DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1934 str. 23     <-- 23 -->        PDF

VUKAŠIN PEROVIĆ (BAN)A LUKA):


JEDAN POGLED NA UNUTRAŠNJU KOLONIZACIJU
U JUGOSLAVIJI S OSOBITIM
OSVRTOM NA BOSNU


(UN COUP D´OEIL SUR LA COLONISATION INTERNE DANS
LA YOUGOSLAVIE)


I.
Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca nazva se ovim imenom,, pri
svom postanku t. j . 1. decembra 1918. g., kada se život Južnih Slavena
u državo-pravnom smislu iz temelja izmijeni. Dvije slobodne jugoslavenske
pokrajine sa zasebnim državnim životom i posebnim pokrajinskim
zakonodavstvima stvoriše mladu, novu državu. Rekoh mladu državu!
Smatram, da je za temu, koja me ovde interesuje, pojam »nov« nesporan,
a u koliko bi uopšte bio sporan, to je stvar shvatanja i raspravljanja
državo-pravnih teorija: ustavne, međunarodne i si. Jasno je, da se sa
danom 1. decembra 1918. g. pojavio na karti Nove Evrope jedan nov
međunarodno-pravni subjekt. Država SHS nikla je na terenu, gdje su se
u vjekovnom toku istorije dešavali najmarkantniji revolucionarno-zavojevački
događaji, koji preko pergamena i pečenih cigli velikim dijelom do
današnjeg dana popuniše stranice istorije ljudi.


Pod pritiskom događaja i vremena mijenjao se i karakter našega
naroda; izmjenom gospodara izmijeniše se i odnosi, sa njima i tok života,
a sa tim i karakter i način shvatanja. Jugoslaveni su u današnju zajednicu
donijeli nakalemljene osobine stečene u dugovremenom zajedničkom životu
sa zavojevačima raznih vjera i nacija. Unijeli su i sve forme života
i odnosa onakove, kakve je zavojevač stvarao prema svojim ciljevima.
Jugoslaveni su unijeli i osobine stečene samostalnim životom mladih nacionalnih
državnih formacija, koje se katkad odlikuju netrpeljivošću i
tvrdoglavošću slobodno razvijanih duhova, dok šira zajednica zahtijeva
veće žrtve i samopregore. Trebalo je odmah mobilisati sve sile, koje su
bile od interesa za zajedničku saradnju plemena i pokrajina. Međutim
jjored ogromnih političko-partijskih teškoća i unutrašnjih borbi (savlađivanjem
mračnih ciljeva pojedinaca spolja i iznutra) država SHS morala
je da riješi jedan veliki problem međunarodnog karaktera, koji je
odmah stavila na dnevni red. Riješenje agrarnog pitanja stara je briga i
najstarijih naroda, a i kasnije generacije osjetiće njegovu težinu.


Gordijski čvor trebalo je presjeći zakonom. Od ogromnog bi bilo
značaja po naše interese, da je ovo pitanje današnja Jugoslavija po kojoj
sreći zatekla definitivno riješenim, a zašto ga je zatekla djelimično riješenim,
to je stvar nacionalne politike država, koje su gospodarile našom
teritorijom van predratne Srbije i Crne Gore. Pitanje je zatečeno djelimično
riješenim i to regionalno, a rješavalo se u etapama. Ondje gdje su
politički interesi pređašnjih vladavina zahtijevali da se u pitanje ne dira,


553
ŠUMARSKI LIST 11/1934 str. 24     <-- 24 -->        PDF

agrarni odnosi ostali su neriješeni do postanka naše države. Naprotiv u
pokrajinama gdje su finansijski momenti bili od interesa, pitanje je rješavano
s obzirom na interese fiskusa. Primjer nam je Bosna i Hrvatska.


II.
Jedno stanje, koje samo po sebi, a i po logičkom mišljenju nij:
smjelo da se održi u modernoj demokratskoj Evropi, zateklai je naša
država u većem dijelu svojih pokrajina i to u raznim varijantama: čivčije,
kmetski i kolonatski odnosi i dr. Nacionalno-politički interesi zahtijevali
,su da se pitanje riješi bez obzira na karakter stanja, pa makar i po cijenu
žrtava, kao što je i bilo. Jedni su bili i protiv rušenja ovog kineskog zida.
Međutim se pitanje riješilo u načelu i mjestimično u pojedinostima. O
načelnome se ovdje ne može govoriti, dok će o pojedinostima biti posebnog
govora, pošto je predmet današnje teme samo jedan ogranak
ovog pitanja i to samo u jednom dijelu, koji je nastao kao posljedica
riješenja dosadanjih agrarnih odnosa. Dosadanji nasljedni zakupac posta
vlasnikom zemlje, na kojoj živi. Država ga sama otkupi svojim sredstvima
i sa time izvede jednu veliku nacionalnu revoluciju odozgo, brišući
jedan životni odnos, koji je vjekovima na ovom terenu postojao, dok
na drugoj strani dođe u sukob sa pojmovima stručnjaka, koji u obrani
velikih posjeda braniše prosperitet države u većem stilu. Ali se mora
.naročito podvući, da naša država nije izvela agrarnu reformu u širem
smislu ovog pojma, pa će i u buduće nailaziti na teškoće.


S pravom bi se moglo reći, da ona nacionalna država, koja pored
političkih sloboda nije u stanju da ekonomski oslobodi svoga seljaka, nije
dostojna da živi. Seljak je vezan za zemlju i mora je imati, jer je ona
isključivo njegova, a specijalno u agrarnim zemljama, kao što je naša.


Kakvim je posljedicama urodilo ovakvo riješenje agrarne reforme,
vidjet ćemo tek onda, kada se bude raščistilo i sa onim agrarnim odnosima,
koji će tek kasnije doći na red sa svojom praktičnom stranom, a
čija je suština od regionalno-običajnog odnosa prenesena na pravni dornen
pozitivnog zakonodavstva.


Mjerodavni, koji su bili za načelo »zemlja seljaku«, stvorili su time
jedno novo pitanje, nove žrtve t. j . pitanje snabdijevanja seljaka zemljom.
Snabdjeti seljaka zemljom znači usvojiti načelo »zemlja seljaku«, a usvojenje
načela treba konkretizirati tehničkim mogućnostima. Pitanje snabdijevanja
seljaka beskućnika i maloposjeđnika zemljom je socijalno pitanje,
dok je pitanje dobrovoljačku, koje se uz invalidsko rodi iz rata, u malom
nacionalno pitanje, a od kuda rezultiraju ova dva posljednja, o tom nije
potrebno govoriti.


III.
Pod udar agrarne reforme, a sa tim i kolonizacije, podvede se Makedonija
i Vojvodina sa još manje značajnim dijelovima nekih krajeva
s jedne strane sa posebnim tipom, a s druge strane Bosna i Hercegovina
sa posebnim tipom.


U prvom tipu kolonizacije motivi su bili političko-nacionalni paralelno
ekonomskim, dok s druge strane u drugom tipu ne vidi se ni jedan


554
ŠUMARSKI LIST 11/1934 str. 25     <-- 25 -->        PDF

od ovih motiva. Kolonizacija znači naseljavanje nenaseljenih površina,
stvaranje naseobina, obrazovanje posve novih naselja (Rusija, Amerika,
Austrija i u najnovije doba Palestina), i to ne elementom strogo endemičnim.
Mi imamo u Hrvatskoj, Slavoniji i u Bosni tipičan primjer kolonizacije,
gdje je austrijska uprava u toku prošlog vijeka naseljavala ogromne
površine zemljišta u krajevima oko Dunava, Save, Bosne, Vrbasa i
Drine i to sa neslavenskim elementom. Ovo je bila sistematska germanska
penetracija u krajeve naseljene Jugoslavenima s jasnom težnjom da
denacionalizira i proporcionalno umanji procenat jugoslavenskog elementa
u ovim područjima, što je jako doprinosilo emigriranju našeg
življa.


Posljednji tip kolonizacije ne bi se mogao subsumirati pojmu »kolonizacija
«, jer je ovo strogo interna podjela državnog zemljišta, kojom se
nije stvorilo ništa novo ni korisnije, jer se u prvom redu došlo na svršen
čin, kojeg je trebalo zakonom sankcionisati. Trebalo je prvo da se riješi
jedno stanje, koje je nelegalnim putem stvoreno.


Na osnovu jedne naredbe, a u vezi sa zakonom o administraciji za
Bosnu i Hercegovinu iz godine 1880., izrađen je Pravilnik o unutrašnjoj
kolonizaciji krajem 1924. godine, čija je primjena bila moguća samo u
granicama Bosne i Hercegovine, a svrha mu je bila proširenje površina
poljoprivrednog zemljišta. Ovom pravilniku u krajnjoj konzekvenci i nije
ništa drugo smjelo da preostane nego da ozakoni jedno stanje, koje je
stvoreno od početka rata pa do njegovog postanka 1924. godine t. j . da
dosadanjeg uzurpanta u buduće smatra privremenim zakupcem. Onom
koji pozna bosanske prilike poznato je, da u Bosni nema privatnih posjeda
za parcelaciju i kolonizaciju i da sva proširenja poljoprivrednog zemljišta
znače isto što i smanjenje površine zemljišta pod šumom odnosno
šumskog zemljišta. Jače nego ijedan seljak u državi bosanski je seljak
potreban zemlje, jer je Bosna prenaseljena ne po odnosu žitelja prema
ukupnoj površini pokrajine nego po odnosu žitelja prema površini i plodnosti
poljoprivrednog zemljišta. Sva površina šumskog zemljišta ili bolje
reći ogroman procenat, koji je bio od interesa za zemljoradnika u svrhe
poljoprivrede, već je okupiran, iskrčen, popaljen ili pripremljen za pre-´
tvaranje u poljoprivredno zemljište.


Prije rata nadzor nad šumama bio je veoma rigorozan, dok je prvih
godina rata popustio, čemu je posljedica bila napad na državno zemljište,
dok je iza rata nastala prava devastacija šuma, naročito u nizinskim krajevima,
gdje je unovčenje produkata bilo lakše. Postojala je opšta težnja
da se što više uzurpira, čemu je najviše doprineo nesolidan nadzor osoblja
i neefikasna primjena zakonskih mjera, dok je katkad šuma bila eksploatacioni
objekt kojekakvih političkih korteša i seoskih trgovčića. S druge
strane u visinskim krajevima industrijska preduzeća uslijed povoljne
konjunkture iskorištavala su sve što su mogla, mjestimično i bez osvrta
na zakonske propise i šumsko-gospodarske razloge. Kasnije su pristizali i
šumski požarevi, koji su u pojedinim predjelima uništili čitave površine
.četinjastih šuma (slučaj sa područjem Ugar), pored kojekakvih kasnijih
nedaća.


Navesti ću jedan karakterističan podatak o kretanju površina ziratnog
zemljišta u deceniji od 1913. do 1922. godine na području Bosne i
Hercegovine. » l |


555
ŠUMARSKI LIST 11/1934 str. 26     <-- 26 -->        PDF

Godine 1913. ukupna površina iznosila je 830.000 ha
1914. 830.000 ha
1915. 624.000 ha
1916. 736.000 ha
1917. 730.000 ha
1918. 450.000 ha
1919. 410.000 ha
1920. 533.000 ha
1921. 626.000 ha
1922. 540.000 ha


Svima nam je poznato, da se površina zemljišta pod šumom od početka
rata pa do konca 1922. godine znatno smanjila i stalno se smanjuje,
dok prednji podaci pokazuju, da se površina poljoprivrednog zemljišta
nije povećala. Donekle se to opravdava time, što se veliki dio krčenja
šuma obavlja na apsolutnom šumskom tlu i što je iskorištavanje tla u
svrhe poljoprivrede moguće samo dok traje plodnost sloja humusa, nakon
čega je poljoprivredna kultura nemoguća, a drugo i najvažnije je to,
što se od početka rata nije vodila sistematska evidencija promjena, tako
da se stanje u operatu zemljišnog katastra ne slaže sa stanjem na terenu.
Jedna stvarna evidencija sada je specijalno onemogućena, pošto redakcija
člana 6. Zakona o šumama to sprečava, jer se analogno ovom propisu
ne mogu vršiti nova topografisanja čestica po katastarskim vlastima.
Katastarske vlasti u vezi 51. 6. Š. Z. moraju smatrati pod šumom i ne
smiju topografisati ni onu česticu, na kojoj se nalazi po ha 10 stabala,
sve i pored toga što pod tim stablima uspijevaju žitarice, jer je to za
njih još šuma, premda je u stvari na toj čestici izmijenjena kultura. Prema
tome evidencija ne može biti stvarna odnosno katastar nije ogledalo
stanja u prirodi.


Mi imamo odličan primjer u bivšoj austrijskoj upravi. Ona, najveći
neprijatelj prosperiteta našeg naroda bila je odličan prijatelj naših šuma.
Jamačno ne za to da ih jednog dana preda slobodnoj Jugoslaviji nego
za to što je bila dosljedna svojim zakonima. Pojedinac živi decenijama,
dok država treba da živi vjekovima. Pojedinac se kreće u granicama
Svojih interesa pretpostavljajući ih svakome, dok država — daleko gledajući
— ima da zastupa opšte interese, ne dopuštajući da nadjačaju lični.
Iza rata se često moglo čuti, da se Jugoslavija može mirne duše ubrojiti
,u red država (naravno proporcionalno), koje se mogu smatrati po svom
bogatstvu prve. Rudna blaga, žitorodne ravnice i ogromne površine prašuma
da pretstavljaju neiscrpno nacionalno bogatstvo. Danas, nakon 15


-godina vlastitog života, pojedinci daju prigovor toj tvrdnji, jer su uočili
opasnost, da jednog skorog dana Jugoslavija neće biti u stanju odgovoriti
obavezama jedne zemlje, u kojoj su nađena tako rijetka bogatstva.
I prvi i drugi imaju pravo, ali ondje, odakle se više uzima nego što se
daje, izvjesno je konačno iscrpljenje, jer specijalno šumu može iskorištavati
svako u koje bilo vrijeme, a podizati je može samo stručnjak i
to u određeno doba.


Pravilnikom o unutrašnjoj kolonizaciji za Bosnu smatralo se da će
se zadovoljiti potreba zemljoradnika snabdjevši ga zemljom sposobnom
za poljoprivredu i da će na taj način nestati razloga daljoj devastaciji
šuma. Smatrano je da će stručnjaci izlučiti ono što nije od interesa za
šumsku privredu i dati zemljoradniku te da ovaj kasnije neće prisvajati


556
ŠUMARSKI LIST 11/1934 str. 27     <-- 27 -->        PDF

ono što nije sposobno za svrhe poljoprivrede. Međutim ispalo je u praksi
obratno. Pravilnik je stupio u život početkom 1925. godine i to poslije
svih u glavnom izvedenih podjela na području Bosne, dok se u pitanje
samovoljnog prisvajanja zemljišta nije ulazilo, a i u koliko je dodirnuto,
bilo je nuzgredno.


Napomenuo sam da je državno šumsko zemljište za vrijeme rata
i poslije sve do današnjih dana nemilice uzurpirano. Jedan je od glavnih
razloga taj, što je kulturni nivo ovdješnjeg seljaka još veoma nizak. Seljak
nije svjestan da je njegov način obrade zemljišta najprimitivniji, dok
životne potrebe svakim danom postaju svestranije. Sa povećavanjem
broja stanovništva zemljište se ne podiže kvalitetno, već se samo teži
da se dođe do što većih površina ziratnog zemljišta, a toi je moguće
jedino okupiranjem državnog zemljišta. Tako je stvoren jedan odnos, koji
nije likvidiran. Pravilnik o unutrašnjoj kolonizaciji trebao je da raščisti
sa ovim pitanjima prethodno, pa tek onda da se pristupi parcelaciji pojedinih
dijelova u šumskim predjelima i to u koliko bi se smjelo iz više
razloga. U knjigama zemljišnog katastra uživaoc se tretira po 20 i više
godina kao uzurpant i na tome se stalo. Pojedine parcele s obzirom na
svoj položaj prema glavnim kompleksima od interesa su za šumsku privredu,
a često i na apsolutnom šumskom tlu, dok uzurpanta bar do sada
nije bilo moguće deložirati, bez obzira na to što veći broj uzurpanata pripada
imućnim ljudima, koji su, budući ekonomski jači, više mogli i prigrabiti.
Naredba Ministarstva za Agrarnu Reformu broj 19456/28, prema
kojoj se beskućnici i lica potrebna zemlje ne mogu odstraniti sa ranije
uzurpiranog zemljišta, već se imaju štititi u posjedu uzurpiranog zemljišta,
doprinijela je da se i dalje sa uzurpacijama nastavi. Analogno njoj
postojala je mogućnost, da se siromašni zemljoradnici mogu snabdjeti
zemljištem, koje su imućniji uzurpirali. Međutim je naredbom istog Ministarstva
broj 27695/28 naglašeno, da se uzurpanti zemljišta poslije 5.
novembra 1925. godine imaju deložirati, a uzurpirana zemljišta povratiti
opštinskim ispašama, dok za ranije uzurpacije naredba ništa ne kaže,
dakle, prećutno se imaju tolerirati. Jedna velika mana u našoj administraciji
je ta, što personalne promjene na važnijim mjestima u državnoj
službi odmah prouzrokuju i promjene u administraciji, i to većinom u želji
da se ozvaniči zamisao pojedinaca, čime se često gubi kontinuitet između
prilika, koje su prošle odnosno već stvorene, i onih koje nastupaju. Tko
poznaje karakter bosanskog seljaka i ovdješnje prilike, tom ova naredba
ne bi bila shvatljiva ili bi se pomirio s time, da se i najmanja uzurpacija
otkupi glavom uzurpanta ili kog drugog zainteresovanog, jer po svoj
logici s mjesta, gdje se nastanio, naš se seljak osjeća nepokretnim, to
prije što ni same vlasti ne bi znale, kuda će s njime, i to najčešće iz socijalnih
obzira. Gdje nema svijesti, da se jasno uoči granica između državnog
imetka i privatnog vlasništva, tu je trebalo od samog početka našeg
državnog života dati prilike seljaku (specijalno u ovom slučaju) da iskusi
posljedice zakona, koji je povrijeđen. Ovo je posljedica lošeg odgoja. Oni
koji vode narod u budućnost oni i odgovaraju za njegovu budućnost i
blagostanje, jer je ono ovisno o shvatanju dužnosti i života tog naroda,
pa bi se prema tome mogla njima posljedica u grijeh upisati, jer je narod
sličan onom »enfant gâté«.


Narod, masa, puk po svojim duhovnim osobinama djeluje destruktivno,
ako se ostavi sam sebi. On je pod uticajem najinstinktivnijih pobuda;
pretstavlja konglomerat pogleda, pohlepa i zahtjeva. Za nj ne postoje


55?
ŠUMARSKI LIST 11/1934 str. 28     <-- 28 -->        PDF

nutarnji moralni zakoni, pa su prema tome potrebni što stroži vanjski, a
u koliko su u primjeni stroži, u toliko su i poštovaniji. Malen je broj onih,
koji će u momentu iskušenja prenebreći svoje interese isključivo po dužnosti,
a kad bi jedno društvo bilo skup takvih pojedinaca, onda upotreba
pisanih zakona ne bi bila potrebna.


IV.
Podjela državnog zemljišta prema Pravilniku o unutrašnjoj kolonizaciji
služila je isključivo privođenju zemljišta boljoj kulturi — agrikulturi.
Znači da se svaka podijeljena čestica ima prekopati ili prirediti
za sjenokošu, dok se katkad u praksi pokazivalo, da se na pojedinim
kolonizacionirn objektima otvaraju odlični kamenolomi. Stručnjaci, koji
su prema čl. 5. Pravilnika o unutrašnjoj kolonizaciji sačinjavali komisiju,
često puta nisu mogli ništa uraditi suprotno mnijenju predsjednika komisije,
koji je rijetko mogao uočiti gospodarske momente, radi kojih se
jedna čestica ne bi mogla podijeliti. Komisije su često radile bez ikakovih
predradnja, bez izrađenog kolonizacionog elaborata, bez priređenog plana
i organizacije, a veoma često i promašile glavni cilj, jer se podjela
nije izvodila prema efektivnim potrebama i snazi interesenata, već prema
partijskim momentima ili ličnim interesima komisije ili interesenata.
Svaki politički srez bio je polje rada jedne komisije, a isključivih objekata
za kolonizaciju nije bilo, već je glavna osovina bila šuma, koja se
već nalazila na tlu, koje po svojim svojstvima i ekspoziciji nije ni iz bliza
bilo sposobno za poljoprivredne svrhe, te bi se danas posve opravdano
mogli primiti predloži, da se na bezbroj mjesta ogoljele površine pošume.
Kom se radilo o zemlji, taj je nju sam sebi podijelio, ne čekajući na Pravilnik
o unutrašnjoj kolonizaciji, dok oni koji su trebali samo šumu, ostaviše
zemlju da se prirodno pošumi ili su je drugi zaposjeli. Imamo u Bosni
´veoma čestih slučajeva, gdje pojedini zemljoradnici drže u posjedu po
nekoliko kolonizacionih objekata i zakupnih ugovora, premda nijedan ne
glasi na posjednika.


U čitavom ovom postupku zapaža se, da je polazna tačka bila
pogrešna, jer se nastavilo sa jednim starim sistemom rada, izrađenim
za nekadanje prilike, i pored toga što se sada nalazimo u novim prilikama.
Sve što je bilo u nizinama, ispod 250 m. nadmorske visine, sve
je iskrčeno, jer su to bila mahom relativna šumska tla. Prelazom k većoj
visini ušlo se najprije u domene hrastovih šuma, koje leže na tlu slabom
za poljoprivredu po svojim svojstvima i nepovoljnoj ekspoziciji, dok je
podjelom četinjastih šuma napravljena na mjestima prava pustoš. Svjesno
je napravljena dvostruka šteta. Privatnom su inicijativom kod nas šume
veoma slabo uzgajane. Taj kapital za seljaka nije bio od interesa. Drvarcnje
i pravo ispaše i si. išlo je i ide i danas na teret državnih šuma, koje
se svakog dana sve više opterećuju, dok u pojedinim krajevima potrebe
pravoužitnika daleko prelaze godišnje etate državnih šuma, na koje su
upućeni ili ih uopšte nema. Seljak je tek sad, ali u isto vrijeme i prilično
kasno, uvidio da mu prijeti opasnost stalnim povećavanjem odstojanja
od kuće do šume, a nije mu blagovremeno inaugurisana važnost proizvodnje
šuma vlastitom inicijativom.


Pravilnik o unutrašnjoj kolonizaciji, i bez obzira na to što je kasno
prispio, da je samo u jednoj svojoj klauzuli napomenuo, da se seljaku
odnosno zemljoradniku mogu podjeljivati periferni dijelovi šuma, šikare


558
ŠUMARSKI LIST 11/1934 str. 29     <-- 29 -->        PDF

i izolirane čestice u svrhu podizanja šuma, danas bi šumska privreda u
Bosni za jedan veliki procenat bila naprednija s razloga: 1) što bi se na
taj način spriječilo vandalističko satiranje šuma, jer seljak vrlo rado čuva
ovaj kapital, koji će njemu lično donositi korist, i ne bi se pokazao indiferentnim
prema svom imetku, kao što se pokazao prema državnom;
2) što bi se u kratkom vremenu bar približno rasteretile državne šume
servitutnih prava, jer je seljak i dalje upućen da svoje potrebe podmiruje
iz državne šume, dok bi se u prvom slučaju morao pokazati boljim ekonomom;
3) što bi šuma ostala ondje, gdje joj je priroda uslovila opstanak;
4) što se ne bi stvorile velike puste površine, katkad i u blizini samih
gradova, čije je pošumljavanje potrebno koliko iz šumsko-gospodarskih
toliko i iz klimatskih, higijenskih i estetskih razloga. Na pojedinim mjestima
prijeti opasnost i od deterioriranja tla, koje je uklanjanjem šumske
vegetacije izgubilo konzistenciju. Posljednje i najžalosnije je to, što je
agrarni interesent po propisima Pravilnika morao ukloniti šumu sa podijeljenih
objekata, a svoje pravo služnosti zadržao je i prenio na ostatak
šuma, jer mu je to zagarantovano propisima, koji su u vezi s tim.


Pored Pravilnika zadržan je u praksi jedan formulai´ molbe za
erarno zemljište, prema kojoj je trebalo konzultovati više od deset raznih
nadleštava sa čitave teritorije Bosne, pa tek da se nakon pristanka sviju
može1 molba uzeti u postupak, da bi se donijela konačna odluka. Ako
se uzme u obzir da su molbe predavane vlastima i rješavane individualno
i da pored ovakove šetnje od nadleštva do nadleštva nije nikakvo čudo,
što se i danas nalazi nekoliko desetina hiljada molbi za erarno zemljište
neriješenih, pojmljivo je da se neće moći skoro ni riješiti.


Jedna tako duga procedura morala je nastati radi toga, što se nije
prethodno riješilo, šta će sve biti predmet kolonizacije odnosno podjele
i tko sve ispunjava uslove, da mu se može podijeliti parče državnog zemljišta.
Pored ovakovog nezgodnog postupka zadržan je jedan stari formular
zakupnog ugovora, koji je važio prije 30 godina, a koji je u svom
članu 1. i 6. kategorički nalagao, da se zemljište mora krčiti. Odstupanje
od ovog propisa značilo je gubitak zakupljenog zemljišta. Zakupni rok
trajao je 10 godina, a poslije se predviđala mogućnost da se zakupcu
može zemljište prevesti u vlasništvo, u koliko se zakupac nije ogriješio


o propise člana 1. i 6. ugovora. Koliki je ovo paradoks, vidjet ćemo
odmah.
Član 6. ugovora glasi: Ne bi li zakupnik uslove ugovora ispunio ili
ako bi iste prekoračio, to ima erar Kraljevine Jugoslavije pravo ugovor
u svako doba razriješiti. Napose moći će se ugovor u slijedećim slučajevima
razriješiti: a) ako zakupnik ostane dužan dva obroka zakupnine;
b) ako obrađivanje zakupljenih zemljišta posve ili djelomice napusti ili
očito zanemari; v) ako zakupljena zemljišta posve ili djelomice bez privole
Kralj. Banske Uprave (Zemaljske Vlade ili Agrarne Direkcije, jer je
svaka za se u svoje vrijeme štampavala ugovore) drugome u zakup dade;
g) ako zakupljena zemljišta posve ili djelomice bez privole navedenih (u
tačci v) u druge nego u gospodarske ciljeve upotrijebi; d) ako se u drugo
mjesto tu- ili inozemstva posve preseli i t. d. U glavnom ugovor se može
jednostavnim otkazom političke vlasti raskinuti.


Pravilnik o unutrašnjoj kolonizaciji predviđao je i podjelu zemljišta
dobrovoljcima, borcima i neborcima, naravno pod uslovima koje Pravilnik
predviđa, a nije uzimao u obzir ni stanje ni stalež dobrovoljca, dok
je od svakog interesenta zahtijevao da zemljište privede poljoprivrednoj


559
ŠUMARSKI LIST 11/1934 str. 30     <-- 30 -->        PDF

kulturi. Među dobrovoljcima ima i ljudi, koji zauzimaju bolje položaje u
društvu. Prema tome značilo bi, da se ova državna obaveza gasi, ako
zemljište ne može ili neće sam obrađivati, jer to član 6. ugovora zahtijeva.
Mora se napomenuti, da je organizacija i u pripremi i u izvođenju ovoga
posla bila takva, da i danas ima srezova u Bosni, u kojima je snabdijevanje
dobrovoljaca zemljom tek načeto, a kada će se riješiti, to je opet
veliko pitanje. Ako je država uzela na sebe tu obavezu da za naročite
nacionalne zasluge dobrovoljcima podijeli po 5 odnosno 3 ha zemlje
bez obzira na njihovo imovno stanje, onda je to pitanje trebala prvenstveno
riješiti bez otezanja, jer medu dobrovoljcima ima ljudi siromašnog
stanja. Naposljetku i nije smjelo biti razloga da se s tim oteže, jer je to
dug države onima, koji su zalagali svoje živote za njen postanak. Jamačno
rodoljubu, koji je srtao u boj za svoj rod, nije bilo stalo do 5 ha zemlje,
kada su mu oko ušiju zviždala smrtonosna taneta u rovovima i oko
šančeva, ali kad je stvorena nacionalna država, koja mu je to pravo dala
zakonima, onda mu je trebala dati mogućnosti da to pravo realizuje i
iskoristi, a ne da ga kasnije maltretira pojedinim anakronističkim propisima.
Dok su odmah poslije rata zemlju dobivali i zvani i nezvani i to
najčešće oni, koji su imali najmanje prava i potrebe, te su nagrađivani
na ime naknade za krčenje najprije sa 200, a kasnije sa 106 m3 drveta
od mase, koja se nalazila na podijeljenim česticama, dotle onima, koji
dođoše na red kasnije, presuši i ova skromna beneficija od strane države,
što znači, da se s vremenom vrijednost jedinica mijenja, u konkretnom
slučaju opada.


V.
Troškovi komisija išli su na teret interesenata i obično je honorar
bio proporcionalan vrijednostima kolonizacionih objekata. Tako su oni
objekti, koji u momentu rada nisi bili od interesa za komisije, i danas
predmet pojedinih molbi, a kada će se okončati, to je stvar propisa, koje
treba stvoriti.


Država je u onom prvom tipu kolonizacije svojim budžetskim sredstvima
finansirala koloniste, a gdjegdje i uzalud bacila teške milijune,
dok u ovom drugom (bosanskom) tipu o finansijskim potporama nije bilo
ni govora. Za finansiranje kao i za razne investicije za koloniste u Makedoniji
postojale su posebne budžetske partije, naprotiv je ovim kolonistima,
i to pojedinačno, naknada za krčenje bila izvjesna masa drveta,
i to ako ga je bilo na objektu,_dok onima koji su dobijali dijelove pašnjaka
i golijeti, nije dadeno ništa. Često se dešavalo da pojedini interesenti sa
podijeljene parcele drvo iskoriste, a zemlju su kasnije dodavali drugim
interesentima.


Tek sredinom 1927. godine riješenjem ministarskog savjeta obrazovan
je Fond za kolonizaciju i to iz sredstava, koja će se dobiti od prodatog
viška drveta sa pojedinih kolonizacionih objekata, koji će preostati
iza mase predviđene za besplatnu podjelu kolonistima. Ovaj je fond živovao
nepune dvije godine i ne došavši ni do kakvog cilja riješenjem je
ministarstva šuma i rudnika broj 2154/29 ukinut odnosno predat odjelenju
za računovodstvo i finansije ministarstva, čime je prestala funkcija
fonda. Jedno vrijeme služio je kao kredit za isplatu komisijskih i inspekcionih
radova oko podjele zemljišta.


U toku čitavog prošlog decenija radilo se bez ijednog šireg zakonskog
pravila, već prema cirkularima, pravilnicima i uobičajenoj praksi.


560
ŠUMARSKI LIST 11/1934 str. 31     <-- 31 -->        PDF

Jedinstvenog zakona nije bilo ni šumskog ni agrarnog ni kolonizacionog
i čitavih 11 godina čekalo se, dok ugleda svijet zakon o šumama. S punim
pravom moglo se očekivati, da će bar donekle ovaj zakon regulisati
pitanje bosanske kolonizacije ili bar donekle omogućiti ubrzanje rada
s eventualnim uprošćenjem postupka. Zakon o šumama ne samo da nije
uprostio, ubrzao odnosno omogućio dalju podjelu zemljišta ili bar ozakonjenje
ovog stanja do sada stvorenog, jednostavno je suspendovao sve
propise o podjeli zemljišta, koji su mu prethodili i pitanje ostavio otvorenim
do dolaska novog propisa o podjeli zemljišta. Taj novi propis trebao
bi da bude Zakon o kolonizaciji.


Zakon o šumama zatekao je nekoliko desetina hiljada neriješenih
molbi za erarno zemljište, koje se i danas nalaze po arhivama nadleštava
po Bosni i Hercegovini, i pored toga što su uplaćene kolosalne takse,
plaćeni komisijski izvidi, plaćene takse za izradu skica i ostali izdaci
oko prikupljanja potrebnih dokumenata. Masa tih molba riješiće se negativno,
jer su molbe predavane u vremenu, kada se nije pazilo na imovno
stanje molitelja, dok sada postoji koncizan zakonski propis, kojim je
regulisano, koja se površina zemljišta ima smatrati za minimum egzistencije
zemljoradničke porodice, t. j . 1 ha po članu u porodici bez obzira
na starost, ako je 60% površine zemljišta sposobno za poljoprivredu. To
predviđa 51. 28. Zakona o bivšim kmetskim selištima i stečenim beglucima
iz 1928. godine. Ovim zakonom pričinjena je velika šteta pojedinim
interesentima, jer ovim propisom nisu obuhvaćeni interesi svih stanovnika
na jednoj teritoriji. Na jednom kraju izvjesnog teritorija položaj
i prilike uslovljavaju život pristupačan kulturi i mogućnost da se jedna
manja površina po svojim svojstvima veoma povoljno iskoristi, naravno
prema mogućnosti i umješnosti čovjeka, dok na drugom kraju teritorija
u podneblju surove prirode, da bi se postigao isti efekat, potrebna je
mnogo veća površina zemljišta i teža borba sa prirodom, u kojoj često
čovjek ostaje pobijeđen. Pošto na teritoriji Bosne imamo zastupljene
razne tipične predstavnike životnih uslova, koji se od bogate šljivarske
i žitorodne Posavine lagano uvlače u domene siromašnog i surovog
kraškog terena, gdje je borba za opstanak svakako teža, jasno je, da se
jedan ovakav zakonski propis, kojim se regulišu životne prilike, neće
primiti na ovo i teritoriji jednako. Ako se u srezovima bijeljinskom, tuzlanskom
i bos. gradiškom smatra za minimum egzistencije 1 ha po
članu porodice, onda se nameće pitanje, koja se površina treba i mora
predvidjeti za minimum egzistencije u srezovima petrovačkom, livanjskom
i dr.


Važnost pitanja podjele zemljišta tako je velika, da se ne bi smjelo
s njime otezati. U koliko se bude i dalje otezalo i često puta ostajalo na
pola puta, sve će teže okolnosti iskrsavati, šume se bez osjećaja satirati,
zemljište siromašiti, narod blazirati a pitanje i konačno riješenje ad calendas
graecas otegnuti. Moraju se još jedamput prilike uzeti u pretres,
a faktičke potrebe analizo vati do detalja i jednim intenzivnim radom
nastaviti do detaljnog likvidiranja. Blizu je pameti svakom svjesnom čovjeku,
da je i sramota, što se po 10 i više godina ne mogu okončati pojedini
predmeti, koji u sebi nemaju ničega administrativno-komplikovanog,
dok se na drugoj strani znojimo uprošćavajući administraciju. Doduše
administrativna forma je irelevantna prema htijenju onih, koji je vode.


Potrebna je što brža izrada zakona o kolonizaciji, ali svakako da se
kolonizaciona područja tretiraju analogno faktičkim potrebama stanov


561
ŠUMARSKI LIST 11/1934 str. 32     <-- 32 -->        PDF

nika i uslovima životnim, dok se generalisanje mora apstrahovati, jer
zakon, čija pravila u toku života podliježu čestim promjenama, više je
kreacija uma, koja se životu teže prilagodava, nego skup odnosa nastalih
u raznim prilikama i potrebama tokom života, koji se zakonom formulišu
kao pravila.


U interesu šumskog gazdinstva kao i fiskusa u Bosni mora se što
prije i što čvršće utvrditi granica državnog šumskog posjeda, preko koje
se jedamput neće smjeti prijeći. Jedna od najsigurnijih brana mogla je
biti, a može se i još smatrati podjela šumskih zemljišta privatnicima u
svrhu podizanja njihovom inicijatiyom. Na taj način mogao bi se bar
dielimično izvesti otkup servituta. Član 6. Zakona o šumama treba ublažiti
i omogućiti kat. vlastima topografisanje kat. čestica, jer imamo slučajeva,
gdje se u pojedinim područjima nalazi velik procenat netopografisanih
i neevidentiranih promjena, dok se zemljište iskorištava u poljoprivredne
svrhe, a ne oporezuje se. Jedno stanje u kat. operatu ne može
se smatrati vječnim, već se mijenja prema promjenama u prirodi. Upis
u opérât je samo konstatacija izvjesnog stanja na terenu i jedna čestica
u izvjesnom roku može mijenjati kulturu nebrojeno puta, pa prema tome
nema smisla držati se one strane jednog propisa, koja je lošija, dok o
onoj boljoj niko ne vodi računa. Država kao vlasnik ima mogućnosti da
svoj imetak posredstvom organa i vlasti očuva, ali se katkad dobija
utisak, da je ovaj vlasnik prema svom imetku vrlo indiferentan i u očima
stanovništva slabi respekt prema takovom vlasniku. Onaj koji je ekonomski
jači, taj ima i više tehničkih mogućnosti da više prigrabi. Ima
slučajeva u Bosni, gdje jedan veoma imućan zemljoradnik moli da mu
se podijeli uzurpirano zemljište u jednom šumskom području Bosne u
površini od 500 dunuma, jer je kao uzurpant u posjedu tog zemljišta, dok
bi se sa tom površinom moglo podmiriti više od 10 siromašnih zemljoradnika,
dobrovoljaca ili beskućnika, kojih još hvala Bogu imamo u
Bosni nenamirenih zemljom dovoljno.


Résumé. La réforme agraire que l´Etat, apres la guerre, a établie en vue d´une
distribution plus équitable de la terre entre les masses du peuple, n´a que beaucoup
touché les forets memes sans avoir eu, néanmoins, des effets suffisants dans des régions
pauvres (comme la Bosnie et l´Hertzégovine) en des terres arables. L´auteur expose
ses vues sur ce probleme quant aux dites provinces.


XL UDRUŽENJA


ZALOBNE SJEDNICE.


Dana 17. oktobra 1934. sastao se Odbor Jugoslovenskog šumarskog udruženja
na tužnu svečanu sjednicu. Sjednica je komemorativna za uzvišenim Pokroviteljem
Jugoslavenskog šumarskog udruženja, Viteškim Kraljem Aleksandrom 1 Ujediniteljem.
Prisustvuje i gosp. Ministar šuma i rudnika Dr Milan U1 m a n S k i te članovi Beogradska
podružnice J. Š. U.


Potpredsjednik Udruženja Dr Dragoljub Petrović otvara tužni zbor u
biblioteci Ministarstva šuma u 10 sati prije podne.


562