DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1934 str. 17     <-- 17 -->        PDF

Ing. JOSIP P. RADIŠIĆ (SPLIT) :


RAČUNANJE PROCENTA PRIRASTA
POMOĆU PROCENTNIH KRIVIH


(CALCUL DU TAUX DE L´ ACCROISSEMENT X L´ AIDE
DES COURBES)


Po sadanjem stanju nauke za računanje procenta prirasta smatra
se najtačnijom formula pok. ruskog profesora Georgija Turskog.1
Ona glasi:


100 1(M\ 100.7.. . . . (IgM— lgm\
p = . — — (IM — lm) — -^ ; 2—
n \m J n n \ Ige )


Ako uporedimo rezultate dobivene po ovoj formuli sa rezultatima
dobivenim po formulama Preslera i Leibnitza, vidimo da vrednosti po
Turskom stoje po sredini, naime da su rezultati po Presleru uvek manji,
a oni po Leibnitzu uvek veći od vrednosti procenata po Turskom. Međutim
procenti po Presleru bliži su onima po Turskom, nego procenti
po Leibnitzu ; otuda se izvodi zaključak, da_ je Preslerova formula tačnija
od Leibnitzove, koja po recima prof. A. I. Šenšina ima sada u šumarstvu
samo istorijski značaj.2


Ma da po formuli Turskog dobijamo tačne rezultate, ipak se ona
malo upotrebljava. Računanje po njoj je dosta nezgodno zbog potrebe
logaritmovanja; zbog toga se u glavnom u praksi procenti prirasta računaju
po Preslerovoj formuli:


200 M — m
n M -\-m


koja je za rad vrlo zgodna i laka.


Kod malih procenata odstupanja su Preslerove formule od formule
Turskog mala, ali kod većih procenata odstupanja su velika, te po Presleru
dobijamo uvek preniske rezultate.


Cilj je moj bio da na jednostavan način postignem istu tačnost kao
po formuli Turskog, a služeći se i dalje formulom Preslera. Ako sa pi
predstavimo procenat sračunat po Presleru, a sa . odstupanje (apsolutnu
pogrešnost) od procenta po Turskom, uzevši u obzir da je procenat
po Presleru uvek manji od onog po Turskom, imamo da je:


.=.!+.


t. j . procenat prirasta po Turskom dobijamo, ako stvarno određenom
procentu prirasta po Presleru dodamo odgovarajuće A.
1 Protivno jedno mišljenje vidi u časopisu »Forstwissenschaftliches Central


isait« od god. .27., str. 555—560. — Uređn .


2 I u pogledu ovih navoda vidi spom. članak u »Forstw. Centr.«. Sravni također


Šenšin : Uređenje šuma, Beograd 1934, str. 20—24. — U r e d n.


435