DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1934 str. 41     <-- 41 -->        PDF

Zaključuje se predlog iznesti pred skupštinu, ali sa mišljenjem odbora, da se
stvar preda novom odboru. Taj neka sa podružnicama definitivno raspravi projekat
novih pravila, koji neka se štampa u Šumarskom Listu i tek zatim iznese pred narednu
Glavnu skupštinu.


VIII. Zaključuje se Glavnoj skupštini predložiti izmjenu Pravilnika o konstituisanju
i radu podružnica u toliko, da se uvede obligatno članstvo u njima t. j . da
član Jugoslavensko« šumarskog udruženja sa teritorija, na kojem je pravovaljano
osnovana podružnica mora biti članom podružnice.
IX. Čita se predlog gosp. tog. B e 11 r a m a, da se planinarskom društvu »Mosor«
u Splitu
izda diploma za njegovo nastojanje oko pošu.Tiljavanja.
Prima se s time, da se predloži skupštini.


X. Čita se predlog gosp. ing. Beltram a u predmetu propagande šumarstva.
Zaključuje se po tome predmetu predložiti glavnoj skupštini zasebnu rezoluciju
(vidi zapisnik glavne skupštine od 8. i 9. septembra o. g.).


XI. Tajnik čita predlog g. ing. R a d i š e Petrovića, da se Jugoslovensko
šumarsko udruženje pretvori u Udruženje šumarskih inženjera.
Pošto je predlog upravljen glavnoj skupštini zaključuje se iznijeti ga pred sutrašnji
zbor, ali sa mišljenjem odbora, da se predlog odbije, (vidi zapisnik skupštine od


8. i 9. septembra 1934. godine).
XII. Ljubljanska podružnica javlja 3 kandidata za novi odbor Udruženja. Uzima
se na znanje s time, da se uputi kandidacionom odboru skupštine.
XIII. Čita se predlog g. ing. Po ga čn i ka, da se uvede uvozna carina na
drvninu. Iz inostranstva se uvozi drvnina po dumpišnim cijenama, konkurirajući domaćem
proizvodu. U zemlji smo u stanju da produciramo, koliko nam je za domaću
potrebu dovoljno.
Zaključuje se predložiti skupštini na prihvat jednu predstavku na g. Ministra
šuma i rudnika i g. Ministra trgovine i industrije sa molbom da se uvede zaštitna
carina na uvoz drvnine.


XIV.
Čita se predlog g. ing. M i k 1 a u-a, da se brišu iz članstva svi članovi,
koji još nisu
uplatili članarinu za god. 1932.
Zaključuje se predlog prepustiti novom odbora


XV. Tajnik referira o predlogu g. ing. Maza n ka o osnivanju »Društva prijatelja
šume«.
Tajnik izvještava, da je gosp. ing. Ba rana c još svojedobno potakao ideju
o osnivanju društva prijatelja drveća i predložio Upravi udruženja pravila za takovo
društvo.


Nakon debate zaključuje se predložiti skupštini ideju o osnivanju »Društva prijatelja
šume« s time, da bi skupština tu ideju primila u principu. Gosp. ing. Maza n ko
će se pozvati da sastavi predlog za pravila takovog društva, pa će se onda riješavanje
predmeta iznijeti pred novi odbor.


XVI. Prima se predlog g. ing. M i k 1 a u - a, da se Šumarski List obustavi onim
članovima, koji za prošlu godinu nisu uplatili članarinu.
XVII. Zaključuje se sa preporukom na prihvat iznijeti Glavnoj skupštini predlog
banjalučke podružnice, u kome se predlaže, da bi računarski činovnici sa maturom
mogli avanzirati do u V grupu bez obzira da li služe u Ministarstvu ili kod Direkcije
šuma (vidi zapisnik skupštine od 8. i 9. septembra 1934. g.X
XVIII. Tajnik čita dopis Ljubljanske podružnice u kome ova javlja imena novog
njenog odbora, koji je izabran na njenoj ovogodišnjoj skupštini. Uzima se na znanje.
XIX. Prof. Dr. Baie n referiše o svom boravku u Piseku na kongresu českoslovačkog
šumarskog udruženja. Izvještava o vanrednoj ljubaznosti, s kojom je bio
primljen kao delegat Jugoslovenskog šumarskog udruženja i o vanrednoj stručnoj visini
571