DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1934 str. 51     <-- 51 -->        PDF

Š i n k 0 V e c L j u d e v i t, za računskog kontrolora 7 grupe kod šum. uprave u
Bohinjskoj Bistrici;
Bubal o Ivan , za računskog kontrolora 7 grupe kod uprave drž. parka
Topčider Beograd;
Kostela c Stjepan , za višeg tehnič. manipulanta 7 grupe kod Direkcije
šuma u Vinkovcima;
Gojković inž. Milutin, za višeg savetnika IViin. šuma 4 grupe I stepena
u Beogradu;


Luki ć iN e n a d, za višeg sav. Min. šuma 4. gr. I. st. u Beogradu;


Manojlović inž. Mi lan, za višeg savetnika 4 grupe . stepena kod odelenja
za šumarstvo Ministarstva šuma u Beogradu;
Š k o p a c inž. Stjepan , za šum. višeg pristava 7 grupe kod Direkcije šuma
brodske imovne općine u Vinkovcima;
Milenković N. Jovan, za računskog inspektora . grupe kod odelenja
za računovodstvo Min. šuma i rudnika Beograd;
Adulovi ć D. Stevan , za tehnič. višeg nadzornika . grupe kod odelenja
za šumarstvo Min. šuma i rudnika Beograd;
N i k 0 1 i ć D. Stana , za višeg tehnič. manipulanta 7 grupe kod odelenja za
šumarstvo Min. šuma i rudnika Beograd;
Grebe narović J. Kaliopa, za višeg tehnič. manipulanta 7 grupe kod
odelenja za šumarstvo Min. šuma i rudnika Beograd;
Novoselec inž. Franjo, za šumarskog pristava 8 grupe kod sreskog
načelstva u Zagrebu;
. a r k o v i ć inž. L j u b o m i r, za višeg šum. savetnika 4 grupe II stepena
kod šum. otseka Kr. banske uprave u Skoplju;
Q j ip e r b 0 r e i ski inž. Boris, za šumarskog pristava 8 grupe i sreskog
šumarskog referenta kod sreskog načelstva u Imotskom;
J a n k a V i ć inž. Ilija , za šumarskog pristava 8 grupe kod šum. odseka Kr.
banske uprave u Banjaluci;
Bele´cki inž, Nikola, za šumarskog pristava 8 grupe kod šumar, otseka,
na Cetinju; ^
Dui ć inž. Ante , za šumarskog pristava 8 grupe kod sreskog šum. otseka


u Samoboru.
Hribarnik Stanko, za potšumara 8 grupe II klase kod šum. uprave u
Bohinjskoj Bistrici.
Koužik Vaclav, za potšumara II klase 8 grupe kod šumske uprave u
Stocu;


. i 1 e t i ć Dr. 2 a r k o. Za inspektora Ministarstva 3 grupe II stepena kod
odelenja za šumarstvo Beograd;
Sarnavk a inž. Roman , za inspektora Ministarstva 3 grupe II stepena kod
odelenja za šumarstvo Beograd;
. a r u c i inž. Ivan, za inspektora Ministarstva 3 grupe II stepena kod odelenja
za šumarstvo.


Umirovljeni su:


Antić Aleksander, viši savetnik Ministarstva 4 grupe 2 stepena u Beogradu;
Jovanović Lazar, šum. sav. direkcije 4 gr. 2´ stcp. i šef š. uprave u
Beogradu;


417


rilo;


/ . loO,