DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1934 str. 22     <-- 22 -->        PDF

u većini slučajeva komplikovaće se u toliko, što se gubi zgodna deljivost


uobičajenih zaokruženih ophodnja sa 5 na pune godine.


Ako bi se pored ovoga obrazloženja ipak pretpostavilo računanje


sa povišenim kamatnim stopama, onda se mogu nepravilnosti u skali,


ako ne eliminisati, a ono ublažiti dodatkom iznosa od 1I»%, za što po


stoje naročite tabele.


3. slučaj.
Ako se na zemljištu nalazi šuma, ali drvo nije — u momentu izra


čunavanja vrednosti odnosno procene — za iskorišćenje i unovčenje spo


sobno, u tome slučaju, na dosadašnji način dobiveni rezultati za vrednost


zemljišta — apsolutna vrednost — ne mogu odgovarati postavljenom


zadatku, pošto samostalna produktivna snaga zemljišta dolazi u onome


momentu do potpunog izražaja, u kome dotična šuma odnosno drvna


rezerva biva iskorišćena. Prema tome treba iznaći i relativnu vrednost


zemljišta, a to znači, da mora uslediti još jedan diskont i to za ono vreme,


u kome dotična šuma prirasta i u svome prinosu sadrži i zemljišnu rentu,


tako da izračunavanje relativne vrednosti zemljišta obuhvati dva diskont


na vremenska razmaka i to jedan diskont za trajanja ophodnje, a drugi


za celokupni broj godina, za koliko dotična šuma mora još prirasta ti.


Od vrednosti, koja proizilazi iz računanja u sledećirn primerima i
izračunavanja sporednih iskorišćenja - - koja treba zasebno obraditi —
da bi se postigla čista vrednost zemljišta, odbiće se vrednost kapitala
upravnih nadzornih i kulturnih troškova. Jednostavna računska operacija
vidi se iz sledećeg primera.


1. primer: Ako je zemljište — u prvom slučaju — obraslo 60 godišnjom
sastoiinom, koja mora još 20 godina priraštati, da bude sposobna
za seču i iskorišćenje, izračunaće se relativna vrednost zemljišta iz´apsolutne
na taj način, što će se u prvom primeru dobivena vrednost diskontirati
za 20 godina sa 3% -nom kamatnom stopom:
.6´87 X 0´5537 = 878*50 dinara.


2. primer: Ako se na zemljištu — u drugom slučaju — nalazi šuma,
u starosti od 25 godina, koja mora još 5 godina priraštati do momenta
iskorišćenja, izračunaće se relativna vrednost zemljišta iz apsolutne
daljim diskontom na 5 godina sa 37c-nom kamatnom stopom:
1876 = 0´862. = 1.618´24 dinara.
Od predviđene i u račun stavljene drvne mase uzeće se u obzir
realni prinosi, to će reći oni, koji se stvarno mogu naći na zemljištu
dotičnoga boniteta. Za računanje u takvim slučajevima ne mogu naći
primenu tako zvane idealne tabele, sačinjene na osnovi iskustva, kao što
su Hartig-ove, nego Pfeil-ove, koje imaju za bazu praktične konstatacije,
utvrđene iz drvnih masa, koje se stvarno nalaze na zemljištu konkretnoga
boniteta.
Pri primeni takvih tabela, odnosno pri uzimanju u račun stvarnih
prinosa, nije potrebno nikakvo umanjivanje tih prinosa u vidu štete, koja
je nastala usled raznovrsnih kalamiteta, pa ni za drvo u dubokoj starosti.
Ukaže li se potreba, da se neke štete uzmu u obzir, u tome slučaju
naglasiće se naročito ta činjenica i njezino opravdanje.


Résumé. L´auteur expose ses vues sur quelques-uns -die cas de . évaluation pratique
de la superficie forestiere ne pouvant servir qu´a la production du bois.


552