DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1934 str. 43     <-- 43 -->        PDF

U tekstu sadrži knjiga i 132 slike, od toga mnoge originalne. I ako je tekst pisan
vrlo razumljivo, te slike mnogo doprinose, da studija tehnike trgovine drvetom bude
mnogo jasnija i lakša.


Napred sam u krupnim potezima iznio opću karakteristiku I. dela »Tehnike trgovine
drvetom« od prof. Ugrenovića. Ali da se vidi, kako je autor samu materijukonkretno razradio, treba još da prikazem i detaljnu sadržinu te važne knjige.


U glav i prvo j autor govori potanko o drvarskom oruđu, koje se odnosi
na prvu fazu izrađivanja drveta. Ta faza rada svršava se u šumi i u njoj dolazi do upotrebe
samo snaga čoveka, gde se rad ne može mehanizovati, t. j . zameniti mašinom.
Radovi, koji se svršavaju u šumi, jesu cepanje, sečenje, tesanje i piljenje. Ovo poslednje
samo okomito na vlakanca drveta, dakle prerezivanje.


Uspeh tih radova u velike je ovisan o kvaliteti oruđa i zato je autor dobro
učinio, što je kod svakog od tih oruđa objasnio tehniku, a samo oruđe prikazao praktički
i teorijski. Pri tome se autor sa pravom zadržao najviše kod naših jugoslovenskih
tipova oruđa za cepanje, sečenje, tesanje i piljenje. Kako je život našeg naroda gotovo
nerazdvojno vezan za šumu, a ova se u pojedinim krajevima već decenijama
intenzivno iskorišćuje, razvilo se i usavršilo drvarsko oruđe do mnogobrojnih tipova.
Autor potanje objašnjava ipojedine tipove tih vrsti oruđa, prikazuje njihove oblike,
dimenzije i težinu, svrhu i način upotrebe, te efekat rada. Uz tekst pokazani su i mnogobrojni
tipovi toga oruđa u 23 originalne slike, koje je autor priredio


Kod izrađivanja drveta u šumi dolazi do upotrebe samo takova pila, koju pokreće
čovječja snaga, dakle samo ručna pila. To je oruđe opisano iscrpno i jasno. Objašnjena
je ubedljivo tehnika piljenja, opisana građa i tipovi pile, teoretski protumačene forme
i dimenzije pila, vrsti ipila, rad pilom i uspjeh toga rada. Pri tome izneseni su brojčani
komparativni podaci o efektu rada. Uz tekst ima 12 originalnih slika, osim toga slika
merila za merenje veličine razvrake pile, koje je autor konstraisao.


Proučivši I. glavu knjige student dobiva potpuno prečišćenje pojmova o oruđu
uopće, a praktičaru se pruža mogućnost da upozna savršenije tipove i njihove prednosti,
pa da s njima nadomesti pojedine manje savršene, možda čak i primitivne tipove
pojedinih krajeva.


Glav a drug a tretira pitanje radova u šumi.


Pitanje radnika, organizacije i vršenja rada u šumi od velikog je uticaja na
materijalni uspeh iskorišćavanja šuma. Što veći materijalni uspeh upravo i jeste cilj
toga iskorišćavanja. Pored ostalih općih ustava rada taj je uspeh to veći, što je bolji
kvalitet radnika i što je rad bolje organizovan. Princip, da pravi čovek mora doći na
pravo mesto, mora se u potpunosti primeniti i kod rada u šumi. Drvo se mora što
racionalnije iskoristiti, sve treba da je u pravo vreme svršeno, a između veličine radnikcve
zarade s jedne i interesa eksploatatora s druge strane mora postojati pravedna
ravnoteža. Organizator rada u šumi mora u tančine poznavati ne samo tehniku rada,
nego i radničko pitanje. U novije vreme sve se više proširuje izrađivanje šuma u sopstvenoj
režiji vlasnika šuma i vođenje tih radova pada većinom u dužnost šumara.
Njemu se time stavlja u dužnost veliki i odgovorni zadatak.


Profesor Ugrenović razradio je pitanje rada u šumi tako detaljno i jasno, da će
knjiga svakom šumaru, a i svakom drugom početniku u vršenju iskorišćavanja šuma
doći kao dragocen savetnik.


U navedenoj glavi svoje knjige autor govori zasebno o 1) šumskim radnicima,
2) o vremenu seče, 3) o organizaciji rada.


Sa potpunim praktičnim poznavanjem svega, što je od važnosti za svaki od ta
tri momenta, autor je materiju detaljno razradio. Objasnio je šumske radničke jedinke
(partije, kompanije), u koje se šumski radnici redovno udružuju, kategorije radnika
(prigodni radnici, profesionaliste, stalni radnici i radnici skitnice), naplaćivanje
rada i snabdevanje sa životnim namirnicama i t. d.


633