DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1935 str. 54     <-- 54 -->        PDF

IZ UDRUŽENJA


BUGARSKI ŠUMARI U JUGOSLAVIJI.


U vezi poziva sa strane braće bugarskih šumara da pretstavnici našeg Udruženja
posjete njihovu zemlju i po sporazumu sa našim najvišim šumarskim administrativnim
ustanovama, pozvalo je Jugo slovensko šumarsko udruženje bratsko bugarsko
šumarsko društvo (Družestvoto na lesovđite akademici v Bigamija) da po svojim
predstavnicima posjeti Jugoslaviju. Problemi, koje u svome životnom pozivu riješavaju
šumarstva obaju bratskih naroda — Bugarskog i Jugoslovenskog — međusobno su slični,
Tereni, na kojima rade bratski bugarski šumari, odgovaraju našim terenima; prilike
njihovih sela, prilikama našim. Međusobno posjećivanje može dakle da doprinese ne
samo zbliženju nacionalnom, već i međusobnom stručnom unapređivanju. Problemi,
koji su zajednički, neka se i zajednički riješavaju a tome će, sigurno je, doprinijeti drugarsko
upoznavanje i izmjena misli.


Bugarsko šumarsko društvo odazvalo se pozivu svojih jugoslovenskih drugova.
I tako su dne 21 jula stigli brzim vozom u Caribrod bugarski ekskurzisti.
Iznosimo imena dragih gostiju i ukratko program ekskurzije. Detaljan prikaz
donijet ćemo u kojem od narednih brojeva Šumarskog Lista.


Učesnici ekskurzije:
S t i 1 i j a n Kondev-Siivov, načelnik odjelenja za šumarstvo kod Ministarstva
za narodnoto stopanstvo; Ivank a St. Kondeva , supruga gosp. Kondeva;
Prof. T. Dimi i rov, profesor univerziteta; Elera T. Dimi tro va, supruga g.
prof. Dimitrova ; Prof. Vasil Stojanov, prof. univerziteta ; Toma Z a h a r i j e v
H ris tov, direktor šum. pokus, stanice u Sofiji; Siineon D. KirnTov, oblasni
inspektor šumarstva u Sofiji; Nikol a N. A d j a r o v, načelnik ureda za pošumljivanje
i uređivanje bujica u Plovdivu; Atanas Iv. Pačali je v, inspektor lovstva
kod Ministarstva na narodno stopanstvo; Z a li a r i D. B a č v a r o v, inspektor kod
Ministarstva na narodno stopanstvo; Bori s M. Parvanov , načelnik sekcije za
pošumljivanje u Sofiji ; Qeorg i Maljöe v VasiiTjev, upravitelj nacionalnog
parka u Sofiji; Jovčo N. Nanonski, pomoćni oblasni direktor u Burgasu; Ilija
Mihajlov Simeonov, asistent Sofijskog univerziteta; Nikola Ivanov Pcn
e v, učitelj šumarstva ckd srednje tehničke škole u Sofiji; Todo i Marino v
Ivanov, upravitelj šumarije Ihtiman; Dimitrov Stefanov, upravitelj šumarije
u Berkovici; Boris H ris tov Mihajlov, upravitelj šumarije Panadjurište; Pana
jot Trojanov Dimitrov, upravitelj šumarije Qabrovo; D imita r Pančov
Ralčev, upravitelj šumarije Foten; Nikola Dimitar Cenkov, upravitelj
šumarije Dospot; Vasil Josifov Nasal ov ski, upravitelji šumarije Privorjc,-
Atanas V e 1 i k o v K o j e v, šumar1 Svoge ; Georg i Konstant in ov Poptodor
o v, upr. šumar. Cehljove ; Atanas Petrov A t a n a s b v, asistent šumarstva
kod Plovdivske sekcije za pošumljivanje; Boja n Ivano v Minčev , asistent šum.
kcd Sofijske šumarije.


U Caribrod je došao pred braću Bugare potpretsjednik našeg Udruženja gosp..
Dragoljub P e t r o v i ć.


Ekskurzija je stigla u Beograd ujutro dana 22. VII. o. g. brzim vozom u . h 30.
Na željezničkoj stanici sačekali su drage goste beogradski članovi J. Š. U. na čelu sa
pretsjednikom Udruženja g. prof. Dr. Bal en om i načelnikom Odjeljenja za šumarstvo
g. Dr. Ž. Mi le ti će m, zatim pretstavnici Jugosl.-bugarske Lige na čelu sa pretsjednikom
biv. Rektorom gosp. Dr. VI. M i t r o v i ć e m, građanstvo i pretstavnici
štampe. Na stanici je goste pozdravio pretsjednik J. Š. U. Dr. J. B a 1 e n, a zahvalio
se na pozdravu pretsjednik Bugar. šum. udruženja g. prof. Ing. Dimitrov .


406
ŠUMARSKI LIST 8/1935 str. 55     <-- 55 -->        PDF

Gospoda Dr. Bale na predala je gospođama Dimitrov i Kondev bukete
karamfila.


Ekskurziste su na cijelom putu kroz Jugoslaviju pratili osim članova sa terena
predstavnici Jug. šum. udruženja i to predsjednik Dr. Josi p Balen , potpredsjednik
Dr. Drag. Petrovi ć i djelomično tajnik Dr. Nikola Neidhardt.


Pu t ekskurzij e iznosimo samo u najkraćim linijama. Kako rekosmo, u
kojem od narednih brojeva osvrnućemo se detaljnije na njega. Topao, srdačan i drugarski
prijem prirediše jugoslovenski šumari diljem otadžbine bugarskoj braći. Kod
dočeka u svim krajevima, kuda su ekskurzisti prolazili, sudjelovao je i narod isticanjem
zastava, izlazom pred ekskurziste sa muzikom te poklicima »živili« i »dobro došli«.


U Beogradu su gosti bili primljeni kod g. Ministra šuma i rudnika Iguj a t a
Stefanovića . Razgledali su šum.-lovački muzej u Topčideru, Poljoprivredno-šum.
fakultet i Ministarstvo šuma; posjetili su Avalu i položili vijenac na grob neznanog
junaka.


Bugarski šumari u Delnicama


Na 33. jula krenuše ekskurzisti u Vinkovce. Razgledaše Direkciju šuma državnu
i Brodske imovne općine. U Drenovcima kraj Vinkovaca posjetiše stare slavonske
hrastike.


24. jula naveče dolazak u Zagreb, pregled botaničkog vrta, Poljoprivredno-»
šumarskog fakulteta, Šum. muzeja. U prostorijama Jugoslovensko šumarskog udruženja
predsjednik Dr. Josip Balen pozdravio je goste kao u sjedištu društva u ime
J. Š. U-a, a prof. Dr. A. P e trac i ć u ime fakulteta. Toplim riječima zahvalio je
g. direktor Tom a Zaharije v ističući, kako ova lijepa li poučna ekskurzija baš u
tome Domu J. .. U-a dostiže svoju Kulminacionu tačku. Jer taj Dom pokazuje, što sve
šumari mogu složnim radom da podignu. Taj složan društveni rad postavlja za uzor
bugarskim šumarima. Q. prof. S´tojano v izlaže na našem jeziku veze bugarskogjugoslovenskog šumarstva. Brojni Bugari svršiše svoje studije u Zagrebu.
407
ŠUMARSKI LIST 8/1935 str. 56     <-- 56 -->        PDF

Na 25. jula pregledaše ekskurzisti Zagreb. Na spomenik Strossmayerov ipoložiše
vijenac. Zatim posjetiše Direkciju šuma, bansku upravu i fakultetsko dobro Maksimir.
Popodne krenuše brzim vozom u Delnice.


26. juli:: pregled ornogoričnih šuma gorskog kotara. Zatim iz Lokava autobusom
preko Križišća li Vinodolske doline u Crikvenicu.
27. juli: Polazak autobusom u 5 sati. Prolazak kroz Novi Vinodol u Senj. Zatim
odlazak kroz Senjsku Dragu. Pregled izvršenih radova oko uređenja bujica i izvršenih
pošumljavanija krša te pregled rasadnika u Sv. Mihovilu i nastavak autobusom na
Plitvice. Popodne razgledavanje jezera i špilja.
28. juli: odlazak iz Plitvica za Bihać i Oštrelj. Od Oštrelja silazak šumskom
željeznicom u Drvar. Popodne pregled Drvara i industrijskih postrojenja Šipada.
29. juli: dolazak u Jajce. Pregled katakomba, vodopada Plive, posjet grobu Stjepana
Tomaševića, posljednjeg bosanskog kralja.
30. juli: autobusom iz Jajca preko Kiseljaka do Sarajeva. U Sarajevu posjeta Direkciji
šuma, Šum. odsjeku Banske uprave, pregled Lugarske škole, muzeja, posjet
Ilidi i vrelu Bosne.
31. juli: odlazak vozom u 7 h 10 preko Uzice za Čačak i Kraljevo.
1. augusta: ujutro polazak šum. željeznicom u Goč i pregled šumskih radova.
Po povratku iz Goča pregled manastira Žice.
2. augusta: odlazak u 10 h 02 vozom iz Kraljeva za Stalać. Tamo1 promjena voza
za Caribrod i odatle odlazak za Sofiju.
Tako su dne 2. augusta u 19 h 25 braća Bugari ostavili našu zemlju. U Caribrodu
se rastadoše sa pratiocima — našim pretsjednikom Dr. B a ] e n o m i potpretsjednikom
Dr. Petrovićem . Tom prilikom izmijenjeni su topli govori između
pretsjednika obadu Udruženja.


Kod prelaza granice, poslali su braća Bugari depeše g. Ministru šuma i rudnika,
načelniku odjeljenja za šumarstvo i Jugoslavenskom šumarskom udruženju. Brzojavi
glase:


Gospodinu Ministru šuma i rudnika


Beograd.


Odlazeći iz bratske zemlje Jugoslavije zahvaljujemo najsrdačnije na bratskom
dočeku, koji ste nam pripravili i na tome što ste nam pružili priliku da se upoznamo
sa Vašim narodom a naročito sa šumskom privredom. Molimo Vas da našu duboku
zahvalnost izrečete Visokoj vladi Jugosl. Države. Izvolite primiti, Gospodine, izraze
našeg iskrenog štovanja. Živio bratski jugoslovenski narod!


Pretsjednik Udruženja bugarskih šumara Prof. Dimitrov.


Gospodinu načelniku odjeljenja za šumarstvo kod Ministarstva šuma i rudnika
Beograd.


Vama kao najvišem pretstavniku šumarstva u bratskoj Jugoslaviji izričemo našu
najveću zahvalnost za krasan doček, što ste nam pripravili kod Vas. Pozdravljamo najsrdačnije
cjelokupnu šumarsku struku u Jugoslaviji.


Živjeli braća Jugoslovenski šumari.


Pretsjednik Udruženja bugar. šumara Prof. Dimitrov.


Gospodinu pretsjedniku Jug. šum. udruženja


Zagreb.


Od svega srca zahvaljujemo za bratski i kolegijalan prijem, koji su nam jugoslavenski
šumari ukazali. S nestrpljivošču očekujemo dolazak braće jugoslavenskih
šumara u našu zemlju. S kolegijalnim pozdravom


Pretsjednik : Dimitrov.


408