DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1935 str. 12     <-- 12 -->        PDF

stvari, koje su predmet pravnog saobraćaja. Unger" u svome sistemu
privatnog prava kaže, da se pod bestelesnim stvarima imaju razumevati
imovinska prava izuzev vlasništva. Zakon dakle poznaje i državinu
prava. Državina prava pribavlja se po zakonu izvršivanjem toga prava
u svoje ime (§ 312 O. g. z.). Prema tome treba i za ovu vrstu državine
dva uslova, prvo da se pravo vrši, upražnjava, uživa (corpus), i pored
toga da se vrši u svoje ime (animus). Tako i srpski G. z. u § 199. alineja


2. kaže, ako su stvari bestelesne, kao prava, onda ćeš držalac ili pridržalac
biti, ako ih uživaš u svoje ime.
Randa u § 2.cit. op. definiše državinu uopšte kao izvesnim postupkom
zasnovanu faktičnu mogućnost za opetovano izvršivanje izvesnog
prava. Ako se ova mogućnost pojavljuje kao mogućnost izvršivanja
sadržaja prava svojine, to je državina svojinska državina ili državina
stvari (Sachbesitz); ako pak taj izvesni postupak pruža mogućnost
izvršivanja drugog kakvog prava osim svojine, državina je — državina
prava (Rechtsbesitz).


Ako je pravo lova posebno pravo, onda je po shvaćanju Rande
svakako realno pravo (Realrecht). Pravno ovo znači, da je pravo, na
takav način skopčano sa stvari, da pripada svagdašnjem vlasniku iste.
Sva ova prava, u koliko dopuštaju mogućnost opetovanog izvršivanja,
mogu dakle doći u položaj državine. Ova ali prava tu osobinu nemaju
zbog svoje realne prirode, već zbog mogućnosti opetovanog izvršivanja.
Važna je za ovo činjenica, da pravo svoju jurističku suštinu ni u čemu
ne promeni, kad se spoji sa vlasništvom stvari.


Osobina tako zvane stvarnosti ili realnosti prava (Realeigenschaft)
za pitanje primenljivosti državine na isto nije bitno. I Randa kod
obrade objekata državine, prava u § 24 cit. op. izričito ističe među
takvim realnim pravima, koja dopuštaju opetovano izvršivanje te time
i položaj državine, upravo lovna prava. Uz to navodi nekoliko presuda
Vrhovnog suda u B. za dokaz tome shvaćanju.30 Pošto dakle realna priroda
prava, koja inače povlači za sobom dejstvo, da se tretira isto kao
stvar, nije od bitne važnosti za zasadu državine, moramo u državini
prava lova videti državinu prava, i ako je državina realnoga prava, te
bi mogla biti uvrštena u državinu stvari (Sachbesitz).


Tako isto navodi Randa pravo lova u poglavlju o tužbama radi
smetanja posjeda (§ 76 cit. op.) kad govori o toj tužbi u užem smislu i
kaže da zahteva dva momenta, državinu i smetanje iste. Državina po
njoj može biti državina prava ili stvari, kojom je prilikom bez značaja,
da li je državina savesna ili nesavesna, pravična ili nepravična, prava
ili neprava (§ 399 O. g. z.). Zaštićena je naime tužbom samo državina.


Tom prilikom tvrdi Randa, da isto kao što za servitutna prava
nikad nije bilo sporno, da li uživaju zaštitu posesorne tužbe, tako to nije
bilo sporno ni za realna prava, medu koja često spadaju i lovna prava.
Ovde ali ponovno naglašava, da svojstvo realnosti jurističku prirodu
prava ne promenjuje, te tom prilikom kaže, da radi toga i u onim slučajevima,
kad takovo realno pravo nije skopčano sa stvari, to pravo
kao predmet državine ipak uživa zaštitu posesorne tužbe. U primedbi
pod 5. izrikom navodi kao primer za ovo samostalna prava lova. Time
bi bilo ukazano na to, da Randa — i pored svog tvrdog stanovišta o


29 Unger, op. cit. pag. 357.
30 Randa, B. pag. 664.


10