DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1935 str. 29     <-- 29 -->        PDF

KNJIŽEVNOST


LEOPOLD HUFNAGEL: PRAKTISCHE ANLEITUNG ZUR WALDWERTRECHNUNG,
Wien 1934, str. 62.


Poznati i mnogo uvaženi šumarski stručnjak Ing. Dr. h. c. Leopold Hufnagel
izdao je nedavno praktični uvod u računanje vrijednosti šuma. Isti je pisac god. 1911.
napisao knjižicu »iPraktično uređivanje šuma«, kojom je dobro poslužio posjednicima
šuma, da ih uputi, kako se sastavljaju gospodarske osnove za šume.


U ovom novom djelu teži pisac istom cilju, da ovu nauku pojednostavni i za
praksu učini upotrebivijom. Po našem mišljenju ne može potpuno da postigne taj cilj,
kad u predgovoru zabacuje potrebu teoretskog razglabanja ove nauke, a pogotovo
nacionalno-ekonomskih zasada, na kojima se nauka računanja vrijednosti šuma osniva.


Knjiga je razdijeljena u 3 dijela, sa 4 tabele kamatno-kamatnog računa. U uvodu
pisac ističe, da sei dosadanjr naziv »nauka o računanju vrijednosti šuma« zamijeni
boljim »procjenjivanje vrijednosti šuma«. To opravdava time, što najvažniji elementi,
kojima računanje vrijednosti šuma operira, kao: cijena, troškovi, ophodnja, etat, kamatnjak
i dr., zavise o stručnom razmatranju i prosuđivanju, dakle se ocjenjuju, a ne
dobivaju računom.


U prvom poglavlju prvog dijela izlaže pisac kamatno-kamatni račun, troškove
sječe, cijene drvu, troškove uprave, poreza, čuvanja i kulturne troškove. Od važnosti
su upute za upotrebu kamanjaka, budući da je kamatnjak jedan od najvažnijih faktora
računanja vrijednosti šuma, te se kod njegovog izbora mora vrlo oprezno postupati.


Drugo poglavlje obrađuje procjenu šumskog zemljišta i sastojine. Za određivanje
vrijednosti šumskog zemljišta pisac navodi troškovnu vrijednost, koja se može upotrijebiti
za manje parcele, nadalje rentovnu, prometnu i prihodnu vrijednost zemljišta.
Prihodnu vrijednost zemljišta računa po Faustmannovoj formuli, koju nešto pojednostavnjuje.
Za određivanje vrijednosti sastojine predlaže pisac troškovnu, prihodnu,
rentovnu i prometnu vrijednost sastojina. Troškovnu vrijednost sastojina računa po
Faustmannovoj formuli, koju pojednostavnjuje ispuštanjem kamata zemljišnog kapitala
iz računa. Taj postupak opravdava time, što se uz visok kamatnjak dobiva velik
rezultat, koji je često neuporabiv. Krivnja za taj veliki rezultat, kako navada pisac na
str. 17, leži na kamatima zemljišnog kapitala, koji se tobože ne mogu nikad u gospodarskom
životu ostvariti, te ih stoga treba iz praktičnog računa izbaciti. Držimo, da
taj navod ne stoji. Ako se u formulu troškovne "vrijednosti sastojine za vrijednost
zemljišta uzme prihodna vrijednost, što uvijek mora biti, budući da se vrijednost mlade
sastojine ne može opteretiti drugom zemljišnom rentom, nego onom koju one daju.
to je uz veći kamatnjak troškovna vrijednost manja. Prema tome ujednostavnjenje
formule kao i opravdanje ujednostavnjenja ne izgleda uvjerljivo.


Na isti način pojednostavnjuje pisac i formulu prihodne vrijednosti sastojine od
..... (str. 19). Iz odnosne formule izbacuje još i kamate kapitala uprave, poreza i
čuvanja. Troškovi uprave mogu se, kako i sam pisac naglašuje, ispustiti kod malenih
šumskih dijelova, jer vlasnik šume vrši sam upravu i čuvanje, a porez koji plaća
tereti samo zemljište, a ne i sastojinu. Nadalje pisac u tom poglavlju navodi metodu
određivanja vrijednosti sastojine po Martineitu, koja je od drugih pisaca zabačena,
zatim način procjene sporednih prihoda, te zgrada potrebnih u šumskom gospodarstvu.


U trećem poglavlju izlaže procjenu vrijednosti cijele šume na temelju rentovne
vrijednosti šume. Rentovna se vrijednost može prema piscu upotrijebiti u slučaju,
da je budući etat trajan i jedna´k, isto tako prihodi i troškovi, drugim riječima, ako
je gospodarska jedinica u približno normalnom stanju. Ne postoji li takovo stanje,
odnosno bude li mijenjan etat, određuje se vrijednost cijele šume na temelju kombinovane
rentovne vrijednosti.


27