DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1935 str. 51     <-- 51 -->        PDF

BILJEŠKE


RIBARSKE KONFERENCIJE U ZAGREBU.


Prigodom propagandnog ribarskog sajma u Zagrebačkom zboru održane su te
konferencije od 13—15 maja o. g. Konferencijama predsijedao je bivši ministar poljoprivrede
i senator Dr. Oto Frangeš.


Naši najbolji stručnjaci, ljudi od nauke i prakse raspravljali su pitanja o unapređivanju
pomorskog i slatkovodnog ribarstva kao i vještačkog ribogojstva i ribnjačarstva.


Naše Udruženje zastupao je g. Drnić, kr. šum. savjetnik u p. On je bio i referent
za poribljavanje naših javnih voda.
Kr. direkciju šuma u Vinkovcima zastupao je g. Stjepan Kopf, kr. viši šum.
savjetnik.
Konferencija je donijela opširnu rezoluciju po svim pitanjima ribarstva, koju je
uputila nadležnim ministarstvima. M. D.


JASENOVO LIŠĆE KAO LIJEK.


U novije vrijeme pripravlja se čaj od zelenog u hladu sušenog jasenovog lista
kao purgativ. M. D.


OGLASI


RASPIS


MINISTARSTVO ŠUMA I RUDNIKA
Odeljenje za Šumarstvo
Br. 12.571/35
Beograd


PREDMET: Dr. Aleksandar Ugrcnović,
redovan profesor Polj. Šum. fakulteta
u Zagrebu napisao je knjigu »O iskorišćavanju
šuma«.


Gospodin Dr. Aleksandar Ugrenović, redovan profesor na poljoprivredno-šumarsk´om
fakultetu Univerziteta u Zagrebu napisao je opsežno delo »O iskorišćavanju


šuma«, koje obuhvata četiri knjige sa 1139 strana i 464 slike, i to:
I. Opći dio (materijalna,
225 str. 12 slika
formalna i finansijska strana unovčivanja)
Din 80.—
II. Tehnologija drveta (građa, kemizam, tehničkadrveta, kvalitet sastojine), 318 strana 189 slika
svojstva, greške
» 150.—
III. Tehnika trgovine drvetomdrvo, uzanse) 276 strana 132 slike
I (oruđe, rad, oblo, tesano, cijepano
» 150.—
IV. Tehnika trgovine drvetom II (jogrijevno, taninsko drvo, ugalj,
iznošenje, sanduci, sušenje, furniri i šperovano drvo, zagrebačke, ljubljanske,
tršćanske uzanse, trgovačka terminologija u pet jezika) 320 str. 131 si. » 150.—


285