DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1934 str. 13     <-- 13 -->        PDF

lučena, a za predkalkulacije srednja predvidljiva tržna cijena za 1 kbm
rezane robe. Ta srednja cijena dobije se uspoređivanjem kotiranja pojedinih
sortimenata i klasa na svjetskoj pijaci sa polučenom ili predvidljivom
količinom robe na pilani. Prema toj prosječnoj cijeni stoje sopstveni
troškovi za taj kubik, faktično izdati ili predvidljivi, a diferencija daje
dobitak ili gubitak, dotično u predkalkulacijama rentabilitet ili nerentabilitet
posla. Svi su ti računi u svoj suštini veoma jednostavni, trgovački
jedino ispravni i u praksi provedivi.


Prema gore navedenom, članak gosp. Wasznera trebao bi imati
natpis »Ustanovljivanje teoretskih vrijednosti orkuglog drveta i izrezane
robe«, jer u čitavom članku nema govora o biti i sastavu sopstvenih
troškova. Čisti primjeri savremenih sastava baš tih sopstvenih troškova
bili bi za zainteresovane čitaoce Šumarskog Lista od daleko veće koristi.
Većina inženjera šumarstva dolaze u toku svoje prakse do potrebe kalkulisanja
ili kontrole trgovačkih kalkulacija. U drugim zemljama uvedeni
su naročiti kurzevi za trgovačku izobrazbu tehničkih i za enciklopedičku
tehničku izobrazbu trgovačkih stručnjaka. Tamo većina tehničara svih
grana sudjeluju aktivno u trgovini, a mnogi trgovci i industrijalci prinuždeni
su da sakupe što više specijalnog tehničkog znanja.


Prema mojim dosadašnjim izvodima dužnost mi je da u detalje prikazem
jednostavni i efikasni način kalkulacija, kojim se u raznim varijantama
služe trgovci i industrijalci sviju grana, a napose preradbe
drveta.


Računi vlastitih troškova dijele se vremenski: 1) na predkalkulacije,
t. j . na račune rentabiliteta budućih trgovačkih ili industrijalnih poslova,
djelomične ili potpune modernizacije postojećih postrojenja i slično,
koji rade sa predviđenim nesigurnim brojkama, što se troškova i cijena
tiče; 2) terminirane ili međuvremene račune uspjeha, t. j . na mjesečne,
četvrtgodišnje i polugodišnje sastave efektivnih sopstvenih troškova u
upoređenju sa dotadašnjim rezultatima prodaje; 3) na godišnje račune
uspjeha ili rentabiliteta, t. j . koncem poslovne godine, koji u vezi sa knjigovodstvom
i bilancom pokazuju (na računu dobitka i gubitka) uspjeh
cijelog godišnjeg poslovanja.


Kao pomoćni organizatorni dijelovi gornjih računa služe: 1.) centralno
i pogonsko knjigovodstvo; 2.) kalkulacije raspodjelbe sveukupnih
izdataka proizvodnje na pojedina odjelenja i faze fabrikacije; 3.) račun
sopstvenih troškova za dotičnu trgovačku jedinicu; 4.) pogonska statistika,
koja služi za fiksiranje i uporedbu pojedinih proizvodnih fakata kao
i za kontrolu racijonalnog rada pojedinih odjelenja. U ovu posljednju
grupu spada i stalno promatranje tržišta, mogućnosti plasiranja i tržnih
cijena. Velika industrijalna preduzeća izrađuju na temelju gornjih podataka
i glavnih predviđenih pravaca rada u idućoj godini predračun ili
budžet.


Svrha ovoga članka jest, da se prikaže u detalje godišnji račun
uspjeha, koji se koncem poslovne godine kod svih preduzeća izrađuje.
Materijal za sastav ovoga računa uzima se po izdacima, koji su knjigovodstveno
fiksirani na pojedinim kontima. Što je podjelba konta i supkonta
detaljnije i svrsishodnije provedena, to je postignuta veća jasnoća
i sigurnost u detaljiranom toku pojedinih poslova.


Taj se račun dijeli na četiri glavne faze, t. j . 1) na račun sopstvenih


troškova za 1 kbm četinjastog oblog drveta postavno pilana, 2) na račun


431