DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1935 str. 43     <-- 43 -->        PDF

Broj 348—1935.


OBJAVA LICITACIJE
za dio drvne mase šume »Cevizovo«.


Na osnovu drvosječne osnove za god. 1934/35. i odobrenja kr. banske uprave
Savske banovine u Zagrebu, Poljoprivredno Odelenje III. Šumarski Odsjek — broj
1607/.. 1935. od 8. januara 1935. prodavati će se kod Direkcije šuma Imovne općine
Gjurgjevačke u Bjelovaru putem pismene javne licitacije dana U. februara 1935. god.
u 10 sati prije podne niže navedena drvna masa stabala šume »Cevizovo« označenih
u šumi kolobrojem:


od 7001 do 20.000, I. partija


od 1 — 20.000, II. »


od 1 — 1.750, III. »


Stabla pak označena kolobrojem od 1—7000 I. partije, isključuju se od diažbe
uopće, te imadu ostati na sječini kao sjemenjaci u cilju obnove sastojine. — Ta stabla
su označena još i bijelim prstenom od kreča u prsnoj visini.


Stabla koja su predmet prodaje procjeujena su i razvrstana po vrsti drva, te
gradi i gorivu kako slijedi:


Vrst drva
Broj
stabala
Procjenjeno na:
gradja gorivo
m:l
Ukupno
Isklična
cijena
Udaljenost
od najbliže
željezničke
stanice
Bukva 9.271 1.859 7.549 9.408
Grab 22.342 143 8.027 8.170
Hrast
Brest
331
258
105
15
380
212
485
227
©
81
14 km
Razno 2.553 97 961 1058
Ukupno 34.755 2.219 17.129 19.348


Općeniti uslovi licitacije.


1. Licitacija će se obaviti jedino na temelju pismenih ponuda.
2. Ponude moraju biti taksirane sa 100.— Din. taksene marke i Din. 50.— banske
taksene marke, dobro zapečaćene, a primati će se najkasnije do 10 sati prije podne
kod uručbenog zapisnika Direkcije šuma Imovne općine Ojurgjevačke dana
11. februara 1935.
3. U ponudi valja naročito navesti, da su nudiocu svi uslovi dražbe sadržani
u ugovoru dobro poznati i da ih u cjelosti prihvaća. K ponudi ima biti priloženo iporesko
uverenje da je nudioc platio državni porez za tekuće tromjesečje i uvjerenje da
mu je radnja protpkolisana kod sudskih vlasti.
4. U ime vadiuma ima svaki nudioc položiti prije predaje ponude 10% svotu
od isklične cijene u gotovom ili u državnim vrednosnim papirima Kraljevine Jugos´avije,
koji su kao jamstvo za to prikladni. Garantna pisma i uložne knjižice se no
primaju.
73
ŠUMARSKI LIST 2/1935 str. 44     <-- 44 -->        PDF

5. Predmet prodaje je drvna masa stabala označenih kolobrojem u šumi »Cevizovo
« od broja:
7.001 do 20.000 I. partije, zatim
1 — 20.000 II.
1 — 1.750 III.
6. Naročito se ističe da stabla označena sa kolobrojem 1—7000 označena još:
bijelim prstenom od kreča — nisu predmet prodaje.
7. Ugovor traje do 1. aprila 1936. god.
8. Drvna masa kupljenih stabala ima se izraditi i izvesti iz šume najkasnije do
1. aprila 1936. god. i to samo za vreme sječne sezone t. j . u vremenu od 1. oktobra
do 1. aprila naredne godine.
9. Dostalac je dužan na sječini do 1. aprila 1936. godine posjeći sav pred´
ast (Vorwuchs) i složiti ga u hrpe u koliko ga ne izradi u svoju korist.
10. Kupovninu sa svima taksama imade kupac platiti najedanput u gotovom
na blagajni Direkcije šuma Imovne općine Gjurgjevačke u roku od 8 dana od kada je
obavješten da je postao kupac.
11. Svi ostali dražbeni uvjeti kao i ostale informacije mogu se saznati za vreme
uredovnih sati kod Direkcije šuma Imovne općine Gjurgjevačke u Bjelovaru.
12. Stabla označena kolobrojem 1—70OO t. i. sjemenjaci biti će predmet druge
dražbe, koja će se održati kad pomladak bude posve siguran.
U Bjelovaru, dne 11. januara 1935.
Direkcija šuma Imovne općine Gjurgjevačke.


INDUSTRIJA ORUŽJA


BOROVNIK I VRBANIĆ


ZAGREB, Jurišićeva 9 kod Glavne pošte
Telefon 59-99


Preporuča svoj cij. gg. lovcima svoje prvorazredne puške,
pištolje i sav lovački pribor.


PREUZIMAMO sve u puškarski zanat zasijecajuće popravke
oružja te izvršujemo iste najsavjesnije. Izradjujemo lov.
puške po specijalnim narudžbama. Prodajemo najsolidniju
lovačku municiju. Dajemo savjete i informacije u
pogledu lovačkog oružja.


Preuzimamo prepariranje raznih životinja


74
ŠUMARSKI LIST 2/1935 str. 45     <-- 45 -->        PDF

Šumska industrila


Filipa Deutscha Sinovi


Vrhovčeva ulica 1 ZAGREB Teletom broj 30-47
Parna pilana u Turopolju.


Export najfinije hrastovine. Na skladištu ima velike količine potpuno suve hrastove gradje svih dimenzjia.


Utemeljeno godine 1860. Utemeljeno godine 1860.


17 .. 1.. Tfe I I ". Uprava gospodarstva 1 šumarstva :
"* X 9 ** NAŠ1CK, SfcXVON!}A,
gospodarska i šumarska industrija d. d. Proizvod> i eksporti™ svekolike
U Zagreb u gospodarske i šumske proizvode


NASiČ&A TVORNKA
TANINA i PAROPILA


D. D.
!!


Centrala Zagreb
Marulićev trgr broj 1S.


,,S JE2 ME4*


svakovrsnog Šumskog, voćnog 1 ukrasnog drveća nudi


ŠUMA" družba z. o. z, Ljubljana


M


podružnica ZAGREB, Zvonimirova ul. l/III.
Telefon 70-40 Tražite ponude!


75
ŠUMARSKI LIST 2/1935 str. 46     <-- 46 -->        PDF

».....»...»«


18411 Športsko odijelo:
sako i pump hlače engleskog
kroja. Ovo odijelo,
osobito praktično za
šetnju, utakmice, šport .i
turistiku, izrađeno je od
vunaste tkanine, grube
niti, te se preporuča za
štrapac. Imade ga u raznim
športskim dezenima.
Jeftinoću naših odijela
zahvaljujemo napretku
domaće industrije,
koju u prvom redu zaposlujemo.
Naročito pogodovna
cijena


Din 390 —


18410 — Dvoredno


18412 Jednoredno sako


odijelo veoma pri


odijelo u večernjem kro


stala izgleda. Izra


đeno od finije vuju,
to jest odijelo za
naste tkanine, u štrapac; tamniji dezeni


fazoni krojeno uz


su birani za večer, za


tijelo. Naročito po


kina, kazališta, posjete,


desna je ova fazona
za vitke osobe, male zabave itd. Dvije
jer im daje punokvalitete
od vunaste tka


ću. Odijelo rađe


nine ili od poluvunenog


no je sa vrlo do


brim priborom,kamgarna, raznim


u


imade ga u razni,n svjetlam ili tamnijim bobojama.
U kratko:


a


jama. Pazite na elegantni


veoma lijepo odi


kroj kaputa. Kompletno


jelo jeftine vrste
Din 390 — odijelo stoji Din 450.—


Velegradska odijela
oci velegradske kuće


Kästner i Ohler


Zagreb


odio muške mode II. kat. Bezobvezno razgledavanje
novih modela za jesen. Sve udobnosti.
Muštenije izvan Zagreba neka naruče
odijela po svojim ličnim mjerama. Odijela
razašiljemo uz garanciju. Ako ne odgovaraju,
vraćamo novac: