DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1935 str. 32     <-- 32 -->        PDF

U ovome slučaju glavno je utvrditi, da li je zemljište državno ili
privatno. Ako se utvrdi, da je privatno, ono ima kao takvo da se izdvoji
iz državnog poseda.


Kao što se vidi, kod ograničavanja državnih šuma dolaze do rešavanja
mnoga pitanja pravne, ekonomske i šumsko-gospodarstvene
naravi.


Odsek za ograničavanje državnih šuma u zadacima, uputstvima i
naredbama rastumačio je tačno svakome sudu, što i kako ima da radi.
Sudovi su bili od strane Ministarstva dobro upućeni. Samo merenje bilo
je vršeno prema Zakonu o katastru zemljišta (Služb. novine br. 14—VIII,
god. 1929). Težnja odseka za ograničavanje bila je, da rad bude što
tačniji, solidniji i ekspcditivniji.


Ova opažanja o radu Suda za ograničavanje državnih šuma u
Kosovskoj Mitrovici izneo sam (kao bivši figurant i pisar suda za
ograničavanje), u koliko sam mogao to za kratko vreme izložiti. Detaljno
proučavanje zamašnog pitanja ograničavanja državnih šuma u
Srbiji, Južnoj Srbiji i Crnoj Gori zahtevalo bi dublji studij, a mogla bi
se o tome napisati cela knjiga.


Upotrebljena dela:


1) M ili voie Va sić: Ograničavanje šuma u Srbiji. Pola stoleća šumarstva.
Str. 222.


2} Jova n Jekić : Prilozi za istoriju šumarstva u Srbiji.


3) Ba l en-S a g a din : Zakon o šumama za Kraljevinu Jugoslaviju sa tumačenjem.
Izd. Ministarstva šuma i ruda.


4) Zakon o ograničavanju državnih šuma u Srbiji, Južnoj Srbiji i Crnoj Gori
od 27 marta 1930 god. i Pravilnik za njegovo izvršenje.
5) K o s t i ć - S v j e š . i k o v: Poli´gonska i triangulaciona mreža.
6) Jovan Žujović: Postanje zemlje i naše domovine.


Résumé. L´auteur décrit les forets domaniales »Kopaonik« et »Tehitchavitsa«
en Serbie du Midi (qui ont été naguere délimitées en définitive) du point de vue géologique,
pédologique, économique et forestier. Il décrit alors l´organisation des travaux
de limitation et les questions juridiques du droit de posession des forets et des vastes


pâturages de la Serbie du Midi.
Le probleme de la délimitation des domaines d´État, tres compliqué ces dernieres
années, entrepris avec beaucoup des ressources, est a sa fin.
L´inventarisation et l´aménagement des forets doivent suivre la délimitation.


SAOPĆENJA


PLANINARSTVO I ŠUMA
Rad H. P. D. »Mosor« u Splitu na podizanju šume


»Neka i u buduće bude Vašim planinarima najveće


nastojanje i ponos: pošumljavanje gologa dalmatinskoga


krša«. Nj. Vel. Kraljica Marija.


Mosor-pL, 23. V. 1931.


Planinarstvo u našem Primorju tek je novijeg datuma. Ima to svoga uzroka:


gola širina primorskih´ kamenitih brda nema one privlačive snage na čovjeka kao


šumoviti predeli, gde je planinarstvo već davno uhvatilo korena. Šuma van sumnje


154
ŠUMARSKI LIST 4/1935 str. 33     <-- 33 -->        PDF

igra u planinarstvu važnu pozitivnu ulogu. Tako je planinarstvo i Dalmaciji do pred
kratko vreme bilo skoro nepoznato.


G. 1925 U jesen sakupila se šaka oduševljenih´ prijatelja pridode te zaključila,
da se u Splitu osnuje podružnica Hrvatskog Planinarskog Društva »Mosor«, što se
u martu 1926 g. i ostvarilo. Prve dve godine svog opstanka »Mosor« je tokar stvarao
kadar planinara, što je pod onim uslovima bio težak posao. Ipak je društvo počelo da
se razvija, uza sve nerazumevanje svoje okoline, dosta brzo. Naročito u god.1928.
postiglo je velik razmah. Te godine daje bivši društveni pretsednik i ondašnji tajnik
g. Albert Seitz ideju o priređivanju društvenog »šumarskog dana« u Mosor-planini,
da se na taj način podigne mala šumska kultura kao pionir i preteča budućih raosorskih
šuma. Uza sve to, što se u srednjem Primorju kroz dugi niz decenija vrši
pošumljavanje krša sa strane države, ideja o pošumljavanju krša jedva postoji, te je
ono bez tradicije, jer privatna inicijativa nije proradila u dovoljnoj meri. Razumljivo
je stoga, da zamisao g. Seitza nije mogla lako da se prihvati, nailazeći među samim
članstvom na prigovore »pa ne možemo mi da pošumimo Mosor«.
U martu 1928 održao se prvi dan pošumljavanja u Mosor-planini, kod kojega
je učestvovalo oko 300 lica: planinara, skauta, školske dece i seljačkog naroda. Seljak
je došao za nadnicom, te da se naruga gospodi, koja su svojim fizičkim radom učestvovala
kod sadnje biljki, dok on sam uništava poslednje ostatke autohtonih šuma.
Dan pošumljavanja bio je senzacija za okolni svet, koji se u čudu pitao, ko je prisilio
gospodu da sade. Ta je senzacija praćena velikim skepticizmom glede samog tehničkog
uspeha rada, jer je zemljište plitko, iscrpljeno, izloženo žegama i ledovima na nadmorskoj
visini od 900´ m. Sledeće godine priređen je šumarski dan u proleće i u jesen.
Pošto izgleda, da jesenska sadnja na tom položaju bolje odgovara, to se od te godine
dalje održava šumski dan redovito prve nedelje u novembru. Na ovom položaju nalazi
se danas oko 60.000 uspelrh sadnica crnog bora na površini od 15 ha. Ovu kulturu,
zvanu Sinovac, čuva krasan planinarski dom »Dom Kraljice Marije«, koji je »Mosor«
podigao g. 1931. Oko doma, u negdašnjoj pustari šareni se cveće... Društvo ističe
usku saradnju sreskih šumara u Splitu te razumevanje i svestranu potporu Šumarskog
otseka Kr. Banske uprave kod izvođenja pošumljavanja.


G. 1929 uređena je i otvorena krasna špilja Vraniača iza Klisa, zaslugom požrtvovnog
Mosoraša g. R. Mikačića, a g. 1930 i 1931 pošumila se okolina ove špilje.
»Mosor« ima svoju sekciju za unapređenje sela, koja naročito propagira uzgoj
plemenitih voćaka na selu. G. 1934 društvo je sagradilo na Kamešnici planini u
Bosni planinarsko sklonište, koje se naziva po zaslužnom pretsedniku »Sklonište profesora
Giromctte«. Tamo je našla smučarska sekcija »Mosora« idealnih terena za
smučanje. Društvo održava u Splitu stalna predavanja iz oblasti prirodnih nauka, te
je g. 1934 priredilo i tri šumarska predavanja za svoje članstvo i ostalu publiku sa
temom »značenje i važnost šume« te »Prš i njegovo pošumljavanje« u 2 dela. Prva
tema opetovala se u dva mosorska sela.


Veliko je područje i brojna su polja, na kojima ovo društvo radi svojim idealizmom
i požrtvovnošću. Glavni njegov rad posvećen je unapređenju sela. Na svim
poljima svoga rada ore tvrdu ledinu. U njegovim redovima ima intelektualnih radnika
i vrlo velik broj poslovnih ljudi, no mladeži skoro i nema (znak današnjeg vremena).
»Mosor« ne sustaje, njegovi se uspesi već zapažaju.


Agilan član »Mosora« g. Dr. Stanger predložio je u emigrantskom društvu
»Kras« u Splitu, da se u Mosor-planini odabere jedan vis i prozove Istarskom glavicom,
te da se pošumi. U tu svrhu ograđena je glavica iznad samog Doma, suhozidom.
U martu 1934 popela se četa članova »Krasa« i »Mosora« na Istarsku glavicu,
da izvrši jedan kulturan i patriotski čin. U gustu maglu gubila se molitva:


»Iz ovih sadnica neka se božjom voljom razvije visoka šuma. Od nje neka ima
koristi narod poljički. U njenom svježern zelenilu svaki prijatelj mosorskih visova


155
ŠUMARSKI LIST 4/1935 str. 34     <-- 34 -->        PDF

da nađe odmora i užitka. Neka se po njoj vrati život u ovaj mrtvi krš. Svako neka
se uvijek spomene, da je ovo djelo poteklo iz ljubavi za narod, a u spominjanju
nesrećne braće, koja u svom divnom živom zavičaju izdišu i umiru u ropstvu pod
tuđinom. Bog čuo i vidio i udijelio svoj blagoslov.«


Ni novac ni sila, uloženi u pošumljavanje, ne mogu da vrate život golome kršu
već bezgraničan idealizam i prosveta naroda, koji će ga potaknuti da se sam aktivno
dade na rešavanje ovog problema. H. P. D. »Mosor« pokazalo je ispravan put.


Ing. VI. Beltram.


K ZAPISNIKU KONFERENCIJE U SKOPLJU.


U »Šumarskom listu« za februar o. g. na strani 62 (»Saopćenja«) odštampano
je, da sam rekao, da »s e m e nabavljeno od firme »Šuma« ove godine
n i j e klija 1 o«.


Pošto sam u ovom slučaju imao u vidu isključivo seme gledičije, a :ie uopšte
sve seme primljeno od društva »Šuma«, to mi je čast zamoliti Uredništvo, da se ova
moja ispravka odštampa u narednom broju »Šumarskog lista«, jer me za to moli
društvo »Šuma«, koje smatra, da gornja neispravljena rečenica škodi ugledu društva.


Nikola Šalajev.


šumarski referent


KONKURS ZA IZRADU PRIVREDNOG PROGRAMA ZA VRBAKE GRADSKE OPĆINE
U NOVOM SADU.


Ovi vrbaci leže na desnoj obali Dunava, imadu površinu oko 1.000 katastralnih
jutara. Licitacija za izradu privrednog plana održavaće se dne 20. aprila 1935 god.
u 9 sati prije podne u kancelariji ekonomskog odelenja Gradskog poglavarstva u
Novom Sadu putem pismenih ponuda. Tko se za ove radove interesira neka se obrati
na spomenuto Gradsko poglavarstvo radi dostave dražbenih uslova.


LJUBLJANSKI VELESAJAM.


Povlasticu od 50% normalne vozne cene odobrilo je ministarstvo saobraćaja
svima posetiocima proletnjeg velesajma u Ljubljani, što će biti od 1. do 11. juna.


Povlastica važi za odlazak od 27. maja do U. juna zaključno, a za povratak
od 1. do 16. juna ove godine zaključno.


Izložbeni predmeti prevoziće se u pola cene u smislu odredaba Tarife za prevoz
robe, sveska 1—A—IX.


»Aeroput«, društvo za vazdušni saobraćaj u Beogradu, odobrilo je posetiocima
ovogodišnjih Ljubljanskih velesajmova od 1. do 11. juna te od 5. do 16. septembra
popust od 50% od cene pune tarife na svojim avijonima.


156