DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1935 str. 39     <-- 39 -->        PDF

do 3 cm debljine; 4.) da je prosečni tekući priraštaj 4.0 m3; 5.) da na panjevinu otpada
2% dubeće drvne mase, a na grane ispod 3 cm debljine 3%; ..) da je zadravlje
šume dobro i da su izgledi za budućnost u ovome pogledu dobri; 7.) da za građu ima
30% i 8.) da postoji izvesna opasnost od vetra.


Sopstvenik želi da mu strugara radi stalno i u dalekoj budućnosti pa prema tome
želi da mu se osigura i stalna sirovina za nju. Strugaru će podići prema određenoj
količini za seču.


Odrediti glavna načela za gazdovanje ovom šumom i odrediti godišnji etat u
opšte, kao i čisto što stvarno dođe za preradu i unovčenje.«


III. grupa
»U priloženom nacrtu razmere 1:2000 spojiti tačke A i B cestom koja ima
maksimalni uspon 5% i minimalni radius u krivinama 20 m.


Nacrtati poprečni profil ceste i izraditi za dužinu od 10 m troškovnik sa analizom
cena, na osnovu sledećih pretpostavki: a) teren seče planum ceste u njegovoj sredini;
c) Širina planuma 4 m, širina utrenika 3 m; c) Podloga visoka 20 cm pokrivena
slojem tucanika 15 cm debljine, sa odgovarajućim nagibom prema sredini ceste; d)
Jarak kraj ceste ima dimenzije koje odgovaraju prednjim podacima; e) Teren se sastoji
iz ilovače sa 30 cm humusa obraslog travom; f) Kamenolom iz kojega će se vaditi
kamen za podlogu i tucanik, udaljen je 400 m od mesta gradnje.«


IV. grupa
»Manastir Q koji leži u gorskom kraju, u blizini granice susedne države,
ima šumu u površini od 65 ha, i gospodarskog zemljišta 7 ha.


Za podmirenje potreba manastira na ekonomskim proizvodima želi manastir
iskrčiti 5 ha šume i pretvoriti u oranice. U blizini te šume prolazi državna železnička
pruga.


Uprava manastira podnosi molbu za dozvolu krčenja 5 ha šume sreskom načelstvu
u O gde ste Vi sreski šumarski referent. Vi dobivate tu molbu u rad
i radi donošenja odluke.


Šta treba ova molba da sadržava, da bi se po njoj mogao povesti postupak?
Šta ćete raditi ako molba nije instruirana prema propisima Pravilnika o krčenju šuma?
Šta ćete uraditi sa molbom kada bude pravilno instruirasana? Koga ćete pozvati na
terenski uviđaj i koja ćete lica na tom uviđaju saslušati, te šta ćete konstatovati u
zapisniku o terenskom uviđaju? U slučaju da utvrdite da ne postoje zapreke za izdavanje
dozvole za krčenje, izdajte odluku. Šta ćete još uraditi po izdavanju odluke za
dozvolu krčenja, kada odluka postane izvršna?


Dana 8, 9, 10, 11, 12 i 13 novembra obavljen je usmeni ispit, a 14 i 15 terenski,
ovaj je izvršen u šumama Trizlovi, Rastovo i Radiševo (Šumske Uprave Rajevo selo).


KNJIŽEVNOST


......-......... .......... .. .... ... M. ...........


.... je .... .... ....... .......... ......... ...., . .... .. ce ....
.... ..... ..... ... ..... ...... .... . .....


.... je ....... ......,a ........ .... ......,- .. .. ...... ...... ......
.... ........, .. .. ce ..... ........ .... ..... .... — ...... ..... .......
.... ...... ........ ...... — ..... ........


113