DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1934 str. 40     <-- 40 -->        PDF

ii ac i . p a n e B a h e .e . . . o nec. y . . c p . a . . y . e .e . o r -I y r o c .o . e 11....
......, .... „....... ..... .......... I ...........";
. . . ., . . . . . . .............. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . a
. . . . . . . . . . . a. . y. a rto c yo . p . o . . . . . y . . . .. . . . . a . . e .. a . .
. . . . a . . a .. . . a . ............ . . . a . a . . . . . . . a. . a ......
. . . . . . ...... . . . . a ......... . . . a, ......... y . . . a . . ..
. . ..........! . . . . . . . y . .. . . . . . . . . . ., . . . . . . . a . . . . . ........
...... . ......... ..... .... ..... ..... . .....
. . . . . . . . . . . . ........ a . a . . . ........ . ......... . p a . . ....
. y . y h . o.. h y . a .e . . a . p e . e . a.


ZAPISNIK
V-te redovne sjednice Upravnog odbora Jugoslovenskog šumarskog udruženja koja je
održana dne 7. septembra 1934. godine u Sarajevu.


Prisutni: pretsjednik Ing. Lenarčić Milan; tajnik: Nikola Neidhardt;
blagajnik : H r a d i 1 Dragutin; odbornici : Dr Baien, i n g. B a b i ć. im g. Baran
a c, i n g. M a n o j 1 o v i ć, i n g. M i k I a u, i n g. P a h e r n i k, i n g. P e t r o v i ć,
i n g. P r p i ć, i n g. S m i 1 a j.


Ispričao se je ing. Jasić Dušan.


I. Prelazi se na prvu točku dnevnoga reda: ovjerovljenje zapisnika sjednice
Upravnog odbora, koja
je održana dne 15. jula o. g. u Beogradu.
Zapisnik ovjerovljuju gg. B a r a n a e i M a n o j 1 o v i ć.


II. Blagajnik čita blagajnički izvještaj, koji se uzima na znanje.
1) Zaključuje se predložiti novom odboru, da zasebna deputacija Udruženja posjeti
g. pomoćnika Ministra finansija i da ga zamoli, da se što skorije riješi pitanje
ugovora o najmu zgrade »Šumarski Dom«.


2) Zaključuje se otpisati 3 primjerka Spomenice Udruženja. To su primjerci, koji
su tokom godine poklonjeni za reprezentaciju predstavnicima inozemstva.


3) U načelu se prihvaća, da se poprave vodovodne cijevi u podrumu zgrade Jugoslovenskog
šumarskog udruženja. Zaključuje se predložiti predmet novom odboru
na izvršenje.


III. Tajnik čita pismenu ostavku g. Miloš a Cirković a na časti potpredsjednika
Jugoslovenskog šumarskog udruženja.
Upravni odbor uzima ostavku na znanje i u smislu člana 20 Pravila Udruženja
izabire na upražnjeno mjesto gosp. ing. Prpić a Petra , direktora šuma.


IV. Tajnik čita slijedeći odgovor Ministarstva finansija, koji se uzima na znanje.
»Jugoslovenskom šumarskom udruženju, Zagreb. Povodom predstavke udruženja
od 7. decembra 1933. broj 875 .. 1933; po pitanju »Šuma i javni tereti« Ministarstvo
finansija odelenje poreza u Beogradu svojim riješenjem od 26. marta 1934. broj
108434/1933., priopćilo je da se traženju u koliko se odnosi na državne poreze ne može
udovoljiti, jer za to nema zakonske mogućnosti.«


V. Tajnik čita predlog Ljubljanske podružnice, da blagajnik udruženja mjesečno
doznačuje
otpadajućih 10% članarine podružnicama preko poštanske štedionice.
Zaključuje se predložiti skupštini, da se to doznačivanje vrši četvrtgodišnje.


VI. Tajnik čita predlog Ljubljanske podružnice za Glavnu skupštinu, da se snizi
članarina od 100 na 50 Dinara.
Nakon duže debate predlog se odbija.
Zaključuje se iznijeti ga pred skupštinu sa mišljenjem odbora, da članarina ostane


kao dosada.


VII. Tajnik izvještava, da Ljubljanska podružnica traži, da bi se promjena pravila
iznesla pred glavnu skupštinu. Ujedno podružnica šalje svoj novi predlog za izmjenu
pravila.
570
ŠUMARSKI LIST 11/1934 str. 41     <-- 41 -->        PDF

Zaključuje se predlog iznesti pred skupštinu, ali sa mišljenjem odbora, da se
stvar preda novom odboru. Taj neka sa podružnicama definitivno raspravi projekat
novih pravila, koji neka se štampa u Šumarskom Listu i tek zatim iznese pred narednu
Glavnu skupštinu.


VIII. Zaključuje se Glavnoj skupštini predložiti izmjenu Pravilnika o konstituisanju
i radu podružnica u toliko, da se uvede obligatno članstvo u njima t. j . da
član Jugoslavensko« šumarskog udruženja sa teritorija, na kojem je pravovaljano
osnovana podružnica mora biti članom podružnice.
IX. Čita se predlog gosp. tog. B e 11 r a m a, da se planinarskom društvu »Mosor«
u Splitu
izda diploma za njegovo nastojanje oko pošu.Tiljavanja.
Prima se s time, da se predloži skupštini.


X. Čita se predlog gosp. ing. Beltram a u predmetu propagande šumarstva.
Zaključuje se po tome predmetu predložiti glavnoj skupštini zasebnu rezoluciju
(vidi zapisnik glavne skupštine od 8. i 9. septembra o. g.).


XI. Tajnik čita predlog g. ing. R a d i š e Petrovića, da se Jugoslovensko
šumarsko udruženje pretvori u Udruženje šumarskih inženjera.
Pošto je predlog upravljen glavnoj skupštini zaključuje se iznijeti ga pred sutrašnji
zbor, ali sa mišljenjem odbora, da se predlog odbije, (vidi zapisnik skupštine od


8. i 9. septembra 1934. godine).
XII. Ljubljanska podružnica javlja 3 kandidata za novi odbor Udruženja. Uzima
se na znanje s time, da se uputi kandidacionom odboru skupštine.
XIII. Čita se predlog g. ing. Po ga čn i ka, da se uvede uvozna carina na
drvninu. Iz inostranstva se uvozi drvnina po dumpišnim cijenama, konkurirajući domaćem
proizvodu. U zemlji smo u stanju da produciramo, koliko nam je za domaću
potrebu dovoljno.
Zaključuje se predložiti skupštini na prihvat jednu predstavku na g. Ministra
šuma i rudnika i g. Ministra trgovine i industrije sa molbom da se uvede zaštitna
carina na uvoz drvnine.


XIV.
Čita se predlog g. ing. M i k 1 a u-a, da se brišu iz članstva svi članovi,
koji još nisu
uplatili članarinu za god. 1932.
Zaključuje se predlog prepustiti novom odbora


XV. Tajnik referira o predlogu g. ing. Maza n ka o osnivanju »Društva prijatelja
šume«.
Tajnik izvještava, da je gosp. ing. Ba rana c još svojedobno potakao ideju
o osnivanju društva prijatelja drveća i predložio Upravi udruženja pravila za takovo
društvo.


Nakon debate zaključuje se predložiti skupštini ideju o osnivanju »Društva prijatelja
šume« s time, da bi skupština tu ideju primila u principu. Gosp. ing. Maza n ko
će se pozvati da sastavi predlog za pravila takovog društva, pa će se onda riješavanje
predmeta iznijeti pred novi odbor.


XVI. Prima se predlog g. ing. M i k 1 a u - a, da se Šumarski List obustavi onim
članovima, koji za prošlu godinu nisu uplatili članarinu.
XVII. Zaključuje se sa preporukom na prihvat iznijeti Glavnoj skupštini predlog
banjalučke podružnice, u kome se predlaže, da bi računarski činovnici sa maturom
mogli avanzirati do u V grupu bez obzira da li služe u Ministarstvu ili kod Direkcije
šuma (vidi zapisnik skupštine od 8. i 9. septembra 1934. g.X
XVIII. Tajnik čita dopis Ljubljanske podružnice u kome ova javlja imena novog
njenog odbora, koji je izabran na njenoj ovogodišnjoj skupštini. Uzima se na znanje.
XIX. Prof. Dr. Baie n referiše o svom boravku u Piseku na kongresu českoslovačkog
šumarskog udruženja. Izvještava o vanrednoj ljubaznosti, s kojom je bio
primljen kao delegat Jugoslovenskog šumarskog udruženja i o vanrednoj stručnoj visini
571