DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1935 str. 38     <-- 38 -->        PDF

Istupili su iz članstva: Obkračil Mirko, gozdar Straža; Jović Pero, potšumar
Banjaluka; Sekulić Dragiša, činovnik Min. šuma Beograd; Holman Josip, nadgozdar
Rogatec; Minoritski konvent Ptuj.


XII. Nedavno je u vršenju svoje službe teško ozlijeđen šef. šumske uprave u
Trnjanima gosp. ing. Saćer.
Zaključuje se uputiti gosp. Saćeru pismo i izraziti, mu simpatije Udruženja.
Osim toga će se apelirati na zastupstvo Brodske imovne općine kao i na Ministarstvo
šuma da gosp. Saćeru, koji je žrtva poštenog i savjesnog rada, što više izađu u susret.


XIII. Tajnik čita predstavku Udruženja šumarskih zvaničnika od 12. II. Zaključuje
se apelirati na Ministarstvo šuma, da hitno pristupi regulisanju položaja lugarskog
osoblja. Jugoslovensko šumarsko udruženje će sa svoje strane poduprijeti pretstavku
koju je Udruženje šum. zvaničnika po tome predmetu uputilo Ministarstvu.
XIV. Čita se pretstavka g. ing. C v i t o v c a po pitanju žalosnog stanja osoblja
kod imovnih općina.
Zaključuje se apelirati na Ministarstvo, da se u smislu predloga hitno pristupi
riješavanju pitanja osoblja kod imovnih općina. Zaključuje se lično posjetiti
gospodina Ministra šuma i zamoliti po predmetu. U deputaciju se određuju gg. predsjednik
i potpredsjednik.


XV. Zaključuje se zamoliti gospodina Ministra šuma za zauzimanje da se iz
kredita za javne radove izvršuju i radovi u šumarstvu (gospodarske osnove, uređenje
suvata, transportna sredstva, pošumljavanje, ograničenje šuma, uređenje pašnjaka itd.).
XVI. Zaključuje se zamoliti Ministarstvo da ustupi projekat Uredbe o reorganizaciji
šumarstva za štampanje u Šumarskom Listu.
XVII. Zaključuje se zamoliti Ministarstvo šuma za projekat pravilnika za sprovađanje
zakona o drž. računovodstvu.
XVIII. Zaključuje se zamoliti Ministarstvo, da omogući, da onaj mali broj apsolvenata
Križevačke šumarske škole, koji se još nalaze u državnoj službi može napredovati
do IV/l grupe.
SKUPŠTINA PODRUŽNICE JUGOSLOVENSKOG ŠUMARSKOG UDRUŽENJA
BEOGRAD.


Beogradska Podružnica Jugoslovenskog šumarskog udruženja održaće svoju petu
redovnu glavnu skupštinu 14. aprila 1935. godine u Beogradu u Biblioteci Odelcnja za
Šumarstvo u zgradi Ministarstva šuma i rudnika. Po održanoj skupštini 15. aprila tek.
godine priređuje se hodočašće na Oplenac.


I. Dnevni red za 14. april 1935. godine.
1.) Otvaranje skupštine u 9 časova.


2.) Predavanje gosp. Ing. Todora Đurđica: Delokrug i rad šefa šumske uprave.


Odmor.


3.) Izveštaj Upravnog odbora Podružnice o radu u 1934/35 god., izveštaj Nadzornog
odbora, te davanje razrešnice za rad Upravnom i Nadzornom odboru.


4.) Rasprava o budžetu za 1935 godinu.


5.) Rasprava o stiglim predlozima.


..) Izbor novog Upravnog i Nadzornog odbora Podružnice.


7.) Eventualije.


II. Program hodočašća na Oplenac.
1.) Polazak iz Beograda vozom u 8 časova i 20 min., dolazak u Mladenovac u
10 časova i 1 minut. Polazak iz Mladcnovca autobusom Agencije »Putnik« u 10 časova
i 20 minuta. Dolazak na Oplenac u 11 časova.


160