DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1935 str. 15     <-- 15 -->        PDF

Dr. P. OJORGIEVIĆ (BEOGRAD):


PICEA OMORICA PANČIĆ I NJENA NALAZIŠTA


(PICEA OMORICA ET SES HABITATS)


O rasprostranjenju omorike nalazimo iscrpne podatke u raspravi
F r. Nov a k-a »Zur fünfzigjährigen Entdeckung der Pice a O m orica
« (Mitt. d. d. Dendrol. Qess. No 38. 1927). Po N o v a k-u omorika
se sada nalazi još na obroncima srednjega i gornjega toka reke Drine,
i to u tri mala distrikta. Najseverniji, a i najveći distrikt rasprostranjenja
omorike nalazi se u srednjem toku i s obeju strana reke Drine, na jugoistočnim
izdancima Javorplanine, na planini Tari, na Stolcu i oko Višegrada.
Srednji je distrikt rasprostranjenja manji i proteže se u srezu
fočanskom, dok se južni distrikt rasprostranjenja nalazi u Drobnjacima
(Crna Gora).


Nas interesuje najseverniji od navedenih distrikta iz razloga, što
smo u avgustu 1934. imali prilike da obidjemo jedan deo toga distrikta
u cilju proučavanja rasprostranjenja omorike u tome kraju. Baveći se
neko vreme u okolini Srebrnice mogli smo prikupiti dosta podataka i o
najnepristupačnijem, ali i najromantičnijem kraju toga sreza, a to je atar
sela Luke, u kome su i neka nalazišta omorike, koja do sada nisu nigde
izrično pomenuta u literaturi, te se imaju smatrati kao nova nalazišta
omorike u tome kraju.


U najsevernijem distriktu i to u srezu srebrničkom, u kome se nalazi
i atar sela Luke, Nova k spominje u svojoj citiranoj raspravi ova
nalazišta na levoj obali Drine: južne padine bregova Ljutica i Tovarnik
planine Javor i istočne padine planinske grupe Igrišnik. I po Wett s
t e i n-u1 omorika se nalazi istočno od Igrišnika, i to pojedinačno rasturena
po visokoj šumi, a u većoj količini po stenovitim padinama drinskih
jaruga.


Sem na ovim nalazištima u srezu srebrničkom mi smo konstatovali,
da se omorika nalazi i zapadno od Igrišnika i to na padini zv. »Strugovo
« prema čuki zv. »Qobelja« (960 m. nadm. visina), koja se nalazi
iznad samog sela Luke, a na kojoj se čuki nalaze stanovi seoskog kmeta
Saliha Durakovića.


Na padini »Strugovo« nalaze se većinom crni borovi (60—80 god.),
a medu njima nalazi sePiceaOmorica prečnika 20—30 cm. i visine
16—20 m., tipičnog habitusa uske piramide, sa uspravnim granama pri
vrhu stabla.


Na svima ovim omorikovim stablima bilo je dosta šišarica.


Pada u oči, da na ovom nalazištu nema starijih stabala omorike
i ne zna se, odakle je moglo doći omorikovo seme na ovu padinu. Međutim
povrh padine Strugovo nalazi se t. zv. Borovačka ravan, ispod
koje se nalazi selo Krušev dô. Na Borovačkoj ravni sekla je firma Simović
1929-30 god. i verovatno su tada posečena i sva starija omorikova


1 Östcrr. Bot. Zeitschrift 1890.
Die Omorica-Fichte, Pice a o mo r i c a (Pane.) Eine monographische Studie 1891.


13