DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1935 str. 3     <-- 3 -->        PDF

ŠUMARSKI JU ST


GOD. 59. APRIL 1935.


Dr. JOSIP BALEN (ZEMUN):


PRILOG POZNAVANJU NAŠIH MEDITERANSKIH
ŠUMA


(CONTRIBUTION A LA CONNAISSANCE´< DE NOS FORETS
MÉDITERRANÉENNES)


UVOD.


Ljeti 1933 godine posjetio sam šume otoka Mljeta. Nije to bilo bez


naročitih razloga. Mnogo me je vuklo srce da vidim i što bolje pregledam
ovaj slavljeni i lijepi otok - - jedno zbog njegovog naročitog položaja
daleko na jugu, a drugo i u najvećoj mjeri zbog njegovih zasebnih
osobina, koje su, nema zbora, u najužoj vezi baš s tim položajem. Tu
su prije svega interesantne šume, koje su me upravo vabile u svoje krilo,
a koje nose izrazit mediteranski karakter i po obilju i osobinama vrsta
i po sastavu biljnih zajednica i po karakteristikama regeneracije i po
proizvodima, koje daju i mogu dati, a onda i po odnosu, koji postoji između
šume i čovjeka, a koji je u Mediteranu, u svakom slučaju, svoje
vrste.


Razumljivo je, međutim, da ni turističke interesantnosti na ovom
otoku nisu bez važnosti. Pored prirodnih ljepota, koje su u velikoj mjeri
posljedica mora — a to je prije svega na osobiti način izgrađena obala,
pa južno sunce i obilje biljnih vrsta — jaka je i historijska pozadina otoka
Mljeta, koja je baš ovdje, kao malo gdje, i bogata i interesantna i koja
posjetioca potstiče i opominje na mnoga razmišljanja (1).


Upravo razmišljanje o svima pomenutim momentima, koji su pod
raznolikim vidom dolazili do mene, a naročito razmišljanje o mediteranskoj
šumi, ponukalo me je da odputujem na Mljet i da ga prokrstarim.


Možda je potrebno već na početku istaći činjenicu, da baš Mljet
ima nekoliko veoma značajnih osebina, koje mu daju prednosti, kakvima
se, pored svih svojih ljepota i interesantnosti, ne mogu da podiče drugi
naši otoci. U najmanju ruku rečeno, oni nemaju takvih osebina u tolikoj
mjeri. S jedne strane činjenica, da se je more uvuklo u masiv otoka i da
čini tamo — možemo kazati — dva prava pravcata jezera, stari samostan
iz 12 stoljeća, smješten kao drevni stražar i svjedok davne prošlosti
na malom otočiću Sv. Marije u Velikom Jezeru (si. 1), borova šuma —
šuma sa svim potrebnim atributima, koji su na ovim staništima mogući


125
ŠUMARSKI LIST 4/1935 str. 4     <-- 4 -->        PDF

- oko Jezera pa i dalje, te razvijenost terena, gdje nadmorska visina


prelazi ponekad i 500 metara, a onda daleka morska pučina, koja je pukla


prema jugu — sve to pruža mnoge zanimivosti i prijatelju prirode i struč


nom čovjeku — šumaru.


Treba imati pred očima, da je mediteranska šumska flora uopće


vrlo bogata, da je gotovo svaka biljna vrsta, koja je sastavni dio šume


— a tih je u uporedenju sa kontinentalnom šumom razmjerno mnogo — ne
samo u kućanstvu prirode nego i u kućanstvu mediteranskog življa od
naročitog značaja. A to se pri proučavanju mediteranske šume ne smije
pustiti iz vida.
Osim toga je sigurno, da se je malo gdje u Mediteranu sačuvala
šuma sa mnogo prvotnih osobina i u razmjerno velikoj prostranosti kao
baš na Mljetu.


SI. 1. Samostan Sv. Marije na otočiću u Velikom Jezeru na Mljetu.
Foto: Dr. Baien


Kad sam prokrstario izvjesne dijelove Mljeta, došao sam do osvjedočenja
— kao i uvijek kad se svratim u mediteranske krajeve — da
mediteranska šuma krije u sebi mnogo toga, čega, da tako kažem, ne
možemo naći u kontinentalnoj šumi. Mediteranska je šuma u svakom
slučaju daleko interesantnija, jer se u njoj, koja je, kako rekosmo, sastavljena
najčešće od velikog broja vrsta, razvija naročiti život, vezan
prije svega za razmjerno visoku temperaturu i uopće za utjecaj južnoga
sunca, čestih poglavito južnih vjetrova i — da osobito istaknem - - za
utjecaj čovjeka. Opojni miris eteričnih ulja, što zna ponekad biti vrlo
intenzivan, naročito odvaja biljne zajednice ovih krajeva od onih na
kontinentu. Veliku drvnu masu, što je daje stanište u
umjerenoj zoni, zamjenjuje od česti bogatstvo vrsta
mediteranske flore, česta sječa, intenzivno iskoriš


126
ŠUMARSKI LIST 4/1935 str. 5     <-- 5 -->        PDF

ćavanjc (možemo reći) svakog stručka, pripadnost
izvjesnih vrsta i šumsko-gospodarskim i poljoprivrednim
vrstama (voćkama), pa naročiti kemizam
drveta mnogih vrsta, koji se mogao razviti jedino
pod klimatskim prilikama ovih staništa.


Intenzivan utjecaj klimatskih činilaca uz nepromišljen
rad čovjeka uvelike otežava pravilno
odvijanje šumskog gospodarstva u Mediteranu. Klimatski
činioci jakog intenziteta imaju jak utjecaj i na pedološke odnose
i na fiziološke procese u životu bilja, pa onda i na sve raznovrsne momente,
koji dolaze u obzir pri gospodarenju sa šumom, a specijalno pri
regeneraciji mediteranske šume. Zbog pomenutih utjecaja, ako se jednom
poremeti prirodna ravnoteža u mediteranskoj šumi, vraćanje bar
na približno normalno stanje redovito je daleko teže, nego na kontinentalnim
staništima. Teškoće, na koje nailazimo pri pošumljavanju i uopće
pri vraćanju šumskoj kulturi ogoljenih terena u našem mediteranskom
području, daju jasno svjedočanstvo o tome.


U vezi pomenutih konstatacija o poteškoćama pri regeneraciji šume
ovdje je pitanje sukcesije naročito interesantno i važno, ono nam
daje sigurna obavještenja o utjecaju stanišnih činilaca na dolazak i razvitak
šumsko-gospodarskih vrsta, a ono nam daje i obavještenja o posljedicama,
koje dolaze neminovno u šumskom gospodarstvu ovih krajeva
zbog utjecaja čovjekova.


Imajući u vidu sve ovo pokušaćemo da damo u ovom radu prilog
za upoznavanje šuma i šumskoga gospodarstva na otoku Mljetu, kao na
izrazitom našem mediteranskom staništu. Da bi nam slika o šumama
otoka Mljeta bila koliko toliko jasna, potrebno je da imamo pred očima
prije svega ekološke prilike, u kojima se nalaze te šume, a onda
da u vezi s tim prilikama razmotrimo osobine onih glavnih vrsta, koje
čine šumu, da razmotrimo i utjecaje izvanjske, specijalno one sa strane
čovjeka, koji su odlučni za odvijanje šumskoga gospodarstva na ovim
staništima.


Imajući u vidu te momente i proizvode, koje ove šume daju i koje
mogu dati, moći ćemo stvoriti, nadamo se, izvjesnu sliku o šumama
Mljeta, a onda i o šumama ostalih sličnih staništa, te o značaju njihovom
za naše prilike.


S obzirom na to mi ćemo u ovome radu, govoreći o šumama Mljeta,
imati pred očima poglavlja:


I. o stanišnim prilikama i njihovim glavnijim osobinama;
II. o glavnijim osobinama vrsta drveća, koje čine šumu, kao o posljedicama
stanišnih prilika;
III. o oblicima šume;
IV. o šumi kao ekonomskom objektu, te o ekonomskim osobinama
važnijih vrsta drveća;
V. o važnijim izvanjskim utjecajima na odvijanje šumskoga gospodarstva.
Površina otoka Mljeta iznosi oko 6.000 ha, od kojih otpada na
državni posjed oko 2.400 ha. Površina od 1.800 ha otpada na nisku šumu
(makiju), a oko 600 ha otpada na borovu šumu. Ostala je površina Mljeta
´(šuma, pašnjak i obradivo zemljište) u rukama općina i privatnika. Mi
ćemo u svojim razmatranjima imati, u vidu u najvećem dijelu državne
šume.


127
ŠUMARSKI LIST 4/1935 str. 6     <-- 6 -->        PDF

128
ŠUMARSKI LIST 4/1935 str. 7     <-- 7 -->        PDF

U svojim ćemo izlaganjima koristiti prije svega rezultate vlastitih
opažanja, a onda i navode literature.


Ovo je posljednje naročito interesantno, jer tretiranje šume u mediteranskim
državama nije podjednako ni s obzirom na istorijski razvitak
šumskog gospodarstva, a ni s obzirom na današnje iskorišćavanje proizvoda,
što ih daju pojedine vrste drveća.


U jednom slučaju razvijenija tehnika, a onda povećana potreba,
koja je mnogo nuta imala za posljedicu unapređivanje tehnike, u drugom
pokrivanje potreba sa šumskim proizvodima iz drugih šumovitijih krajeva
— povlačili su za sobom u dobroj mjeri i raznolik intenzitet pažnje
posvećene gospodarenju sa mediteranskom šumom.


Ki"ftlajC*isW »iolomvti


KrcWćaj*ki. ´krcžnjcuti


D-ilttyLjaUav -p4-ie*l

.SSW NNL


Sl, 3. Geološke karakteristike otoka Mljeta. (Po prof. Miloieviću.)


Činjenica je, da na našim mediteranskim staništima i pored razmjerno
veoma intezivnog iskorišćavanja ne daje šuma ni izdaleka onoliko
raznovrsnih proizvoda kao primjerice na staništima talijanskim ili
na staništima drugih država, koje dolaze u mediteranskom području. U
vezi toga nadamo se, da ćemo pomoći razvitku šumskog gospodarstva,
ako ovdje iznesemo i koji od momenata iz gospodarenja sa mediteranskom
šumom u drugim državama, jer će nam oni pokazati, da postoje
veće i mnogostranije mogućnosti u proizvodnji dobara iz šume — a
to ni za nas ne može biti bez interesa. Imajući to pred očima, a onda
vodeći brigu o tome, da ova razmatranja posluže i za upoznavanje me


129
ŠUMARSKI LIST 4/1935 str. 8     <-- 8 -->        PDF

diteranske šume na drugim našim staništima, koja su kad više kad manje
analogna, pokušaćemo da istaknemo važnije i biološke i ekonomsk
e momente , koji daju osnovicu za upoznavanje šuma otoka Mljeta.


I.
Za upoznavanje stanišnih, a specijalno klimatskih prilika Mljeta
treba imati pred očima prije svega njegove opće geografske prilike, iz
kojih ćemo se ubrzo osvjedočiti, da Mljet po svome geografskome položaju
zauzima naročito mjesto (2).
Ako raščlanimo čitavo naše Primorje , od Sušaka na sjeverozapadu
pa do Ulcinja na jugoistoku, na karakteristične dijelove, ističu se
četir i područj a koja imaju određene geografske osobine. Ta su
područja Vinodolsko-Velebitsko, Kotarsko-Šibensko,


Mosor sko-Biokovsko i Stonsko-Paštrovsko. Otok
Mljet dolazi u području Stonsko-Paštrovskom, u najjužnijem
dijelu našega Primorja, čineći sa otocima Visom, Korčulom,
Šipanom, Lopudom i Koločepom zasebnu skupinu otočja (si. 2).


Između Mljetskog Kanala na sjeverozapadu i pučine na jugoistoku
pruža se Mljet u dinarskom pravcu u dužini oko 36 km, sa prosječnom
širinom oko 5 km. Izgrađen je odkretacejskih dolomita i va .n
e n a c a. Na jugoistočnom dijelu, na obali zvanoj Velika S a b 1 unara,
nalazimo d i 1 u v i j a 1 n e p i j e s k o v e, koji su sastavljeni od
česti i od kvarcnih zrnaca. Ti su pijesci rnarinskog porijekla, staložila
ih je struja u vrijeme diluvija (si. 3).


Morfološke karakteristike Mljeta vrlo su izrazite kao i u svima
drugim područjima Krša. Nabiranje pa proces erozije udarili
su i ovdje vidne karakteristike na površini. Utjecaj
klimatskih činilaca, a onda (kao posljedica toga) pedološke prilike
dale su određeno obilježje i florističkim odnosima.


Uslijed nabiranja, a i poslije nabiranja utjecajem erozije, formirale
su se uval e i polj a i među njima grebeni. Te pojave, zajedničke
svima krajevima Krša, imaju bitnog utjecaja na razvitak svih kultura
na otoku, jer je s njime u vezi i uticaj klimatskih činilaca, a s tim su u
vezi i pedološki odnosi, a onda možemo reći i čitav biljni život. Depresije,
koje čine Kneže-Polje, Ivanje-Polje, Blato, Babino-Plje, Prožursko-
Polje, Maranovića-Polje i Korita, predstavljaju i po zemljištu,
a onda (razumije se) i u pogledu kultura naročite objekte, koji se u mnogome
razlikuju od ostalih dijelova otoka. Dok su grebeni kao i
njihove padine, možemo kazati, po pravilu vapnenasti
i pod šumskom florom, depresije su izgrađene
vrlo često u dolomitima, imaju zemljište dobro za
poljoprivrednu kulturu u najužem smislu riječi.


Treba istaći, da dna uval a i polj a sa pedološkog gledišta
pokazuju iste one značajke, koje su toliko karakteristične i za druge
analogne mediteranske predjele Krša. Negdje jače i negdje slabije
naslage crvenice ili naslage pijeska, koji potječe od raspadanja
dolomita, ispunjuju najčešće uvale i polja.


U vezi svojih geoloških osobina Mljet gotovo i nema izvora, a u
koliko ih ima, oni su na dolomitima i dolomitskim vapnencima.


Za bliže stanišne karakteristike Mljeta od izrazite su važnosti
klimatski činioci. Oni su, istina, prije svega u zavisnosti od geografskog
položaja u širem smislu, ali njihov intenzitet na danom lokalitetu
zavisi u dobroj mjeri i od posve lokalnih utjecaja, specijalno od


130
ŠUMARSKI LIST 4/1935 str. 9     <-- 9 -->        PDF

reljefa. Pri razmatranju statusnih karakteristika treba imati u vidu, da
udolice i grebeni stvaraju, pored ostaloga, još i naročite uslove za veoma
raznolike mikroklimatske odnose, koji znaju biti zbog česte promjenljivosti
u intenzitetu klimatskih činilaca baš u mediteranskim krajevima
od velikog utjecaja na biljni svijet. Mikr o klimat ski odnosi
određuju u velikoj mjeri uslove za rašire nje biljnih
vrsta, prema tomu su od utjecaja i na uzgojne radove
u šumskom gospodarstvu.


0 pomenutoj činjenici treba voditi računa u svakom slučaju, kad
se radi o biljnoj proizvodnji uopće, a napose u mediteranskom području,
gdje su osobito oscilacije u temperaturi, u vezi sa utjecajem vjetrova,
na mnogim lokalitetima veoma česte, pa uvelike utječu na mikroklimatske
prilike, a prema tome i na vegetaciju.


Prije nego se osvrnemo na osobine klimatskih činilaca, koji će nam
dati izvjesnu osnovicu za razmatranje i upoznavanje osobina kod vrsta,
koje dolaze u šumskom gospodarstvu na Mljetu, možda neće biti suvišno,
ako istaknemo još neke momente, koji su geografske prirode.


Na kopnu, u zaleđu Mljeta, dolaze planinski vijenci, koji prelaze
visinu od 1500 m, dok na samom Mljetu, kako znamo, samo izvjesni
grebeni prelaze visinu od 500 m. Ta činjenica s jedne strane, a s druge
subtropski utjecaj, kojemu je izložen Mljet po svome položaju, od bitne
su važnosti i za pojavu i za intenzitet pojedinih klimatskih činilaca.
Dolazak zračnih struja iz NE kvadranta, koje mogu često prouzročiti
hladnije, pa i dosta niske temperature, zatim intenzivna vedrina i jakost
južnog sunca nalaze svoja objašnjenja i svoja obrazloženja pored ostaloga
i u napomenutim geografskim karakteristikama.


Nažalost nema na samom Mljetu meteoroloških stanica, koje bi nam
mogle dati tačne podatke o k 1 i m a t s k i m činiocima za staništa
na njemu. Zbog toga ćemo uzeti u razmatranje podatke meteoroloških
opažanja sa susjednih stanica, pa ćemo na osnovu njih moći izvesti izvjesne
zaključke i za staništa Mljeta. Istina, moramo odmah naglasiti,
da će ti zaključci biti u velikoj mjeri aproksimativni, jer ih nemamo
za dugi niz godina i jer potiču sa susjednih lokaliteta, ali se nadamo,
da će nam ipak moći dati potrebna obavještenja.


Raspolažemo sa meteorološkim podacima stanice Vel a Luk a
na otoku Korčuli i stanice Sipan na otoku Š i pan u i te
podatke donosimo u priloženim tabelama la, lb, lc i 2a, 2b. Podaci su
sa meteoroloških stanica Kr. mornarice. Gosp. poručniku bojnog broda


P. Mardešiću, koji mi je dao mogućnosti da dođem do tih podataka, neka
je najsrdačnija hvala. Pregledno su ti podaci predočeni na priloženim
diagramima (si. 4 i 5).
Imajući u vidu prilike u temperaturi pripada otok Mljet
medu naše izrazite mediteranske predjele, koji su okarakterisani žar kim
ljeto m i razmjerno blagom zimom. Zimska temperatura
je toliko povoljna, da je broj hladnih i zimskih dana redovito vrlo
malen. To se jasno razabire iz priloženih (u tabelama) meteoroloških
podataka, jer apsolutni minimum temperature rijetko
pada ispod -- .´.. Međutim ni ta minimalna temperatura ne traje
dugo.


1 u pogledu relativne vlage zraka, koja je također od
važnosti za šumsko gospodarstvo, ima Mljet — oslanjajući se na podatke
iz Vele Luke i sa Sipana -- izrazite karakteristike mediteranskih kra


131
ŠUMARSKI LIST 4/1935 str. 10     <-- 10 -->        PDF

132
ŠUMARSKI LIST 4/1935 str. 11     <-- 11 -->        PDF

133
ŠUMARSKI LIST 4/1935 str. 12     <-- 12 -->        PDF

134
ŠUMARSKI LIST 4/1935 str. 13     <-- 13 -->        PDF

135
ŠUMARSKI LIST 4/1935 str. 14     <-- 14 -->        PDF

136
ŠUMARSKI LIST 4/1935 str. 15     <-- 15 -->        PDF

^Sipata 4928


^Sipcm 4930
ŠUMARSKI LIST 4/1935 str. 16     <-- 16 -->        PDF

jeva, jer relativna vlaga zraka mnogo puta ne prelazi


50^ . Njezino značenje dolazi osobito do izražaja, kad se ima u vidu


veza sa podacima o temperaturi, o naoblaci, o kiši i o vjetrovima.


Naoblak a je malena, specijalno za ljetnih mjeseci, kada znaju


biti i dani i noći sa puno vedrine.


Glavna forma, u kojoj dolazi oborin a u ovom području, je kiša.
Ostale forme oborina nemaju ovdje naročite važnosti. Naročito je bez
važnosti snijeg, jer — osim iznimnih slučajeva -- uopće ne dolazi. Tako
je na stanici Vela Luka iznimno zabilježen snijeg 1929 god., ali u svemu
dva puta, u godini 1931 svega jednom, dok u godini 1930 nije uopće
zabilježen. Na Šipanu je zabilježen snijeg 1928. godine svega jednom,
iz 1930 nema uopće podataka o njemu.


Podaci o kiši svjedoče ,da su ljetni mjeseci izraziti mjeseci suše.
Izmjena sušnog i vlažnog perioda dolazi ovdje do punog izražaja.
Ljeto je period suše, zima — odnosno produžena jesen
sa proljećem — je period kiše.


Kao posljedica izmjene kišnih i sušnih perioda javlja se, negdje i
u velikoj mjeri, crvenica . Nju nalazimo naj´iešće i u najvećoj količini
u depresijama. Tu čini crvenica osobito plodno zemljište, koje je u najviše
slučajeva odavna zauzela poljska privreda i koje ona ovdje iskorišćava
redovito vrlo racionalno.


U pogledu vjetrova daju podaci iz Vele Luke i oni sa Sipana interesantnu
sliku. U Veloj Luci prevladuju struje iz smjera SE. E, NE, dok
na Šipanu dolaze do punog izražaja još i struje iz smjera SW — pored
onih, koje su karakteristične za stanicu Vela Luka.


Prirodno je, da i na Mljetu nalazimo određene posljedice zbog utjecaja
zračnih struja pa ćemo u našim daljim razmatranjima vidjeti, da je
njihov utjecaj od važnosti i za šumsko gospodarstvo.


Povoljna temperatura u zimsko doba ima za posljedicu da na staništima
Mljeta, kao i u opće na analognim staništima, dolaze biljne vrste,
od kojih na kontinentalnim staništima ne nalazimo ni traga.


Najizrazitije odlike šumske flore mediteranskih krajeva — određene
vrste borova i mnogo vrsta zimzelenih, lišćara — dolaze i na otoku
Mljetu u punoj mjeri, razumije se, raspodijeljene na razne lokalitete,
udarajući svojim staništima osobitu značajku ne samo u šumsko-gospodarskom
pogledu nego i u pogledu fizionomije uopće.


..


U svojim razmatranjima imaćemo pred očima poglavito one biljne
vrste, koje su od važnosti za šumsko gospodarstvo Mljeta i koje ondje
dolaze bilo od prirode bilo kultivirane. To su:


bor, alepski bor — Pinus halepensis Mili.
pinj, pitomi bor — Pinus Pinea L


pukinja — Juniperus macrocarpa Sibth. et Sm
smrijek, smrika — Juniperus Oxycedrus L


somina — Juniperus phoenicea L


planika — Arbutus unedo L
česmina, česmika, crnika — Quercus Hex L


oštrika — Ouercus coccifera L


plutnjak — Ouercus suber L


lovor — Laurus nobilis L
veliki vrijes — Erica arborea L


13S
ŠUMARSKI LIST 4/1935 str. 17     <-- 17 -->        PDF

tršlja — Pistaeia lentiscus L


smrdljika — Pistaeia terebinthus L


zelenika — Phillyrea media, latifolia Rchb. Sil.


lemprika — Viburnum tinus L
divlja maslina — Olea oleaster L


trnovka — Pirus amygdaliformis Vili.


rogač — Ceratonia siliqua L


konopljika — Vitex Agnus - Castus L


trišljika — Rhamnus alaternus L


mrča — Myrtus italica Mill


U predjelu P o m i j e . t a nalazimo nekoliko strukova, koji već po
svome vidu pokazuju da ovamo ne pripadaju. To su strukovi hrasta
medunca (Quercus lanuginosa Lam) i hrasta kitnjaka (Quercus sessiliflora
Salisb). Ti su strukovi svakako ovdje zasađeni, jer je poznato, da
su ranije šumske uprave pokušavale da utječu na izmjenu ili popunu
ovdašnje flore. Međutim za donošenje pomenutih vrsta na ovo stanište
baš nije bilo stvarnog razloga sa gospodarskog gledišta.


Biljne zajednice, koje čine šume na otoku Mljetu, odgovaraju stanišnim
prilikama i po obilju vrsta, od kojih su sastavljene, a koje smo
naveli, i po gustoći obrasta i po osobinama navedenih vrsta. Te naročite
prilike dolaze do izražaja prije svega u ekološkim činiocima, o kojima
smo govorili. Prema vrsti i intenzitetu tih činilaca javlja se i reakcija,
koju pokazuju biljne vrste u svojoj izgradnji i razvitku, a specijalno u
razvitku naročitih organa, koji daju mogućnosti za razvijanje i za život
uopće u danoj sredini. Razmatranje utjecaja ekoloških činilaca na biljne
organizme, upravo razmatranje reakcije na biljnim organizmima, makar
koliko ono imalo značaj općenitosti, od potrebe je, jer će se na taj način
dobiti više uvida u život i razvitak biljnih vrsta, koje ovdje čine šumu.


U vezi toga sa šumsko gospodarskog gledišta od naročite je važnosti
poznavanje ekoloških činilaca, jer- od njih — bolje reći od njihovog
fiziološkog utjecaja — zavisi razvitak elemenata šume (struktura
šume), razmnožavanje (regeneracija) tih elemenata, uopće egzistencija
šume.


Pokušaćemo da damo izvjesne rezultate tih razmatranja oslanjajući
se na utvrđene činjenice i dovodeći ih u vezu sa prilikama na staništima
otoka Mljeta (3).


S obzirom na utvrđenu činjenicu, da je Mljet izložen jednom
izrazito sušnom i drugom izrazito kišnom periodu, od osobite je važnosti
konzerviranje vlage, a s time u vezi i obrana od prejakog
zagrijavanja.


U saglasnosti s ovim prilikama imamo u mediteranskom području
i naročito razvijenu floru sa osobitim uređajima, koji služe obrani protiv
najjačeg neprijatelja, suše: Veliki broj zimzelenih liš cara
sa kožnatim, sjajnim, sklerofilnim lišćem čini dakle
ovdje glavne elemente šume. Tako medu tipične mediteranske
vrste sa sklerofilnim lišćem pripadaju i elementi mljetskih šuma:
1 o v o r, č e s m i n a, p 1 a n i k a , m r č a. Da ne bi došlo do štetnog utjecaja
od prejake insolacije i od prekomjernog zagrijavanja, pomaže sjaj
lišća. Da se sačuva voda, tome služi intenzivno razvijena epiderma i
cuticula. Da bi se izbjegle opasnosti od prejake suše, brane se biljke na
ovim staništima još i na druge načine. Izvjesne vrste nalaze naime zaštitu
u tome pravcu u redukciji lišća, pa malo usko lišće odnosno Cetine


139
ŠUMARSKI LIST 4/1935 str. 18     <-- 18 -->        PDF

služi za obranu. Vrste v r i je s, s m r i j e k, p u k i n j a, koje dolaze u
mljetskim šumama, pokazuju tu osobinu. Kadikad je lišće svedeno na
male rudimente. Vidimo tu pojavu kod kositernice (E p h e d r a
e a m p y 1 o p o d a).


Izvjesne vrste odbacuju lišće za vrijeme sušnog perioda, pa na taj
način idu u reduciranju lišća još i dalje. S tom se pojavom susrećemo
na ovim staništima i kod jednogodišnjih i kod višegodišnjih biljki. Kad
prođe opasnost, kad mine sušni period, pod jesen, kad dolazi za ova
staništa toliko tipični kišni period, lišće se javlja ponova.


Ima i drugih načina, na koje se biljne vrste na mediteranskim staništima
brane od suše. Prije početka sušnog perioda razviju se naime
izvjesne vrste ili se pak razvijaju samo u doba kišnog perioda. Prema
tome u cilju obrane od suše prekidaju one za izvjesno vrijeme -- baš u
doba sušnog perioda — svoje određene životne funkcije. Na taj način, zbog
sušnog perioda, dolazi u mediteranskom području do mirovanja vegetacije
u doba ljetnih mjeseci, što je u izvjesnoj mjeri analogno mirovanju
vegetacije za vrijeme zime na kontinentalnim staništima, zbog niskih
temperatura.


I gusti i dlakasti ovoj, kojim je prevučeno lišće nekojih biljnih vrsta,
služi istome cilju. Kadulja (Salvia officinalis) služi kao primjer.


Naročito za toplijeg vremena osjećaju se u mediteranskoj šumi
eteričn a ulja, ponekad i u vrlo jakoj mjeri. Gdje u sastojini dolazi
lovor, mrča, pa razni četinari, osjećaju se eterična ulja kod
viših temperatura i dosta intenzivno. 1 toj se pojavi pridaje izvjesna
uloga u obrani od suše.


Za snižavanje transpiracije služe i drugi uređaji. F i 1 o-
k 1 a đ i j e kod veprinca (Ruscus aculeatus L.) služe toj svrsi. I s adrži
n a tanin a kao i drugih sličnih materija, koje nalazimo primjerice
kod s m r d 1 j i k e i rogača, pa onda i kod drugih vrsta, služe istome
cilju. Jednako služe za održavanje vode i naročiti uređaji kod vrsta
S u c c u 1 e n t a, koje također dolaze na ovim staništima, na morskoj
obali i na kamenjarima, a koje sa šumsko-gospodarskog gledišta u užem
smislu ne dolaze u obzir.


Razumije se, da uređaji za zaštitu protiv suše služe samo do izvjesne
mjere. Kad je suša prejaka, kad je intenzivnije izdavanje nego
primanje vlage, ne može se izbjeći štetnim posljedicama.


Borba protiv niskih temperatura ide također do određene
granice. Zima u godini 1929. bila je toliko jaka, da su davno nezapamćene
niske temperature zahvatile i naše mediteranske krajeve. Te
je godine mnogo stradala maslina, lovor, smokva, a ni druge
vrste nisu ostale sasvim pošteđene, u koliko nisu bile na dobro
zaklonjenom staništu.


Istina, u mediteranskom području ne možemo govoriti o zimi u
onome smislu kao na staništima kontinentalnim, udaljenim od mora, gdje
su temperature ispod nule i česte i velike. Glavne karakteristike zime
(snijeg i mraz) javljaju se veoma rijetko. U vezi toga — a razmatrajući
podatke sa pomenutih meteoroloških stanica — vidimo, da su kasna
jesen, zima i rano proljeće okarakterisani vrlo često danima, koji imaju
jače vjetrove iz SE kvadranta sa kišom, ali bez niskih temperatura.
Izuzevši rijetke hladne zimske dane, može se na ovim staništima
smatrati zima n a j č e š ć e ili kao produženje jeseni
ili kao početak proljeća.


140
ŠUMARSKI LIST 4/1935 str. 19     <-- 19 -->        PDF

Dok je u kontinentalnom dijelu Krša kao i u sjevernom dijelu Primorja
dominantan vjetar NE kvadranta (bura, vjetar naročito čest i
jak, udarajući u mnogome zasebnu, upravo kontinentalnu značajku čitavome
kraju), ovdje dolaze više vjetrovi SE kvadranta, čije su karakteristike
gotovo dijametralno oprečne karakteristikama vjetrova NE
kvadranta.


Hladni i zimski dani redovito su vezani uz vjetar NE kvadranta.


I ako su hladni dani rijetki, a zimski dani još rjeđi, nalazim o
u jakom, dobro izgrađenom; lišću i obranu protiv niskih
temperatura. Moramo istaći, da je ta obrana u svakom slučaju
daleko više osigurana podesnim stanišnim prilikama.


U vezi meteoroloških podataka klimatske su prilike na
zaklonjenim mediteranskim staništima toliko povoljne,
da gotovo i nema zimskog perioda mirovanja
n a njima . Baš pod jesen, pa zimi i prvih dana proljeća očituje se kod
mnogih biljnih vrsta u Mediteranu redovito vrlo intenzivan život. U
to doba cvate i donosi plodove velik broj zemzelenih vrsta.


U vezi toga je razumljivo, da flora ovdješnjih staništa ima i
naročite uređaje za obranu od zime. Tvrdo kožnato lišće
sa razmjerno malo vode, pupoljci ponekad zaštićeni voštanim, smolastim
ili dlakastim ovojem, naročiti pigmenti u epidermi, koji pomažu odrvenjelost
staničja — sve to služi za obranu protiv niskih temperatura.


Istina, ima izvjesnih vrsta, koje i ovdje imaju u zimskim mjesecima
period mirovanja. To su one vrste, koje na ovim staništima dolaze više
ili manje slučajno i koje po svojim glavnim biološkim karakteristikama
zapravo pripadaju izvan ove zone, kojima je prirodno stanište slijedeća
u svakom slučaju hladnija zona mješovitih li š cara odnosno
Castanetum . Tako u biljnoj zajednici naših mediteranskih vrsta, u
šumama Mljeta nalazimo crni jasen (F r a . i n u s o r n u s L), koji
razumije se, zimi odbacuje lišće.


Utjecaj zračnih struja nalazimo u raznim pravcima, a onda
i sa raznim posljedicama:


Proces deflacije ili ablacije odigrava se svuda na nezaštićenom
zemljištu, gdje nedostaje biljni pokrov ili gdje biljni pokrov
nije u dovoljno jakom sklopu. Na taj način ostaje bez pokrova žilje
mnogih vrsta, zbog čega je izloženo intenzivnom sušenju, a onda i
propadanju.


U širenju golijeti nije ovaj momenat od male važnosti. Strma staništa,
gdje je vegetacija uništena bilo sječom bilo krčenjem bilo paljenjem,
izložena su oštećivanjima na pomenuti način. Ako se još pridruži utjecaj
kadšto naglih (plahih) kiša, a kadšto i utjecaj golomrazice, znaju oštećivanja
ove vrste na zemljištu biti vrlo velika (4).


Zasebno treba istaći oštećivanja od vjetra mehanički
m putem : lomljenjem i kršenjem, pa savijanjem i upućivanjem
u određenom smjeru i grana i čitavih strukova. Na taj način strukovi
poprimaju naročite forme, koje su u mnogočem slične onima, koje pokazuje
vegetacija na svome gornjem, alpinskom rubu.


Na staništima Mljeta osobito je interesantan utjeca j južno g
vjetr a (široka) . Pored tipične polegle forme, koju pod utjecajem
južnjaka zna poprimiti bor , isprepletu se sa granama bora ili bez njih
i druge vrste, koje se inače javljaju u formaciji makije — toliko, te nastaje
naročita formacija gustiša, upravo formacija prizemne flore, koja


141
ŠUMARSKI LIST 4/1935 str. 20     <-- 20 -->        PDF

ü mnogome potsjeća na formu krivulja i drugih vrsta, koje se javljaju


u patuljastoj formi na gornjoj granici vegetacije (si. 6).


Vjetar mnogo i suši. Zbog toga mogu da nastanu velike izmjene


u biljnim formacijama, može da dođe i do nestajanja pojedinih vrsta na


staništima, koja je nenadano zahvatilo prejako isušavanje.


Kadšto vjetar donese i hladne mase zrake (bura) i tako vrši jak
utjecaj na razvitak vegetacije, specijalno ako zahvati vegetaciju u vrijeme
pupanja i listanja.


Si. 6. Utjecaj južnjaka na razvitak vegetacije u predjelu Zapetrale na otoku Mljetu.
(Vrste: Bor, česmina, somina, tršlja, zelenika, mrča, planika, pa divlji pelin i zukva.)
Foto: Dr. Baien


Od velikog je utjecaja i ekspozicija. S njome je u vezi i intenzitet
utjecaja klimatskih činilaca, a rezultat toga javlja se i u broju vrsta
i u uspjehu gospodarenja s njima. Na sjevernim, zaklonjenijim, a po tom
i vlažnijim staništima dolaze naime česmin a i planik a u punoj
bujnosti, što je za šumsko gospodarstvo od velike važnosti (primjerice
u sastojinama u Valakiji).


(Nastavit će se — A suivre)


142