DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1935 str. 22     <-- 22 -->        PDF

Pour empecher les dégâts causés par le bétaill, et les chevres en particulier,


dont la rayure rouge en est la conséquence sur P. halepensis, il faut prendre des me


sures nécessaires proscrites par la loi forestiere.


Les inconvéniants causés par les lianes peuvent etre limités par le sarclage.


L´auteur.


Dr. NIKOLA NEIDHARDT (ZAGREB):


MONOGRAFIJA I PRIZMIRANJE TRUPACA


(NOMOGRAPHIE UND PRÄMIERUNG VON KLÖTZEN)


Nomografija je nauka o grafičko-mehaničkom računanju i grafičkom
prikazivanju funkcionalnih odnosa. Grčki vô/iog znači zakon, a yçâyeivpisati ili risati. Napose nomografija nastoji da nađe što praktičnij e
metode i pomagala grafičkog računanja.


Računati danas mora seljak i radnik, obrtnik i trgovac, industrijalac
i tehničar. Računanje je neophodno i kod svakog naučnog rada. Ljudski
život i napredak naprosto više ne možemo ni da zamislimo bez računanja.
Mnoge računske operacije opetuju se pri tome dnevno i provode
u velikom broju. Korisno je dakle, da se te operacije što više uproste i
skrate, a eventualno i eliminišu, kako bi se uštedilo na vremenu i energiji.
Kod računanja kao i kod svakog drugoga rad a treba da se držimo principa
ekonomičnosti. Taj bi princip, primijenjen na računanje, glasio: sa
što manje utroška (novca, energije) u što kraćem vremenu postići što
točniji (odnosno dovoljno točan) rezultat. Možemo dakle da govorimo o
ekonomiji računanja. Ako postoji više raznih načina, raznih
postupaka, da se dođe do onog rezultata, koji se traži, onda jedan od tih
postupaka može ispred drugih da bude u danim prilikama ekonomičniji,
pa mu dajemo prednost time, što ga upotrebljavamo.


Tko ima da provodi računanja u masama, a hoće da se rukovodi
principom, ekonomičnosti, treba dakle prije svega da bude na čistu sa
slijedećim: 1) koja je točnost rezultata potrebna; 2) koje metode mogu
da se upotrijebe, pa da se do rezultata dođe; 3) prednosti i mane tih metoda,
te stepen točnosti, koji se u danim okolnostima s njima može da
postigne.


Uzgred spominjem, da se u dnevnom životu dosta zanemaruju navedena
pitanja. Cesto se izračunavaju i iskazuju rezultati sa velikim brojem
decimala, gdje te decimale i nisu potrebne. Ili se iskazuju i znamenke
(na pr. decimale), koje doduše mehanički slijede iz računa, ali su i potpuno
iluzorne, odnosno nesigurne. Na pr. u šumarstvu se često kubature
sastojina, čitavih okružja i gospodarskih jedinica iskazuju do na dvije ili
tri decimale i u slučajevima, kad su sve te decimale potpuno iluzorne


t. j . kad je kubatura točna na, recimo, samo ± 1 m3 ili ± 10 m3 ili
± 100 m3 itd. Ili, prihodna vrijednost zemljišta izračunava se (po for438
ŠUMARSKI LIST 9-10/1935 str. 23     <-- 23 -->        PDF

muli prihodne vrijednosti) na pare t. j . na dvije decimale i onda, kad su
eventualno netočni odnosno nesigurni ne samo jedinični dinari, već i važnije
znamenke lijevo od decimalne točke. Zapravo bi kod važnijih radova
trebalo uz izračunani rezultat pripisati i njegovu srednju pogrešku. Gdje
se zbog komplikovanosti ili inače s kojeg drugog razloga ne može ili ne


SI. 1. Tesanje oštrobridne grede.


želi da provede izračunavanje takove srednje pogreške,, dobro bi bilo,
da se ma i samo od oka aproksimativno procijeni točnost rezultata, pa
da se cifra rezultata podesno zaokruži t. j. potpuno iluzorne (nesigurne)
znamenke zamijene nulama.


SI. 2. Rezanje u cijelom; SI. 3. Rezanje uz prethodno prizmiranje;
b = širina boka (ležišta, Auflage). b — širina ležišta, v = visina prizme
ili širina dasaka.


Nije mi ovdje zadaćom, da razmatram probleme točnosti raznih
radova u šumarstvu, već mi je želja, da ukratko ukazem na neke nomografske
metode računanja, koje u našem šumarstvu još nisu pravo
uvedene.


Općenito možemo pomagala za računanje da podijelimo u tri grupe:
a) tablice; b) mašine za računanje (mehanička pomagala);


439
ŠUMARSKI LIST 9-10/1935 str. 24     <-- 24 -->        PDF

c) grafička, grafičko-mehanička odnosno n o m o g r a f s k a
pomagala (grafikoni, grafičke tablice, logaritmari, nomogrami). Svaka
od tih grupa pomagala ima svoje opće prednosti i svoje mane. Gotovo
sa sigurnošću možemo reći, da će sve te grupe pomagala uvijek živjeti


t. j . biti u upotrebi. Vjerojatno naime nikad neće jedna grupa moći da
potpuno istisne druge, jer svaka u drugoj zoni, u drugom sticaju okolnosti,
iskače po svojim specifičnim prednostima ispred drugih i nade se
— da tako kažem — u optimumu.
Uzmimo u razmatranje slučaj rezanja ili tesanja prizama iz trupaca.
Promjer trupca na tanjem kraju označimo sa D (si. 1.); visinu
oštrobridn e pravokutne prizme, koja ima iz trupaca da se izreže
ili isteše, sa v, a širinu prizme sa b.1 Ili kod rezanja u cijelo (si.
2.) označimo sa b širinu boka, a sa v sumu debljina rezanih dasaka i
debljina rezova, dok kod piljenja pirizmiranjem (si. 3.) sa b
širinu ležišta (Auflage), a sa v širinu rezanih dasaka.


Onda se odnos faktora v, b i D može da izrazi općom jednadžbom:


I) = y v"-+ . 1.)


Ako su od ova tri faktora poznata dva, lako se izračuna treći ili izravno
po formuli 1) ili po obrascima:


v = VX»2 —.2 ; b — V-D2 —» 2 2.)


Kolik na pr. mora da je promjer trupca, ako se iz njega želi da
izreže prizma 16/20 cm? Ili obratno: kako se visoka (široka) prizma
širine (visine) 16 cm može da dobije iz trupca, kome je D na tanjem
kraju 26 cm itd.? Ovakova pitanja dolaze u većem broju na pilanama
kod rezanja te u šumi kod tesanja prizama iz trupaca. Poželjno je dakle
da se nađu što podesnija pomagala za dobivanje rezultata po obrascima
1) i 2).


Tablice.


Možemo po obrascu 1) da izračunamo za razne v i b (koji u praksi
dolaze) pripadne . pa te vrijednosti možemo da svrstamo u tablicu ,
iz koje ćemo onda u buduće uvijek da vadimo za zadane v i b pripadni


D. Možemo da sastavimo i daljnju tablicu, u kojoj po v i D (odnosno po
b i D) možemo da nađemo b (odnosno v).
Kolega ing. S. S. sastavio je nedavno takove dvije tablice za promjere
trupaca od 10 do 100 cm. (od cm. do cm.). Te tablice imaju u glavnom
oblik, kako je (u izvatku) prikazano u tablicama 1. i 2.


Analogne su tablice Qardos-Qrünwald: »Die praktische
Holzausnutzungstabelle«, koje su spomenute u djelu Abele s Josef :
»Handbuch der Technik des Weichholzhandels« (drugo izdanje, Berlin
1920, str. 119). Razlika je u tome, što ing. S. S. nije dijametre u svojim
tablicama unio točno po Pitagorinom poučku, već je iznosu, koji se dobiva
po obrascima 1) i 2), dodavao izvjestan prid (većinom 1 cm). Na
pitanje toga prida vratićemo se još kasnije. Zasad uzimamo kao da prida
uopće nema.


1 Oznake kao i slike 2) i 3) prema Ugrenori ć : Tehnika trgovine đrvetom, dio drugi,
str. 458.


44 0
ŠUMARSKI LIST 9-10/1935 str. 25     <-- 25 -->        PDF

Tablica i. Zadano v i b, iraži se D.


Visina (širina) prizme cm.


Širina
(visina) 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
prizme


Promjer trupce na tanjem kraju cm


10 15 16 16 17 18 19 20 20 21 22 23
11 16 16 17 18 18 19 20 21 22 23 23
12 16 17 18 18 19 20 21 21 22 23 24
13 17 18 18 19 20 20 21 22 23 24 24
14 18 18 19 20 20 21 22 23 23 24 25
15 19 19 20 20 21 22 23 23 24 25 26
16 20 20 21 21 22 23 23 2t 24 25 26
17 20 21 21 22 23 23 24 25 25 26 27
18 21 22 22 23 23 24 25 25 26 27 28
19 22 23 23 24 24 25 25 26 27 28 28


Tablica 2. Zadano u (b) i D, traži se b (u).


Promjer trupca na tanjem kraju cm.
30 31 32 33 34 35
Širina i visina prizme cm.


10 27 10 29 10 30 10 31 10 32 10 33
11 27 11 28 11 29 11 30 11 31 11 32
12 27 12 28 12 29 12 30 12 31 12 32
13 26 13 27 13 29 13 30 13 31 13 32
14 26 14 27 14 28 14 29 14 30 14 31
15 25 15 26 15 28 15 29 15 30 15 31
16 25 16 26 16 27 16 28 16 29 16 30
17 24 17 25 17 27 17 28 17 29 17 30
18 22 18 24 18 26 18 27 18 28 18 29
19 22 19 24 19 25 19 26 19 27 19 29
20 20 20 23 20 24 20 25 20 27 20 28


Da vidimo, sa kolikom je vremenskom prednošću skopčano vađenje
iz spomenutih tablica u poredbi sa ručnim računanjem. Da se ta prednost
bolje uoči i nekako (makar aproksimativno) izrazi brojkom, izvršio sam
slijedeću komparaciju. Računao sam 20 primjera ručno i opažao na satu
vrijeme (t), koje sam za to računanje potrošio. U svakom od tih 20 primjera
dva su faktora bila zadana, tražio se treći po obrascu 1) ili 2).
Onda sam- opet uzeo tablice ing. S. S-a i iz njih sam vadio rezultate za
iste primjere te opet opažao vrijeme (t) utrošeno za to vađenje. Svi faktori
(v, b i D) bili su dvoznamenkaste brojke. Odnos e između vremena


441
ŠUMARSKI LIST 9-10/1935 str. 26     <-- 26 -->        PDF

utrošenog ručnim računanjem (t) i vremena utrošenog na vađenje iz
tablica (t´) iznosio je cea e = t : t´ — 3,6. To je za moju osobu k o eficienat
vremenske ekonomičnosti tablica. T. j. kad ručno
računam po obrascima 1) i 2) — ručno kvadriram i radiciram — trebam
e puta više vremena, nego kad radim sa navedenim tablicama.


Koeficienat vremenske ekonomičnosti ovisi o raznim okolnostima,
a napose o spremi, spretnosti i dispoziciji račundžije. Drugačije će po
obrascima 1) i 2) ručno da računa fakultetski obrazovan čovjek, drugačije
čovjek, koji jedva zna da kvadrira i radicira. A kod onoga, ko uopće
nezna da kvadrira i da radicira, koeficienat vremenske ekonomičnosti
tablica dosiže goleme iznose, gotovo konvergira prema neizmjernome.
Pošto na pilani i u šumi eventualno i manje kvalifikovani činovnici i predradnici
imaju da rješavaju o tome, kako će trupci da se prizmiraju, iskače
prednost tablica još više naspram ručnog računanja.


Ako znamo vremenski koeficienat tablica i znamo vrijeme (/´), koje
je potrebno za vađenje na pr. 100 ili 1000 slučajeva iz tablica, lako izračunamo
sumarni vremenski efekt (uštedu vremena) E za tih
recimo 100 ili 1000 slučajeva, jer je E — e . i´.


Moglo bi se nabaciti i slijedeće pitanje: kada se, kod koliko slučajeva
vađenja iz tablica, tablice vremenski amortiziraju t. j . svojim vremenskim
efektom naknade sve ono vrijeme, koje je bilo potrebno za
njihovo sastavljanje? Međutim sa tim1 pitanjem se ovdje nećemo baviti.


Osim sa tablicama, kakove su gore opisane, iz kojih odmah čitamo
rezultate po obrascima 1) i 2), možemo problem vrlo jednostavno da riješimo
i sa kvadratnim tablicama. Izračunajmo na pr. kvadrate
sviju cijelih brojeva od 10 do 100 i složimo ih u tablicu 3. Onda s takovom
tablicom rješavamo obrasce 1) i 2) na slijedeći način. Neka se za & = 16
cm i v = 20 cm traži odgovarajući D. Iz tablice se izvade kvadrati od
16 i od 20. Ti se kvadrati zbroje (162 = 256 ; 202 = 400 ; 256 + 400 = 656).
Zatim se u tablici potraži onaj broj, čiji kvadrat najbolje odgovara broju


656. Kvadratu 625 odgovara korijen 25, a kvadratu 676 korijen 26. Pošto
656 leži između 625 i 676, promjer D biće između 25 i 26 cm. Analogno
se postupa, kad je zadano D i v (ili D i b), a traži se b (odnosno v). Samo
onda treba od D2 odbiti v2 (odnosno &2), pa za razliku tih kvadrata tražiti
odgovarajući kvadrat u tablicama, odnosno korijen toga kvadrata.
Tablica 3.


10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
100 121 144 169 196 225 256 289 324 361


20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
400 441 484 529 576 625 676 729 784 841


30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
900 961 1024 1089 1156 1225 1296 1369 1444 1521


442
ŠUMARSKI LIST 9-10/1935 str. 27     <-- 27 -->        PDF

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49


1600 1681 1764 1849 1936 2025 2116 2209 2304 2401


50 51 52 53 54 55 56 57 58 59


2500 2601 2704 2809 2916 3025 3136 3249 3364 3481


60 61 62 63 64 65 66 67 68 69


3600 3721 3844 8969 4096 4225 4356 4489 4624 4761


70 71 72 73 74 75 76 77 78 79


4900 5041 5184 5329 5476 5625 5776 5929 6084 6241


80 81 82 83 84 85 86 87 88 89


6400 6561 6724 6889 7056 7225 7396 7569 7744 7921


90 91 92 93 94 95 96 97 98 99


1 8100 8281 8464 8649 8836 9025 9216 9409 9604 9801


Kvadratn a tablica ima svoju prednost ispred prije spomenutih
totalni h tablica. Manj a je naime po opsegu. Sadrži 90 osnovnih
brojaka sa po 2 znamenke, 22 kvadrata sa po 3 i 68 sa po 4 znamenke.
Dakle u svemu 90 X2 +22 X3 +68 X4== 518 znamenaka, dok prva
od prije spomenutih tablica ing. S-a sadrži najmanje cea 90 osnovnih
brojaka sa 2 znamenke i 90 X 90 rezultata sa po 2 znamenke, dakle u
svemu 16560 znamenaka. Koeficienat prostorn e ekonomičnosti kvadratnih
tablica naspram prije spomenutih totalnih iznosi dakle cea
16560 : 518 =3 2 t. j . totalna tablica ing. S-a je po broju cifara oko 32
puta veća.2


Ali kvadratna tablica ima spram totalne i svoje nedostatke. Koeficienat
vremenske ekonomičnosti nešto je naime manji, jer se mora ručno
da provodi zbrajanje i oduzimanje, a osim toga se kod svakog primjera
mora zapravo 3 puta da čita iz tablice. Koeficienat vremenske ekonomičnosti
odredio sam na isti način kao gore sa cea 3,0. T. j . za ručno računanje
navedenih 20 primjera trebao sam 3 puta više vremena nego za
rješavanje tih istih 20 primjera sa kvadratnom tablicom.


Bitniji nedostatak kvadratne spram totalne tablice leži u tome, da
se priprost čovjek sa kvadratnom tablicom ipak teže služi, jer je kod nje
ručni račun kombiniran sa tabličnim. Izgleda naime kao apriori psihološki
jasno, da se lakše pogriješi, kad je put do rezultata računski duži.


2 Totalne tablice mogle bi se sastaviti i praktičnije, nego što je to ing. S. S. učinio


t. j . sa mnogo manjim brojem znamenaka.
443
ŠUMARSKI LIST 9-10/1935 str. 28     <-- 28 -->        PDF

Mašine za računanje.


Općenito su mašine upravo karakteristika današnjeg vremena. Nije
čudo da su u tome vijeku mehanizacije i mašine za računanje
došle do silnog razvoja i goleme upotrebe na svim poljima ljudskog stvaranja.
Tolik razvoj i uporabu nisu po svoj prilici ni predviđali genijalni
prvi njihovi konstrukteri Pasca l i Leibnit z (1642 i 1695). Počam
od jednostavnijih sa ručnim pa sve do najsavršenijih sa električnim pogonom
u milijunima primjeraka postaše mašine za računanje neophodnim
pomoćnim sredstvom današnje privrede, tehnike, nauke. Pri tome su one
nadomjestile, odnosno istisle, neka stara pomagala računanja. Nekada su
na pr. bile mnogo u upotrebi zasebne multiplikacione tablice, goleme po
opsegu, koje su pojavom strojeva za računanje gotovo posve izčezle.


Do prave važnosti dolaze mašine za računanje tek kod računa nj
a u masama , napose kod operacija zbrajanja, množenja i dijeljenja.
Nedostatak im je, da su još uvijek razmjerno skupe, pa za svoju amortizaciju
traže velike računske mase.


U našem konkretnom rješavanju obrazaca 1) i 2) mašine nam ne
daju bitnih prednosti, usprkos njihove pobjede u mnogobrojnim drugim
slučajevima računanja.


Računao sam gore navedenih 20 primjera sa jednom običnom omanjom
univerzalnom mašinom (8—10—13 mjesta) za računanje O di m e r
(ručni pogon) i izračunao koeficienat vremenske uštede naspram ručnog
računanja. Radiciranja sam pri tome obavljao po metodi prof. Dr. T ö p1
e r a, koja se temelji na postepenom odbijanju neparnih brojeva.


Koeficienat vremenske ekonomičnosti ispao je cea 1,0. Dakle obična
mašina za računanje ne daje u konkretnom slučaju rješavanja obrazaca
1) i 2) nikakovih prednosti spram ručnog računanja, a kamoli spram gore
opisanih tablica. Još je nepovoljniji odnos, ako se uzme u obzir visoka
nabavna cijena mašine i nespretnost upotrebe u pilanskom prostoru odnosno
u šumi.


Logaritmari.


Prije nego prijeđemo na rješavanje obrazaca 1) i 2) pomoću logaritmara,
osvrnuću se malko na same izraze, koji su se za te čarobne
štapiće računanja kod nas udomaćili. Na beogradskom tehničkom fakultetu
stvoren je izraz 1 o g a r i t m a r, na zagrebačkom logaritamsko
računalo . Izgleda da će prvi izraz da istisne drugi, jer je kraći. Ali
zapravo nijedan od ta dva izraza ne obuhvaća potpuno onaj pojam, koji
na pr. na njemačkom jeziku obuhvaća riječ »Rechenschieber«. Jer pre težn
o su doduše ta računala, ti »Rechenschieber-i« izgrađeni na principu
logaritam a, ali ne mora to uvijek da bude! U nižem
razmatranju to će se najbolje moći da vidi. Usprkos toga ipak sam
ovome poglavlju dao naslov »logaritmari« , jer ćemo najprije da promotrimo
rješavanje obrazaca 1) i 2) pomoću običnog logaritmara, koji je
faktično izgrađen na principu logaritama . a tek ćemo tada prikazati
jedno specijalno računalo — specijalan »šiber« — koje je izgrađeno
za računanje navedenih obrazaca, ali ne po principu logaritama, već
kvadrata . Ali pošto i ovo potonje specijalno računalo ima također
dvije na principu logaritama izrađene skale, dao sam ipak ovome poglavlju
— kako već rekoh — naziv logaritmari.


444
ŠUMARSKI LIST 9-10/1935 str. 29     <-- 29 -->        PDF

Pristupimo izračunavanju obrazaca 1) i 2) najprije uz pomoć običnog
logaritmara. Gore navedenih 20 primjera izračunao sam na takovom
logaritmaru t. j . na njemu sam proveo potrebna kvadriranja i radiciranja,´
dok pripadna zbrajanja i odbijanja ručno. Da te primjere na taj
način riješim, bilo mi je potrebno vrijeme t". Koeficienat vremenske ekonomičnosti
običnog logaritmara naspram ručnog računanja izašao je za
moju osobu t : f = cea 2,5. T. j . kad ručno računam, trebam cea 2,5 puta
više vremena nego kad radim sa običnim logaritmarom. Vidimo da je rad
sa tablicam a još uvijek vremenski u prednosti, jer u konkretnom
slučaju imaju tablice veći koeficienat (3,6) vremenske ekonomičnosti naspram
običnog logaritmara (2,5).


Nedavno je konstruisano -- kako rekoh — i jedno specijalno
računalo : »Rechenschieber für Rund- und Schnittholzberechnung«.
Rad je sa tom spravom opisan u »A. W. F.-Mitteilungen«, koje u Berlinu
izdaje »A. W. F.« (Ausschuss für wirtschaftliche Fertigung beim Reichskuratorium
für Wirtschaftlichkeit). Taj opis preštampan je u Wiener
Allgemeine Forst- und Jagdzeitung 1935, broju 18 (3 maj). Konstrukter
toga računala je F. B r a u n s h i r n.


SI. 4. Računalo sa kvadratičnim skalama.


Na tom specijalnom logaritmaru mogu se vršiti slijedeća računanja:


a) izračunavanje obrazaca 1) i 2) za rezanje oštr o bridni h prizama,


ali osim toga i izračunavanje faktora v, b i D za tesanje prizama (greda)


zaobljeni h rubova (tupih bridova, merkantilno, lisičavo, dakle ne


samo »scharfkantig«, već i »vollkantig« i »waldkantig«; b) obična dije


ljenja i množenja sa točnošću od cea 67o<>;4 c) izračunavanje kubature


trupaca, kad je zadana dužina i promjer trupca u sredini.


Držim da neće biti na odmet da ovdje prikazem princip, na kome je


to specijalno računalo izgrađeno, a napose u pogledu izračunavanja naših


obrazaca 1) i 2). Taj princip nije iznesen u navedenom opisu, ali je vrlo


jednostavan, pa se lako iskonstruiše, ako se poznaju metode nomografije.


Nanesimo na ravnalu A (si. 4.) u podesnom mjerilu skalu kvadrata


brojeva (kod Braunshirna od 0 do 60). Te kvadrate opišimo sa brojevima,


koji su kvadrirani. Dakle kvadrat od 10, t. j . svršetak dužine 100, ne


opisujmo sa 100 već sa 10 itd. Uz taj lineal A smjestimo drugo ravnalo


B sa potpuno istim kvadratnim podjeljenjem i istim linearnim opisiva


njem. To ravnalo B nazovimo pokretnim za razliku od ravnala A, koje


ćemo kod našeg grafičko-mehaničkog računanja da zamislimo nepokret


nim. Smjestimo nulu skale B na onu crticu skale A, koja na toj skali


3 Kako se na običnom logaritmara računa i na kojem je principu izgrađjen, vidi knjigu
Ing. B. Apsen: Logaritamsko računalo, Zagreb, 1.34.
4 Tu sam točnost izračunao prema teoriji na str. II i 12 knjige ing. Apsen : Logaritamsko
računalo. Logaritamska jedinica je 67 mm.


445
ŠUMARSKI LIST 9-10/1935 str. 30     <-- 30 -->        PDF

označuje desni kraj dužine v\ a opisana je sa v (U našem slučaju smjestili
smo nulu ravnala B na crticu 20 ravnala A). Ako uz takav položaj
ravnala B uočimo na skali B dužinu b2, koja je opisana sa b, čitamo nad
njom na skali A zapravo D. Na skali A je naime dužina od nule do točke
D jednaka v2 + b2, a pošto je taj iznos po obrascu 1) jednak D2, dok je
na skali opisan neposredno sa D, čitamo na linealu A izravno traženi
promjer trupca na tanjem kraju za zadani b i v.


Ili obratno, traži se za zadani D i b pripadni v. Smjesti b skale B
pod D skale A, a iznad nule skale B čitaj na skali A pripadni v.5


Vidimo, kako je u principu veoma jednostavno rješavanje obrazaca
1) i 2) na takovom specijalnom računalu. Računalo je izgrađeno za promjere
trupca — kako već rekoh — do 60 cm. Za naše bi prilike bili eventualno
potrebni i veći promjeri.


Ali pokretno ravnalo ne. nosi samo opisanu skalu za oštrobridne
prizme, već u produženju još dvije skale, jednu za prizmiranje sa slabije,
a drugu sa jače zaobljenim bridovima (»vollkantig« i »waldkantig« si. 5.)-
Te su skale potpuno analogne gore opisanoj skali B, samo je ona za slabije
zaobljene grede nanesena u 0´8 puta smanjenom mjerilu, a ona za
jače zaobljene u 0´. puta smanjenom mjerilu. Pošto su ta mjerila manja,
znači, da su kraće dužine opisane većim brojkama. Prema tome, ako sa
tim skalama obavljamo potpuno isti račun kao gore za oštrobridne grede,


t. j . te skale smještamo uz gore spomenutu skalu A, nećemo dobivati
D2 = v2 + b\ već I)2 => vs + 0´8&\ odnosno D2 = v2 + 0W, tako da će
izlaziti grede dimenzija v I b, ali zaobljenih bridova. Na tu zaobljenost
vratit ćemo se još kasnije detaljnije.
Na posebnim skalama mogu se na istom računalu izračunavati i
kubature trupaca sa promjerima do 60 cm. Volumen trupca je naime


d2 n


jednak: —.— ^gdje d označuje promjer u sredini a / dužinu ili sumu


d°-n


dužina. Logaritmi od —.™ naneseni su kao dužine na jednoj pokretnoj,


a logaritmi / na jednoj nepokretnoj skali (donje skale u si. 5.). Nanesene
dužine tih logaritama (u izvjesnom podesnom mjerilu) opisane su sa d


rr d-n rr , d-ji


odnosno sa l. A pošto je volumen v — --j— l ih log V — log —g 1- log/,


mogu se grafičko-mehanički zbrajati ti logaritmi, odnosno uslijed odgovarajućeg
opisivanja mogu se neposredno da čitaju volumeni za razne
d i l


Kako bi čitaocu rad sa tim računalom postao jasnijim, iznosim slike
5, 6 i 7. Primjeri će te slike da razjasne. U slikama je računalo fotografski
snimljeno prema primjerima, koji su uzeti iz ranije spomenutog opisa u


W. A. Forst- und Jagdzeitung. Na poleđini svakog računala nalaze se
također primjeri.
5 Na poleđjini računala nalazi se naputak za uporabu. Računalo se nabavlja kod Beuth-
Verlag, Berlin S W. 19 pod naruižbenim brojem S. K. 723. Cijena bez carine i poštarine 3,25 RM-
Računalo je izrađeno iz kartona, ali u celuloiduom oklopu. Držim da bi bila bolja (čvršća) građa
iz drveta.


446
ŠUMARSKI LIST 9-10/1935 str. 31     <-- 31 -->        PDF

Si. 5. Fotografski snimak Braunshirnovog računala.


I. Treba rezati (tesati) prizmu 16/20 cm. Traži se D t. j . promjer trupca na tanjem kraju.
Strjelicu (nulu podjeljenja) skale „oštrobridno" (scharfkantig) smjesli na 2Ü skale .duža strana"
(breitere Seite). Nad 16 pokretnog ravnala čitaj na nepokretnom 25,6 cm. Dakle trupac treba
da ima promjer od 25,6 cm. (Vidi si. 5 kod oznake I.)
447
ŠUMARSKI LIST 9-10/1935 str. 32     <-- 32 -->        PDF

Treba rezati greda 16/20 cm sa jače zaobljenim rubovima („waldkantig"). Strjelicu treće
gornje skale pokretnog ravnala (gdje piše „mit üblicher Waldkante") smjesti na crticu 20 skale
„duža strana" nepokretnog ravnala, pak čitaj nad 16 pokretne skale na nepokretnoj potpuno analogno
kao u prijašnjem primjeru 23,6 cm (primjer nije ucrtan).


II, III. i IV. Izračunali smo, da ćemo za prizmu 16/20 sa zaobljenim rubovima uzeti trupac
recimo D = 23,0 cm. Kolika je onda stvarna visina odnosno širina reza (širina ravne, obđjelane
nezaobljene plohe) za tu prizmu? Strjelicu „oštrobriđno" smjesti na 20 ( primjer III u slici 5)
i kod promjera 23 čitaj na pokretnoj skali 11,4 cm. Kad bi trupac bio 22 cm., bio bi rez kraće
strane prizme 9,2 cm. (primjer II.), a kod D = 24 cm. bio bi 13,3 cm. (primjer IV si. 5).


V. Zadana je visina prizme t. j . 18 cm i promjer trupca I) = 28 cm. Kolika je širina
ležišta prizme (Auflage). Radi se o prizmiranju na pilani. Crticu „oštrobriđno" 18 smjesti pod
brojku 28 „promjera na tanjem kraju", pa kod strjeliee „oštrobriđno" čitaj 21,4 cm. (V. si. 6, V.)
VI. Iz prizme treba da se režu daske 3,8/23 cm. Dakle visina prizme (») je 23 cm. Debljina
reza neka je 0,35 cm. Traži se broj dasaka i povoljan promjer trupca. To je onaj promjer,
kod kojeg je suma debljina dasaka -4- suma debljina rezova približno jednaka širini dasaka, dakle :
n 3,8 + (n — l) 0,35 = širina ležišta prizme (Auflage). Na pr. za 5 dasaka biće b =19 + 1,4 =
= 20,4 cm; dok za 6 dasaka: b = 22,8 -j- 1,75 = 24,5 cm. Da se nadje promjer trupca, treba
smjestiti strjelicu „oštrobriđno" ili pod 20,4 ili 24,5 pođjeljeoja „duža strana" i nad 23 skale
„oštrobriđno" čitati promjer trupca 30,7 ili 33,7 cm (vidi za 5 dasaka si. 7 kod VI.).
VII. Iz trupca I) = 34,5 (34—35) treba rezati daske 2 cm (= c) debele i najmanje 27
cm. široke. Debljina reza r = 0 35 cm. Traži se broj dasaka n. Od skale „oštrobriđo" smjesti
27 pod 34,5 skale D (vidi primjer VII. u sli 6) i kod strjeliee „oštrobriđo čitaj 21,4 cm (b).
b 21,4 21,4
Onda je broj dasaka: n — —:— = : —- a= 9,1, dakle . dasaka. Izračunavanje -————


C -\-y ´L -4— .... 2, —j— .^..


može da se izvrši pomoću donje tanko iscrtane skale slike 5. Smjestilo bi se naime 2,35 te
skale nad 21,4 i čitalo kod 1 broj dasaka 9,1. Ova tanko izvučena skala je obična log.—skala.
(U si. 5. nije točno namješteno 2,35 nad 21,4).


VIII. Traži se volumen trupca, kome je promjer u sredini dužine jednak 40 cm., a dužina
je 2,12 m. Strjelicu „/»»" (m3) smjesti iznad 2,12 skale „dužina" (Blocklänge) i čitaj pod 40
cm skale „promjer" na skali „volumen" (Festmeterinhalt) kubni sadržaj 0,267 ms (Vili. si. 5.).
Prije nego prijeđemo na pitanje vremenske ekonomičnosti rješavanja
naših obrazaca 1) i 2) sa tim specijalnim računalom, smatram potrebnim
da detaljnije razmotrim one dvije skale toga računala, koje su
označene sa »vollkantig« i »mit üblicher Waldkante«. Već sam spomenuo,
da trupci izračunati na bazi tih skala imaju za grede širine b i visine v
promjere na tanjem kraju:


J)i = »» _j_ 0.8 . odnosno I)"-= v*~ -j- 0,6 . 3.)


Pita se, kolika je zaobljenost rubova takovih greda u % opsega?


Jačina zaobljenosti rubova (lisičavost) se naime redovno u trgovini mjeri
odnosno procjenjuje u tim procentima. Zasebno je pitanje, da li je to
opravdano i da li bi se moglo da nađe bolje i svrsishodnije mjerilo za
lisičavost, nego što je procenat opsega trupca, odnosno grede. Sa potonjim
se pitanjem ovdje neću baviti. Ostavljam ga eventualno za drugu
zgodu.


U djelu Dr. H u f n a g 1 - Dr. Fiatscher: Handbuch der Kaufmännischen
Holzverwertung, des Holzhandels und Sägebetriebes, Berlin
1929, knjiga prva, str. 158, navedeno je, da kod stepena lisičavosti, koji
Nijemci nazivlju »vollkantig«, smiju tupi bridovi da iznose do 28%, dok
kod stepena lisičavosti »mit üblicher Waldkante« 40% opsega. Ti procenti


448
ŠUMARSKI LIST 9-10/1935 str. 33     <-- 33 -->        PDF

mogu da se razumiju od opsega trupca ili od opsega grede. U prvom
slučaju lisičavost bi za iste postotke ispala nešto manjom nego u drugom.
Mi ćemo niže da uzmemo u razmatranje prvi slučaj t. j . kao da se lisičavost
mjeri u % od opsega trupca.


Istešimo gredu profila vlb iz trupca promjera D = 2R. Dužina z
zaobljenosti svakog ruba jednaka je dužini luka AB. Ta zaobljenost u
% opsega iznosi:


4z


F % = 100»/, 4-)


2Bn


Da vidimo, o čemu ovisi taj procenat, taj stepen zaobljenosti (lisičavosti)
grede?


+.
X


"""" ~~^\A


-i"\z


\y ^


JB


X
.! ./


´-´´´


>. \


~0 \´/.-a G,


*+X


l xg


\
^.— ´


^__ ^.^


SI. 8.


Položimo koordinatni sustav (si. 8) kroz središte presjeka trupca
tako, da + y označuje smjer visine, a + . smjer širine grede. Točke
A i B imaju onda koordinate .., .. i xb , .. . Ujedno je v = 2ya i
b = 2xb . Dužina luka AB je:


a—,ß B aresin — B arecos Xi, 5.)


B B


Označimo -r sa k i nazovimo taj k profilnim koeîicientom grede.8


6 U radnji g. prof. Dr. A. Le vako vie a: „O količini otpatka pri obđjelavanju oblovine
u oštrobridne grede" Šum. List 1925 kao i u mojim radovima: „O efekta trupljenja" Š. L. 1923
i „Količina otpatka pri obđjelavanju oblovine u merkantilne grede" Š. L. 1929 upotrebljavana je


inverzna oznaka — za profitni koeficijenat.


449
ŠUMARSKI LIST 9-10/1935 str. 34     <-- 34 -->        PDF

Dakle je: v = k.b, odnosno također ya = k-xb Uvrstimo li to u
jednadžbu 5), dobivamo:


z = li I arcsin —j— arccos -—M
6.)


Traženi procenat
zaobljenosti biće u vezi 4) i .):


p 0/o = .^ 10° °/o = I" (arcsin . .arccos ..) 10°0/o 7}


~
-


Iz 3) i slike 8 slijedi za slabiju zaobljenost rubova (»vollkantig«
gore opisanog specijalnog računala):


(2i?)2 = (2 *,„)*+0,8(2^
i?. = ye* + 0,8*6s 8.)


Uvrsti li se u tu
jednadžbu y„ = k-xbt izlazi:


iž2 = Ä2 xb
2 -f- 0,8 a?4
2,


odnosno odatle:


«i,2
1


E* ´ ´ 0.8 i


-\-.*


xb
1


9.)


R V . !-f-&2


Ako se to
uvrsti u 7), , dobivamo:
2 . 1


P % = [ arcsin arccos 100 % 10.) . V 0,8 -f .* V0.8 + *i


Procenat lisičavosti je dakle ispao funkcijom profilnog koeficijenta


k. Ako računamo razn e grede sa isto m skalom specijalnog računala
(koja je označena sa »vollkantig«), to te grede neće imati međusobno
isti procenat lisičavosti, jer taj procenat ovisi o profilnom koeficijentu
grede. Dakle sa istom skalom izračunate grede raznog profilnog koeficijenta
neće biti jednako lisičave, bar ne jednako lisičave u smislu navedenog
računanja lisičavosti u % opsega.
Kako smo za skalu »vollkantig« specijalnog računala t. j . za koeficijenat
0,8 ( = ^) te skale izveli jednadžbu 10), tako možemo za skalni
koeficijenat ^ = 0,6 (skala »mit üblicher Waldkante«) izvesti:


2 / . 1 \
p % — — I arcsin = — arccos = | 100 % 114
V /0 . \ V 0,6 + .* yo,6 + /fc»j ´ ´


Odnosno
za neki koeficijenat . skale imali bismo općenito:
2 / . 1 \
p, % = — [arcsin , — arccos , I 100 % 12 )


. * \ V/1 + &2 Y .+ ** /
>


Uzmimo da je u praksi 1 %. . <^ 2 Najčešći su slučajevi 1 < & <11,5.


Izračunao sam za razne k (1,0 ; 1,2 ; 1,4 ; 1,6 ; 1,8 ; 2,0), te za
^ = 0,8 i . = 0.6 pripadajuće procente lisičavosti. Ti procenti složeni su
u tablici 4). Izračunati su uglavnom uz pomoć običnog logaritmara.


450
ŠUMARSKI LIST 9-10/1935 str. 35     <-- 35 -->        PDF

L.= 1,o .L .. .6 1,6 2,.


SI. 9.


Tablica 4.


Prof. koef. /t = 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0
. = 0,8
t- j .
D2 = o2 + 0,8 6PV%
o
R /o
7,2
5,5
6,2
4,5
5,2
3,8
4,7
3,2
4 1
2,7
3,7
2 3
. = 0,6
». J.
D2 = ü2 + 06 62
/>%
a
— 0/
R ´»
15,9
11,6
13,2
9,3
11.0
7,5
9,4
6,2
81
5,2
7.5
4,3


451
ŠUMARSKI LIST 9-10/1935 str. 36     <-- 36 -->        PDF

Na slici 9 prikazani su ti procenti u krivuljama. Vidimo, da su ti


procenti za ^ = 0,8 daleko ispod onog procenta, koji Dr. Fiatscher spo


minje (za »vollkantig« 28%). Isto su tako i procenti za ^==0,6 mnogo


ispod procenta 40%.


Izgleda dakle, da bi se faktori A = 0,8 i X = 0,6 morali uzeti ma


njima, pa da skale »vollkantig« i »waldkantig« dadu lisičavost, koja bi


bolje odgovarala.


Lisičavost 7% za fe==l,0, dakle za rezanje grede v = & znači, da


kod promjera trupca od 20 cm i 4 tupa ruba tupost svakog ruba iznosi


tek z=\,\ cm; kod promjera 30 cm z = l,7 cm, a kod promjera 50 cm


2 = 2,8 cm. To je zaobljenost rubova na slabijem kraju grede. Prema


debljem kraju trupca ta se zaobljenost smanjuje.


Iz slike 8 slijedi:


° — V.*. + x»2 — R


ili:


dok relativno:


Xb


o ./li-
R Vl + f-1


xb


Uvrsti li se ovamo za-g-izraz iz 9), dobivamo za »vollkantig« računala:


°.U± .±.^_1}100./0 13.)


/0


R \..,8 + ^
Analogno dobivamo za stepen 0,6 lisičavosti:


-S-/.-.=±=L=—11100./. 14.)


Te procente sam također izračunao i uvrstio u tablicu 4. Usporedimo li
ih sa procentima pada promjera zadanih trupaca, možemo da izračunamo,
u kojoj dužini grede nestaje zaobljenosti rubova t. j . u kojoj dužini grede
postaju bridovi oštri.


Ako pad promjera trupca iznosi na pr. 2,7%, onda kod grede
k = 1,0 i D2 == v* + 0,8 b2 nestaje zaobljenih rubova već otprilike na kraju
drugog metra počevši od tanjeg kraja, jer je cea 2 puta 2,7% jednako


5 K o/ JL o/


R ´° ´


Da lisičavost greda u glavnom bolje odgovori onim brojkama, koje
navodi Dr. Fiatsche r kao maksimalno uobičajene, trebalo bi koeficijente
^ smanjiti. Izračunao sam procente lisičavosti po obrascu 1?) za
razne k te za /1 = 0,50; X = 0,40; 1 = 0,30; . = 0,25. Ti su postoci
svrstani u tablici 5 i prikazani u krivuljama slike 9. Pošto k u praksi
pada u glavnom samo u interval 1,0 do 1,5, to možemo iz slike da čitamo, ;da bi ^navedenim Flatscherovim stepenima lisičavosti bolje odgovarali
X = 0,. i X = 0,3 ili dapače još i manji koeficijenti. Dakle bi skala »vollkantig
« trebala da bude izrađena u 0,5, a skala »waldkantig« u 0,3 puta


452
ŠUMARSKI LIST 9-10/1935 str. 37     <-- 37 -->        PDF

smanjenom mjerilu nego obična skala za oštrobridne grede. Ili moglo bi
se bar uzeti * = 0,64 i X = 0,36, odnosno D2 = v2 + (0,8 b)2 ;D2 = v2


+ (0,6 b)2, dok je kod opisanog specijalnog računala D2 = v2 + 0,8 \f i
lf = v2 + 0,6 b2.
Tablica 5.


k = 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0


. o/


P


/0


0,5 21,5 17,3 13,9 12,1 10,7 9,6


0,4 30,0 22,0 18,3 15,6 13,6 11,8


0,3 36,3 27,2 23,1 19,4 17,0 15,2


0,25 41. 31,1 25,4 21,7 18,5 16,7


Ostalo bi još da se riješi pitanje, da li je uopće opravdano ovakovo
proporcionalno smanjivanje skala. Jer iz slike 9 zorno vidimo, kako sa
istom takovom skalom, t. j . sa istim ., grede raznih profilnih koeficijenata
imaju razne procente lisičavosti. Da li je to opravdano?


U prvi mah bi izgledalo, kao da bi moralo da bude obratno nego u
slici 9 t. j . što je veći profilni koeficijenat, to veća da bi smjela da bude
lisičavost u % opsega. Jer što je greda na istu širinu viša, to eo ipso
kod njenog izrađivanja nastaje veći postotak otpatka. S druge opet strane,
što je veći prof. koef. grede t. j . što je greda viša (uz istu širinu), to
će se prije gornje dvije i donje dvije zaobljenosti grede spojiti u jednu,
pa će greda izgledati kao jače lisičava. U slici 10 prikazane su dvije
grede. Procenat lisičavosti od opsega trupca kod obe te grede je jednak,


\
\


1
I


SI. 10.


453
ŠUMARSKI LIST 9-10/1935 str. 38     <-- 38 -->        PDF

a opet desna greda gotovo da izgleda jače lisičavom. Pitanje, da li da se
kod greda sa većim prof. koef. dozvoljava manji ili veći proeenat zaobljenosti
rubova, trebalo bi još zasebno ispitati detaljnije. Za sada se zadovoljavamo
skalama, koje su proporcionalno smanjene i koje daju za grede
sa većim prof. koef. manju lisičavost u postocima opsega.


Pređimo sada na koeficijenat vremenske ekonomičnost
i opisanog specijalnog računala s obzirom na rješavanje obrazaca
1) i 2). Opet sam računao navedenih 20 primjera i ustanovio traženi
koeficijenat sa cea 3,6. Vidimo da je obzirom na ekonomiju vremena ovo
računalo u glavnom ekvivalentno totalnim tablicama. Ali ono neminovno
po znatno proširenoj mogućnosti upotrebe, te po skučenom prostoru nadmašuje
tablice. Prednost pred tablicama mu je i u tome, što se ne mora
ma njemu računski interpolirati, ako se želi točnije da radi, nego što je
najmanji tablični interval. Jer kod njega se neposredno mogu bez poteškoća
da čitaju desetine najmanjeg njegovog skalnog intervala.


Nomogrami.


Po uočenju sviju prednosti prije opisanog specijalnog računala izgleda,
kao da metodi toga računala nije moguće naći premca. I stvarno
su logaritmari općenito najviše poznati i najviše upotrebljavani proizvodi
nomografije. Predstavljaju elegantnu nomografsku metodu računanja. Ali
ima još i drugih jednostavnih i praktičnih nomografskih metoda računanja.


Tako na pr. nomografija uči: svaku jednadžbu od tri promjenljivice
a, ß, y, koju možemo da svedemo na oblik:


/, (.) = A («) + U iß) 16.)


(gdje su h, Î2 i /. povoljne funkcije) možemo da rješavamo n o m o g r a-
mom sa tri paralelne skale.7
Konstruišimo si takav nomogram za naše obrasce 1) i 2), koje
možemo lako kvadriranjem svesti na oblik 15).


Narišimo si tri paralelne ekvidistantne linije b, D i v (si. 11.). Na
liniju b nanesimo kvadratnu skalu, opisanu opet numerusima kao i kod specijalnog
računala u prijašnjem poglavlju. Potpuno istu skalu nanesimo na
liniju v, dok na liniju D nanesimo analognu kvadratnu skalu, ali u dvostruko
manjem mjerilu. I ta skala neka je opisana linearno t. j . sa numerusima,
čiji su kvadrati naneseni. Nule podjeijenja b, D i v leže na zamišljenoj
liniji .—., koja je okomita na skalne linije.


Time je naš nomogram gotov i možemo na njemu da pristupimo
izračunavanju obrazaca 1) i 2). Na pr. neka se za prizmu 30/40 cm traži


D. Uzmi komad konca, špage ili žice. Nategni ga tako, da prelazi preko
30 skale b i preko 40 skale v. Onda na skali D kod konca čitaš 50,0 cm,
a to je traženi D. Ili za zadani Z) = 40 cm i v = 32 tražiš pripadni b?
Nategni konac tako, da prelazi preko D = 40 i v = 32, pa ćeš na skali b
čitati b = 24 cm.
Čitalac ima pravo da pita: zašto je to tako? Pošto ovom studijom
ne želim toliko da baš prikazem problem prizmiranja trupaca, već mi je
više stalo da čitaocima Šumarskog Lista prikazem što zornije neke nomografske
metode rada, dužan sam da na to pitanje odgovorim. Želja mi


´ Vidi P. Luckey : Einführung in die Nomographie, Zweiter Teil: Die Zeichnung als
Rechenmaschine, Verlag Teubner, Leipzig i Berlin 1920 str. 31.


454
ŠUMARSKI LIST 9-10/1935 str. 39     <-- 39 -->        PDF

455
ŠUMARSKI LIST 9-10/1935 str. 40     <-- 40 -->        PDF

je da bar donekle dadem čitaocu pobude za nomografsko stvaranje na


polju našeg šumarstva. Izgleda naime, da bi se gdjekoji problem u šu


marstvu mogao dovoljno točno da rješava sa ovakovim jednostav


nim mašinama za računanje, kako nomograme naziva Luckey.


U slici 11 je dužina AB zapravo jednaka b2, a dužina ČE — v*.


Pošto je ABEC trapez, čija je srednjica dužina FG, to je ta srednjica


zapravo jednaka:


F G = 3LZ m 2 F G = .8 + v*


Ci


Pošto je po obrascu 1) b2JrV2 = D2, bila bi dužina FG zapravo jednaka
~2~ Ali skala D već je sama po sebi nanesena u dvostruko manjem mjerilu
nego skale b i v, a opisana je ne sa kvadratom već samim numerusom,
dakle kod G zapravo onda odmah čitamo numerički D, čiji je kvadrat


= V + v2.


Svaki si sam može da konstruiše takav nomogram u veličini i mje


rilu, koje mu najbolje odgovara. Ako sa nomogramom treba da radi pri


mitivniji čovjek, trebaće mu narisati nomogram u većem mjerilu, even


tualno sa opisivanjem svakog pojedinog ili svakog drugog centimetra.


Nomogram u si. 11 je zapravo samo skica.


Možemo li u isti nomogram uklopiti i čitanja za grede zaobljenih


bridova? Ništa jednostavnije od toga! Na si. 11 sam uz skalu b skicirao


još jednu skalu u 0,5 puta smanjenom mjerilu (narisana je bez detaljnih


intervala). Ta skala, označena sa b´ daje sa normalnom skalom v i nor


malnom skalom D rezultate za grede sa slabije zaobljenim rubovima


(D2 = v2 + 0,5 b2). Kad bismo tu skalu nanijeli u mjerilu 0,6 prema nor


malnoj, davala bi sa skalom v i D potpuno iste rezultate kao Brauns


hirnova skala »mit üblicher Waldkante« t. j . kao da je D2 = v2 + 0,6 b2.


Skicirao sam još uz skalu v jednu skalu v´, koja odgovara ö2 = v2 +


0,3 b2. Povoljne analogne skale može si svaki sam da konstruiše.


Nove skale mogu da se nanašaju i na nove linije, koje bi se konstruisale
paralelno sa linijama b, D i v. Mogu faktori i = 0,5. X = 0,3
itd. da se regulišu (odnosno uzmu u obzir) baš time, da se nove skale
smjeste u raznim udaljenostima od skale D. Imamo dakle u promjenama
mjerila, u kojima možemo skale da nanosimo, kao i u promjenama međusobnih
udaljenosti tih skala mnogo mogućnosti izražavanja!


Proširimo si još malko naš nomogram u si. 11 samo sa dvije točke.
Treba recimo iz trupaca tesati grede n a j v e ć eg statičkog moment a
otpora. Poznato je, da su to grede, kojima se odnosi &:v = 5: 7.
Narišimo si točku M u si. 11 tako, da bude MA : MC = 52 : T. Kad bi
konac prolazio točkom M, slijedilo bi iz sličnosti trokuta MAB i MEC,
da se odnose b2 : v2 = MA : MC = 5S : T. Dakle, kadgod nam naš konac
nategnut prolazi preko točke M, onda se kod oštrobridne grede odnosi
širina prema visini kao 5:7 , t. j . dobivamo gredu najboljeg statičkog
oblika. Dakle jedna jedincata točka M u našem nomogramu indicira sve
oštrobridne grede najboljeg statičkog oblika.


Za kvadratne je grede točka proporcionalnosti beskonačno daleko,


t. j . konac mora da je okomit na linije b, D i v, odnosno paralelan sa
. — .. Kod prizmiranja na pilanama najčešće se radi o kvadratnim pri456
ŠUMARSKI LIST 9-10/1935 str. 41     <-- 41 -->        PDF

zmama. T. j . za zadani D traži se b = v ili obratno. Taj zadatak mo


žemo i neposredno bez konca da rješavamo na skalama b i b´, jer je


skala b´ nanesena u 0,5 puta smanjenom mjerilu nego skala b. Na pr.


želi se rezati prizma 42,4/42,4 cm, kolik mora da je promjer trupca?


Skali b kod 42,4 odgovara na skali b´ 60 cm, dakle promjer treba da


je 60 cm.


Analogan nomogram može se lako konstruisati i za kubiciranje


trupaca, samo što se mora da izgradi pomoću logaritamskih skala. Ovdje


neću takav nomogram da iznosim. Ograničit ću se samo još na nomo


gram za računanje — r — (vidi obrazac uz primjer VII kod razmatranja


c -j-r


Braunshirnovog računala. Takav je nomogram konstruisan u si. 12.


Na njemu se čita potpuno analogno kao i na ranije opisanom nomogramu.


Na nomogramima u si. 11 i si. 12 mogu da se rješavaju svi zadaci,


koji su navedeni kod Braunshirnovog računala, osim kubiciranja trupaca


(za koje bi trebalo konstruisati zaseban nomogram). Osim toga se kod


tesanja greda mogu odmah naći profili sa najpovoljnijim statičkim


momentima.


Pomoću nomograma u si. 11 riješio sam opet navedenih 20 primjera


i izračunao koeficijenat vremenske ekonomičnosti. Za moju osobu je taj


koefiçijenat ispao sa cea 4. Dakle više nego što iznosi koeficijenat vre


menske ekonomičnosti totalnih tablica ing. S-a i Braunshirnovog računala.


Zaglavak.


Po svemu dakle izgleda, da bi bila na mjestu upotreba nomografskih


metoda kod prizmiranja. Preostalo bi nam još da riješimo pitanje prida,


koji kod prizmiranja na pilanama preporučuju razni autori (Ugrenović,


Hufnagl-Flatscher, Abeles). Nomogram u si. 11 izradio sam bez doda


vanja ikakovog prida. Ali ništa ne bi smetalo, da se na pr. na skali D


sve upisane brojke pomaknu na niže za jedan interval (centimetar). Onda


bi taj nomogram odgovarao u glavnom tablicama ing. S. S-a, koje su


i dale neposrednu pobudu ovoj studiji. Ili kod manjih promjera može da


se skala izradi tako, da prid bude manji, a kod većih promjera veći.


Može skala D da se ostavi i nepromijenjenom, a u skalu b ili v da se


ugradi izvjestan prid.


U praksi se mnogo upotrebljavaju kod prizmiranja i približne formule,
s kojima se i napamet mogu da računaju elementi prizmiranja
(vidi Ugrenović, Flatscher i Abeles). S tim se formulama ovdje nisam
bavio. Jedno s razloga što one ne predstavljaju točnu metodu, a drugo
s razloga što sam za vrijeme pisanja ovog članka saznao, da se jedan
kolega iz prakse već bavi pitanjem tih formula i da sprema o tome članak
u Šumarskom Listu.


Zusammenfassung. In der vorliegenden Schrift werden die Vorteile der nomographi
sehen Methoden bei Prismiernngsrechnungen besprochen. Unter Anderem wird auch die
Konstruktion des in den A. W. F. — Mitteilungen, Berlin, Hft. 9., sowie in der Wiener All
Forst-und Jagd-Zeitung 1935. No. 18. beschriebenen Specialrechenschiebers dargestellt. Für
die Funktionsleitern „vollkantig" und „mit üblicher Waldkante" dieses Schiebers werden stärkere
Reduktionen vorgeschlagen (0,5 und 0,3). Weiters ist ein einfaches Nomog^amm für da s
Prismieren konstruirt (Fig. 11.). Wenn der Faden beim Nomogrammablesen über den Punkt M
geht, so hab en die Prismen (Balken) das Profil 5 : 7 d. h. den grössten statischen Widerstand.


457
ŠUMARSKI LIST 9-10/1935 str. 42     <-- 42 -->        PDF

Die verschiedenen Rechenhilfsmittel beim Prismieren werden einem "Vergleiche unterzogen.
Der Zeitaufwand (t), welcher notwendig ist für die rechnerische Lösung von 20 Prismierungs-
Aufgaben mit der Hand (ohne Hilfsmittel), wird mit dem Zeitaufwand (f) für die Arbeit mit
verschiedenen Hilfsmiiteln verglichen. Die Relation t : t´ wird als Zeitersparniskoefficient des
Hilfsmittels vorgeführt. Der Koefficient ist beim Nomogramme etwas höher als bei Prismierungstabellen
und bei dem Braunehirnischen Schieber.


Der Autor


SAOPĆENJA


KOJIM PUTEM?


(Prilog našoj šumarskoj politici)


Dr. Ing. F. Podbrežnik , jedan od marnih propagatora ideja planske privrede,
izdavač časopisa »Industrijska Odbrana«, posvetio je dvobroj istoga (br. 3—4. god. III.)
drvarskoj industriji i trgovini pod naslovom »Aktuelni problemi naše drvarsk
e privrede« . Od svih priloga svakako su najinteresantniji odgovori na
anketna pitanja uredništva i to: jednog veleindustrijalca drvom iz Zagreba, jednog
profesora univerziteta, te jednog šumskog industrijalca iz Drinske banovine. Karakteristično
je, da su odnosna gospoda ostala anonimna i to po njihovoj želji, kako izjavljuje
uredništvo. Koliko za obavijest i orijentaciju današnjim čitaocima, toliko i za
kasnija vremena, iznosimo ove odgovore, koji će možda za mnogu stvar i u perspektivi
povijesti šumarstva baciti jednu zraku na odnosnu prošlost.


Ing. Podbrežni k postavio je ova pitanja: I. Da li se osjeća potreba jače
planske organizacije drvne industrije u Jugoslaviji; II. da li je za regulisanje drvnog
tržišta u unutrašnjosti i inostranstvu dovoljan samo reprezentativan Centralni odbor
ili je potrebna jedna »jača« komercijalna organizacija, kao što je na pr. »Prizad«;


III. da li je potrebno provesti jaču unutarnju potrošnju drva i na koji način; IV. da li
je kod nas potrebna specijalna propaganda drva.
Veliki industrijalac daje ove odgovore: Ad I. Svaka planska organizacija drvne
industrije izlišna je i štetna po interese pojedinih većih poduzeća; odbija državnu
(»plansku«) intervenciju, bar dok nužda ne postoji, jer bi to u stvari značilo, da jača
poduzeća izdržavaju slabija. Ad II. Odgovor opet negativan, jer smatra svaku državnu
i poludržavnu organizaciju suviše birokratskom, a da bi mogla uspješno voditi
ikakve komercijalne poslove; odbija i sam Centralni odbor drvarske privrede Kraljevine
Jugoslavije, jer na pr. i »Prizad« (Privilegovano izvozno a. d.) »nije pokazao
nikakovih rezultata, ma da je njegovo polje rada daleko jednostavnije, nego li bi
na pr. bilo polje rada jedne monopolske ustanove za izvoz drveta«. Ad III. Unutrašnja
potrošnja drveta uslovljena je građevnom djelatnošću, te potom i o njoj ovisi potrošnja.
Javni joj radovi mnogo ne doprinose, jer su to većinom radovi s malom upotrebom
drva. Ad IV. Jest, i to u smjeru zamjene ostalog građevnog materijala drvom.


Profesor univerziteta ovog je mišljenja: Ad I. Afirmativnog, ali u tom smjeru, da
pitanje same drvarske industrije dolazi u pozadinu, a treba da iskoči pitanje naših
šuma. »Čak nam je i kriza dobro došla«, veli isti profesor, »jer će se barem sačuvati
dio našeg šumskog blaga kasnijim generacijama.« Ad II. Ne smatra se kompetentnim
za potpun odgovor. Podvlači samo činjenicu, da bi se tim pitanjem trebao što skorije
pozabaviti Centralni odbor, ali ipak smatra da bi rad u tom pravcu koristio maloj
šumskoj industriji. Ad III. Povezano je s općim pitanjem podizanja kupovne moći našeg


458