DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1934 str. 48     <-- 48 -->        PDF

Slobodni smo učtivo zamoliti Vaše gospodstvo, da biste se zauzeli da se stvori
zakonska mogućnost za unapređenje računskih činovnika čitavog resora Ministarstva
šuma i rudnika u V-tu činovničku grupu prema § 45 zakona o činovnicima.«


10. Tajnik referira, da je Sarajevska podružnica predložila da bi članovi Jugoslovenskog
šumarskog udruženja iz onih srezova Primorske i Zetske banovine, koji
prirodno graviitiraju Sarajevo, mogli biti članovima te Podružnice tako dugo, dok se u
tim banovinama ne osnuje podružnica.
Odbor je o tome raspravljao i predlaže slijedeću dopunu Pravilnika o konstituisanju
i radu podružnica:


»Članovi Jugoslovenskog šumarskog udruženja iz onih srezova Primorske i
Zetske banovine, koji spadaju pod teritorij Direkcije šuma u Sarajevu, mogu biti do
kraja 1936. godine članovi Sarajevske podružnice, ako se u tim banovinama ne osnuju
podružnice«.


Skupština prima taj predlog jednoglasno.


11. Tajnik iznosi predlog za izmjenu Pravilnika o podružnicama. Da se naime
uvede obligatorno članstvo u podružnicama t. j . ako je u jednoj banovini podružnica
pravovaljano osnovana, onda da svi članovi Jugoslovenskog šumarskog udruženja sa
te teritorije moraju biti njenim članovima.
Na razlaganje gosp. ing. Savić a skupština odbija predlog tako, da i nadalje
ostaje na snazi propis o fakultativnom članstvu u podružnicama.


12. Tajnik čita predlog Ljubljanske podružnice, da se za godinu 1935 snizi članarina
od 100 Dinara na 50 Dinara. Ujedno izvještava mišljenje odbora po tome predmetu.
Članovi dobivaju Šumarski List, koji stoji Udruženje oko 118 Dinara. Članarine u
ostalim društvima su veće nego u Jugoslovenskom šumarskom udruženju. Za rad
Udruženja potrebna su sredstva.
Skupština velikom većinom glasova odbija predlog da se članarina snizi i prihvaća
se mišljenje odbora.


13. Skupština jednoglasno prima slijedeću predstavku s time, da se uputi Ministarstvu
šuma i rudnika kao i Ministarstvu trgovine i industrije.
»Uslijed svjetske krize zapinje prodaja šumskih produkata. Prilike se na tržištu
drvom mogu da poboljšaju samo međunarodnom saradnjom. Našu privredu treba osposobiti
za tu saradnju ostvarenjem jedne organizacije, koja će biti u stanju da internacionalne
sporazume obzirom na našu zemlju i provede. Pošto i cjelokupna privreda
traži takovu organizaciju molimo, da biste ovom predmetu hitno poklonili svoju punu
pažnju.«


14. Gosp. ing. Mikla u čita predlog o propagandi šumarstva, koji je podnio g.
ing. B e 11 r a m. Upravni odbor je raspravljao o tome predlogu i zaključio je predložiti
Glavnoj skupštini na prihvat slijedeću rezoluciju:
Rezolucija:
»Jugoslovensko šumarsko udruženje na svojoj Glavnoj skupštini u Sarajevu sa
žaljenjem konstatuje činjenicu, da široki slojevi naroda kao i neka mjerodavna mjesta
u državi još uvijek ne pokazuju dovoljno razumijevanja za potrebe šumarstva i održavanje
šuma u opće.
Jugoslovensko šumarsko udruženje stoga traži, da se propaganda za šumarstvo i
prosvjećivanje naroda energično pokrene i nastavi. Jugoslovensko šumarsko udruženje
moli Gosp. Ministra šuma da tome pitanju posveti najveću pažnju i da u toj akciji
preuzme vodstvo.
U prvom redu molimo da se striktno provađaju i provedu u život svi propisi
pozitivnih zakona, koji su u tome pogledu doneseni kao odredbe zakona o šumama,
zakona o osnovnim školama, propisi o održavanju dječjeg dana za pošumljavanje i t. d.
Apelujemo na Glavni prosvjetni savjet da se kod odobravanja udžbenika za
sve škole bez razlike vodi računa o štivu, koje govori o važnosti i njezi šuma. Tražimo,


578
ŠUMARSKI LIST 11/1934 str. 49     <-- 49 -->        PDF

da se za učitelje kao i na poljoprivrednim i drugim školama održavaju posebni tečajevi
o šumarstvu.


Apelujemo nadalje na Ministarski savjet, sve resorne Ministre, narodno predstavništvo,
banska vijeća i opštinska zastupstva, da u svojim budžetima stave u većoj
mjeri na raspolaganje javna materijalna sredstva za svrhe popularizovanja i unapređivanja
šumarstva.


U svrhu veće aktivnosti šumarskih nadleštava predlažemo, da se prigodom promjene
zakona o unutarnjoj upravi i banskim upravama izdvoje šumarski odsjeci iz
poljoprivrednih odjeljenja te im dade samostalnost kao drugim odjeljenjima.


Stavljamo u dužnost novom Upravnom odboru da dosljedno i živo nastoji ukoliko
mu to sredstva dopuštaju, da se propaganda šumarstva u narodu na širokoj bazi
izgradi i energično provodi«


15. Tajnik referiše o predlogu g. ing. Mazanka , da se osnuje Društvo prijatelja
šume. Odbor je uzeo predmet u razmatranje i zaključio predložiti, da se pozove
gosp. ing. Mazanka da sastavi predlog pravila takovog novog društva, pa tek onda
da novi odbor stvar raspravi
Predlog odbora se prima.


16. Tajnik čita predlog g. E. Po ga čn i ka, da se uvede zaštitna carina na uvoz
drvnine koju inostranstvo k nama uvozi po dumpinškim cijenama na štetu domaće
proizvodnje i na štetu naših šuma.
Zaključuje se uputiti po tome predmetu pretstavku s obrazloženjem g. Ministru
trgovine i industrije s molbom, da se uvede zaštitna carina.


17. Tajnik čita predlog, da se Šumarski List obustavi svakom članu, koji za
prošlu
kalendarsku godinu nije uplatio članarinu.
Skupština prima.


18. Tajnik čita predlog Ljubljanske podružnice, da blagajna Udruženja1 šalje
mjesečno
podružnicama odpadajućih 10% od članarine putem čeka.
Skupština zaključuje, da blagajna vrši te isplate ne mjesečno već četvrt-godišnje.


19. Tajnik referira, da je odbor raspravljao o predlogu gosp. ing. B e 11 r a m a,
da se planinarskom društvu Mosor u Splitu podijeli diploma za njegov rad oko propagande
pošumljavanja.
Odbor predlaže, da se diploma podijeli, ali s time, da se u Šumarskom Listu
najprije raspiše natječaj sa tri nagrade za idejne skice za diplome Udruženja.


Skupština prima i zaključuje, da se raspiše najprije natječaj sa tri nagrade (300,
200 i 100 Din) a onda da se po najboljim stiglim predlozima štampaju diplome (pohvalnice)
u svrhu propagande šumarstva i jedna dodijeli društvu Mosor.


20. Predsjednik predlaže da skupština izabere ovjerače zapisnika.
Skupština izabire gg. D o j k o v i ć a i Babica.
21. Prelazi se na izbor nove Uprave.
Kandidacioni odbor predlaže listu.
Gosp. Stefanović M il ivo i kritikuje predloženu listu, jer nema ni jednog
pripravnika u predloženom odboru. Potrebno je da mlađi preuzmu inicijativu za zaštitu
svojih interesa.


Q. O b r a d o v i ć se zalaže za izlaganja predgovornika.
Tajnik razlaže, kako je odbor dovoljno mlad.
Pošto prisutni pripravnici instistiraju na tome, da u odbor ude koji od najmlađih
drugova, predsjednik predlaže skupštini listu kandidacionog odbora izmijenjenu u
toliko, da u nju ulazi od najmlađih drugova gosp. Stjepan ović Ljubomir.
Skupština sa ogromnom većinom glasova i pljeskom izabire novi odbor kako
slijedi:
Pretsjednik: Dr ing. Josi p Balen , redovni profesor beogradskog univerziteta
Zemun, Poljoprivredno-šumarski fakultet;


579
ŠUMARSKI LIST 11/1934 str. 50     <-- 50 -->        PDF

Potpredsjednici: I. Ing. Lenarči ć Milan , veleposjednik i industrijalac, Ribnica
na Pohorju; II. Dr. ing. Petrovi ć Dragoljub , savjetnik Ministarstva šuma,
Beograd;


Blagajnik: Drni ć Milan , šumarski nadsavjetnik u p. Zagreb;
Odbornici: Ing. Babi ć Bogdan , šef odsjeka za šumarstvo Kr. banske upravi,
Sarajevo; Begić Juraj, savjetnik Direkcije šuma Banjaluka; Ing. Beltram Vladi
s 1 a v, sreski šumarski referent, Supetar; Ing. Boroši ć Josip , viši šumarski
savjetnik i šef kabineta Ministra šuma, Beograd; Ing. Jasi ć Dušan , Direktor šuma
il banske imovne općine, Petrinja; Ing. Mark o vi ć Ljubomir , viši šumarski
savjetnik, Skoplje; Ing. Mi hali ček Nikola, viši šumarski pristav Direkcije šuma,
Sarajevo; Ing. Mikla u 0 t m a r, šumarski savjetnik, Brezice; Ing. p a h e r n i k
Franjo, veleposjednik i narodni poslanik, Vuhred; Dr. Pet račić Andrija, redovni
profesor univerziteta, Zagreb; Ing. Premuži ć Ante , viši šumarski savjetnik
Ministarstva šuma, Beograd; Ing. Prpić Pero, direktor šuma, Čačak; Ing. S mi laj
Ivan , šumarski savjetnik brodske imovne općine, Vinkovci; Ing. Stjepanovi ć
Ljubomir , šumarski pristav šumske uprave, Ključ;


Zamjenici Upravnog odbora: Ing. Sa vić Jovan, šumar, savjetnik,
Doroslovo; Ing. Ani ć Milan , asistent šumarskog fakulteta, Zagreb ; Ing. Spanovi ć
Teodor , šumarski savjetnik, Apatin; Draži ć Juraj , viši šumarski Jsavjetnik
u p. Zagreb.


Nadzorni odbor: Ing. Premužić Andrija, direktor šuma, Sarajevo;
Ing. Lonča r Ilija , viši šumarski savjetnik Direkcije šuma, Zagreb; Ing. Manoj lović
Branko, viši šumarski savjetnik, Jasenak; Ing. Pavlić Ante, viši šumarski
savjftnik, Zagreb; Zamjenici nadzornog odbora: Ing. Abramovi ć Ante, viši
šumarski savjetnik, Zagreb; Jankovi ć Miloš , viši šumarski pristav, Banjaluka.


Bumo aklamiran novoizabrani predsjednik prof. univerziteta gosp. dr. Josi p
B a 1 e n, uzima riječ, zahvaljuje na povjerenju i počasti koja mu je iskazana. Ističe
tri smjernice, u kojima moli saradnju svih članova. To su: 1) unutrašnji odnos u samom
Udruženju, koji treba da bazira na potpunoj homogenosti; 2) odnos Udruženja prema
spoljnin. vlastima, korporacijama, društvima i narodnom pretstavništvu, koji će se
kretati u znaku lojalne i iskrene saradnje i bazirati na iskrenim osjećajima i razumijevanju
potreba naroda i otadžbine; 3) odnosi prema bratskim slovenskim šumarskim
udruženjima, koji treba da budu što srdačniji.


Predsjednik dalje naglašava kako »šumu stvaraju generacije, a uništavaju momenti
s rni smo .., koji treba da se borimo protiv svih nepovoljnih momenata.


23. Prelazi se na eventualne.
Ci. Dojk o vi ć predlaže, da se starom odboru koji je radio na dobrobit Udruženja
izjavi od strane skupštine zapisničko priznanje, što skupština jednoglasno prima.
Predsjednik Dr. Baien zahvaljuje ispred starog odbora gosp. Dojko vi ću
na pažnj´ fe mu ujedno čestita 50-godišnjicu članstva u Udruženju. Ističe njegov plodan
st:učni i literarni rad. Predlaže da ova čestitka ude u zapisnik, što skupština jednoglasno
prima aklamirajući g. Dojkovića, koji je već 50 godina revan posjetioc priredaba
Udruženja.


24. Ing. V. Beltra m zagovara posjet bugarskim šumama i šumarima. Predsjednik
Dr. Baien izlaže, da je već stari odbor raspravljao o tome predmetu i pokrenuo
da dođemo do što tješnjeg kontakta sa Bugarima. Izjavljuje, da će novi odbor
o tome voditi računa.
25. Ing. Strinek a se interesuje po pitanju imovnih općina. Šta je sve odbor
poduzeo po
tome predmetu i u kakvom je sada stanju to pitanje.
Ing. S m i 1 a j daje obaveštenja po predmetu.


580
ŠUMARSKI LIST 11/1934 str. 51     <-- 51 -->        PDF

26. Ing. M i k 1 a u predlaže, da se Upravni odbor na vrijeme pobrine za povlasticu
od 75% na željeznicama za sve učesnike skupštine bez razlike bili oni državni
činovnici ili ne.
Skupština prima predlog.


27. Pretsjednik Dr. Baie n zahvaljuje Sarajevskoj podružnici, a napose njenom
agilnom pretsjedniku g. ing. Babicu na uspjelom organizovanju skupštine i odličnom
gostoprimstvu. Zahvaljuje pretstavnicima lokalnih vlasti kao i pretstavnicima štampe.
Na kraju zahvaljuje svima članovima na učestvovanju i moli ih da i u buduće posjećuju
zborove Udruženja.
Jedan dio učesnika ovogodišnje skupštine Udruženja u Sarajevu pred Gradskom
vijećnicom, u kojoj je skupština održavana.


Time je sjednički dio skupštine završen.
Skupštini je prisustvovalo 120 do 150 članova.


Poslije skupštine razgledali su skupštinari Sarajevo i okolicu. Na dne 10. septembra
izjutra krenulo se na ekskurziju automobilima u Han-Pijesak. Tu je razgledan
Kraljev dvorac i posjećena sastojina tipa prašume. Pretsjednik Sarajevske podružnice


g. ing. Bogda n Babić , održao je predavanje o šumarskim prilikama i problemima
Bosne. Predavanje je saslušano sa velikim interesovanjem. Razvila se i debata o bosanskim
prilikama. Članovi, koji nisu iz Bosne su se napose interesovali na licu mjesta
za tamošnje prilike. U znaku tog interesovanja prošla je čitava ekskurzija kroz Krivajino
eksploataciono područje. Na dane 10. i 11. IX. iz Han Pijeska krenulo se šumskom
željeznicom do žicare u Pakleniku. Ovdje je g. ing. Bogda n Babi ć referirao o toj
5Ö1