DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1934 str. 66     <-- 66 -->        PDF

MapKOBHh iioHOBo y3HMa peH H IHM ´IIOBO;IOM npe.iJiažKe ja ynpaBa no;ipy}KHHU,e
jipHMH Ha 0666 aa noTceTHHK ynyT:H noje;iHHHM ;;HeBHn.\[ .iHCTOBHMa, na H lacoiiHCHMa
y JyaEHOJ CpČHJH, IIIyMCKHM ynpaHaMa H pe(|)epeHTHMa., HyBapcKOM oco6JBy H T. a. — mio
OKynfflTHHa npHjia.


KaKo ce BHine HHKO HHje jaR.tao sa pe^i npeTce,iHHK 3aKa)yHyje CKynniTHHy y je.ia«
caT nonojiie.


CeKpemp: IIpeTcesHHK:
HH;K. CBeTHcnae PanynoBMti. IIHVK. CBBT. HoBaKOBMli.


POZIV*


Mole se gg. članovi Jugoslovenskog šumarskog udruženja, da tiam jave svaku
promjenu svoje adrese. Napominjemo, da se adrese mijenjaju samo na izričiti zahtjev
svakog člana, a ne premještajima javljenim u dnevnim listovima. Stoga je potrebno,
da svaki član kod svakog svog premještaja zasebno javi promjenu svoje adrese, kako
bi mu se Šumarski List mogao uredno da otprema.


Uprava


UPLATA ČLANARINE U MJESECU AUGUSTU GOD. 1934.


Redovitih članova: Anić Milan, Zagreb Din 100.— za god. 1934; Cižek Josip,
Valpovo Din 200.— za god. 1933 i 1934; Golubinski Pavao, Andrijevica Din 100.— za
god. 1934; Grozdanić Milan, Ogulin Din lOO.— za god. 1934; .luvančić Ivan, Bclišće
Din 50.— za 11. polg. 1934; Jasarevski Pavle, Aleskinac, Din l´OO´.— za god. 1934;
.lurčić Marijan, Samobor Din 100.— za god. 1934; Jasić Dušan Petrinja, Din 100.— za
god. 1934; Korošec Mijo, Vinkovci Din 100.— za god. 1934; Kopf Stjepan, Vinkovci Din
100.— za god. 1934; Kostelič Oskar, Otočac Din 2O0.— za god. 1931 i 1932; Koprić
Andriji, Zagreb Din 2O0.— za god. 1932 i 1933; Kolaković Rašid, Kuršumlija Din 300.—
za god. 1932, 1933 i 1934; Kazakov Vadim, Gor. Milanovac Din 100.— za god 1934;
Lozinski Viktor, Ražanj Din lOO.— za god. 1933; Mahovlić .losip, St. Mikanovci Din
100.— za god. 1934; Marković Miodrag, Aleksinac, Din 25.— za 11/4 1934; Manić
Milutin, Kraljevo Din 100´.— za god. 1934; Podhorski Ivo, Vranovina Din 100.— za
god. 1934; Radčenko Teodor, Aleksinac, Din 100.— za god. 1933; Serdar Stjepan,
Sušak Din 300.— za god. 1932, 1933 i 1934; Škorić Vladimir, Zagreb Din 200.— za god.
1933 i 1934; Turk Zdravko, Čabar Din 100.— za II. polg. 1933 i I. polg. 1934; Vujović
.iVlatija, Kraljevo Din 100.— za g. 1934; Vidmar Vilko, Nova- Gradiška Din 200.— za
god. 1933 i 19.34.


Redovitih članova sa područja podružnice Ljubljana: Iglar Guido, Zclezniki
Din 100.— za II. polg. 1933 i I polg. 1934; Javornik Stanko, Zalna Din 100.— za god.
1934; Javornik Josip, Žalna Din 100.— za god. 1934; Juvan Ivan, Ljubljana Din 100.—
za god. 1934; Kosler Josip, Ljubljana, Din 400.— 1931, 1932, 1933 i 1934; Kosjek


A. Jakob, Kostanjevica Din ,300.— za god. 1931, 1932 i 1933; Levičnik Josip, Ljubljana
Din 100.— za god. 1934; Miklavić Franjo, Ljubljana Din lOO.— za god. 1934; Pogačnik
Pranjo, Lehen Din 100.— za god. 1933; Rus Aloizij, Bled Din 100.— za god. 1934.
Redovitih članova sa područja podružnice Beograd: Babić Ljubica, Beograd Din
120.— za god. 1934 i upisnina Dr. Djoka Jovanović, Beograd Din 200.— za god. 1933
i 1934; Korenić Vladimir, Beograd Din 100.— za god. 19,34; Kraljević Jovan, Beograd


* Opaska: zapisnici odborskili sjednica, koje su održane na dne 7 i 9 IX. 1934
kao i zapisnik ovogodišnje glavne skupštine biće otštampani u narednom broju
Šumarskog Lista.
520