DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1934 str. 72     <-- 72 -->        PDF

Za šumara su od naročitog interesa ova pitanja i odgovori na njih:
Pitanje 3. Karakter i intenzivnost štetnog djelovanja vjetra: a) na šumsko
tlo, lb) na drveće ´(posebno listače i četinjače).
Pitanje 7. Koje mjere smatrate najefikasnijim: a) da se zaštite šume s obzirom
na različite uslove (staništa) na vrst drveta, način sječe, visine itd?


Pitanje 8. odnosi se na smjer, odstojanje, trajnost i održavanje šumskih plašteva.


Pitanje 10 (tačka b). Kako provodite prorede vodeći računa o potrebi odbrane
od vjetra?


11. Kako vodite sječe (s obzirom na isto)?
16. Koliku plohu zaštićuju pojedine vrsti?
19. a) Jeste li mogli zapaziti u šumama »zaštitnih zona« veći broj ptica? b) Čemu
se to ima pripisati — direktnom utjecaju zaštitne zone (smanjivanju vjetra) ili većem
obilju kukaca u injoj?
25. pitanje tiče se ekonomsko-finansijke strane čitavog problema, a 06. zakonskih
propisa u pojedinim zemljama.
Naveo sam samo pitanja, koja imaju specijalan interes za šumara. Ma da sva
ostala pitanja i odgovori više zdiru u sferu poljodjelstva, ipak su i ona od nesumnjivog
Interesa.


Neki odgovori divergiraju; ovo nije čudo s obzirom na velik broj neprečišćenih
problema u šumarstvu. Interesantna su mnoga argumentovanja Cicslara* (o fiziološkom
uplivu gibanja atmosfere na biljne asocijacije). Veoma su zanimivi neki odgovori
iz kolonija. Šumari iz tropskih krajeva jednodušno plediraju za što veće favorizovanje
»filao-a« (drvo tropskih predjela), koje je kadro odolijevati najvećim burama, čak i na
staništima izloženim intenzivnom i trajnom raznošenju (razvijavanju). Ne ´bi li se
možda pokušalo sa naturalizacijom te vrsti u Južnoj Evropi?


Ornitologe i entomologe mogao bih uputiti na originalan odgovor g. Bertranga
(Direktora Voda i Šuma u Luxemburgu) odnosno na njegove skeptlčke nazore u pogledu
pozitivne uloge ptica u šumi . A. P.


LJ. V. MALETIĆ: PREMER ŠUMSKIH SASTOJINA METODOM SLOBODNIH
STABALA, BEOGRAD 1934.


U Šumarskom Listu od 1930—1933 g. izložio je g. prof. iMaletić (sa poljopr. šumar,
fakulteta u Zemunu) svoje poglede na kublsanje sastojina pomoću slobodno izabranih
primjernih stabala. U glavnom iste poglede, ali u sređenijoj, proširenoj i
poboljšanoj formi iznosi pisac i u ovoj knjižici objašnjuiući uz to svoja izlaganja brojnim
crtežima.


U uvodu knjižice (»Opšti deo«) govori pisac osim toga — u glavnom prema
djelu »Lesnaja taksacija« profesora M. M. Orlova — o toku rastenja stabala i sastojina
u visinu 1 debljinu, o broju stabala po jedinici površine i njihovom međusobnom
brojnom odnosu, o promjeni obličnog broja tokom starosti i o toku rastenja u
pogledu drvne sadržine. U pogledu broja stabala ipo jedinici površine i njihove
rasporedbe po debljinama spominje također opažanja g. Dra Z. JVliletića i g. Dra 7..
Vajde.


Knjižicu (broširanu, sa 74 stranice) izdao je pisac u vlastitoj nakladi, a prodaju
i razašiljanje knjige preuzela je knjižara J. A. Lotspeich, Zemun, Kralja Petra ul. 11.


* On jedini nije zaboravio spomenuti li pozitivnu ulogu vjetra. S punim pravom
navodi da u kompleksima, gdje ima mrazlšta (mraznih rupa), treba ići za tim, da se
stvore uslovi za što veću mogućnost gibanja zraka (otvaranje dakle, a ne zaštićivanje).
526