DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1935 str. 5     <-- 5 -->        PDF

napomenom, da bestelesne stvari — prava — ne mogu biti predmetom


prava svojine.


U prvim §§-ima opšteg sadržaja Randa ne obrađuje i ne izdvaja
specijalni primer svojine nekretnina kao posebni tip svojine. To je razumljivo,
jer je pravo svojine jedinstveni pravni uređaj bez obzira na
svoj objekt.


Za pravo lova važna je primedba Randina u opstem delu, kad piše


o pravu svojine zemlje kao nepokretnosti, da ono obuhvaća ovlašćenje
isključivog raspolaganja sa površinom toga zemljišta kao i sa prostorom
okomito nad i okomito pod njim (§ 297 Ogz).5
Nakon ovih generalnih napomena pitamo se sada, koji značaj ima


izreka:


»Pravo lova je spojeno sa pravom svojine.«


U vezi toga pitanja moći će se možda odgovoriti i na pitanje, da


li je pravo lova zasebno pravo ili ne.


Neosporno je, da je pravo lova, dok je spadalo među »jura regalia«
ili dok je bilo i prosto pravo države, bilo javno pravo i pored toga poseban
samostalan pravni institut.6


Sada ali, kad su regalna prava lova ukinuta već sredinom prošlog
veka i kad je i pravo lova države (stupanjem u život našeg novog Zakona


o lovu u vezi sa Finansijskim zakonom za godinu 1934/35) pred tim da
bude ukinuto, pojavljuje se pravo lova kao pravo, koje je spojeno sa
pravom svojine zemlje. Prvo želimo potanje pogledati prirodu toga uređaja,
pošto su podeljena mišljenja o tome, da li se pravo lova ima smatrati
još uvek samostalnim pravom ili pak samo delimičnim ovlaštenjem,
koje je načelno obuhvaćeno pojmom svojine. Radi jasnijeg uvida u suštinu
ovih pitanja treba prethodno prečistiti, što je pravo lova u odnosu
prema normama građanskog prava.
Pravo lova odražava se u civilnom pravu i u subjektivnom smislu
značenja kao ovlašćenje poduzimati radnje sa izvesnim pravnim posledicama
privatnopravne prirode. Pravnički izraženo, pravo je lova specijalan
slučaj okupacije, naime okupacije divljači kao pokretne stvari, koja
je, dok ne bude ulovljena, ničija (Tierfang).


Po Randinoj definiciji svojine ima svaki vlasnik zemlje relativno
najpotpuniju neposrednu vlast nad tim zemljištem. Jasno je, da može po
njem hodati, hvatati obične životinje, kao muve i leptire, ubijati žabe,
zmije i si. Lovnim se ali pravom to pravo lova životinja sužava i normira
tako, da za lov naročitih vrsti životinja, koje se zovu divljač, važe posebni
pravni propisi. U zakonu o lovu one su taksativno navedene.


Za bolje razumevanje stvari treba se u nekoliko osvrnuti i na historički
razvoj poimanja lovačkog prava.


Rimsko pravo, po mišljenju većine, nije poznavalo posebnog prava
lova, »jus venandi«. Samo lovljenje, kao ljudska delatnost, bilo im je
naravski poznato, premda na njihovom području ni izdaleka nije imalo


´ iRanda E. str. 14.
.> Handb. d. Rechtswissenschaften, Stier-Somlo . U vezi s time treba istaći,
da pravo lova države, kao što Je ranije važilo u Srbiji, Bosni, Hercegovini i Crnoj
Gori, nije posve tačno označeno, ako se označi kao »regal«. Na spomenutim područjima
pravih regalnih prava uopšte nije bilo. Oznaka može zadovoljavati samo ako se
pod njim razumeva prosto pravo upotrebe, koje pripada državi (Nutzungsrecht des
Staates).
3