DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1934 str. 43     <-- 43 -->        PDF

napretka. Zahvalni smo gosp. Ministru na jakoj i odlučnoj inicijativi, koju je dao našem
šumarstvu.


Pretsjednik zatim pozdravlja bana Drinske banovine gosp. Velimir a Popo vi
ć a. Vaša banovina jedna je od najšumovitijih u našoj zemlji. Golemi napori su
potrebni, da se to bogatstvo dovede u stanje, u kome će služiti trajnoj koristi naroda
i otadžbine. Molim Vas da biste posvetili punu pažnju šumama i šumarstvu.


Zatim pretsjednik pozdravlja izaslanika Českoslovačkog Ministarstva zemedelstva
g. Dr. Mačk a kao i delegata bratskog českoslovačkog šumarskog udruženja
lug . R a c h m a n n a. Ponesite bratskom narodu českoslovačkom srdačne pozdrave od
nas. Vaše prisustvovanje ovdje neka učvrsti prijateljske veze, koje su, budite uvjereni,
duboke i jake.


U svom daljem govoru pretsjednik pozdravlja komandanta armije generala g.
Emila B e 1 i ć a, generala g. Miloradovića, zastupnika grada Sarajeva gosp. Dr.
J e f t a n o v i ć a, prisutne narodne poslanike gg. Principa, Božića, M i j i ć a,
Gragjića, Pa h er ni ka, Vidovića, Spahića. Pozdravlja načelnika odelenja
za šumarstvo g. Dr. ing. Žark a Miletića , pozdravlja gg. zastupnike udruženja i
korporacija: Narodne odbrane, Prosvjete, Industrijske komore, Udruženja industrijalaca,
Udruženja pilanara. Poljoprivrednog društva. Udruženja inženjera i arhitekata, lovačkih
društava, planinarskih društava. Konačno pozdravlja i sve prisutne članove Jugoslovenskog
šumarskog udruženja, koji su se u tako lijepom broju sakupili na ovo zboru.


U daljnjem govoru konstatuje pretsjednik, da uspjeha u šumarstvu može biti
samo, ako na obnovi i zaštiti šuma saraduje čitav narod. Potrebno je još mnogo rada,
da se narod odgoji u tome pogledu. Velika zadaća kod toga zapada naše Udruženje.


Šumarsku službu treba odvojiti od poljoprivrede kod upravnih vlasti. Organizovati
treba propagandu za čuvanje šuma. Šumarska nastava treba da se uvede u
učiteljskim školama i bogoslovijama, a i u osnovnim školama. Udruženje i njegovo
članstvo mora da udvostruči svoje napore, da se na postavljenim temeljima izgradi
zgrada na korist i ponos našeg naroda. Ono mora da vrši svoju dužnost kao forum
stručne javnosti, odgovorno pred sadašnjicom, a još više pred budućnošću. Za postignuće
naših kulturnih ciljeva moramo da aktiviramo saradnju cijelog naroda. Svaki
giadanin ove zemlje treba da zna: da je šuma u velikim predjelima naše otadžbine
preduvjet eksistencije i kulture; da pogrešan rad u šumi može dovesti do katastrofalnih
i nepopravljivih šteta. Svaki pojedinac mora da zna, da je potrebna saradnja cijelog
naroda, da se privedu kulturi ogromne površine naše zemlje, koje danas nisu ni na
početku šumske kulture.


Nikad više ne smije da se desi, da koja ličnost našeg javnog života kaže, da se
riba i šuma ne može uništiti. Svatko mora osim toga da zna, da u šumarstvu nema
mjesta politici i demagogiji.


Ali rad šumara nije ograničen samo na gajenje i čuvanje šuma. Produkte šumarskog
rada treba i unovčiti. U tome pogledu kalvariju, kroz koju moramo da prodemo,
još nismo prošli. Pritome na žalost samo naše šume plaćaju račun. Međunarodna
saradnja za sanaciju tržišta drvom potaknuta je sa susjednim zemljama. Kolikogod je
ometana od strane međunarodnih i političkih upliva, ipak moramo konstatovati, da
imamo izgleda na uspjeh, ako nas naši mjerodavni faktori podupru potrebnim zakonskim
mjerama. Gg. Ministrima Dr. Ulmanskom i Demetroviću zahvalni smo za njihove
korake u tom pravcu.


Predsjednik zatim prelazi na odnose šumara i industrijalaca. Šumar kao gojitelj
šume vidi u industrijalcu svog najužeg saradnika, svoju kompletaciju — ali nažalost —
ne vidi u svakome. Dobro nam došao industrijalac koji poštuje okolnosti i koristi onog
terena, na kome radi, onih fundamenata na kojima posluje, one zemlje iz koje crpi
svoje koristi, industrijalac, koji isključuje svaku kolonijalnu politiku i rukovodi se modernom
ideologijom nacijonalnoga života, koji ne prikraćuje uzakonjene dažbine u


573