DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1934 str. 11     <-- 11 -->        PDF

Ing. LAZAR PETROVIĆ (BEOGRAD):


DIREKTIVE ZA IZNALAŽENJE VREDNOSTI
ŠUMSKOG ZEMLJIŠTA U PRAKTIČNOM
ŽIVOTU


(L´ÉVALUATION PRATIQUE DES FONDS FORESTIERS)


U 11 broju ovoga časopisa za prošlu godinu izneti su u zbijenom
tekstu svi oni momenti, koji su od uticaja na procenu šuma i šumskog
zemljišta u praktičnom životu, pa je tom prilikom naglašeno, da su za
eliminisanje pojave subjektivnog momenta potrebne izvesne direktive i
propisi, kojih bi se procenitelji pri proceni morali pridržavati. Sledstveno
tome rečeno je, da je svaka procena, učinjena bez izvesnog oslonca,
manje više lutrija za zainteresovanog, dakle da je to jedno stanje, koje
se s pravne strane ne može održati. Stoga ćemo u sledećem tekstu
učiniti pokušaj, da dademo direktive za neke slučajeve pri proceni, ali
pre svega treba reći sledeće:


Jedna od najglavnijih osebina šumskog gospodarstva, kojom se
naročito razlikuje od ostalih grana privrede, nalazi se nesumnjivo u tome,
što se prinosi kapitala uloženih u šumsku produkciju ne mogu svake godine
uživati. Ti prinosi u šumskoj privredi dodavaju se uloženom kapitalu
u vidu kamata odnosno kamata na kamate tako dugo, dok ih iskorišcenje
za seču sposobne drvne sastojine zajedno sa kapitalom ne stavi sopstveniku
na raspolaganje — uživanje. Uloženi kapital sastoji se iz kupovne
cene zemljišta, kulturnih i upravnih troškova.


Šumska produkcija ima dakle neverovatnu sličnost sa kakvom
štedionicom, gde ulagači kapitala ne mogu stalno svake godine uživati
prihode od kamata, nego im se isplaćuju uloženi kapitali tek posle dugog
niza godina — katkad u vremenskom intervalu čovečijeg veka — za-v
jedno sa kamatama odnosno kamatama na kamate. Ta osebina šumskog
gospodarstva smatra se od mnogih u tolikoj meri odlučujućim faktorom,
da u tome pogledu zauzimaju ekstreman stav tvrdeći — svesno ili nesvesno
— da se ukamaćenje kapitala investiranih u šumsko gospodarstvo
ne može uopšte utvrditi ili, Što opet isto znači, da se vrednost zemljišta
privedenog šumskoj produkciji ne može izračunati odnosno proceniti.


No nauka o iznalaženju vrednosti šuma i zemljišta postavila je neoborive
principe, odredbe i pravila, dajući na taj način mogućnost rešenja
postavljenih zadataka, kako u teoriji tako i u praktičnom životu.


Slučajevi, koji zahtevaju izračunavanje vrednosti ili procenu šume,
razvrstavaju se prema tome, u kome je cilju izračunavanje odnosno procena
vrednosti izvedena, i to: 1. za kupovinu; 2. za prodaju; 3. za slučaj
eksproprijacije; 4. za zamenu šumskih poseda; 5. u cilju konstatacije, da
li zemljište daje veće prihode u formi šumskog odnosno poljoprivrednog
gospodarstva; 6. za regulisanje servitutnih prava; 7. u slučaju arondacije
i komasacije; 8. za izračunavanje pričinjene štete; 9. za plaćanje poreza
i 10. za slučaj opterećenja u vidu hipotekarnog zajma.


541
ŠUMARSKI LIST 11/1934 str. 12     <-- 12 -->        PDF

Mi ćemo se ovde zabaviti samo sa izračunavanjem cene šumskog
zemljišta određenog za kupovinu. Pri tome treba utvrditi: 1. da li i u
kolikoj je meri dotično zemljište sposobno samo za produkciju drveta
ili je 2. jedan deo toga zemljišta upotrebljiv isključivo i trajno kao ziratno
zemljište.


Mi ćemo se ovde ograničiti na zemljište sposobno samo za produkciju
drveta. Vrednost šumskog zemljišta sačinjava:


1. Vrednost zemljišta; 2. Vrednost sastojine — po odbitku vrednosti
izdataka i tereta.
U cilju utvrđivanja pomenutih vrednosti treba pre svega uzeti u
obzir, da li raznolikost u bonitetu, u sastojinama, u cenama, osim toga
da li privredne ili prilike ma kakve prirode ne uslovljavaju, da se dotično
zemljište parceliše. Ako za to postoje stvarni razlozi, onda će se to i
učiniti.


Vrednost zemljišta pojavljuje se kao rezultat iz:


1. vrednosti, koja se pripisuje zemljištu s obzirom na sposobnost
iskorišćenja za produkciju drvne mase — glavno iskorišćenje;
2. vrednosti iskorišćenja sporednih šumskih produkata, koja pripada
zemljištu pored sposobnosti za produkciju drveta.
Izračunavanje vrednosti zemljišta s obzirom na glavno iskorišćenje
različito je već prema tome:
a) Da li je zemljište izolovano, to će reći, da li se može samostalno
obrađivati;
b) ili se mora priključiti kojem postojećem samostalnom šumskom
kompleksu.
Mi ćemo se ovde zabaviti samo sa izolovanim zemljištem.


1. slučaj.
Treba li izračunati vrednost šumskog zemljišta sa pretpostavkom,
da se na istom podiže najrentabilnija (zemljištu odnosno staništu odgovarajuća)
vrsta drveta, onda će se za tu vrstu drveta utvrditi — prema
postojećim prilikama — i odgovarajuća finansijska ophodnja, koja arbitrira
po hektaru očekivanu produkciju korisnog drveta, panjeva i ogranaka
po prostornim i kubnim metrima. Vrednost prorednog materijala u
odgovarajućim vremenskim razmacima, kao i vrednost konačnog iskorišćenja
na izmaku ophodnje, izračunaće se prema raznovrsnim sortimentima
i postignutim cenama poslednjih 3—6 godina, po odbitku troškova
za izradu, pa će se sve pobrojane vrednosti diskontovati na sadašnju
vrednost sa 3%-nim kamatama na kamate i zatim sumirati.1 Ovome
kapitalu pridružuje se i vrednost iskorišćenja docnijih ophodnja. Za
iznalaženje ove potonje vrednosti smatraće se prihodi prve ophodnje kao
periodično povratne rente, a sadašnja vrednost kapitala tih renta izračunaće
se sa 37r-nim kamatama na kamate.2


1 Za izračunavanje diskontiranih vrednosti u ovome slučaju upotrebiće se tabele
sačinjene po obrascu:


1 dinar, koji dospeva posle 15 godina, vredi sada sa 3% = .^u = 0 6419 dinara.


2 U ovome slučaju naći će primenu tabele za izračunavanje vrednosti kapitala
periodično povratnih renta sa kamatama na kamate n. pr. 1 dinar, koji prvi put dospeva


posle 15 godina, a zatim stalno posle svake 15. godine, vredi danas sa 3% = ,.QQ15 _ . =


1,7923 dinara.


542
ŠUMARSKI LIST 11/1934 str. 13     <-- 13 -->        PDF

Primer. Treba izračunati vrednost jednog hektara goleti II. boniteta,
koja je ocenjena kao sposobna za kulturu bora sa 80-godišnjom ophodnjom,
t. j . izračunati apsolutnu vrednost zemljišta.


Sporedna iskorišćenja, troškovi oko kultura, razni nameti neće se
za sada uzeti u obzir.


a) Za vreme trajanja prve ophodnje daće šuma:
1.) od proreda:
a) u 20. godini 40 pr. met. grana po 5 din.;
čista vrednost drveta 200.— din.
Ako se ta vrednost reducira sa 3%
kamata na kamate na sadašnju vrednost,
iznosiće: 200 X 0´5337 . . . 106.74 din.
ß) u 40. godini daće šuma 25 pr. met.
oblica i kolja po 10 dinara . . . 250.— din.
25 pr. met. grana po 5 dinara . . . 125.— „
Svega 375.— din.
. Reducirano kao pod a) na sadašnju
vrednost iznosi: 375 X 0"3066 . . . 114.98 din.
.) u 60. godini daće šuma 40 pr. met.
oblica po 15 dinara = 600 din., što
reducirano na sadašnju vrednost iznosi:
600 X 0*1697 101.82 din.


2.) Konačni prinosi u 80. godini iznose:
156 m´ korisnog drveta po 30 din. . 4.680.— din.
104 pr. met. cepanica „ 20 „ . 2.080.— „


65 pr. met. oblica „ 15 „ . 975.— „
149 pr. met. grana „ 5 „ . 745.— „


Svega 8.480.— din.
Reducirano na sadašnju vrednost iznosi:
8.480 X 0´0940 797.12 din.
Sadašnja vrednost produciranog drvnog
materijala za vreme trajanja prve
ophodnje iznosi 1.120.66 din.


b) Vrednost produciranog drvnog
materijala docnijih ophodnja izračunaće
se kao s vremena na vreme prekidna,
svake 80. godine dospela renta
od 1.120.66 din. sa 3%-nim kamatama
od kamata, što čini 1.120.66 X 0"1037 116.21 din.
Prema tome iznosi sadašnja vrednost
celokupne drvne produkcije — apso lutn
a vrednost zemljišta . . . 1.236.87 din.


Pošto se u ovome konkretnom slučaju radi o čisto golom zemljištu,
to je relativna vrednost zemljišta ravna apsolutnoj.


Pažljivi čitalac zahtevaće na ovome mestu bezuslovno potrebno
objašnjenje, koje će uostalom naći svoj nastavak u narednim slučajevima,
a sastoji se u sledećem:


Kod diskonta u svim primerima primenjen je 3%-tni račun kamata
na kamate, a za kapitaliziranje jednostavna procentna stopa od 5%. Da
se ovoj nejednakosti u procentnoj stopi može staviti prigovor matema


543
ŠUMARSKI LIST 11/1934 str. 14     <-- 14 -->        PDF

tičke nekorektnosti, jasna je stvar isto tako, kao što je neosporno, da
je za način računanja ova nejednakost skopčana sa inkonvenijencijama.


Međutim praktična razmatranja, kao i na taj način dobiveni rezultati,
pravdaju ovu razliku. Nijedan upravnik većeg poseda neće moći
zaobići iskustvo, da je nemoguće od jednog početnog kapitala za duže
vremenske intervale osigurati i dobivati neprekidne prihode kao rezultat
kamata na kamate, dovodeći tu pojavu u vezu sa kamatnom stopom
uobičajenom u zemlji pošto će ostvareni gubici — često puta u pomanjkanju,
za svaki momenat, osiguranog uložnog mesta — sprečavati stalno
povećavanje kapitala prema razmeri računanja kamata na kamate na bazi
uobičajene jednostavne procentne stope. Treba li dakle odmeriti i utvrditi
mogućnost odnosno rentabilnost nekog poslovanja za duže vreme,
uzevši za*pretpostavku jedan prihod kao rezultat kamata na kamate, onda
se mora — kao što je uostalom slučaj kod rentnih banaka, osiguravajućih
društava i t. d. — uzeti kao baza za računanje kamatna stopa, koja je
niža od kamatne stope sa uobičajenim procentom.


Uopšte, imajući u vidu osebine šumskog poseda i gospodarstva,
adoptirana je za diskont kamatna stopa troprocentnih kamata na kamate,
pošto bi diskontovanje po višoj kamatnoj stopi za duže vremenske intervale
nesrazmerno umanjilo vrednost šume.


Ako bi se pak 3%-na kamatna stopa primenila za kapitaliziranje
utvrđenih stvarnih odnosno izračunatih renta, u tome bi slučaju za sada
i prema postojećem novčanom stanju i prilikama kod nas, prema kojima
nije tako teško uložiti kapital sa 5fo, i uzevši u obzir mnoge i raznolike
opasnosti, koje šumski posed čine u neku ruku manje sigurnim, došli do
rezultata, koji bi davali šumi i suviše visoku vrednost. To sve ne znači,
da je u konkretnim slučajevima isključena primena i upotreba druge
kamatne stope, ali tu činjenicu treba u svakom slučaju osnažiti sa potrebnim
motivima. Primera radi može kapitaliziranje sa 3% naći opravdanje
u onim krajevima države, gde je stvarno konstatovand padanje
novčane vrednosti i da se samo 4%-no ukamaćenje uloženih kapitala
može postići.


2. slučaj.
Ako su u pitanju šumski prostori, gde je predviđeno gospodarstvo
u kraćoj ophodnji, naročito na onim prostorima, koji će po vremenu služiti
kao ispaše ili su u pitanju izdanačke hrastove i ostale niske šume,
dobiće se praktičnim prilikama odgovarajući rezultati pomoću računanja,
koje daje za vreme ophodnje očekivani prihod, divizijom sa brojem godina
ophodnje.


Dobiveni kvocijent preobražen sa 5% u kapital, a potonji — uzevši
u obzir prvi prihod — sa 3%-tnim kamatama na kamate diskontuje se
na njegovu sadašnju vrednost. Pri tome će se u najviše slučajeva vremenski
interval diskonta, za izračunavanje apsolutne vrednosti zemljišta,
svesti na V-. trajanja ophodnje.


Primer: Treba izračunati apsolutnu vrednost zemljišta po hektaru,
koje je ocenjeno za kulturu johe i da se u toj budućoj šumi gospodari kao
u niskoj šumi sa ophodnjom od 30 godina. Sporedna iskorišćenja, kulturni
troškovi i t. d. za sada se neće uzeti u obzir. U prvom redu mora
se ta površina zasebno obrađivati, a drvni prinosi uslediće periodično.


544
ŠUMARSKI LIST 11/1934 str. 15     <-- 15 -->        PDF

Pri svakoj (od 30 do 30 godina) izvršenoj seči može se očekivati:


26 pr. met. cepanica po 20 dinara; čista vrednost drveta 520.— din.
208 pr. met. oblica „ 10 „ 2.080.— „
156 pr. met. grana „ 5 „ 780.— „


Svega . 3.380.— din.


Prihod od 3.380 dinara ponavlja se svake 30. godine. Prema tome


3380
je godišnji prosečni prihod = „n = 112.66 ili okruglo 112 dinara. Taj


prihod sa 5% odgovara kapitalu od 112 X 20 = 2.240 din. i dobiveni ka


30
pital može se smatrati kao potpun t. j. da će se ostvariti za -r- = 6 godina.


Sadašnja vrednost iskorišćenja drvne mase izračunaće se po hektaru
sa 3r/( i sve to čini: 2.240 X 0*8375*=* 1.876.— dinara, a to je apsolutna
vrednost zemljišta.


Uporedni slučaj.


Ako je dotično zemljište takvo, da ne postoje naročiti interesi, ili je
vrednost takva, da se ne može računati na veći broj interesenata u slučaju
da ga sopstvenik ponudi na prodaju; osim toga ako se utvrdi, da
je potrebno izvođenje kakvih melioracija, odvodnjavanja i t. d., onda
se preporučuje, da se vremenski interval diskonta poveća od V.-, na X
ophodnje, dakle u prednjem slučaju na 10 godina.


U tome slučaju sadašnja vrednost iskorišćenja drvne mase — apsolutna
vrednost zemljišta — iznosi 2.240 X 0´7441 = 1.696.78 din.


Primer: U prošlom primeru izračunata je sadašnja vrednost zemljišta
po hektaru sa 1.876 dinara pri iskorišcenju dinara 3.380 u periodima
od 30 do 30 godina.


Uloži li se 1.876 dinara sa jednostavnim kamatama od 5%, to će
iznositi kapital i kamate posle 30 godina:


1.876 X 2´5 . . 4.690.— din.
Prva seča posle 30 godina dala je . . 3.380.— .,
Ostaje . 1.310.— din.
Ako se taj ostatak uloži na jednostavne kamate sa 5%, uvećaće se
ta suma posle daljih 30 godina na:


1.310 X2´5 3.275.— din.
Druga seča posle 60 godina donosi . 3.380.— ,,
Dakle prema tome će biti kupovna cena pored 5% kamata posle
60 godina u celosti pokrivena, a kupac dobiva zemljište badava.
Na osnovi toga postavlja se pitanje, da li prodajna cena nije prenisko
utvrđena odnosno izračunata. Sledeće razmatranje pokazuje, da
je slučaj obratan. Postoji li mogućnost, da kapitalista može svoj novac,
prema postojećem novčanom stanju, bez velike teškoće uložiti sa 5%
i to na taj način, da kamate uživa polugodišnje ili godišnje, a pored toga
da utvrdi i jednogodišnji otkaz, onda će se on odlučiti na ulaganje kapitala
vežući svoj novac i primajući jednostavne kamate tek svake 30.
godine samo u slučaju, ako mu se za sve te teškoće garantuje jedan uvećani
prihod od interesa.
Kao otšteta u ovom slučaju ne može se manje računati od 1 procenta
ili u svemu 6% računajući jednostavne kamate.


545
ŠUMARSKI LIST 11/1934 str. 16     <-- 16 -->        PDF

U smislu ove pretpostavke modifikovaće se prednji račun u toliko,
što će kapital od 1.876 dinara uložen na jednostavne kamate sa 6% za
30 godina narasti na:


1.876 X 2´8 5.232.80 din.
Prvo iskorišćenje posle 30 godina daje 3.380.— „


Ostaje . 1.852.80 din.
dakle nešto manje, nego što je bila utvrđena prva kupovna cena, iz čega
sleduje, da kupac nije izmiren sa punim 1 procentom za sve teškoće, koje
su se pojavile, ali račun pokazuje da kupovna cena nije prenisko odmerena.


Nastavljajući u prvom slučaju započeto objašnjenje dolazi se do
konstatacije, da se od onih inkonvenijencija, koje su vezane za primenu
kamatnih stopa od 3% za diskont i 5% za kapitaliziranje, ovde naročito
ispoljava ona, koja za praktičnu stranu ove instrukcije zaslužuje najveću
pažnju. Kako je već u noti prvog slučaja rečeno, da u današnje vreme
nije teško uložiti kapital sa 5% jednostavnih kamata, to će kupac šumskog
poseda obično i zahtevati tu interesnu beneficiju. Ali kapital, koji
radi sa 3% kamata na kamate, uvećaće se u kratkom vremenskom razmaku
t. j . u vremenu od 33 godine manje nego kapital uložen sa 5% na
jednostavne kamate, iz čega obratno sledi, da i prihod diskontovan na
sadašnju vrednost sa ../. kamata na kamate neće u trajanju toga vremena
postići onu sumu, koja kupcu osigurava dobit od 5% jednostavnih
kamata. Stoga će napred izvedeno računanje za šumske posede sa kraćom
ophodnjom kupcu ostvariti njegovim ciljevima odgovarajuću nadu
daleko sigurnije, nego pomenuto diskontovanje prinosa sa 3%-tnim kamatama
na kamate.


Ako je uopšte nastupila redukcija novčane vrednosti, tako da je pri
izračunavanju vrednosti šume opravdano kapitaliziranje sa 4%, onda će
se i računske diferencije odnosno inkonvenijencije nastale primenom različitih
kamatnih stopa za diskont i kapitaliziranje u toliko pre ublažiti,
pošto se rezultati 4%-nog kapitaliziranja sa jednostavnim kamatama i
kraćim vremenskim razmakom više podudaraju sa rezultatima 3%-nog
diskonta kamata na kamate, nego 5% -no kapitaliziranje sa jednostavnom
kamatom. U kome odnosu to sve stoji, vidi se približno, ako se kao
merilo za taj odnos uzme ono trajanje vremena, u kome usledi udvostručenje
osnovne glavnice sa jednostavnim kamatama na kamate.


Sa jednostavnim 5%-nim kamatama udvostruči se osnovna glavnica
= 1 posle 20 godina, pa je = 2. Sa 3%-tnim kamatama na kamate
postizava se za 20 godina — uračunavši osnovnu glavnicu — samo
.8061, dakle Vio iznosa, koji se dobiva od običnog S/^-nog interesa.3


Kod jednostavnih 4%-tnih kamata udvostruči se osnovna glavnica
= 1 posle 25 godina, pa je = 2, a sa 3%-nim kamatama na kamate dobiva
se posle 25 godina iznos od 2´0938, dakle oko 21/i>o postignutog iznosa
običnog 4%-nog interesa. Prema tome je odnos u poslednjem slučaju
daleko povoljniji t. j . kapitaliziranje sa jednostavnim 4% -nim kamatama
više se približava diskontu 3%-nog interesa na interes u istom
vremenu, nego li kapitaliziranje sa 5c/o-imm jednostavnim interesom.


3 Za računanje u ovome slučaju primeniće se tabele za izračunavanje prolongiranih
vrednosti sa godišnjim kamatama na kamate, n. pr. 1 dinar vredi posle 15 godina
inki. kamate na kamate sa 3% = 1,03" = 1,5580 dinara.


546
ŠUMARSKI LIST 11/1934 str. 17     <-- 17 -->        PDF

S druge strane više se približava, u kraćem vremenskom razmaku,
diskont sa 3%%-nim kamatama na kamate jednostavnom 5%-nom kapitaliziranju,
nego li diskont sa 3%-nim kamatama na kamate. Dok se poslednji,
s obzirom na udvostručenje kapitala, odnosi prema kapitaliziranju
sa 5% kao f 8061...: 2, odnosi se diskont sa 3Yz% kao .9898 ...:
2, približava se dakle na Vioo.


Prema tome mogu se bez bojazni, za različite diskontne vremenske
razmake, primeniti i različite kamatne stope.


Pošto se ni na ovaj način ne može postići jedan sasvim konkretan
odnos, odnosno konkretna skala, a inače bi se računske operacije i suviše
komplikovale, to su praktična razmatranja i iskustvo diktovali u tekstu
sprovedeni način računanja za kraće ophodnje.


Za dokaz, da taj način može naći opravdanja i da je celishodan,
neka posluži sledeće:


Usledi li jedan prihod odmah i godišnje, onda je njegov kapital —
računato sa 5% — reprezentant njegove sadašnje vrednosti. Ne usledi
li međutim za godinu izračunati prosečni prihod t. j . jednostavno ukamaćenje
kapitala odmah i od godine do godine, nego periodično prema
ophodnji, onda se za to mora dati naknada, to će reći cena, koju treba
platiti, odmeriće se u visini 20-terostrukog iznosa prosečnog godišnjeg
prinosa. Potrebu takve naknade uslovljava činjenica, što i na drugi način
uloženi kapital postizava godišnji i pola-godišnji interes i da je svakako
unosnije uživanje jednostavnih kamata u kraćim vremenskim razmacima.


Ostaje još pitanje visine naknade. Na osnovi dosadašnjih razmatranja
pokazalo se, da je u tekstu preporučeni i u 2. slučaju primenjeni
način računanja, gde je pretpostavljeno, da pun 20-terostruki iznos kapitala
već pri 7.-. ophodnje postoji, a taj iznos diskontovan na sadašnju
vrednost sa 3%-nim kamatama na kamate daje za svakodnevne slučajeve
i praktičnim prilikama odgovarajuće visine naknade.


Tu činjenicu potvrđuju i oba uporedna slučaja. Ovaj praktični rezultat
i okolnost, da se ishodi ovoga načina povoljno podudaraju sa ishodima
diskontovanja periodičnih prihoda sa 3%-nim kamatama na kamate
za duže ophodnje, dala je opravdanje primene preporučenog računskog
modusa, a za što jednostavnije njegovo izvođenje služe naročite tabele.4
To podudaranje pokazuje priložena tabela 1, u kojoj istina nisu uzeta u
obzir meduiskorišćenja. Prema ovoj tabeli utvrdila bi se granica, do koje
primenjeni način računanja, u vezi poslednjeg slova 1. slučaja, može naći
primenu, s´ obzirom na ranije, to će reći, sa novim prihodima, uvećanim
prethodnim vrednostima meduiskorišćenja, približno sa 40-godišnjom
ophodnjom. Da li se međutim u svakom pojedinom slučaju treba pridržavati
baš toga vremena, biće za to merodavan ishod i veličina pomenutih
meduiskorišćenja.


Da se pri diskontovanju 20-terostrukog iznosa kapitala u vremenskom
razmaku, koji odgovara Vs ophodnje, mogu još uvek postići sadašnje
vrednosti, koje se realizuju pored jednostavnih 3%-nih kamata pomoću
periodskih prinosa kod 30-godišnje ophodnje tek u 60. godini, a
u slučaju kraće ophodnje još docnije, potvrđuju uporedni slučajevi.


* Tabele za izračunavanje diskonta 20-terostrukog iznosa prosečne godišnje
1/5


rente za ophodnje sa 3%-nim kamatama na kamate, na pr. 1 dinar prosečnog
godišnjeg prinosa pri 15-godišnjoj ophodnji daje sadašnju vrednost kapitala =
20 X 0,9151 = 18,302 dinara.


547
ŠUMARSKI LIST 11/1934 str. 18     <-- 18 -->        PDF

Pod naročitim okolnostima, na primer usled nesigurnosti predviđenih
prinosa, usled eventualnih nepogoda i si., može se naći opravdanje
za povećanje diskontnog vremenskog razmaka od 7.-. na 1. i 7.->, a u
krajnjem slučaju i na V« ophodnje, što će se naravno u konkretnom slučaju
morati detaljnije obrazložiti.


Uostalom nije isključeno iznalaženje vrednosti zemljišta za kraće
ophodnje, prema prednjim obrazloženjima u vezi obrazloženja u 1. slučaju,
i to jednostavnim diskontovanjem periodičnih renta uz primenu
različitih kamatnih stopa. Pošto će se pri tome, kako se iz prednje tabele


Tabela 1.


Sa godišnjim prosečnim prinosom od 1 dinara izračuna se kod :
kraćih c p h o d n j a duži h o p ho inja
m . faktor za 3°/0 iz


s ova sadašnja vred-O


o 2 -S (B o


..


o


prosečne godišr
rente na


dinara


periodični izr
od n do »
godina


tabele iMn o dnost odgovara:


.2


C


G


a


!


HD


_3 15


´CT


p


´3.


o


"3 -_5_


g?5


..


´" CS


diskontnom
faktora
periodične
rente odi


rt


-u
kod | rt ..


o


..


»


es


o


u


n.l a.
"3 .s


>N


o


na


o


godina


H
-a


. ..


´S *


-O o
tH O O


t/3


sa dinara za n godina


« hfl


32


CM


5
10
15
20
20
20
1
2
3
0,9709
0,9426
0,9151
19,418
18,852
18,302
3,8836
1,8852
1,2201
«V«
41/,
4
5
10
15
6,2785
2,9077
1,7922
31,393
29,077
26,883
20
25
30
35
40
20
20
20
20
20
4
5
6
7
8
0,8885
0,8626
0,8375
0,8131
0,7894
17,770
17,252
16.750
16,262
15,788
0,8885
0,6991
0,5583
0,4846
0,3947
8»/4
»Vi
3´/4
»V« 3V«
20
25
30
35
40
1,2405
0.9143
0,7006
0,5513
0,4421
24,810
22,858
21,018
19,296
17,684
45
50
20
20
9
10
0,7664
0,7441
15,328
14,882
0,3446
0,2976
3
3
45
50
0,3595
0,2955
16,178
14,775
kamata
na
kamate
55 55 0,2450 13,475
60
65
60
65
0,2044
0,1715
12,264
11,148
70 70 0,1446 10,122


vidi, verovatno pojaviti isti rezultati kao kod diskontovanja 20-terostrukog
iznosa godišnje prosečne rente na V« ophodnje sa 3%-nim kamatama
na kamate, to se moraju u tome slučaju primeniti za ophodnju od:


34 do 40 godina ... . 3´U´/o-ne kamate na kamate
26 do 33 „ .... 3ll,%
20 do 25 „ .... 37*%
15 do 19 „ .... 4%
10 do 14 „ .... 4V//t


6 do 9 „ .... 4Vt%
4 do 5 „ .... 474%
Za računanje na takav način služe naročito udešene tabele i to:


1. za izračunavanje vrednosti kapitala povratnih renta sa kamatama
na kamate;
548
ŠUMARSKI LIST 11/1934 str. 19     <-- 19 -->        PDF

2. za izračunavanje vrednosti kapitala periodično povratnih renta
sa godišnjim kamatama na kamate i stepenovanjem kamatne stope za
V»% na više. Za ovakav postupak služiće jedno obrazloženje posle sredećeg
primera.
Primer: Ako bi se pri 10-godišnjoj ophodnji postigao svaki put
konačni prinos od 480 dinara, dakle jedan godišnji prosečni prinos od
48 dinara, onda će se izračunati sadašnja vrednost analogno primeru pod


2. slučajem sa:
48 din. X 20 = 960 X 0*9426 ... (godišnje -,- = 2 sa 3%) = 904.90 dinara.


Uloži li se tih 904.90 din. sa 5%-nira jednostavnim kamatama, onda
će iznositi kapital i kamate posle 10 godina:


904.90 X 1´5
1.357.35 din.
Prva konačna seča posle 10 godina daje
. . . 480.— „
Ostaje . 877.35 din.


877.35 dinara uloženo sa 5%-nirri jednostavnim
kamatama iznosi posle 10 godina 877.35 X .5 . 1.316.02 din.
Druga konačna seča posle 20 godina daje . . . 480.— „
Ostaje . 836.02 din.


Ostatak od 836.02 din. uložen sa 5% jednostavnim
kamatama iznosi posle 10 godina 836.02 X .5 . 1.254.03 din.
Treća seča posle 30 godina daje 480.— „


Ostaje . 774.03 din.


Preostalih 774.03 din. uloženo sa 5% jednostavnim
kamatama iznosi posle 10 godina 774.03 X 1´5 . 1.181.05 din.
Četvrta seča posle 40 godina daje 480.— „


Ostaje . 701.05 din.


Ostatak od 701.05 din. uložen sa 5% jednostavnim
kamatama iznosi posle 10 godina 701.05 ..1´5 . 1.051.58 din.
Peta seča posle 50 godina daje 480.— ,,


Ostaje . 571.58 din.


Ostatak od 571.58 din. uložen sa 5% jednostavnim
kamatama iznosi posle 10 godina 571.58 X 1´5 . 857.37 din.
Šesta seča posle 60 godina daje 480.— „


Ostaje . 377.37 din.


377.37 din. uloženo sa 5%-nim jednostavnim kamatama
iznosi posle 10 godina 377.37 X 1*5 . . . 566.06 din.
Sedma seča posle 70 godina daje 480.— „
Ostaje . 86.06 din.


Dakle posle 70 godina ostaje još jedan višak od 86 dinara.


Iz ovoga se vidi, da je kupovna cena pored 5%-.. jednostavne
kamate postignuta tek posle 70 godina, dok je taj momenat u 1. uporednom
slučaju usledio već u 60. godini, pa se može reći, da je postignuti
rezultat s obzirom na brže ostvarenje renta u svemu zadovoljavajući.


549
ŠUMARSKI LIST 11/1934 str. 20     <-- 20 -->        PDF

Kod stepenovanja procentnih stopa sa % ne može se zaobići činjenica,
da se pri prelazu s jedne stope na drugu pojavljuju nepravilnosti.
Te su nepravilnosti pri prelazu od 19 na 20 godišnju, od 25 na 26 godišnju
i od 33 na 34 godišnju ophodnju u tolikoj meri osetne, da je sam
faktor za 1 do 2 godine dužu ophodnju veći od faktora za 1 do 2 godine
kraću ophodnju, dok se pri prelazu od kraće na dužu ophodnju događa
postepeno opadanje.


Provere li se takve tabele još u pogledu rezultata, koji se dobivaju
sa pretpostavkom jednakih prosečnih godišnjih prinosa, onda su nepra-


Tabela 2.


Renta = 1, koja prvi pat đospeva posle „n" godina, pa se ođ n do n godina


povraća, ima danas vrednost


3 ..


Sa Sa

o .S 4.3/ 44 4«. =* « a VU 3´/i 3´/
* /4
* /. Tt 9
% onim kamatama na kamate ´C asu


20,0000 20 0,9190
9,7561 21 0,8573
6,3442 22 0,8015


23 0,7508
4,9027 24 0,7045
3,8291 25 0,6622


3,3084 26 0,6916
2,7711 27 0,6529
2,3691 28 0,6172
2,0572 29 0,5842
30 0,5535


31 0,5249
IO 1,9372 32 0,4983
11 1,7222 33 0,4725
12 1,5436
13 1,3930
14 1,3094


15 1,2435 34 0,5085
16 1,1455 35 0,4847
17 1,0550 36 0,4624
18 0,9748 37 0,4414
19 0.9035 38 0,4217
39 0,4031
40 0,3855


vilnosti u još većoj meri uočljive; to se opaža već pri prelazu od 3 na 4
godišnju ophodnju (vidi priloženu tabelu 2).


Uzmemo li, da prosečni godišnji prinos iznosi .0 dinar, onda se
dobiva sadašnja vrednost, protivno stvarno odgovarajućem rezultatu, iz
multiplikacije periodičnih prinosa sa odgovarajućim faktorom:


za 3 godišnju ophodnju 3 X 6´3442 = 19´0326 dinara
za 4 „ 4 X 4´9027 = 19´6108 .,
Ako bi se htelo sa mnogo pažnje u ovoj tabeli odabrane prelaze
primeniti i na ostale godine, ostaće još uvek nepravilnosti, šta više, one


550
ŠUMARSKI LIST 11/1934 str. 21     <-- 21 -->        PDF

ce se od slučaja do slučaja još jače ispoljiti. Upravo ta okolnost dala je
povoda, kako je to u obrazloženju 1. slučaja izneto, za diskontovanje
20-terostrukog iznosa kapitala prosečne godišnje rente na izvesni vremenski
interval.


Da li je matematčki opravdano Vr. ophodnje uzimati kao pravilo,
moglo bi se i osporavati. Ali za potrebe ovakve instrukcije ne radi se


o striktnom matematičkom dokazu, nego o što jednostavnijem načinu
iznalaženja rezultata, koji praktično daju mogućnost za prelaz iz 3%-nogdiskonta na 5%-no kapitaliziranje, kao i za postizanje postepene skale
na više. Taj se cilj postizava najbolje primenom u ovim slučajevima
preporučenog načina, pošto diskont na Vr, ophodnje sa 3%-nim kamatama
na kamate za celokupno trajanje ophodnje iznosi jedva —=-— e/io%-nih


kamata na kamate, koji stvarno odgovara odnosu različitih kamatnih
stopa t. j. 5% za kapitaliziranje, a 3% za diskont prema proporciji:


5 :3 = 1 : .
Dokaz: Postigne li se gospodarstvom u niskoj šumi sa 20 godišnjom
ophodnjom jedan periodični prihod od 40 dinara, onda će iznositi pro40


secna godišnja renta: „ri = 2 dinara.


Ta 2 dinara 20-terostruko kapitalizirana daju 40 dinara i taj kapital


20


diskontovan na ~. = 4 godine sa 3%-nim kamatama na kamate daje


sadašnju vrednost:


40 X 0´8880 = 35´5200 dinara.


No kapital = 1 sa .~ c/°-nim kamatama na kamate naraste za 20


godina na 1*006"´ = .1270. Dobivena sadašnja vrednost 35´5200 dinara
umnožena sa faktorom 11270 daje: 35´5200 X 1*1270 = 40*0310 dinara.
U istom primeru sa 40 godišnjom ophodnjom i prosečnim godišnjim
70


prihodom od 70 dinara iznosiće prosečna godišnja renta jz = 1 75 dinara,


40
kapitalizirana sa 20 = 35 00 dinara. Taj kapital diskontovan na -=- = 8
godina sa 3%-nim kamatama na kamate daje sadašnju vrednost:
35 X 0´7884 = 27*5940 dinara.


Kapital t= 1 sa 6/io%i-nim kamatama na kamate za 40 godina naraste
na .00.40= .2703; sadašnja vrednost 27*5940 dinara umnožena sa
dobivenim faktorom daje: 27*5940X1*2703 = 35*0526 dinara.


Iz oba ova primera vidi se, da te razlike 40*0310 — 40 = 0*0310
odnosno 35*0526 — 35=^0*0526 pretstavljaju tako neznatne veličine, da
se praktički mogu i zanemariti.


Diskontovanje za Ve ophodnje može se osporiti i u tom pravcu, što
taj način računanja konsekventno sproveden do 1 godišnje periode ne
daje pun 20-terostruki iznos godišnjeg prinosa, nego samo 20 X 0*9941 =
19*882. Ta nepravilnost može se eliminisati, ako se iznađe diskont za


71 — 1


g godina. Sami rezultati izmeniće se time neznatno, a način računanja


551
ŠUMARSKI LIST 11/1934 str. 22     <-- 22 -->        PDF

u većini slučajeva komplikovaće se u toliko, što se gubi zgodna deljivost


uobičajenih zaokruženih ophodnja sa 5 na pune godine.


Ako bi se pored ovoga obrazloženja ipak pretpostavilo računanje


sa povišenim kamatnim stopama, onda se mogu nepravilnosti u skali,


ako ne eliminisati, a ono ublažiti dodatkom iznosa od 1I»%, za što po


stoje naročite tabele.


3. slučaj.
Ako se na zemljištu nalazi šuma, ali drvo nije — u momentu izra


čunavanja vrednosti odnosno procene — za iskorišćenje i unovčenje spo


sobno, u tome slučaju, na dosadašnji način dobiveni rezultati za vrednost


zemljišta — apsolutna vrednost — ne mogu odgovarati postavljenom


zadatku, pošto samostalna produktivna snaga zemljišta dolazi u onome


momentu do potpunog izražaja, u kome dotična šuma odnosno drvna


rezerva biva iskorišćena. Prema tome treba iznaći i relativnu vrednost


zemljišta, a to znači, da mora uslediti još jedan diskont i to za ono vreme,


u kome dotična šuma prirasta i u svome prinosu sadrži i zemljišnu rentu,


tako da izračunavanje relativne vrednosti zemljišta obuhvati dva diskont


na vremenska razmaka i to jedan diskont za trajanja ophodnje, a drugi


za celokupni broj godina, za koliko dotična šuma mora još prirasta ti.


Od vrednosti, koja proizilazi iz računanja u sledećirn primerima i
izračunavanja sporednih iskorišćenja - - koja treba zasebno obraditi —
da bi se postigla čista vrednost zemljišta, odbiće se vrednost kapitala
upravnih nadzornih i kulturnih troškova. Jednostavna računska operacija
vidi se iz sledećeg primera.


1. primer: Ako je zemljište — u prvom slučaju — obraslo 60 godišnjom
sastoiinom, koja mora još 20 godina priraštati, da bude sposobna
za seču i iskorišćenje, izračunaće se relativna vrednost zemljišta iz´apsolutne
na taj način, što će se u prvom primeru dobivena vrednost diskontirati
za 20 godina sa 3% -nom kamatnom stopom:
.6´87 X 0´5537 = 878*50 dinara.


2. primer: Ako se na zemljištu — u drugom slučaju — nalazi šuma,
u starosti od 25 godina, koja mora još 5 godina priraštati do momenta
iskorišćenja, izračunaće se relativna vrednost zemljišta iz apsolutne
daljim diskontom na 5 godina sa 37c-nom kamatnom stopom:
1876 = 0´862. = 1.618´24 dinara.
Od predviđene i u račun stavljene drvne mase uzeće se u obzir
realni prinosi, to će reći oni, koji se stvarno mogu naći na zemljištu
dotičnoga boniteta. Za računanje u takvim slučajevima ne mogu naći
primenu tako zvane idealne tabele, sačinjene na osnovi iskustva, kao što
su Hartig-ove, nego Pfeil-ove, koje imaju za bazu praktične konstatacije,
utvrđene iz drvnih masa, koje se stvarno nalaze na zemljištu konkretnoga
boniteta.
Pri primeni takvih tabela, odnosno pri uzimanju u račun stvarnih
prinosa, nije potrebno nikakvo umanjivanje tih prinosa u vidu štete, koja
je nastala usled raznovrsnih kalamiteta, pa ni za drvo u dubokoj starosti.
Ukaže li se potreba, da se neke štete uzmu u obzir, u tome slučaju
naglasiće se naročito ta činjenica i njezino opravdanje.


Résumé. L´auteur expose ses vues sur quelques-uns -die cas de . évaluation pratique
de la superficie forestiere ne pouvant servir qu´a la production du bois.


552