DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1934 str. 30     <-- 30 -->        PDF

kulturi. Među dobrovoljcima ima i ljudi, koji zauzimaju bolje položaje u
društvu. Prema tome značilo bi, da se ova državna obaveza gasi, ako
zemljište ne može ili neće sam obrađivati, jer to član 6. ugovora zahtijeva.
Mora se napomenuti, da je organizacija i u pripremi i u izvođenju ovoga
posla bila takva, da i danas ima srezova u Bosni, u kojima je snabdijevanje
dobrovoljaca zemljom tek načeto, a kada će se riješiti, to je opet
veliko pitanje. Ako je država uzela na sebe tu obavezu da za naročite
nacionalne zasluge dobrovoljcima podijeli po 5 odnosno 3 ha zemlje
bez obzira na njihovo imovno stanje, onda je to pitanje trebala prvenstveno
riješiti bez otezanja, jer medu dobrovoljcima ima ljudi siromašnog
stanja. Naposljetku i nije smjelo biti razloga da se s tim oteže, jer je to
dug države onima, koji su zalagali svoje živote za njen postanak. Jamačno
rodoljubu, koji je srtao u boj za svoj rod, nije bilo stalo do 5 ha zemlje,
kada su mu oko ušiju zviždala smrtonosna taneta u rovovima i oko
šančeva, ali kad je stvorena nacionalna država, koja mu je to pravo dala
zakonima, onda mu je trebala dati mogućnosti da to pravo realizuje i
iskoristi, a ne da ga kasnije maltretira pojedinim anakronističkim propisima.
Dok su odmah poslije rata zemlju dobivali i zvani i nezvani i to
najčešće oni, koji su imali najmanje prava i potrebe, te su nagrađivani
na ime naknade za krčenje najprije sa 200, a kasnije sa 106 m3 drveta
od mase, koja se nalazila na podijeljenim česticama, dotle onima, koji
dođoše na red kasnije, presuši i ova skromna beneficija od strane države,
što znači, da se s vremenom vrijednost jedinica mijenja, u konkretnom
slučaju opada.


V.
Troškovi komisija išli su na teret interesenata i obično je honorar
bio proporcionalan vrijednostima kolonizacionih objekata. Tako su oni
objekti, koji u momentu rada nisi bili od interesa za komisije, i danas
predmet pojedinih molbi, a kada će se okončati, to je stvar propisa, koje
treba stvoriti.


Država je u onom prvom tipu kolonizacije svojim budžetskim sredstvima
finansirala koloniste, a gdjegdje i uzalud bacila teške milijune,
dok u ovom drugom (bosanskom) tipu o finansijskim potporama nije bilo
ni govora. Za finansiranje kao i za razne investicije za koloniste u Makedoniji
postojale su posebne budžetske partije, naprotiv je ovim kolonistima,
i to pojedinačno, naknada za krčenje bila izvjesna masa drveta,
i to ako ga je bilo na objektu,_dok onima koji su dobijali dijelove pašnjaka
i golijeti, nije dadeno ništa. Često se dešavalo da pojedini interesenti sa
podijeljene parcele drvo iskoriste, a zemlju su kasnije dodavali drugim
interesentima.


Tek sredinom 1927. godine riješenjem ministarskog savjeta obrazovan
je Fond za kolonizaciju i to iz sredstava, koja će se dobiti od prodatog
viška drveta sa pojedinih kolonizacionih objekata, koji će preostati
iza mase predviđene za besplatnu podjelu kolonistima. Ovaj je fond živovao
nepune dvije godine i ne došavši ni do kakvog cilja riješenjem je
ministarstva šuma i rudnika broj 2154/29 ukinut odnosno predat odjelenju
za računovodstvo i finansije ministarstva, čime je prestala funkcija
fonda. Jedno vrijeme služio je kao kredit za isplatu komisijskih i inspekcionih
radova oko podjele zemljišta.


U toku čitavog prošlog decenija radilo se bez ijednog šireg zakonskog
pravila, već prema cirkularima, pravilnicima i uobičajenoj praksi.


560