DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1935 str. 41     <-- 41 -->        PDF

IZ ZAGREBAČKOG UNIVERZITETA


DRUŠTVO ZA STROSSMAYEROVO SVEUČILIŠTE«.


Zagrebački Univerzitet u ovoj teškoj krizi našao se prinuždenim obratiti se za
pomoć svojim apsolventima, doktorima i prijateljima. Zato je nedavno osnovano »Društvo
za Strossmayerovo sveučilište u Zagrebu« sa svrhom da prikuplja i univerziteta
na dispoziciju stavlja novčana sredstva, kako bi Univerzitet mogao da udovoljava
svojim zadacima, koji se iz dana u dan sve više gomilaju, dok se materijalna sredstva
Univerziteta u ovim teškim vremenima sve više umanjuju. Donosimo ovdje pravila
toga društva, potvrđena po nadležnoj vlasti, pa molimo sve apsolvente, doktore
i prijatelje univerziteta, da bi poduprli ciljeve društva i moralno i materijalno.


PRAVILiA
»DRUŠTVA ZA STR0S6MAYRR0V0 SVKUČ1LIŠTK« U ZAÜRBBU.


I.
Ime i svrha društva.
§ 1.
Ime je društva: »Društvo za Strossmayerovo sveučilište« u Zagrebu, a zadatak
mu je da pomaže i unapređuje naučne ciljeve zagrebačkoga Univerziteta.
§2.
Svoju svrhu postizava društvo tim, da materijalno i moralno podupire zagrebački
Univerzitet u naučnom radu, napose tim :
a) da opskrbljuje univerzitetske zavode i seminare potrebnim sredstvima i
pomagalima;
b) da potpomaže univerzitetske nastavnike i naučno pomoćno osoblje u vršenju
istraživanja i u izdavanju naučnih radova;
c) da podjeljuje potpore za naučne studije, kao i za učestvovanje na naučnim
sastancima u zemlji i u inostranstvu;
d) da daje stipendije i potpore za obrazovanje naučnoga podmlatka;
e) da podstiče naučni rad studenata, nagrađuje seminarske studije i natječajne
radnje;
f) da podupire periodična izdanja Univerziteta i pojedinih mu instituta;
g) da podupire nastojanje »Pučkog Sveučilišta«;
h) da stavlja na raspolaganje univerzitetskim vlastima sredstva za vanredne
potrebe.


II. Imovina i sredstva.
§ 3.
Sredstva društva jesu:


1. prinosi
osnivača (utemeljitelja, dobrotvora, darovatelja);
2. godišnje uplate prinosnika i to pojedinaca ili društava;
3. pninos
države, banovine, općine i javnih ustanova;
4. povremeni prilozi i darovi u novcu, vrijednosnim papirima, naučnom materijalu
i pomagalima i dr.
III. Članovi društva.
§4.


Članom društva može postati svako pravno ili fizičko lice, koje upravni odbor
primi, pošto se obvezalo unapređivati svrhu društva i vršiti dužnosti ovim privilima
određene. Neprimljenomu dužan je Upravni odbor izdati pismeno i obrazloženo riješenje
sa pravom žalbe na Vijeće društva.


163
ŠUMARSKI LIST 4/1935 str. 42     <-- 42 -->        PDF

§ 5.
Članovi društva su osnivači i prinosnici.
Osnivači mogu biti:


a) utemeljitelji, koji jednom za svagda ili u pet godišnjih obroka uplate najmanje
Din 00.000 (dvadeset tisuća);
b) dobrotvori, koji jednom za svagda ili u pet godišnjih obroka uplate najmanje
Din. 10.000 (deset tisuća);
c) darovatelji, koji jednom za svagda ili u pet godišnjih obroka uplate najmanje


Din 2.500, — ili ako su pravna lica Din. 5.000.
Prinosnici mogu biti:
a) redovni, koji se obvežu redovno plaćati najmanje članarinu od Din. 10.—


mjesečno;
b) podupirajuči, koji se obvežu plaćati iznos manji od Din. ..— mjesečno po
svojoj odluci.


§ ..
Osnivači dužni su u određenom roku isplatiti čitav prinos. Nepotpuno uplaćen
prinos utemeljitelja može se priznati kao prinos dobrotvora, nepotpuno uplaćen prinos
dobrotvora kao prinos darovatelja, ako dosežu visinu svote označene u § 5. tačka
b) odnosno c). Inače se započeti ali prekinuti i nepotpuno uplaćeni prinosi osnivača
smatraju darom u svrhe društva.
Prinosnici, redovni i podupirajuči dužni su uredno plaćati svoj, prinos.
Osnivači i redovni -prinosnici imaju pravo učestvovati u radu društva, birati i
biti birani u odboru i odlučivati u Vijeću društva.
Osnivači ili redovni prinosnici, koji su pravna lica vrše svoja prava po delegatu.
Podupirajuči članovi imadu pravo stavljati predlogc, prisustvovati sjednicama
i učestvovati u raspravama Vijeća, ali nemaju pravo odluke.


§ 7.
Prava osnivača i prinosnika prestaju:


1. smrću, ako su fizička lica, ili kad prestanu postojati, ako su pravna lica;
2. neizvršavanjem obaveza plaćanja prinosa po § 5 i . al. 1.;
3. isključenjem. — Isključen može biti onaj, tko zlonamjerno uzradi protiv interesa
društva. Odluku o tom donosi odbor većinom glasova. Isključeni ima pravo žaliti
se Vijeću, koje po saslušanju priziva i izvještaja upravnoga odbora bez rasprave
većinom glasova konačno rješava o isključenju.
IV. Upravni odbor.
§8.
Društvom upravlja odbor od 16 lica s pretsjednikom na čelu, koje na tri godine
bira Vijeće. Odbor bira između sebe dva potpredsjednika, tajnika j blagajnika.
Polovica članova odbora moraju biti doktori odnosno diplomirani apsolventi zagrebačkoga
Univerziteta.
Pretsjednik odbora redovno je doktor ili diplomirani apsolvent zagrebačkoga
Univerziteta.


Pored navedenih lica ulaze u odbor rektor Univerziteta, dva univerzitetska profesora,
koje na godinu dana bira Univerzitetski senat i dva studenta sagrebačkog Univerziteta,
koje na godinu dana bira studentski pododbor (§ 14).


§ 9.


Upravni odbor upravlja i provodi zaključke Vijeća, vodi brigu o imovini društva,
sastavlja godišnji budžet, postavlja pomoćno osoblje i određuje mu nagradu,
prima osnivače i prinosnike, isključuje one, koji porade protiv interesa društva i
podnosi Vijeću na odobrenje izvještaj o radu i budžet.


164
ŠUMARSKI LIST 4/1935 str. 43     <-- 43 -->        PDF

Poslovna godina odbora poklapa se s kalendarskom godinom.


Upravni odbor može stvarati pravovaljane zaključke kad je osim pretsjedatelja
nazočna bar polovica članova odbora.


Zaključci odbora stvaraju se apsolutnom većinom. Ako su glasovi jednako podijeljeni,
odlučuje ona strana, za koju je glasovao pretsjedatelj.


§ 10.
Upotrebu i razdiobu sredstava u svrhu Univerziteta prema § 2. vrši upravni
odbor uvijek samo na predlog Univerzitetske uprave.
Izravno podnesene molbe za potpore i dotacije odbor će uputiti Univerzitetskoj
upravi na mišljenje i predlog.


§ 11.


Pretsjednik zastupa društvo prema univerzitetskim i drugim vlastima kao i prema
trećim licima, potpisuje sve spise, koji se u ime odbora šalju, saziva i vodi sjednice
odbora i Vijeća.


´Pretsjednik dužan je sazvati sjednicu odbora, kad to zatraži najmanje jedna
trećina članova naznačivši predmet raspravljanja; isto tako dužan je sazvati sjednicu
Vijeća, kad to uz naznaku dnevnoga reda zatraži 20 osnivača ili 100 redovnih prinosnika.
Na tako sazvanoj sjednici odbora odnosno Vijeća, može se raspravljati samo
o onome, radi čega je sazvana.


Pretsjednika, kad je zapriječen, zamjenjuje prvi odnosno drugi potpretsjednik.


§ 12.
Tajnik izvršuje zaključke odbora i Vijeća, potpisuje uz pretsjednika sve spise,
vodi arhivu i sastavlja za Vijeće izvještaj upravnog odbora o poslovanju.


§ 13.


Blagajnik vodi blagajničke knjige, prima uplate i po odluci odbora vrši isplate,
uz potpis pretsjednika, pripravlja budžet i sastavlja blagajnički izvještaj za Vijeće.
Na zahtjev upravnoga ili nadzornoga odbora blagajnik je u svako doba dužan dati
potrebna obavještenja o stanju blagajne i gospodarskom poslovanju.


§ 14.
Središte upravnoga odbora je Zagreb. Odbor može osnovati pododbore ili postavljati
povjerenike.


Bliže o sastavu pododbora i njihovu poslovanju kao i o vezi tih pododbora i
povjerenika s upravnim odborom odrediće se pravilnicima, koje će na predlog odbora
odobriti Vijeće.


V. Vijeće društva.
§ 15.


Početkom svake godine, a najkasnije do 31. ožujka sastaje se Vijeće na redovnu
sjednicu.
Prema potrebi može se sazvati i izvanredna sjednica Vijeća.
Vijeće može stvarati pravovaljane zaključke, ako je nazočno bar 40 osnivača


i redovnih prinosnika. Nema li ih u zakazano vrijeme dovoljan broj, Vijeće se s istim
dnevnim redom saziva za jedan sat kasnije i onda ima pravo da zaključuje bez obzira
na broj prisutnih.


Zaključci se stvaraju apsolutnom većinom. Ako su glasovi jednako podjeljeni,
odlučuje pretsjedatelj.
§ 16.


i


Vijeće bira pretsjednika, članove upravnog odbora i nadzorni odbor, saslušava
izvještaje upravnog i nadzornog odbora i daje apsolutorij, odlučuje o predlozima
odbora i članova (osnivača ili prinosnika), koji su bar 8 dana prije sjednice Vijeća
odboru podneseni, donosi odluku o isključenju i o promjeni pravila.


165