DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1935 str. 7     <-- 7 -->        PDF

Dosledno tome je pravo lova ponovno spojeno sa pravom vlasništva
zemlje. Za vreme Randino bilo je dakie pravo lova u smislu
prastarih shvaćanja u narodu opet skopčano sa svojinom zemlje.


Češki zakon o lovu od 1. VI. 1866. p. si. n. br. 49, koji je bio prvi
i uzorni pokrajinski zakon ove vrste, kaže principijelno već u §-u 1:
Pravo lova potiče od svojine zemlje (das Jagdrecht ist Ausfluss des
Grundeigentumes).


Sada nas interesuje, kakvo je mišljenje Randa, koji je poznavao već
moderne Zakone o lovu, imao o jurističkoj prirodi prava lova.
U glavi o ograničenjima izvršivanja prava svojine, pod tač. 12.
str. 110 cit. dela, kaže sledeće:


»Vlasnik zemlje može pravo lova, koje njemu kao takvom pripada,
izvršivati samo uz izvesna ograničenja, koja su u Zakonu o lovu bliže
određena, odnosno on mora trpeti da ovlaštenik lova isto vrši u granicama
zakona.«


Prilikom toga poziva se na napomenu 7) kod tač. 1, o ograničenjima
prava svojine, u kojoj obraduje specijalno ograničenje zemljišnog vlasnika
duž obala reka, pravom prolaza ladara, splavara itd.


Blizu je bila ovde misao na ono pravo, koje ima ovlaštenik lova na
tuđem zemljištu silom Zakona o lovu, da isto tako s pravom prolazi
preko tuđeg imanja prilikom izvršivanja lova. Na tome mestu beleži
Randa interesantnu primedbu, koja glasi: »Slično stoji stvar kod dužnosti
vlasnika zemlje, kad trpi prolaz preko svog imanja sa strane ovlaštenika
ribolova... Tome suprotno ali ovlaštenik lova u tome izvršava
za sada samo pravo samog zemljišnog vlasnika u granicama zakona.«


Iz ovih Randinih napomena jasno izlazi, da on smatra pravo lova
kao ovlašćenje, koje nema karakter posebnoga prava, već koje spada
u integralni obim prava svojine. Tako ih tumači i dr. Haertl,12 koji se
na nj i poziva.


Prema tome je po Randinoj ideologiji pravo lova pravo, koje je
obuhvaćeno u samom pojmu prava svojine zemlje (Grundeigentum),
dakle spada medu sva ona brojna ovlaštenja, koja daje pravo vlasništva
samo po sebi kao relativno najjače postojeće pravo na stvarima. U tome
stoji Randa odlučno na stanovištu, koje je danas većina teoretičara prihvatila,
naročito među nemačkim stručnjacima.


Načelno gledište, da subjektivno pravo lova nije posebno pravo,
već da spada u sam sadržaj prava svojine zemlje, nas konsekventno
dovodi još i do daljnih zaključaka.


Tako proizlazi, da ovlašćenje za izvršivanje lova ili lovljenja, za
gajenje divljači i isključivanje trećih od toga ima svoj pravni osnov u
uređaju prava svojine, koje silom svoje prirode daje mogućnost i za
takav način upotrebe zemlje. Zakon o lovu prema tome nije drugo, već
skup propisa, koji stavljaju ograničenja na (u načelu slobodno) pravo
vlasništva zemlje, naravno iz tehničkih razloga i iz razloga zaštite izvesnih
opštih interesa.13


Kad stvar stoji ovako, ne može biti više spora ni o tome, da subjektivno
pravo lova spada u privatno pravo, jer je kao pravo u obimu
ovlašćenja privatnog prava svojine i jer izvršivanje takvog prava znači


11 Dr. F. Q r a n e r, Forstgesetzgebung, Tübingen 1892, pag. 242 itd.
12 D r. H. Ha er tl, Grundbegriffe des Jagdrechtes, Wien 1903, pag. 13. itd.
13 D r. li. D e 1 i u s, Preus. Jagdrecht, Bresslau 1908. pag. 5 itd.


5