DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1934 str. 29     <-- 29 -->        PDF

i izolirane čestice u svrhu podizanja šuma, danas bi šumska privreda u
Bosni za jedan veliki procenat bila naprednija s razloga: 1) što bi se na
taj način spriječilo vandalističko satiranje šuma, jer seljak vrlo rado čuva
ovaj kapital, koji će njemu lično donositi korist, i ne bi se pokazao indiferentnim
prema svom imetku, kao što se pokazao prema državnom;
2) što bi se u kratkom vremenu bar približno rasteretile državne šume
servitutnih prava, jer je seljak i dalje upućen da svoje potrebe podmiruje
iz državne šume, dok bi se u prvom slučaju morao pokazati boljim ekonomom;
3) što bi šuma ostala ondje, gdje joj je priroda uslovila opstanak;
4) što se ne bi stvorile velike puste površine, katkad i u blizini samih
gradova, čije je pošumljavanje potrebno koliko iz šumsko-gospodarskih
toliko i iz klimatskih, higijenskih i estetskih razloga. Na pojedinim mjestima
prijeti opasnost i od deterioriranja tla, koje je uklanjanjem šumske
vegetacije izgubilo konzistenciju. Posljednje i najžalosnije je to, što je
agrarni interesent po propisima Pravilnika morao ukloniti šumu sa podijeljenih
objekata, a svoje pravo služnosti zadržao je i prenio na ostatak
šuma, jer mu je to zagarantovano propisima, koji su u vezi s tim.


Pored Pravilnika zadržan je u praksi jedan formulai´ molbe za
erarno zemljište, prema kojoj je trebalo konzultovati više od deset raznih
nadleštava sa čitave teritorije Bosne, pa tek da se nakon pristanka sviju
može1 molba uzeti u postupak, da bi se donijela konačna odluka. Ako
se uzme u obzir da su molbe predavane vlastima i rješavane individualno
i da pored ovakove šetnje od nadleštva do nadleštva nije nikakvo čudo,
što se i danas nalazi nekoliko desetina hiljada molbi za erarno zemljište
neriješenih, pojmljivo je da se neće moći skoro ni riješiti.


Jedna tako duga procedura morala je nastati radi toga, što se nije
prethodno riješilo, šta će sve biti predmet kolonizacije odnosno podjele
i tko sve ispunjava uslove, da mu se može podijeliti parče državnog zemljišta.
Pored ovakovog nezgodnog postupka zadržan je jedan stari formular
zakupnog ugovora, koji je važio prije 30 godina, a koji je u svom
članu 1. i 6. kategorički nalagao, da se zemljište mora krčiti. Odstupanje
od ovog propisa značilo je gubitak zakupljenog zemljišta. Zakupni rok
trajao je 10 godina, a poslije se predviđala mogućnost da se zakupcu
može zemljište prevesti u vlasništvo, u koliko se zakupac nije ogriješio


o propise člana 1. i 6. ugovora. Koliki je ovo paradoks, vidjet ćemo
odmah.
Član 6. ugovora glasi: Ne bi li zakupnik uslove ugovora ispunio ili
ako bi iste prekoračio, to ima erar Kraljevine Jugoslavije pravo ugovor
u svako doba razriješiti. Napose moći će se ugovor u slijedećim slučajevima
razriješiti: a) ako zakupnik ostane dužan dva obroka zakupnine;
b) ako obrađivanje zakupljenih zemljišta posve ili djelomice napusti ili
očito zanemari; v) ako zakupljena zemljišta posve ili djelomice bez privole
Kralj. Banske Uprave (Zemaljske Vlade ili Agrarne Direkcije, jer je
svaka za se u svoje vrijeme štampavala ugovore) drugome u zakup dade;
g) ako zakupljena zemljišta posve ili djelomice bez privole navedenih (u
tačci v) u druge nego u gospodarske ciljeve upotrijebi; d) ako se u drugo
mjesto tu- ili inozemstva posve preseli i t. d. U glavnom ugovor se može
jednostavnim otkazom političke vlasti raskinuti.


Pravilnik o unutrašnjoj kolonizaciji predviđao je i podjelu zemljišta
dobrovoljcima, borcima i neborcima, naravno pod uslovima koje Pravilnik
predviđa, a nije uzimao u obzir ni stanje ni stalež dobrovoljca, dok
je od svakog interesenta zahtijevao da zemljište privede poljoprivrednoj


559