, koje su isprva bile prilagane godišnjaku »Annuaire International des Sta


* Iz´ Međunarodnog Instituta za Agrikulturu u Rimu.
461