DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1934 str. 31     <-- 31 -->        PDF

primerci manjega uzrasta, 2—3 m., u mešavini sa borovima, bukvom i
raznim šibljem, na l^rečnoj podlozi, plitkom zemljištu i oko 1500 m.
nad morem.


Treće nalazište je na padini Dešata kod arbanske granice u potoku
Vrtoku više sela Rostuše, a ispod V. Krčina, na nadmorskoj visini 1300—
1500 m., severnoj ekspoziciji, krečnoj podlozi, u gustoj staroj bukovoj
šumi.


Četvrto nalazište je na Ošljaku iznad sela Sevca kod Prizrena.


Po Košaninu tise ima još u Belasici kod Strumice, na Oaličici kod
Ohridskog Jezera i na Prdkletijama kod Gusinja. Komisija za proučavanje
suvata u 1928 god. našla ju je i u Šari na suvatu Lešnici u Oornjopološkome
srezu (slika 32).


Po pričanju meštana ima tise još i u gornjem toku Ibra negde kod
sela Besnika.


Kako se vidi, tisa raste na svima podlogama, ali izgleda da najradije
ide na krečnjak. Osim toga visinski joj je pojas jako širok, iz
čega izlazi, da je i u pogledu klime dosta otporna i nezavisna. No svuda,
gde sam je video, raste u jakoj zaseni, dakle to je jedno od najjačih
drveta zasene.


Resume. L´auteur expose les resultats de ses observations concernant I´habitat,
en Serbie du Sud, des arbres forestiers. II commence dans cet article par les coniferes,
a savoir: 1. Fepicea, 2. le saipin, 3. abies cephalonica (a. Apollinis), 4. le pin sylvestre,


5. le pin noir, 6. pinus leucodermis, 7. p. peuce, 8. p. mughus, 9. p. halepensis, 10.
cupressus sempervirens, 11. juniperus oxycedris, 12. j . communis, 13. i. sabina, 14. j .
nana, 15. j . excelsa, 16. i. foetidissima, 17. taxus baccata. Les essences feuillies seront
traitees dans un autre article.
Ing. PROKOPLJEVIĆ NENAD (VRBOVSKO):


ISKORIŠĆAVANJE ŠUMA ZEMLJIŠNE ZAJEDNICE
RAVNA GORA U SOPSTVENOJ REŽIJI


(EKPLOITATION, EN REGIE, DES FORETS DE LA COMMUNE
DE RAVNA GORA)


I. Uvod.
Iskorišćavanje šuma zem. zajednice Ravna Gora u sopstvenoj režiji
pretstavlja nesumnjivo redak i jedinstven slučaj u šumarskoj praksi.
Prvi put se javlja jedna ustanova (korporacija), koja stoji pod naročitim
nadzorom državne vlasti, da pristupa ovom načinu iskorišćavanja svojih
šuma, koji je, inače, poznat delomično kod državne šumske upravenekih privatnih šumoposednika.


485
ŠUMARSKI LIST 10/1934 str. 32     <-- 32 -->        PDF

Povodom toga, a naročito radi karakterističnih prilika i okolnosti,
pod kojima se ovaj rad otpočeo i razvijao, smatram potrebnim, da po
ovom predmetu informišem čitavu šumarsku javnost, koju pitanje režije
interesuje; zatim i zbos toga, što je ceo ovaj posao zasnovan na čisto
komercijalnoj bazi. Zem. zajednica Ravna Gora ne samo da je uvela
novi način eksploatacije svojih šuma, već je preuzela na se kako industrijsko
tako i trgovačko poslovanje.


Kao sreski šumarski referent imao sam priliku da pratim, ispitujem
i kontrolišem ovaj rad, a kao stručnjak, da sarađujem na prvim
počecima njegove organizacije.


Riazlozi, zbog kojih se zem. zajednica Ravna Gora odlučila za rad
u sopstvenoj režiji, dvojake su prirode: socijalni i ekonomski.


Socijalni momenat izražavao se u želji, da se zaposle radnici i kirijaši,
ovlaštenici zem. zajednice, a ekonomski, da se poveća rentabilitet
šumskog gospodarstva.


Do pojave t. zv. svetske ekonomske krize nisu ova pitanja uopšte
zanimala zem. zajednicu.


Narod ovoga kraja, živeći inače u pasivnom kraju, u koliko nije
nalazio dovoljno rada i zarade kod kuće, odlazio je po svetu, gde je u
pravilu kao šumski radnik i dr. nalazio neki posao.


Unovčivanje redovitih godišnjih etata zem. zajednice isto tako
vršilo se normalno, glatko i uz dobre cene. Domaća drvna industrija toliko
se razmahala, da su prodaje rečenih etata redovito značile neko
iznenađenje. Tako je na pr. zem. zajednica Ravna Gora kod zadnje prodaje
etata od godine 1929. postigla šumsku taksu od 250 dinara po 1 m^
jelovog tehničkog drveta ili ukupnu novčanu vrednost od cea ^A milijuna
dinara. Novaca je bilo toliko, da su se upravo tražile prilike i mogućnosti,
u što da se potroši. Ko bi u to doba još razmišljao o rentabilitetu
šumskog gospodarstva!?


Međutim, usled pojave svetske ekonomske krize, koja je jednako
pogodila sve grane ljudske delatnosti, prilike su se stubokom izmenile.
Domaća drvna industrija obustavila je skoro svaki rad. Radnik ne samo
da ne nalazi posla kod kuće, već lutajući po svetu vraća se svojoj kući
bez posla i zarade. Prodaje etata (putem licitacije) ostaju ponajviše bez
uspeha, a godišnji prihod pada ispod Vr, vrednosti ranijeg prihoda.


Po sebi se razume, da su pitanja nezaposlenosti i rentabiliteta šumskog
gospodarstva zem. zajednice postala najednom problemima Ravne
Gore, koje je trebalo resiti onako, kćiko su to interesi zem. zajednice
s jedne i njezinih ovlaštenika s druge strane zahtevali.


I u tom nastojanju da resi ove probleme odlučila se zem. zajednica
Ravna Gora za rad u sopstvenoj režiji.


II. Postanak i razvitak režije kod zemljišne zajednice Ravna Gora.
Već je rečeno, da su prodaje redovitih etata (putem licitacije) ostajale
ponajviše bez uspeha. Na jednoj takvoj bezuspješnoj dražbi etata
od godine 1931., koja se održavala 27. juna 1932. godine kod sreskog načelstva
u Vrbovskom, prisutni zastupnici zem. zajednice Ravna Gora
zamoliše sresko načelstvo, da se ovaj etat ne bi iznosio ponovno na
dražbu i to s razloga, jer su i onako sve dražbe od godine 1930. pa na
ovamo ili ostajale bez uspeha ili silom prilika provedene na štetu šume


486
ŠUMARSKI LIST 10/1934 str. 33     <-- 33 -->        PDF

i šumskog gospodarstva zem. zajednice, već da bi se pristupilo novom
načinu isl<:orišćavanja šuma u sopstvenoj režiji.


U pretliodnom rešenju ovog važnog pitanja sresl\o načelstvo u Vrbovskom,
kaoi opšta upravna i nadzorna vlast, otputilo je ovu molbu
zastupnika upravnom odboru zem. zajednice s nalogom, da donese detaljni
zaključak, koji ima da reguliše:


a) finansiranje sopstvene režije; b) dispoziciju sa gotovim i izrađenim
drvnim materijalom; c) način unovčivanja režijskog materijala;
d) praktičnu provedbu režije od panja u šumi do pilane i na pilani, zatim
zakup pilane, uslove zakupa i t. d.; e) imenovanje lica za vršenje celokupne
manipulacije; f) predračun za rad u sopstvenoj režiji s osobitom
primenom na etat od godine 1931.


Na osnovu ovog naloga doneo je upravni odbor zem. zajednice
Ravna Gora na sednici održanoj dne 10. jula 1932. godine pod tač.
1/30 zap. ovakav zaključak:


Ad a) Za posao nema potrebe bilo kakvog finansiranja, jer će se
šuma izraditi, izvesti i ispiliti, a unovčenjem prvih partija platit će se
prednje.


Ad b) Od gotovog materijala izlučio bi se slabiji za potrebe ovlaštenika,
a bolji će se prodati slobodnom prodajom na sušačkom tržištu.
Ad c) Unovčenje materijala vršit će se slobodnom trgovinom i prodajom.


Ad d) Za praktično provedenje režije ovlastit će se odbor, koji će
postaviti za vršenje toga odgovorno stručno lice, odnosno stupit će u
pogodbu i ugovor sa jednom pilanom, kojoj će povjeriti cijeli posao pod
svojim nadzorom i sporazumom.


Ad e) Za izvršenje posla imenuje se odbor, a iz ovoga imenovat
će se 2—3 stručna lica, koja će posebnim međusobnim ugovorom utanačiti
sa jednom pilanom kako glede izrade tako i unovčenja materijala.


Ad f) Predračun kao manjkav i nepotpun ispušta se.^
Osim toga je upravni odbor zem. zajednice potrebu rada u sopstvenoj
režiji obrazložio ovako:


1. Etati zem. zajednice prodavani su većinom malim područnim pilanama,
od kojih bi svaka ostala dostalcem po nekoliko stotina kubnih
metara, te bi tu količinu izradila i izvezla, zaposliv kod toga, ako već
ne isključivo, a ono najvećim dijelom svoje radništvo (rodbina i svojta)
i svoje vlastito blago. Ovlaštenici su u takvim zgodama nalazili vrlo malo
ili baš nikakove zarade, a to tim više, što se isplate nisu obavljale redovito
i u gotovom novcu, već najviše u doznakama hrane iz dućana i
krčma takovih vlasnika pilana. Pored toga redovito su ostajale dostalcima
jednog dijela etata i pilane iz susjednih općina, koje su opet uposlile
svoje radništvo. Na taj način je domaći radnik u svakom pogledu
bio prikraćivan.
2. Zemljišna je zajednica redovito dotirala svake godine svoje ovlaštenike
sa cea. 2.0no m´´ građevnog materijala, dok je javnoj prodaji
izvrgavala cea. 3.500—4.000 m´ tehničkog drveta.
Prijašnjih je godina bilo slučajeva, da su ovlaštenici doznačeno im
građevno drvo upotrebili za trgovačke svrhe, a u mnogo i najviše slučajeva
ovlaštenici iz neupućenosti dobiveno građevno drvo ili prodavaju


^ Napomena pisca.


187
ŠUMARSKI LIST 10/1934 str. 34     <-- 34 -->        PDF

ili zamjenjuju na pilanama sa manje vrijednim za njih, ali odgovarajućim


drvnim materijalom. Time se nanose imovini zem. zajednice štete, jer


ona doznačuje ovlaštenicima kvalitativno dobre sastojine.


Radom u samoupravi predusrelo bi se svim ovim štetama s jedne


strane, a s druge bi se strane za rušenje, izradu, izvoz, preradu na pilani,


te dovoz do željezničke stanice uposlili isključivo ovlaštenici ove zajed


nice, koji su u ogromnoj svojoj većini šumski radnici i vozari. Pored toga


bi se godišnji kapacitet etata povisio za cea. 50%.


Za prijavljene i ustanovljene potrebe ovlaštenika na građi, koja iz


nosi godišnje cea. 2.000 nf, doznačila bi se u šumi samo građa za grede,


a u tu bi se svrhu upotrebila manje vrijedna stabla sa cea, 400—^500 m\


Ostatak od 1.500 ili 1.600 m^ upotrebio bi se kao redoviti etat namenjen


prodaji, te bi se i on izradio na pilani.


U pogledu ostalog građevnog drva dotirali bi se ovlaštenici sa već
izrađenim materijalom na pilani, a koji se ne bi mogao upotrebiti u trgovačke
svrhe.


Dok još nije bilo t. zv. akontacije i rezervacije na državnu šumu
za malopilanare, nije se ukazivala potreba rada u samoupravi. Danas


z. z. ne može da unovči svojih etata u glavnom baš radi tih akontacija
iz državnih šuma, jer se svi vlasnici malih pilana na njih oslanjaju, ma
da im ne konvenira radi težeg izvoza kupovati iz državnih šuma, te su
momentano obustavili svaki rad. I tako! naši radnici, u našem slučaju
ovlaštenici, ne mogu naći zarade u vlastitim šumama. Stoga se ukazuje
imperativna potreba rada u samoupravi, a u cilju:
1. da ovlaštenici nadu u svojim šumama u današnjim očajnim prilikama
uposlenja,
2. da svoje šume što bolje unovče i iskoriste za zajedničko dobro
zem. zajednice.
Iz svega ovoga vidimo, da se je upravni odbor u svemu saglasio sa
željama svojih zastupnika, no da u pogledu organizacije sopstvene režije
nije doneo nikakove detaljne, već generalne i načelne zaključke; ovo
potonje iz razloga, što se je upravni odbor uopšte stavio na gledište, da
za provedenje režije nisu potrebna nikakova pravila ili pravilnici, jer
po § 27. zakona o uređenju zem. zajednica mogu ovlaštenici po volji
raspolagati sa svojim redovitim godišnjim prihodima.


Jasno je međutim, da se ovo mišljenje upravnog odbora nije moglo
smatrati tačnim i to, ako već ne na osnovu zakonskih odredaba, a ono
svakako s obzirom na stručnu stranu režijskog poslovanja, koje se —
kod jednog javnog tela — bez pravila i pravilnika ne da zapravo ni
zamisliti.


Stoga je sresko načelstvo u Vrbovskom, kao opšta upravna i nadzorna
vlast, smatralo za svoj conditio sine qua non, da u vezi propisa
§ 50. zakona o uređenju zem. zajednica i § 56. zakona o šumama — kojima
je svrha zaštititi opšti (javni) interes — iznese pred glavnu skupštinu
ovlaštenika zem. zajednice Ravna Gora jedan pravilnik, koji bi u
glavnom regulisao sva stručna pitanja, koja se odnose na rad u sopstvenoj
režiji, kako bi se unapred odstranile eventualne zabune i štete po
interese zem. zajednice i režijskog poslovanja.


Ovaj Pravilnik prihvatila je glavna skupština ovlaštenika zem. zajednice
Ravna Gora i u celosti odobrila Kraljevska banska uprava Savske
Banovine u Zagrebu.


fM


488
ŠUMARSKI LIST 10/1934 str. 35     <-- 35 -->        PDF

Smatram potrebnim, da ovaj Pravilnik ovde iznesem. On glasi:


Cl. 1. Svrha je rada u sopstvenoj režiji, da se u šumi zem. zajednice iRavna Gora
izrađuju trupci za piljenje u cilju prodaje, nastojeći kod toga, da faktori proizvodnje
budu što manji i time poveća rentabilitet šumskog gospodarstva; zatim da se zaposle
radnici i kirijaši, koji su ujedno i ovlaštenici zem. zajednice Ravna Gora, a koji danas
usled opće ekonomske krize i specijalnih okolnosti u mestu Ravna Gora kod prodaje
na panju ne mogu da dođu do zarade.


Cl. 2. Seča, izrada i izvoz šumskih produkata, prerađivanje njihovo na pilani TI
Ravnoj Gori, prevoz gotove robe (materijala) od pilane do željezničke stanice Skrad,
kao i svi režijski troškovi u šumi i na pilani vrše se na bazi »Predračuna zemljišne
zajediiice Ravna Gora za rad u sopstvenoj režiji s osobitom primenom na etat od
godine 1931.«


Cl. 3. Predračun sadrži sve efektivne troškove i izdatke za radove pod Cl. 2.
Bez naročitog odobrenja po glavnoj skupštini ovlaštenika zem. zajednice Ravna Gora
ne sme se ni jedna stavka predračuna za odnosnu vrstu radova (prekoračiti.


Cl. 4. Predračun sastavlja odbor zem. zajednice, a odobrava ga glavna skupština
ovlaštenika.


Po glavnoj skupštini ovlaštenika prihvaćeni, u dva primerka napisani predračun
potpisuju uz pročelnika i dva u tu svrhu izabrana člana glavne skupštine, te ss
predračun ima u roku od 8 dana iza pretresa po glavnoj skupštini ovlaštenika predložiti
sreskom načelstvu na odobrenje.


Cl. 5. Finansiranje režijskih radova vrši se sukcesivno, a po izvršenoj prodaji
prve partije gotove robe; ovo s razloga što zem. zajednica Ravna Gora nema gotovine
za obrtni kapital, koji joj je potreban.


Normalno finansiranje režijskih radova odvijače se prema mogućnosti normalnoij
unovčenja produkata.


Cl. 6. Režijsko poslovanje, u koliko nije pridržano glavnoj skupštini ovlaštenika
i odboru zem. zajednice, vodi »Odbor za izvršenje režijskoga rada«, koji se sastoji od
3 lica i kojemu stoji na čelu pročelnik zem. zajednice.


»Odbor za izvršenje režijskoga rada«, bira odbor zemljišne zajednice Ravna
Gora između sebe, te ovome traje mandat kao i upravnom odboru zem. zajednice.
Cl. 7. Dužnost je odbora za izvršenje režijskoga rada, da nadzire sve radove,
koji stoje u vezi sa režijskim poslovanjem.


Naročito ima za dužnost:


a) nadzirati vođenje materijalnih knjiga o celokupnom drvnom materijalu, koji
se na pilani izrađuje, izvozi i prodaje;
b) brinuti se za što bolje unovčenje režijskog materijala stvaranjem trgovačkih
veza i pogodbi;
c) izvršivati i nadzirati provedbu zaključaka glavne skupštine ovlaštenika i odbora
zem. zajednice, koji stoje u vezi sa režijskim poslovanjem;
d) u svako doba davati tačne podatke nadležnim oblasnim organima o stanju,
u kome se režijsko poslovanje nalazi;
e) doznačivati predračunom predviđene isplate. Doznake potpisuju sva tri člana
režijskog odbora. Bez takove doznake ne sme se nikoja isplata obaviti.
Cl. 8. Nagrada odboru za izvršenje režijskog rada ustanovljuje se predračunom.


Cl. 9. Rukovaoci režijskoga rada vodiče od nadležne vlasti potvrđene materijalne
i blagajničke knjige i strogu evidenciju o izrađenom, izvezenom i prodanom režijskom
materijalu.


Cl. 10. Unovčivanje režijskog materijala vrši se prodajom iz slobodne ruke na
temelju »Zaključnog pisma«.
Odbor za izvršenje režijskoga rada vodi pregovore i sklapa pogodbu o prodaji
režijskih produkata.
ŠUMARSKI LIST 10/1934 str. 36     <-- 36 -->        PDF

Prethodni pismeni ili usmeni pregovori ´maju se izneti pred sednicu odbora zem.


zajednice, koji ima doneti svoj zaključak o prihvatu pogodbe.


Nakon toga ima odbor za izvršenje režijskog rada uputiti zaključno pismo kupcu


na potpis i prihvat sklopljene pogodbe.


Cl. 11. Režijska godina počinje 1. oktobra jedne, a svršava se 30. septembra sle


deće godine.


Koncem svake režijske godine zaključuju se sve materijalne i blagajničke knjige,


a odnosni zaključni računi, pregledani po odboru zem. zajednice, predlažu se sreskom


načelstvu na konačno ispitanje i odobrenje najkasnije do konca 30. novembra iste


godine.


Cl. 12. Glavna skupština ovlaštenika zem. zajednice Ravna Gora može izvestan


deo čiste dobiti odrediti za isplatu nagrade onim licima, koja su se pri režijskom radu


:pokazala osobito vrednim i koja su svojim inicijativnim radom doprinela, da čista dobit


režijskog poslovanja bude što veća.


Visina ove nagrade ne može međutim ni u kom slučaju premašiti 5% (pet po


sto) postignute čiste dobiti, koja preostale po odbitku troškova i šumske takse.


Cl. 13. Ovaj pravilnik stupa u život i dobija obaveznu snagu, kad ga glavna


skupština ovlaštenika zem. zajednice Ravna Gora prihvati i Kraljevska banska uprava


Savske Banovine u Zagrebu odobri.


Razume se samo od sebe, da ovim pravilnikom nije bilo moguće
propisati i sve ostale radnje i dužnosti, koje su čisto tehničke prirode,
a koje će odbor za izvršenje režijskog rada imati da vrši u interesu normalnog
funkcionisanja režijskog poslovanja, jer bi to značilo pisati udžbenik,
a ne pravilnik o režijskom poslovanju. Osim toga bi time nepotrebno
opteretili ovaj pravilnik, a praktične^ svrhe ne bi postigli, jer se je u
konkretnom slučaju radilo o zem. zajednici Ravna Gora, čiji su ovlaštenici
poznati kao odlični šumski radnici, a pojedinci među njima kao
odlični poznavaoci šumske manipulacije, industrije i trgovine drvetom.


Zbog toga su ovi propisi izostali iz pravilnika, a u odbor za izvršenje
režijskog rada unišla su 3 (tri) člana upravnog odbora, koji će
režijsko poslovanje znati rukovoditi ličnom inicijativom, znanjem i sposobnošću.


Da je odbor za izvršenje režijskog rada odista dorastao bio svojim
dužnostima, najbolje se vidi iz sledečeg opisa o razvitku režijskog
poslovanja.


U prvom redu odbor za izvršenje režijjskog rada sastavio je ugovor
sa Bankom i štedionicom Gorskog kotara d. d. Ravna Gora u svrhu
piljenja trupaca na njezinoj pilani.


Ugovor glasi:


1. Povodom uvedenja režijskog poslovanja za svoje šume zemljišna zajednica
Ravna Gora daje, a Banka i štedionica preuzima na svojoj paropili u Ravnoj Gori u
svrhu piljenja trupce uz naplatu od Din 40.— (četrdeset dinara) po 1 m´´ u oblom stanju.
Mjerenje trupaca vrši se na sredini trupca u križ po radniku zaposlenom kod
gatera i venecijanera, te njihove mjere služe za obračuvananje rezarine. Nadzorni organi
zemljišne zajednice imaju pravo činiti pokusna mjerenja.


2. Banka i štedionica preuzimlje na sebe rezanje trupaca uz naplatu i to trupce
z. z., koje će ova na bančino skladište dovesti, iste izrezati, daske obrubiti (okrajčiti),
obrezati (oštucati) i takove u vitlove po svojim radnicima složiti.
3. Vozani z. z. imaju trupce na skladište sortirano dostavljati, pak se za takav
rad zemlj. zajednica ima, pod snašanjem prouzročenih troškova, brinuti. Banka i štedionica
naprotiv nema nikakve daljnje manipulacije sa onom izrezanom robom, koju
je u vitlove postavila.
490
ŠUMARSKI LIST 10/1934 str. 37     <-- 37 -->        PDF

4. Rezanje trupaca vrši se sporazumno između organa Banke i štedionice i organa
z. z., te se imadu izrađivati normalni sortimenti i onakav materijal, kojeg pilansko
postrojenje Banke može priugotavljati.
5. Zemljišna zajednica ima pravo nadzora nad manipulacijom robo samo po
svojim u tu svrhu opunomoćenim organima, no ovi ne mogu vršiti disciplinsku vlast
nad pilanskim radništvom, koje je namjestila Banka i štedionica.
6. Svi otpatci od materijala z. z. postaju isključivo vlasništvo Banke i štedionica
kao ogrijev za pogon parnog kotla.
7. Obračunavanje izrezanih trupaca vrši se na izmaku svakog mjeseca na temelju
bančinih »gater«-cedulja, a po utanačenoj cijeni. Protuvrijednost ima se isplaćivati
u gotovom ili uz ispostavu obračuna, koji može Banka lombardirati. Iz utrška
unovčenih partija dužna je z. z. podmirivati svoje radništvo i vozare, srazmjerno 1
zaostatke neplaćene rezarije.
8. Zemljišna se zajednica Ravna Gora obvezuje sav svoj za sječu određeni materijal
dati na rezanje na pilanu Banke i štedionice, te je dužna omogućiti Banki i
štedionici uredno rezanje na način, da pilanu opskrbljuje dovoljnom koUčinom trupaca,
kako ne bi uslijed pomanjkanja trupaca dolazilo đo čestoga mijenjanja »španunga«,
čime bi se kapacitet pilane na štetu banke umanjio.
9. Banci i štedionici pristoji pravo prim.ati u rezanje uz naplatu i materijal drugih
vlasnika ili svoj vlastiti i to na način, da time ne budu povređeni interesi i prava
zemljišne zajednice. U svakom slučaju rad odnosno uporaba pilane stoji danju pr-,
venstveno na raspolaganje zemljišnoj zajednici.
10. Za vođenje kancelarijskih poslova zemljišne zajednice, a u savezu sa režijskim
poslovanjem njezinim, stavlja Banka na besplatnu uporabu istoj svoju kancelariju.
11. Za slučaj prodaje pilane ima Banka dati zemljišnoj zajednici tromjesečni
otkaz. Zemljišna zajednica Ravna Gora ima prednost kupa.
12. U slučaju devalvacije valute ili drugih privrednih promjena i poremećenja, na
zahtjev pogođene stranke, ima se pristupiti i prije izmaka ugovorenog roka promjeni
utanačenja, koje se ima prilagoditi nastupljenim prilikama.
13. Požarno osiguranje trupaca i rezanog materijala vrši zemljišna zajednica
bez ikakve obveze banke.
14. Ovaj ugovor sklapa se na vrijeme od 1 (jedne) godine dana, te postaje važećim
i obvezatnim za banku i štedionicu odmah kod potpisa, a za zemljišnu zajednicu
Ravna Gora nakon odobrenja po sreskom načelstvu u Vrbovskom kao nadzorne vlasti.
15. Stranka, koja želi ugovor ovaj razrešiti, dužna je 3 (tri) mjeseca prije izminuća
ugovora preporučenim pismom ugovor otkazati, inače se ugovor mučke automatski
produljuje na daljnju godinu dana.
16. Zemljišna si zajednica Ravna Gora pridržaje pravo za slučaj, da nastupe poteškoće
u poslovanju i prodaju materijala, radi obustave rada po vlastima ili druge
kakve više sile, da može na neizvjesno vrijeme uz prethodni otkazni rok od 1 (jednog)
mjeseca trajanje ugovora prekinuti.
17. Za rješavanje sporova po stručnim pitanjima iz ovoga ugovora proizišavših
nadležan je obranički sud, koji se sastoji od 3 lica. U taj sud biraju stranke po jednog
stručnog nezavisnog obranika iz mjesta ili van njega, a Trgovišno poglavarstvo u
Ravnoj Gori imenuje pročelnika, koji mora također biti stručno hce. Odlučuje se većinom
glasova, a proglašenoj osudi podrvgavaju se obje stranke bezuslovno i besprizivno.
Prouzročeni trošak ide na teret osuđene stranke.
Za ostale sporove pravne naravi nadležno je sresko načelstvo u Vrbovskom,
kao obrtna oblast, čijoj se osudi stranke besprizivno podvrgavaju.


18. Ugovor ovaj sastavljen je u dva suglasna primjerka time, da je isti po obim
ugovarajućim strankama u cijelosti prihvaćen i pred zamoljenim svjedocima potpisan.
491
ŠUMARSKI LIST 10/1934 str. 38     <-- 38 -->        PDF

Zatim Je organizovao celokupnu šumsku manipulaciju, dobavu drveta
iz šume do pilane, te prevoz gotove robe od pilane do željezničke
stanice Skrad i to na jedan vrlo jednostavan, ali jedinstven i originalan
način.
U cilju da zaposli svekoliko radništvo u mestu, odbor je za izvršenje
režijskog rada nastojao da pravičnom razdeobom rada u režiji
omogući svakom pojedincu da dođe do zarade. U tu svrhu sastavio je
»Spisak radnika-rušača« i »Spisak radnika-kirijaša«.
Prema drvosečnom predlogu i odnosnom spisku radnika bio je poznat
ukupni broj konsigniranih stabala, te ukupni broj radnika-rušača.
Deobom ukupnog broja konsigniranih stabala sa brojem radnika-rušača
ustanovio se broj stabala, koji je otpao na pojedinog radnika-rušača. Na
taj je način svaki radnik-rušač dobio jednak broj stabala za rušenje. Kod
te deobe nije se vodilo računa o debljinama i tehničkoj kubaturi stabala,
te vrsti drveća, već jedino o tome, da svaki rušač dobije jednak broj
stabala. Konsignacioni brojevi stabala izvlačili su se žrebanjem. Prema
izvučenim brojevima i međusobnom sporazumu samih radnika-rušača
formirale su se partije za rušenje od 4 do 5 članova u partiji.
Iza obavljeneu šumi.
seče i izrade stabala izvršeno je primanje trupaca
Na osnovu knjige primanja i odnosnog spiska radnika bila je poznata
ukupna kubatura tehničkog drveta primljenih trupaca kao i brojevi
trupaca, te ukupni broj radnika-kirijaša. Na isti način kao gore, deobom
ukupne kubarture trupaca sa brojem radnika-kirijaša ustanovila se je
kubatura trupaca, koja je otpala na pojedinog radnika-kirijaša. Brojevi
trupaca sa odnosnom kubaturom tehničkog drveta izvlačili su se takođe
žrebanjem.
Sve što je rečeno u pogledu ugovora sa Bankom i štedionicom Gorskog
kotara d. d. u svrhu piljenja trupaca na njezinoj pilani, zatim o organizaciji
šumske manipulacije i dobave drveta iz šume do pilane, vredi
i za sve ostale radnje i dužnosti, koje je odbor za izvršenje režijskog
rada preduzimao u cilju što uspešnijeg odvijanja režijskog poslovanja.
Tako na primer kod prevoza gotove robe od pilane do željezničke stanice
Skrad zaposlivani su u prvom redu oni radnici-kirijaši, koji nisu bili
zaposleni kod izvoza drveta iz šume do pilane.
Vođenje materijalnih i blagajničkih knjiga, te evidencije o izrađenom,
izvezenom i prodanom drvnom materijalu postavljeno je na čisto
privatnu komercijalnu bazu tako, da se prema ovim knjigama moglo u
svako doba ustanoviti stanje, u kome se režijsko poslovanje nalazi.
Na pilani se u glavnom pilila normalna rezana roba, a ekstra-dimenzije
toliko, koliko je bilo specijalnih narudžaba.
^
; I\
^
r I
´^
Unovčivanje gotove robe isto tako vršilo se normalno, glatko i bez
poteškoća i ako su uslovi prodaje od strane odbora, odnosno zem. zajeđj
niče, za kupce bili dosta nepovoljni. Naime primanje prodane robe vršilo
i se redovito na skladištu materijala i plaćanjem unapred, dok se nijedna
I pogodba nije sklapala sa primanjem robe na tržištu i plaćanjem po otr
premi. Tome je svakako mnogo doprineo sam odbor za izvršenje režijskoga
rada, koji je takve pogodbe sklapao, a s druge strane kvalitet
robe iz šuma zem. zajednice, koji je od ranije bio poznat na tržištu kao
prvorazredni, te se kao takav i tražio.


492
ŠUMARSKI LIST 10/1934 str. 39     <-- 39 -->        PDF

Naprotiv odredbe Pravilnika o unovčivanju gotovog materijala nisu
bile nijedamput zaprekom, da se sklopljene pogodbe na vreme ne izvrše.


Sve ovo jasno dokazuje, da je odbor za izvršenje režijskog rada
uistinu raspolagao sa solidnim stručnim znanjem, spremom i sposobnošću
u jednom, a visokim kulturnim i socijalnim shvatanjem dužnosti u drugom.
pogledu, te da je time jako doprineo, da uspeh režijskog poslovanja bude
što veći.


Preostaje još da se objasni, kako i na koji način se vršilo finansiranjc
režije — bez novaca. Ćuli smo naime, da je upravni odbor ovo
pitanje resio dosta jednostavno i komotno i da je ovo rešenje unišlo i u
propise pravilnika. Međutim se možemo opravdano pitati, zar je režijsko
poslovanje uistinu bilo moguće izvesti na ovaj način?


Ma koliko da je bilo načelnog protivljenja ovom načinu finansiranja
režije, smatranog nemogućim i nezgodnim, treba priznati, da je isti silom
prilika i okolnosti uvršten u pravilnik, jer u vreme, kad se zem. zajednica
Ravna Gora odlučila za rad u sopstvenoj režiji, u kasi zem. zajednice
nije bilo nikakovih novaca. 0 tome su bili na čisto kako inicijatori
režije (upravni odbor zem. zajednice) tako i nadzorne vlasti. Prema tome
su navedeni propisi po tome pitanju bili ne samo nužna, već i logična
posledica stanja, u kome se zem. zajednica nalazila.


Međutim i ako je finansijsko stanje zem. zajednice bilo takovo,
držalo se, da okolnost što zem. zajednica nema novaca, ne može biti
zaprekom, da se režija ne osnuje i narod ne zaposli. Kraj inače teških i
očajnih ekonomskih prilika, u kojima se zem.< zajednica kao ustanova
našla, reklo se, da je jedno i jedino glavno: početi sa radom. I
kod toga se ustrajalo.


Napokon kada su rešena sva stručna i formalna pitanja, režija je
otpočela sa radom dana 1. oktobra 1932. godine. I sad se dešava nešto
neočekivano.


Ugled i poverenje, kojega je zem. zajednica kao ustanova uživala u
mestu — izgradivši na korist i opšte dobro- vodovod, električnu struju,
školu, ceste i puteve, troioar i dr. — dobiše najednom svoj jasni i puni
izražaj priznanja. U mesto isplate radnika u novcu svi trgovci, obrtnici
i zanatlije u mestu otvoriše najednom kredite radnicima zaposlenim kod
režije. Svaki radnik zaposlen kod režije mogao je dobiti kod mesnih trgovaca,
obrtnika i zanatlija ne samo što je trebao, već se dešavalo i to,
da je često puta kusur dobivao u novcu. Prema tome su razne otpremnice


i potvrde o izvršenim poslovima u rukama radnika zaposlenih kod režije
dobili značenje neke vrste vrednosnih papira, čija vrednost je bila
isto toliko sigurna, koliko i vrednost imovine zem. zajednice sadržane u
njezinim šumama.


Od kolike je socijalne i privredne važnosti za mesto bilo ovo kreditiranje,
nije potrebno posebno dokazivati. Naglasićemo jedino, da je
zem. zajednica — svesna svrhe, sa kojom je otpočela rad u režiji — nastojala
da što skorije i efikasnije likvidira ovo pitanje finansiranja —
bez novaca. To je ona uistinu i učinila unovčivši prve partije gotove robe.


Smatrao sam, da je sve ovo bilo neophodno potrebno i važno da
se istakne s razloga, jer su to one karakterističke prilike i okolnosti, pod
kojima se režijsko poslovanje razvijalo, a o kojima sam na početku govorio
i 0 kojima je uspjeh režijskog poslovanja u glavnom ovisio.


493
ŠUMARSKI LIST 10/1934 str. 40     <-- 40 -->        PDF

III. O uspehu režijskog poslovanja.
Kad se zem. zajednica Ravna Gora odlučila za rad u sopstvenoj
režiji, stajao joj je na dispoziciji deo redovitog etata za godinu 1931.
procenjen sa 2.639 m´ jelovog i 343 m´ bukovog tehničkog drveta na
panju. Za spomenuti rad sastavljen je preliminar, koji je prihvatila glavna
skupština ovlaštenika i u celosti odobrila Kraljevska banska uprava
Savske banovine u Zagrebu.


Prema ovom preliminaru iznosili su proizvodni troškovi 338.445
dinara, prodajna cena 465.480 dinara, a šumska taksa i preduzimačka
dobit 127.035 dinara. Ova taksa i preduzimačka dobit odgovarala je ondašnjim
prilikama na drvnom tržištu i zaračunatim proizvodnim troškovima.


Za dokaz tome neka nam posluži činjenica, da je zem. zajednica
mogla uz istu cenu rečeni etat unovčiti i to kod zadnje prodaje putem
licitacije. Međutim, ta cena joj nije odgovarala radi pomenutih socijalnih
razloga i stoga se ona odlučila za rad u sopstvenoj režiji.


Samo se od sebe razume, da su ova šumska taksa i preduzimačka
dobit pretstavljale za zem. zajednicu jedno te isto t. j . prihod koji ona
najmanje očekuje od rada u sopstvenoj režiji. Stoga će sve njeno nastojanje
ići za tim, da ovaj prihod poveća i time pokaže što veći uspeh
režijskog poslovanja.


Na toj pretpostavci zasnovala je zem. zajednica i čitavo svoje knjigovodstvo
i blagajničko poslovanje, tako da nakon jednogodišnjeg rada
u režiji možemo u izvatku prikazati uspeh režijskog poslovanja prema
»Zaključnim računima od 1. oktobra 1932. do zaključno 30. septembra
1933.«


U tu svrhu donosimo priloženi pregled 1. Kako se iz njega razabire,
svršio je rad u prvoj godini režijskog poslovanja sa čistim dobitkom
od Din. 110.309´58 i ujedno rezervisano na račun,, pričuve Din. 25.000
u ime poreza, nameta, vanrednog iskorišćavanja puteva i dr.


Nadalje su kod sastavka bilance učinjeni potrebni otpisi, dok su
naprotiv celokupne aktivne stavke (zatečeni rtiaterijal u šumi, na sklaidištu
trupaca i skladištu rezane robe) uzete i procenjene sa nužnim
oprezom, vodeći kraj toga računa o kvalitativnoj vrednosti pojedine
vrste materijala.


Na računu prolaznom proknjižene su sve stavke, koje terete zaključno
poslovanje, a koje nisu mogle biti podmirene.
Vidimo dakle, da je zem. zajednica Ravna Gora radom u sopstvenoj
režiji postigla neočekivani rezultat.


Prema navednom preliminaru iznosila je preliminarska šumska
taksa 127.035 dinara ili 42´60 dinara po 1 m´ tehničkog drveta na panju.
Radom u sopstvenoj režiji postignuta je ista šumska taksa od 127.039"58 V \\\
dinara ili ukupno 237.074´58 dinara, što iznosi 79´50 dinara po 1 m´ tehničkog
drveta u oblom na panju.


Prema tome radom u sopstvenoj režiji resila je zem. zajednica Ravna
Gora s jedne strane važno socijalno pitanje t. j . pitanje nezaposlenosti
u mestu, dok je s druge strane postigla takovu šumsku taksu, koju niti
danas kraj inače promenjenih, povoljnijih prilika i konjunkture na drvnom
tržištu ne bi mogla očekivati.


494
ŠUMARSKI LIST 10/1934 str. 41     <-- 41 -->        PDF

^ a. o
(M
O
cn
CO
*
co
I O
ri4 I O t -I M I O
"B
Q>
a)
>H
i S
^X ;
o
ft
sS
* CO
o
co´
( N
l O
o;
I O
t—1
K5
T—(
I M
1—(
^^H
^ co
IM
Cl.
^

" M
X>
;3
^
P H
.s s
O
CO
I >
( M
cs
o j
CO
^( N
,_, 00
co
cn
t >
co
0 5
0 2
r-
T-l
o
oa
^ CD
O
0 3
CO
co´
1
1
o
o>* ^
r^
i >
i >
I O
i >
OD´
co
1
1
o
o
o
i d
I M
oo
I O
0 2
o co
d
CO
I O
I O
"* r-H
ccj
*
I M
1—1 O oo 0 3

P H -!* eo ^ -*
1
O
I O
03 * t *
_L;
rf
M H .s s
s
«> co
Ttf
CD
*
CO
I M
o
o
>o
I M
o
co
s´-´
CO
T f
d
CM
p-
c^
t >
o
to
1
I
o
(M
o
0 2 !i
m
´^ nS
>
S
<1
.s
Q
t ^
oo
I O
o
( M
^ l O
C O
o
co I M
I >
I O
I O
T-H
O
-cH
0 3
CO
-*
>
>c:)
´ŠH
ji :
rt
o
r^
co
d
T— t
IM
^ CO O I >
i-^ Tt( 1*1 _ML_ CO
CO
IL>
( M rt f
CD o
Ttl
o
n3
a
s
"-". OO
*
? 1
oo´
Tt*
TJH
CD
CM
CO
CO
CM
T— 1
rf
33
&
0
0 3
i >
t -
0 0
co
co
o
^ l O
« 5
dGŠI
o
0 0
I >
Od
0 2
G^
1
1 0 3
-* I M
r-t
0 0
CO
OT
c^
co
0 3
O
c*
1-H
q01—1
CD
O
os
CD
CO
i
1
1
L_ o
o -ll <
-l i
1-H
l >
I >
E>
»o I >
00
CD
I >
CO
o
T d
CO
co
I M
a s
>
p .
c
co
»-H
co
CD
1—1
^OT
t ^
co

CO
o
I O
[ ^
1
1
1
j1
1
I >
CD
T-H
CO
( M
( N
( M
^ co
o 0 2
co
O
1>
0 3
CO
-# i6
I O
I O
T-H
o
co
CT3
l >
l O
O
^ -ii<
CD
*
CO
I M
o
n<
co
^ »o
I M
cc
* I O
0 0
c<;
T-H
co
C] s i O o.
i-T
03 co co Cj3
( M
Cl
>
ci3
a
c:
«
1 ^
OT
I O
I O
o
I O
C i
I O
co
o
C32
CO
o
t >
^ o.

o
00
t ~
OCl
0 5
0 ^
1
1
"o ^
* oa
0 0
CD
l O
( M
O
CO
(M
OVI
o
0 0
00
o"*. oa
^ cc
o
co
^ H
0Q
CO
co
0 3
CD
I >
-* t ^
ci
O
CD
1
oL
o !t<
-* T H
1>
1—*
»—1
O
CO
^I >
00
-cti
i O
co
I M
^CO
C i
svi
H
o
w
S
03
"ži
C3
d
h 03
03
«
PM
5=
rt
s
o
D
J ^
03
C3 >
J4
^
1 c
tori
M
ca
^>tn
3
03
0
O
^
03
>V3
^rt
3!/}
O
U
03
C
t S
N
03
i H
rt
a
C3
-;
a
a
rt
&
´o 3
03
Cfi
-M
03
C
rt r c R r I : r C :: r


[ojq


T—)


(N CO * IO CD t> CO 05 O ^


rapafj


´"´ ´^


455
ŠUMARSKI LIST 10/1934 str. 42     <-- 42 -->        PDF

Donosim pregled svih šumsltih talasa postizavanili putem licitacije
kod zera. zajednice Ravna Gora za vreme od 10 godina unatrag, t. j . od
1922. do početka rada u sopstvenoj režiji u godini 1932. (pregled 2).


Pregled 2.


U godini


1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932


Napomena


šumska taksa po ] m^ u oblom


dinara


Prosječna udaljenost šume do pilane
137 212 216 119 146 174 193 250 — 54 — 5 km, pilane do željezn. stanice


12.5 km.
Iz njega — uz inače vrlo lepe rezultate iz ranijih godina —> vidimo, da
u godini 1930. nije bilo moguće uopšte unovčiti odnosni ctat, iako je
isti višekratno iznašan na dražbu. Jedan deo istoga ipak je unovčen u
godini 1931., dok je veći deo ostao neprodan.


U godini 1932. nemamo šumske takse kod zem. zajednice Ravna
Gora s razloga, jer se je te godine ona odlučila za rad u sopstvenoj
režiji.


Napokon donosim i pregled šumskih taksa postizavanih putem licitacije
kod ostaUh zem. zajednica u godini 1932. (pregled 3). Iz njega


Pregled 3.


Proseena udaljenost U godini 1932


Redni šume pilane do šumska taksa po 1 m´


Zem. zajednica


broj do pilane želj. stanice u oblom


km dinara


1 Srp. Moravice 4.5 41


2 St. Sušica 8.0 52


3 St. Laz -Kosa 4.5 12.5 66


4 Vrbovsko 11.0 66


Vidimo, da je uspeh tih prodaja mnogo slabiji od rezultata dobivenih
režijskim poslovanjem, pogotovo ako uvažimo socijalnu i ekonomsku
-stranu režijskog poslovanja.


Izneo sam ovo s razloga, da pokažem, kako se sa malo volje, truda
poverenja rešavaju najvažniji problemi današnjice, koji zanimaju
ceo svet.


Resume. L´auteur decrit un tres curieux et interessant cas concernant l´introduction,
chcz une commune rurale situee dans la Croatie occideiitale, de rexploitation
des forets en regie. Par cette innovatioii, ladite commune a (dans ces cironstances
actuelles, partout dans le monde tres difficiles) non seulcmcnt beaucoup augmeivtće
ses revients (sans cependant entamer les capitaux fondanictitaux), mais aussi allegec
brillament la crise economique et sooiale sur son territoirc.


nn-496