DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1935 str. 3     <-- 3 -->        PDF

............


.... 59. ......
1935.


Ing. VOJKO KOPRIVNIK (BEOGRAD) :


RANDA I LOVNO PRAVO


(RANDA ET LE DROIT DE CHASSE)


Od najšireg pojma »lovarstva«, koji pojam obuhvata sve pojave,
koje su iole u vezi sa lovom ili lovljenjem kao izvršivanjem lova, odvajamo
»lovstvo« kao pojam za znanost o lovu. K ovoj temeljnoj disciplini
pridružuje nauka još disciplinu o lovnom pravu kao posebnu, ali srodnu
i dopunsku granu.1


Nauka o lovnom pravu ima za substrat celokupnost postojećih


pravnih normi, koje se odnose na lov. U tom opštem smislu predstavlja


skup svih tih pravnih normi objektivno lovno pravo."


Lovno pravo ima svoj temelj u zakonu o lovu. U Kraljevini Jugo


slaviji to je novi zakon od 5. XII. 1931, koji je stupio u život obnarodo


vanjem u SI. Nov. od 6. XII. 1931, br. 285, str. 20056. Zakon o lovu spada


1)0 svojoj pravnoj prirodi svakako u grupu javnoga odnosno upravnoga


prava. Ali pored toga specijalnog upravnog zakona postoji još velik broj


pravnih propisa, koji se odnose na lov, a koji se nalaze u području


kaznenog i građanskog prava.


U čast stogodišnjice rođenja dra Antonina Rande, velikog profesora


češkoga univerziteta i pravnika svetskoga glasa, kanimo na ovome mestu


iz njegovog ogromnog naučnog rada prikazati samo nekoliko nuz


grednih, ali dosta zanimivih i oštroumnih izlaganja, koja je dao za po


dručje lovnoga prava. Pošto glavna domena rada Randinog leži na


području civilnog prava, i to pre svega u monumentalnim monografijama


o svojini i državini,3 to ćemo imati ovde da se pozabavimo u glavnom
o onoj strani lovnog prava, koja zaseca u građansko pravo, a naročito
u oblast pravnih uređaja svojine i državine.
* O stogodišnjici Randinog rođenja.
1 W. Borgmann , Waidwerk u. Fischerei, Handbuch d. Forstwissenschaft 4.
Tübingen
1913.
2 F ü r s t - B u s s e, Forstlexikon, Berlin, Paray 1924.


3


Das Eigentumsrecht, I. Dr. Anto n R a n d a, Univ. prof. Prag, Leipzig,
Breitkopf-Härtl, 1893. ,3 Aufl.
Der Besitz nach österr. Rechte, Dr. A. Ran4a , Leipzig, Breitkopf-Härtl, 1895.


4. Aufl.
Izraze vlasništvo, svojina, sopstvenost (dominium, proprietas, Eigentum) upotrebljavamo
kao sinonima, isto kao i reci državina i posed (Besitz).


7