DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1935 str. 38     <-- 38 -->        PDF

......... . ........... ........ ... .... ......., ....... ...... y ..... ....
. ...... . .......... .... . ....... . ........ .. ........


...... ce y ......., .. ce ....... y .... ...... ........... ...... ..........
.... . ........ ........ ......... ...... .. ...... ...... . ........, ....; .. ce
... . ...... ....... ..... "........... .... . .... .. ...... .... . ...... .........
......... ,


..... ..... .. ........ ce ......... ..... ........... na ...... . .... ..
.... .............


......., .. he ...... ...... — ..... .. ......... — ......... .. .......
y .... ........ ............, .... he .......... ........ ...... ...... ........
. .............. . ...... .......... ........... ...... . ....... .......


....... ........ . ....... ...... y ....... je ....... .. ........ ....... .
...... .......... ...... .... ......... ....... .... .. ......, .. .... .. .......
....... ....... ..... . ......., .. ..... ........., ...... ......... ........,
a ..... .... . ......... ............. ,´.-. ´ ´ ´ "


.... je ............ ......... y 12.30 .......


..., ....... .....


IZ UDRUŽENJA


POZIV ČLANOVIMA.


Ni u jednoj grani privrede ne može se danas — a vjerojatno ni u skoroj budućnosti
— doći do jačih i sigurnih uspjeha, ako se rad ne postavi na čvrstu osnovicu
promišljenoga programa.


S jedne strane narodne potrebe a s druge suučiii momenti u vezi sa stanišnim
faktorima diktiraju da rad na unapređivanju šumskog gospodarstva u našoj zemlji
krene pravcem, koji će, po mogućnosti, zadovoljiti potrebe i prilike sadašnjice, ali
koji će dati ; što sigurniju osnovicu za stvaranje racijonalnog šumarstva u budućnosti.


Ne samo proizvodnja dobara za pokriće momentanih potreba već i zadovoljavanje
kolektivmih-idealnih koristi, koje treba da daje šuma našem narodu i našoj
zemlji — ima da bude putokazom . stvaranju toga programa.


Specijalne naše prilike, koje su toliko heterogene i s obzirom na raznolikost
staničnih faktora i njihov utfcaj u šumskoj privredi kao i s obzirom na socijalne odnose
u pogledu narodnih potreba a koje izilaze veoma često iz dosta komplikovanih
odnosa u pogledu vlasništva — traže, da se šumska proizvodnja — možda više nego
ikoja druga grana proizvodnje — upravlja po što čvršć e m, što stalnije m planu.
U nijednoj naime drugoj grani privrede nemaju učinjene greške toliko teških posljedica
kao u šumarstvu.


Jugošlovensko šumarsko udruženje je riješilo, da dade — ako ne može više —
a ono barem osnovicu za pet-godišnji program rada u šumarstvu naše zemlje. Da b:
mögVt tome udevoljiti, apelira na sve svoje članove, da mu, po mogućnosti što prije,
podnesu svoje predloge u tom pogledu. Predloži mogu obuhvatiti i koje uže područje
šumarstva.


Istina, teško je dati program, koji bi sadržavao neprikosnovene norme. Ali o
tome nije riječ. Ljudi rade, ljudi griješe. Ali je sigurno, ako se postave promišljeni
prdgramatski principi, bazirani na istini i iskrenosti, bit će od toga neocjenjive koristi;


66>