DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1935 str. 15     <-- 15 -->        PDF

Dr. P. OJORGIEVIĆ (BEOGRAD):


PICEA OMORICA PANČIĆ I NJENA NALAZIŠTA


(PICEA OMORICA ET SES HABITATS)


O rasprostranjenju omorike nalazimo iscrpne podatke u raspravi
F r. Nov a k-a »Zur fünfzigjährigen Entdeckung der Pice a O m orica
« (Mitt. d. d. Dendrol. Qess. No 38. 1927). Po N o v a k-u omorika
se sada nalazi još na obroncima srednjega i gornjega toka reke Drine,
i to u tri mala distrikta. Najseverniji, a i najveći distrikt rasprostranjenja
omorike nalazi se u srednjem toku i s obeju strana reke Drine, na jugoistočnim
izdancima Javorplanine, na planini Tari, na Stolcu i oko Višegrada.
Srednji je distrikt rasprostranjenja manji i proteže se u srezu
fočanskom, dok se južni distrikt rasprostranjenja nalazi u Drobnjacima
(Crna Gora).


Nas interesuje najseverniji od navedenih distrikta iz razloga, što
smo u avgustu 1934. imali prilike da obidjemo jedan deo toga distrikta
u cilju proučavanja rasprostranjenja omorike u tome kraju. Baveći se
neko vreme u okolini Srebrnice mogli smo prikupiti dosta podataka i o
najnepristupačnijem, ali i najromantičnijem kraju toga sreza, a to je atar
sela Luke, u kome su i neka nalazišta omorike, koja do sada nisu nigde
izrično pomenuta u literaturi, te se imaju smatrati kao nova nalazišta
omorike u tome kraju.


U najsevernijem distriktu i to u srezu srebrničkom, u kome se nalazi
i atar sela Luke, Nova k spominje u svojoj citiranoj raspravi ova
nalazišta na levoj obali Drine: južne padine bregova Ljutica i Tovarnik
planine Javor i istočne padine planinske grupe Igrišnik. I po Wett s
t e i n-u1 omorika se nalazi istočno od Igrišnika, i to pojedinačno rasturena
po visokoj šumi, a u većoj količini po stenovitim padinama drinskih
jaruga.


Sem na ovim nalazištima u srezu srebrničkom mi smo konstatovali,
da se omorika nalazi i zapadno od Igrišnika i to na padini zv. »Strugovo
« prema čuki zv. »Qobelja« (960 m. nadm. visina), koja se nalazi
iznad samog sela Luke, a na kojoj se čuki nalaze stanovi seoskog kmeta
Saliha Durakovića.


Na padini »Strugovo« nalaze se većinom crni borovi (60—80 god.),
a medu njima nalazi sePiceaOmorica prečnika 20—30 cm. i visine
16—20 m., tipičnog habitusa uske piramide, sa uspravnim granama pri
vrhu stabla.


Na svima ovim omorikovim stablima bilo je dosta šišarica.


Pada u oči, da na ovom nalazištu nema starijih stabala omorike
i ne zna se, odakle je moglo doći omorikovo seme na ovu padinu. Međutim
povrh padine Strugovo nalazi se t. zv. Borovačka ravan, ispod
koje se nalazi selo Krušev dô. Na Borovačkoj ravni sekla je firma Simović
1929-30 god. i verovatno su tada posečena i sva starija omorikova


1 Östcrr. Bot. Zeitschrift 1890.
Die Omorica-Fichte, Pice a o mo r i c a (Pane.) Eine monographische Studie 1891.


13
ŠUMARSKI LIST 1/1935 str. 16     <-- 16 -->        PDF

stabla, koja su na toj ravni rasla, te su dala semena za onaj omorikov
podmladak, koji se sada nalazi na padini Strugovo.


Za dokaz ove pretpostavke navodimo iskaz Selmana Delića iz sela
Luke, koji je vukao čamovu gradu, koju je firma Simović sekla na Borovačkoj
ravni. Delić zna razliku između smrče i omorike, naročito prema
veličini šišarica, i potvrdio je, da je firma Simović sekla i zrela
omorikova stabla.


Sem ovoga nalazišta u ataru sela Luke nalazi se još jedno, do
sada nigde u literaturi nespomenuto nalazište omorike, a to je državna
šuma Zaradovina, na 836 m. nad morem. U ovoj smrčevoj šumi
nalazi se samo jedno odraslo omorikovo stablo, čiji prečnik meri 65 cm.,
a visina oko 25 m.


Ovo je stablo izrazito tipa omorike. Njegove gornje grane od vrha
stabla pa za dva metra niz stablo uspravljene su na više. Od tih grana
pa do polovine visine stabla grane su horizontalne, sa vrhovima pravim,


t. j . nisu povijeni na više. Od polovine stabla pa niz stablo debele grane
oborene su na niže, povijaju se niz stablo i skoro su uz samo stablo priljubljene,
te čine kao neki splet ili mrežu od grana, usled čega ovo stablo
i dobija onaj usko-konični habitus. Vrhovi tih debelih grana povijeni su
na više, a njihove sekundarne grančice vise na niže, kao kod Pice a
e . c e 1 s a. Na gornjim pak debelim granama ne vise sekundarne grane
na niže, već su one narasle unaokolo oko debele grane.
Cetine ovog omorikovog stabla široke su 1,5 mm., sa završkastim
vrhom, ali koji je mnogo tuplji no kod Cetina mladice, dok su bele pruge
na gornjoj strani četina mnogo jasnije no kod mladih Cetina.


Pod ovim omorikovim stablom prikupljeno je dosta šišarica, koje
jako variraju u dimenzijama, i to od 3 cm. dužine sa 1,5 cm. debljine
pa do 7 cm. dužine i 2,5 cm. debljine.


U neposrednoj blizini ovog omorikovog stabla nalazi se jedno
mlado stablo omorike, visoko 2,5 metra, a debelo 6 cm (na debljem
kraju). Ova je mladica verovatno postala iz semena obližnje stare omorike,
ali je vrlo čudnovato., da se samo ona jedina tu nalazi, ma da je
stara omorika bacila velike količine zdravih šišarica.


Cetine ove mlade omorike uže su od četina stare omorike i njihova
širina meri 1 mm., dok su stare Cetine, kao što smo videli, široke 1,5 mm.
Interesantno je, da se na 15 m. od stare omorike uz kosu nalazi još jedna
mlada omorika, visoka 1,40 m. a debela 4 cm. (na debljem kraju). Pada
u oči, da su kod ove mlade omorike Cetine manje i mnogo šiljastije i sa
dužim rožastim vrhom no kod drugih dveju omorika, te se može pretpostaviti,
da je ta mladica postala od kakvog drugog omorikovog stabla,
koje je ranije već posečeno.


Napominjem, da je ovo staro omorikovo stablo jedino, koje sam
video u tome kraju tih dimenzija, dok su na ostalim lokalitetima omorike
mnogo tanje i njihov prsni prečnik ne prelazi 30 cm.


Résumé. L´auteur décrit quelques habitats nouveaux et jusq´ici inconnus de la
Picea omorica dans . Est de la Bosnie.


14