DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1935 str. 40     <-- 40 -->        PDF

.... . .. .... ..... .... .. ...... y ......, .... .... .... .. .......
. ....... .......... .......... y ... .. ....... ....... .... ........ ......


..... ... ...... ......... ... ......., .... .. y .... ... .. ...... ..
......-......... ........... ......... ..... . .......... ........., .... ...
.. ... ....... y ...... .. ... .........., ...... ... .......... ... ...
........... . ......, .... .. ........ .. ... .......... ........... ......
......-......... .......... . ........... ....... y ......... ........ .......
.... ......., .... ... ......... .. ...... .. ...... ..... ....., .. .. ..
.. ......... ....... ............ .......... . ....... ...... ...........
........ ....... ........ .........


........ ... ......... .... .... ...... ........, .. je ... ..... ........
. .... ............ .......... ......... ..... .... y ...... .....
.. ...... .... . ....... ........ .... ....... .... . ..... ...... ........
y ...... ........ . ......... ..., .... je ... ....... ...... ..... ,. ......
........ ... .......... ........... ........ ......... .. ....... .........
......, .... ..... .... ...... ........ y .......... ........
......... .......


TKO je ..... ............ ................. .............. y ........
...... ........, ... .... .. ....., .. ...... je ......... ........ ... ...
... ... ......... y ...... ..... ..........


... .. ..... .... .... .. ... .. ........, .... .. ........ ....... y
..... ................. ....., ... je .... .... .. ..... y ... ....... .....
ce .. .... ...... ........ ...... .. ..... .. ... ....... .......


..... ... ce .... ....... ......... . ....... ......... ... ..........
........... .... ....... .......... .. ... .......... .. .......
...., .... je y .. ..... .... .......


... ........, ........ .. ..


Prof. Dr. M. GRAČANIN: DIE SALZBÖDEN DES NORDÖSTLICHEN ADRIA


GEBIETES ALS KLIMATOGENE BODENTYPEN. Ein Beitrag zur Kenntnis ihrer
Zusammensetzung, Genesis, Dynamik und systematischer Stellung (Slanice sjeveroistočnog
Jadrana kao klimatogeni tipovi tala. Prilog poznavanju njihova sastava, geneze,
dinamike i sistematike). Berlin 1934.


U internacionalnom pedološkom časopisu »Soil Research« (Pedološka istraživanja)
za god. 1934, br. 1, štampana je na njemačkom jeziku gore pomenuta studija.
U njoj su izneseni rezultati autorovih pedoloških istraživanja tala otoka Paga.


Tla otoka sjeveroistočnog Jadrana nisu sa pedološkog gledišta dosad bila uopće
istraživana. U literaturi uvršteno je ovo područje u zonu mediteranske crljenice. Tek
ovim istraživanjima određeno je po prviput tlima otoka Paga njihovo pravo mjesto.
Ovom studijom utvrdio je autor da se ovdje ne radi o prevlasti crljenice, a još manje


o aluvijima riječnih dolina, kako je to pogrešno prikazano i u novijim pedološkim
kartama (vidi Dr. Stebut: »Pedološka karta Kraljevine Jugoslavije«, Beograd 1931),
već o klimatogenim, litoralnirn slanim tlima, koja nastaju u humidnoj klimi, a koja
pokazuju tendenciju stalnog zaslanjivanja.
Na otoku Pagu kamenjari zapremaju najveći dio površine. Nizine su ispunjene
diluvijalnim i deluvijalnim naplavinama, a djelomično i vodom. Tu se nalaze tipična
»polja« i »blata«.


Godišnje oborine iznose ovdje oko 1000 mm, a toplina oko 15° C. Kišni faktor
po Langu iznosi 75. Autor se međutim u ovoj studiji služi mjesečnim kišnim faktorom,
te je našao da su u Rabu 3 mjeseca sa aridnom, 4 mjeseca sa semihumidnom i 5
mjeseci sa humidnom klimom.


114
ŠUMARSKI LIST 3/1935 str. 41     <-- 41 -->        PDF

Osobito važan klimski faktor, koji utječe na procese u tlu naših otoka, jest
oštri sjeveroistočnjak — bura. Ona nastaje uslijed razlika u temperaturi hladnog planinskog
i toplog primorskog uzduha. Taj vjetar prelazeći Planinskim Kanalom ras-;
prašuje morsku vodu i u formi sitnih kapljica donaša je na otoke. S njome donosi na
taj način i velike količine soli. Od naših većih otoka Pag je najjače, a Krk najmanje
izložen posolici, tj. zaslanjivanju pod utjecajem bure. Posolici je izvrgnuta cijela
površina otoka, a ne samo predjeli uz more.


Zaslanjivanje i ispiranje dva su glavna procesa koji se stalno odigravaju
u istraživanim tlima, a koji su od eminentne važnosti za njihov razvoj i život.
Ispiranje postizava maksimalni intenzitet od kasne jeseni do proljeća. Osim toga postoji,
u tim tlima klimatski uslovljena tendencija z a k i s e 1 j a v a n j a, ma da ona danas
pokazuje većinom izrazito alkaličnu reakciju.


Gledom na genezu i dinamiku razdijelio je autor tla otoka Paga u 4 karakteristične
grupe, i to tlo kamenjara, suha i vlažna tla polja, te tla blata. Ispitivanje
morfoloških, mehaničko-fizikalnih i kemijskih svojstava ovih tala, pa njihov postanak
i dinamika, te tendencija daljnjeg razvitka predmetom su ove studije.


Tl a kamenjara . Tlo tih t. zv. pašnjaka pokrito je 85—96% kamenom. Na
jednom kvadratnom metru jedva bi se moglo tu sabrati prosječno oko 1 kg fino
usitnjene zemlje. Od vegetacije pridolazi tu kserofilna asocijacija Andropogon Qryllus
sa mnogobrojnim pratiocima. Boja fine zemlje redovno je smeđa. Mjestimično poprima
ona žutu, crvenkastu ili tamnu nijansu. Crljenica ovdje ne pridolazi, nego tek sporadično,
i to u dubljim pukotinama.


üledom na mehanički sastav pripadaju ova tla medu lakša, pješčano-ilovasta
do ilovasto glinena tla sa fino zrnatom strukturom. Značajno je za njih da obiluju humusom
(preko 4%), seskvioksidima, kremičnom kiselinom i alkalijama, a oskudna su
na vapnu. Reagiraju slabo kiselo. Zbog propusnosti tih tala ne može u njima doći do
gomilanja alkalijskih soli.


Tla kamenjara nastaju od vapnenca. Rastvorba vapnenca je vrlo spora. Da se
stvori 1 kg mineralnog tla, treba da se rastvori najmanje 100 kg vapnenca. Po računu
autora rastvara se godišnje po ha otprilike tek 300 kg vapnenca, a da se stvori sloj
zemlje od 10 cm, trebalo bi da proteče oko 440.000 godina. Današnja tla paških kamenjara
su zapravo hidratizovni ostaci rastvorenog vapnenca. S gledišta sistematskog
označava ih autor kao skeletno - soloncasta smeđa tla.


Suh a tl a polj a odlikuju se velikom dubinom i obiljem kalcijskog karbonata.
1 na ovim terenima pridolazi asocijacija Andropogon Gryllus, bez Euphorbia vrsta. Tla
su lagana. Ona čine prelaz od ilovastih pijesaka k lakšoj ilovači. U tim tlima imade
mnogo manje humusa, a s time i dušika, fosfora i sumpora, nego u tlima kamenjara.
Ona su i vlažnija od tala kamenjara. Osim kišnice navlažavaju ih i periodički vodotoci.


U doba zaslanjivanja povisuje se koncentracija natrijskog klorida. U suhim
paškim tlima odigrava se stalno borba između alkalijskih i kalciiskih iona. Autor
navodi da će u toj borbi konačno pobijediti alkalijski ioni ,jer se u tim tlima stalno,
iako polagano, ispire vapno pod utjecajem atmoflerilija i posolice. Ova tla ubraja
autor među s o 1 o . c e bogate zemnoalkalnim karbonatima.


Vlažn a tl a polj a su predjeli koji leže malo iznad razine morske, tako da
često bivaju preplavljeni morem (za većih plima). Ona se bitno razlikuju od tala suhih
polja. Najvlažnije površine pokriva asocijacija Salicornietum herbaceae. Na manje
vlažnim tlima pridolazi i asocijacija Salicornietum fructicose. Površina najvlažnijih tala
prekrita je algama Cyanophyceama. Temeljna voda nalazi se u dubini od 100—140 cm.


Ova tla odlikuju se velikom sadržinom kalcijskog karbonata, kremične kiseline,
magnezija, sumpora i alkalija. Malo imaju fosfora i humusa. Reakcija im je slabo
alkalična. Zaslanjivanje je ovdje znatno jače nego kod suhih poljskih tala. Tla pripadaju
tipu solončaka, bogatim zemnoalkalnim karbonatima.


115