DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1935 str. 44     <-- 44 -->        PDF

PREGLED ČASOPISA.


Forstarchiv 1933. lift 17 — Dr. Krieg : Erfahrungs bei der letzten Bekämpfung
der Forleule. (Iskustva prigodom posljednjeg zaprašivanja borove sovice z
aeroplana). — Blücher : Anregungen zur besseren Arbeitsverteilung. (Poticaji z-i
bolju podjelu rada u šumi).


ffit 18 — Dr. Hilf: Deutsche Wertholzerzeugung. (0 produkciji što vrednijeg
tehničkog drva u Njem.). — Dr. W ie d e mann : Die Brauchbarkeit der Zahlenangaben
von Professor Oelkers . (0 upotrebljivosti Oelkersovih brojčanih podataka u njegovim
knjigama o uzgajanju šuma. Odgovor na Oelkersov članak u Forstarchivu 1933,
str. 177). — Prof. Oelkers : Schlusswort zu W i e d e m a n n s Erwiderung. (Završna
riječ na prednji Wiedemanov odgovor).


Hft 19 — Dr. Hudeczek : Das Schwinden von Stammscheiben. (O utezaiiju
drva. Utjecaj utezanja na analize stabala. Utezanie u raznim dijelovima stabla. Uzroci
utezanja).


ffit 20 — Dr. Hesmer : Alter und Entstehung der Humusauflagen in der Oberförsterei
Erdmannshausen. (0 starosti i nastajanju humusnih naslaga u području šum.
uprave E.) — Sch w echten : Die Winterverstecke des grossen braunen Rüsselkäfers.
(Zimsko boravište velike smeđe borove pipe).


Hft 21 — Dr. Gehrhardt-Assmann: Probestreifenverfahren zur Vereinfachung
der Bestandesaufnahme und der Leistungsprüfung. (Iskolčivanje primjernih
ploha u prugama s obzirom na pojednostavljenje sastojinskog snimanja.)


Hft 22 — Dr. Tischendorf: Die neuesten Arbeiten und Aufsätze aus der
Holzmassenermittlung. (Najnoviji radovi iz područja dendrometrije. Kritika.) — Kleiinschmit
: Zu »Alter und Entstehung der Humusauflagen in der Oberförsterein Erdmannshausen
«. (Povodom Hesmerova članka u Hft 20.) — Dr. Hesmer : Abschliessende
Bemerkung zu vorstehenden Ausführungen. (Zaključne primjedbe na prednji
Kleinschmitov članak.)


Hft 23 — Baetcke : Vorläufige Lcistungstafel für Eichenstammholz. (Tablice
za određivanje potrebnog vremena kod obaranja i izrade hrastovih stabala.) — V.
Rango : Zur Aushaltung und Verwertung des Kiefernrundholzes. (0 postupku kod
što bolje izrade i prodaje borovog oblog drveta.)


Hft 24 — Dr. Q la s er : Neue Maschinen und Geräte im Hauungstrieb. (Novi
strojevi i oruđe za obaranje i izradu drveta.) — Dr. Hampe : Schälverfahren für
Fichtenstangen. (0 guljenju kore sa smrekoviih letvenjaka.) — Vorreiter : Der
Skidder und die Waldpflege. (Čekrk i njega šume.) — H. D. Stech : Luftgummibereifte
Wagen für den Holztransport. (Upotreba kola sa gumenim kotačima kod transporta
drva.) J. Augustin : Vorläufige Erfahrungen mit der Verwertung von Douglasienholz.


(Iskustva o upotrebnoj vrijednosti duglazijina drva. Autor ističe da duglazija proizvodi
u Sachsenwaldu, nedaleko Hamburga, znatno više drvne mase nego smreka.
Njezina stabla daleko nadmašuju i po dužini i po debljini jednako stara smrekova
stabla. Najstarija duglazijin a sastojina u Sachsenwaldu ima srednji prsni promjer
41,6 cm i srednju visinu od 24T m. Njezina deblovina po ha iznosi 523 m3. Ta je
sastojina stara ca 50 godina. Isto toliko stara smrekov a sastojina imala je — po
Schwappachu — srednji prsni promjer od 18,2 cm, srednju visinu od 21,2 m i sadržinu
deblovine po ha od 410 m3. Brzo prirašćivanje duglazije zaslužuje ondje naročitu
pažnju. Ona time proizvodi mnogobrojne i vrijedne Sortimente. Vrijednost duglazijina
drva jednaka je, a kadšto i veća od vrijednosti smrekova drva. Njezino je drvo
jedino manje vrijedno za proizvodnju papira, i to zbog velike sadržine smole. Osim
brzog prirašćivanja duglazije govori za njezino uzgajanje u Njemačkoj i visoka vrijednost
njenih sortimenata.)


Zeitschrift für Forst- und Jagdwesen, 1933 Hft 7 — Lantelmé: Künstliche
Herbeiführung von Fruchtbildung an Waldbäumen. (Izazivanje fruktifikacije šumskog


118
ŠUMARSKI LIST 3/1935 str. 45     <-- 45 -->        PDF

drveća umjetnim putom. Šum. gospodarstvo često je ovisno o urodu sjemena. Osobito
to važi za hrastove i bukove šume. Ti obziri pobudili su autora da se bavi pitanjem,
kako bi se umjetnim putom loglo utjecati na urod sjemena, kao što se to radi
u voćarstvu. Svojim pokusima od 1928 i 1931 g. na bukovim stablima našao je autor
da se ranjavanjem kore odnosno kambija može izazvati urod sjemena. Ranjavanje
kanibija treba preduzeti rano u ljetu pred godinom u kojoj želimo imati dobar urod.
Tad se, naime, stvaraju u drveću cvjetni pupovi za narednu godinu. Točno vrijeme
njihova postanka nije još utvrđeno. U svrhu izazivanja uroda dovoljno je, po autoru,
ako se po hektaru provede ranjavanje kore odnosno kambija na 30 stabala, i to
rano u ljetu pred godinom kad se kane stabla sjeći.) — Dr. A. Dengler : Nachwort
zu vorstellender Mitteilung. (Osvrt na prednji članak. U vezi sa prednjim člankom
ističe autor da bi ove interesantne pokuse trebalo svestrano ispitati prije nego im se
dade šire praktično značenje. Za to govori i okolnost što i u voćarstvu preduzeto
ranjavanje kambija često svršava s neuspjesima.) — F. Schuster : Geschichtliche
Rückblicke auf die Waldwirtschaft des ehemaligen Hercogtums Arenberg-Meppen.
(Povjesni osvrti na šum. gospodarstvo bivše vojvodine A.-M.)


Hft 8 — S wart : Eichen-Buchen Mischbestände? (O mješovitim sastojinatna
hrasta i bukve. U članku se govori o uzgoju hrastovih i bukovih mješovitih šuma
gledom na stanište, biološka svojstva i šumsko uzgojne mjere.)


Hft 9 — Dr. Gans s en - Mitscherlich - Reier: Bodenuntersuchungen in
Bärenthoren. (Istraživanje tala u B. Geološko-topografski odnosi; vrste tala i tipovi
tala; odnos između oblika terena i vrste tla; o sadržini humusa; mehanički sastav
tala; odnos između vrsta tala, tipova tala i boniteta; pojedinačna istraživanja.) —


A. Ol b erg : Die Bewertung einjähriger Kiefernsämlinge. (O određivanju upotrebljivosti
jednogodišnjih borovih sadnica. Sađenjem jednogodišnjih borovih sadnica
sortiranih po veličini, a uzgojenih u istome rasadniku, dobiju se uglavnom pravilne
visinske krivulje tih sadnica nakon druge i treće godine života. Sadnjom miješanih
jednogodišnjih sadnica, uzgojenih u raznim rasadnicima, dobiju se nakon druge i
treće godine raznovrsne, nepravilne njihove visinske krivulje. Tendencija rastenja
sadnica vidi se posve dobro iz visinskih krivulja već nakon druge godine. Otstranjenje
najlošijih sadnica imalo bi se provadati gledom na kvalitetu tla u koje se one imaju
zasadati.) — G. Behrndt : Die Bedeutung der roten Waldameise bei Forleulenkalamitäten.
(O crvenim šumskim mravima i njihovom značenju u vezi sa štetama od
borove sovice. U ovom interesantnom članku iznosi autor od kolike su koristi crveni
mravi u pogledu suzbijanja borove sovice. Svojim istraživanjem našao je autor da je
u blizini mravinjaka redovno manje odlagano jaja borove sovice. Crveni mravi najžešće
napadaju gusjenice borove sovice u prvom do trećem stadiju njihova razvoja,
ti. za prva tri tjedna brštenja. Računa se da za to vrijeme mogu mravi iz jednog
srednje velikog mravinjaka uništiti oko 110.000 gusjenica. U zoni s radiusom od
ca 18 m oko mravinjaka šuma je uglavnom bila pošteđena od brštenja. U zoni sa
daljnjih 14 m opaža se brštenje, ali ipak ne u tolikoj mjeri kao u daljnjoj šumi.) —
A. K. Rosier : Seitenverjüngung der Kiefer. (Postrano pomlađivanje bora. Opažanja
autora u vezi sa razmatranjima o istom predmetu u ovom časopisu za 1927 g., str. 667.)
Hft 10 — Dr. Hesmer : Die natürliche Bestockung und die Waldentwicklung
auf verschiedenartigen märkischen Standorten. (Prirodni obrast šuma i njihov razvitak
na raznim staništima u pokrajini Marku. U ovome članku utvrdio je autor prirodni
sastav šuma u pokrajini Marku u prošlom vremenu. Danas imade tamo bora 92,3%,
bukve 1,9% i hrasta 2,2%. Osim toga objasnio je autor odnose koji su postojali u
prošlosti između raznih vrsta drveća i pojedinih stojbinskih tipova. Do ovih rezultata
došao je autor metodom analize peluda. Ovo je prvi slučaj u stručnoj literaturi kod
koga je na osnovu pomenute metode uspješno utvrđen prirodni sastav šuma u pro


119
ŠUMARSKI LIST 3/1935 str. 46     <-- 46 -->        PDF

šlosti i njihov razvitak na raznim staništima.) — J. Liese : Vererbung der Hexenbesenbildung
bei der Kiefer. (0 nasljeđivanju vilinog grma kod bora.)


Hft 11 — K. Froning : Der Kiefernspannerfrass 1928/29 in der Forstinspektion
Schneidemühl-Schlochan. (Brštenje borove grbe 1928/29 god. na području šum.
inspekcije Sch.-Sch. Općenito; o području brštenja; o brštenju u 1928 god.; motrenja
i istraživanja o biologiji borove grbe; pojava borove grbe u 1929 i 1930 god.; posljedice
brštenja od 1929 do 1933 god.; oporavljivanje brštenih borovih sastojina.) —
Dr. Hesmer : Die natürliche Bestückung und die Waidenwicklung auf verschiedenartigen
märkischen Standorten. (Nastavak.)


Hft 12 — Dr. F. Hausendor f f: Deutsche Waldwirtschaft. (O njemačkom
šumskom gospodarstvu.) — R. Kamiah : Noch einmal Kalkungsversuche in der
Oberförsterei Altenbeken. (0 dubrenju vapnenim gnojivima u šumskoj upravi A. U
članku se nadopunjuju razlaganja o istom predmetu u ovome časopisu od 1929 god. za
mjesec april. Ističe se potreba dubrenja vapnenim gnojivima za tla u kojima imade
sirovog humusa. Takvim dubrenjem može se umanjiti kiselost tla za 1,5 do 2,5 pH.
Ovaj način dubrenja preporuča se za smrekova i bukova staništa.) — Dr. Hesmer :
Die natürliche Bestückung und die Waidenwicklung auf verschiedenartigen märkischen
Standorten. (Svršetak.) — Dr. Wiedemann : Eichen-Buchen-Mischbestände. (O
mješovitim sastojinama hrasta i bukve. Osvrćući se na članak u Hft 8 zastupa autor
mišljenje da je na većini staništa uputnije i bolje podizati čiste hrastove sastojine i
njih kasnije potsaditi bukvom. Inače već od prvog čišćenja pa dalje treba stalno sve
uzgojne mjere voditi u korist hrasta. Jedino na staništu za koje se unaprijed znade
da će na njemu hrast biti uzgojno jači od bukve mogu se podizati mješovite hrastove
i bukove kulture. Jednakodobne odraslije mješovite hrastove i bukove sastojine treba
po autoru proređivati tako da se kod toga provada pojedinačna njega hrastovih stabala.)


1934 Hft 1 — Schwalbe-Bartels: Die Trocknung von Rundhölzern. (O
sušenju drva kod stojećih i oborenih stabala, članak je razrađen sa gledišta fizikalnokemijskog
i meteorološkog.) — Dr. A. Dengler : Die Wiederaufforstung der Eulenfrassflächen
von 1924/25 in den Preussischen Staatsforsten. (O pošumljivanju površina
nastalih brštenjem borove sovice 1924/25 u pruskim drž. šumama. Veličina ploha za
pošumljivanje; tok pošumljivanja, potsadnja i pošumljivanje golih površina; upotreba
sjetve i sadnje; vrste tla; obrađivanje tla i troškovi; primjesa lisnatog drveća; zaključak.)
— Müller-Olberg : Beiträge zur Geschichte des Wildes und der Jagd
in Ostpreussen. (Prilog k povijesti divljači i lova u Istočnoj Pruskoj. Uvod; visoka
grabežljiva divljač: medvdjed, ris, vuk; korisna divljač: bizon, sjeverni jelen, obični
jelen, lanjac, srna, divlja svinja, dabar, zec, tetrijeb, jarebica.)


Hft 2 — D. Feher: : Dr. Heinrich David W i 1 c k e n s. (Povodom 125-godišnjice
prvog predavanja Dra D. Wilckensa, osnivača visoke šumarske nastave u Ugarskoj.)


— J. Li e se : Über die Gebrauchsdauer teerölimprägnierter Buchenschwellen. (O
trajnosti bukovih pragova impregniranih katranovih uljem.) — Goedeckemeyer :
Waldbewässerung. (O natapanju šuma.) — Müller-Olberg : Beiträge zur Geschichte
des Wildes und der Jagd . . . (Nastavak.)
Hft 3 — Bartels-Schubert: Witterung und Bodenfeuchtigkeit im Jahre
1933. (O vremenskim prilikama i vlazi tla u god. 1933. Opažanja Meteorološkog opservatorija
Visoke šumarske škole u Eberswaldu; zračna temperatura, oborine, vlaga tla,
vodostaji Odre.) — M. Köhn: Beiträge zur Frage der Boden- und Humusbildung unter
dem Einfluss von Bodenflora und Holzart. (0 postajanju tla i humusa pod utjecajem
niske flore i drveća.) — Dr. Dengler : Die Wiederaufforstung der Eulenfrassflächen
von 1924/25... (Svršetak.) — T. Roh de: Zur Biologie der Douglasienschütte. (O
biologiji bolesti osipanja duglazijinih iglica. Osvrt na istoimeni članak J. Lisea u ovom
časopsu od 1932, str. 680.) — Do mm es: Alte Erinnerungen und Erfahrungen mit
Kiefernnaturverjüngung. (Ranija mišljenja i iskustva o prirodnom pomlađivanju bora.)


Ing. Milan Anać.


120