DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1935 str. 35     <-- 35 -->        PDF

IZ UDRUŽENJA


UPOZORENJE.


Prema članu 10 Pravila Jugoslovenskog šumarskog udruženja dužni su redoviti"
članovi kao i članovi pomagači uplatiti članarinu unapred u prvoj četvrti svake godine.


Tko neuplati na vrijeme članarine pravi Udruženju suvišne troškove za opomene.
Dužnicima koji duguju članarinu više od jedne: godine obustavić e s e
dostava Šumarskog Lista (dok ne uplate) a dug će se sudbeno naplatiti
preko našeg pravnog zastupnika. Uprava.


ZAPISNIK
IV redovne sjednice Upravnog odbora Jugoslovenskog šumarskog udruženja koja je
održana u Zagrebu u Društvenom Domu dne 17 februara 1935.


Prisutni: pretsjednik Dr. Josip Bal en; potpretsjednici: Dr. Dragoljub
Petrović i ing. Milan Lenarčić; tajnik Nikola Neiidhardt; blagajnik
M Han Drnić; odbornici: Dr. P e t r a č i ć. Dr. Levaković, ling. Smilaj,
ing. Jasić, ing. B o r o š i ć, ing. P remužić, ing. Baranac, iing. Prpić, ing.
M´ii h a 1 i č e k, ing. S t j c ,p a n o v i ć, ing. Pajiernik.


Ispričali su se: Ing. M i k 1 a u, ing. Bafaić i ing. Beltram.


I. Ovjerovljuju se zapisnici prošlih sjednica i to: sjednice održane na dne 9.
septembra. 17 oktobra i 8 decembra 1934 godine u Beogradu.
II. Blagajnik čita blagajnički Izvještaj, koji se uzima na znanje.
III. Tajnik izvještava o stiglim odgovorima na podneske Udruženja.
1) Gosp. ban Vardarske banovine u svom pismu br. 8 od 2. I. 1935.
odgovara na nredstavku glede namještanja šum. inžinjera po budžetima banovina.
Pretsedništvu Jugoslove n s k o g šumarskog udruženi a, Zagreb..
Primio sam Vaše pismo broj 955 od 28. decembra 1934. godine. Šumska privreda je
tesno vezana i isprepletena sa životom našega naroda i pažnja koju sam poklonio
šumarstvu Vardarske banovine je prirodna posledica moga gledanja na narodnu privredu
Juga. U predlogu budžeta za 1935/36 godinu osigurao sam povećanje kredita
po struci šumarstva od 784.000 na 1,045.000 dinara ili 33% više nego u ovoj budžetskoj
godini. Ovo povećanje obuhvata tri nova šumarska inžinjera, pet čuvara šuma i tri
stipendista. Za radove na pošumljavanju goleti i uređenju bujica predviđeno je


595.000 dinara. Imajući u viidu finansijske i privredne prilike banovine, u ovoj godini
je učinjen razuman napor u cilju unapređenja šumarstva ove banovine. U težnji da
šumarstvo ispuni svoj veliki zadatak prema narodu i otadžbini, izvolite primiti i na
dalje moju punu podršku.«
Uzima se sa zahvalnošću na znanje.


2) Šumarski odsek Savske banovine odgovara: »Čast je staviti do znanja, da


je po banovinskom budžetu 1935/36 god. osigurano jedno mjesto šum. čin. pripravnika.«


Uzima se sa zahvalnošću na znanje.


3) Gosp. Ministar šuma i rudnika na molbu Udruženja da se zauzme, da se u


resoru vojnom namještaju također šum. inžinjeri, uputio je gospodinu Ministru vojske


slijedeće pismo:


»Gospodine Ministre, Čast mi je u prilogu dostaviti Vam prepis pretstavke
Jugoslovenskog šumarskog udruženja. Molim Vas, da istoj poklonite pažnju i donesete
shodnu i povoljnu odluku. Za eventualna iscrpnija objašnjenja po ovome izvolite narediti
da se pozovu profesor univerziteta Dr. Josip Balen ili načelnik odelenja za
šumarstvo Dr. Žarko Miletić.


157
ŠUMARSKI LIST 4/1935 str. 36     <-- 36 -->        PDF

Nalazim, da su navodi u priloženoj pretstavci o važnosti šumarskih stručnjaka
u odbrani zemlje stvarni. Za odbranu zemlje i za pripremanje te odbrane danas su
više nego ikad potrebni snaga, rad i znanje1 celoga naroda, jer je današnja vojska
stvarno oružani narod.


Istina za vreme rata stoje vojsci na raspoloženju svi šumarski inžinjeri, ali za
rat se priprema u miru. Tu u miru mogu oni sa uspehom odgovarati svim onim zadacima,
koji proističu iz redovitog života vojske i pripreme zemlje za odbranu. Pa
i u ratu je bolje, ako se izvestan broj šumarskih inžinjera nalazi još od ranije u
aktivnoj vojnoj službi kao vojni činovnici ili inžinjerski oficiri specijalno za šumarske
poslove. Ta će im služba dati mogućnost da se što bolje upoznaju sa vojnom administracijom,
njenim duhom, kao i sa potrebama vojske.


S obzirom na ovo čast mi je umoliti Vas, da izvolite formacijom vojske predvideti
izvestan određen broj vojnih činovnika ili] inžinjerskih oficira kao šumarski
inžinjeri.


Na kraju Vas izveštavam, da u područnom mi ´Ministarstvu ima 130 molbi mladih
šumarskih inžinjera za prijem u državnu službu, te prema tome potrebne ljude možete
odmah imati na raspoloženju.«


Uzima se sa zahvalnošću na znanje.
4) Čita se dopis Ministarstva poljoprivrede, u kome javlja da ne može namjestiti
šum. inžinjere kod povjereništva agrarne reforme u Vardarskoj banovini.
5) Skopska podružnica javlja svoje primjetbe na projekat uredbe o šumarskom
savjetu.
Udruženje je već odaslalo Minisatrstvu svoje pnimjetbe po predmetu, a primjetbe
podružnice se od njih bitno ne razlikuju.
6) Beogradska podružnica javlja svoje primjetbe u predmetu šum. savjeta, a
napose, da u tome savjetu budu i predstavnici šum. radništva. Prima se.


7) Banjalučka podružnica javlja svoje predloge glede nastave lugarskih škola.


Udruženje je već i po tome predmetu odaslalo predstavku nadležnima.


8) Beogradska podružnica javlja svoje mišljenje po predmetu Centralnog odbora.
Uzimanje se na znanje.
9) Udruženje inženjera uputilo je akt u kome izjavljuju želju za saradnjom.
Zaključuje se s tim Udruženjem stupiti u što bolje odnose i poslati mu Pravila Jugoslovenskog
šumarskog udruženja i nekoliko zadnjih godišnjih izvještaja.
10) Dr. Opletal, Brno zahvaljuje na čestitci prigodom njegove promocije na čast
dr. h. c, što se uzima na znanje.
11) Ministar Dr. Popović zahvaljuje na čestitci upućenoj mu prigodom njegovog
imenovanja Ministrom, što se uzima na znanje.´
12) Podružnica Sarajevo javlja promjenu u svome odboru, što se uzima na
znanje.


IV. G. pretsjednik izvještava, da je u ime Udruženja posjetio gospodina Ministra
šuma i rudnika Dr. Svetislava Popovića, koji ga je najljubeznije primio i izjavio,
da će sve učiniti, što bude moguće, za unapređenje šumske privrede i šumarskog
staleža. Uzima se na znanje.
V. Tajnik čita predlog da se ovogodišnja skupština održi u svom svečanom
dijelu u Splitu, a ostalo u Jelsi na otoku Hvaru. Predlog se prima i zaključuje već
sada poduzeti potrebne korake da se to omogući.
VI. Na predlog tajništva nagrađuje se stigla Svetosavska radnja »Mašine za
računanje« nagradom od 500 Dinara.
Nagrađeni je student šumarstva V-tog semestra ´Poljoprivredo-šumarskog fakulteta
u Zemunu Miloš Maksimović.


153
ŠUMARSKI LIST 4/1935 str. 37     <-- 37 -->        PDF

ViH. Tajnik čita slijedeći predlog pretsjedništva:


»U slijedećoj godini (1936) navršiće Šumarski List 60 godina izlaženja, ujedno
će se navršiti 60 godina otkako je osnovano prvo šumarsko društvo u našoj zemlji.
Predlažemo, da Jugoslovensko šumarsko udruženje tu godinu proslavi na tih ali dostojan
način time:


1) Da se na zgradi Šumarski Dom podignu poprsja Franu Kesterčaneku i Josipu
Kozarcu.


Pokojni Kesterčanek vanređno je zaslužan za naše Udruženje. Da nije bilo njega,
nebismo danas imali Šumarski Dom. Zasluge pako Josipa Kozarea kao nekadanjeg
tajnika šumarskog društva i poznatog literata, držimo da nije potrebno ni spominjati.


2) Da se izda indeks Šumarskog Lista kroz svih 60 godina. Takav indeks dobro
bi poslužio svakome, a napose inovom članu, jer bi mu iskazivao sadržaj sviju dosadašnjih
Šumarskih Listova.«


Načelno se usvaja prednji predlog. Pretsjedništvo će na narednoj sjednici izvijestiti
dalje o predmetu.


VIII. Pitanje projekta zakona o izlučenju općinskih šuma i ispaša u Bosnii; i
Hercegovini odlaže se do naredne sjednice. Zaključuje se projekat dostaviti i Beogradskoj
podružnica.
IX. Na molbe studentskih šumarskih Udruženja odobravaju se dvije potpore
po 250 dinara t. j . Udruženju studenata šumarstva u Zagrebu i Udruženju studenata
šumarstva u Zemunu.
X. Tajnik čita predloge, koji su stigli na apel Udruženja glede izrađivanja jednog
plana za naprediivanje šumarstva kroz narednih pet ili deset godina. To su napose
odgovori gg. prof. Veselija u predmetu lugarske nastave; Ing. Čeovića, u predmetu
lovstva; ing. Baranca po predmetu organizacije šumarske službe; Dr. Zubovića
o unapređivanju šumarstva Vrbaske banovine; začasnog pretsjednika, M. Turkovića
po predmetu ispaša, pošumljavanja a napose po predmetu imovnih općina; ing. Prpića
po predmetu uređivanja šuma; Podružnice Sarajevo, Banjaluka i Skoplje po predmetu
unapređivanja šumarstva njihovog teritorija. Odgovori i predloži uzimaju se na
znanje. Zaključuje se pozvati gospodu koja još misu odgovorila na poziv Udruženja,
da odgovore. — Čitav predmet izrade plana iznest će se onda na narednu sjednicu.
XI. Primaju se u redovno članstvo:
Ing. Forkapi ć Alfred , viši šum. savjetnik Sarajevo, Dir. šuma; Ing.
Oklopdžija čedo, čin. pripravnik Sarajevo Dir. šuma; Ing. Jovetić Radovan
, čin. pripravnik Sarajevo Dir. šuma; Ing. Popovr ć Ilija , čin. pripravnik
Sarajevo Dir. šuma; Ing. Kovačevd ć Dušan , kod preduzeća Dobrljin-Drvar; Ing.
Radosavljević .lova, kod preduzeća Dobrljin-Drvar ; Ing. Kahler Jeronim,
kod preduzeća Dobrljin-Drvar, Oštrelj; Ing. Mila s Branko , šef. šum. uprave Vranovine-
Topusko; Gjoković A 1 e k s a n d e r, šef šum. uprave Novi Pazar; Ing.
Andrašić Drago, čin. pripravnik Srednje, šum. uprava; Ing. Dubravić H i 1m
i j e, šum. inženjer Sarajevo-Logavina.


Primaju se za članove pomagaču: Špoljarić Zvonirair, stud. forest
Zagreb; Ha j din Žarko, stud. forest Gaj z. p. Pakračka Poljana; J u z b a š i ć M a to,
stud. forest Zagreb, šum. fakultet; Kršćanovo ć Ivan , stud. forest Zagreb, šum.
fakultet: Markunović Josip, stud. forest Zagreb, šum. fakultet; Knežević
Stjepan, stud. forest Zagreb, šum. fakultet; Knežević R a t i m i r, stud. forest
Zemun, poljopr. šum. fakeltet; B u d i s a v 1 j e v i ć Teodor, stud. forest Zagreb,
šum. fakultet; Prelevi ć Ra don ja, stud. forest Zagreb; Šuto at Antun, stud.
forest Zagreb, šum. fakultet; Poti ć Mirko , stud. forest Zemun, poljopr. fakultet;
Trohar Vlado, stud. forest Vukovar; D i m i t r i i e v i ć časlav, stud. šumarstva
Beograd; Šnajde r J o š k o, absolvent šumarstva Ljutomer.


159