DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1934 str. 50     <-- 50 -->        PDF

. i h a 1 i č e k inž. Nikola, za višeg pristava 7 grupe od Kr. banske uprave
odseka za šumarstvo k Direkciji šuma u Sarajevu;
Z i a . i inž. Petar , za šum. pristava 8 grupe od sreskog načelstva iz Vrbovskog
k Direkciji šuma na Sušak;
Stamenković Božidar, za višeg savjetnika i šefa šum. uprave u ..gradu,
od odelenja za šumarstvo Min. šuma i rudnika.


Unapredeni su:


Š u s t i ć Inž. Josip , za višeg šum. savjetnika 4 grupe 1 stepena kod šum.
odsjeka Kr. banske uprave u Zagrebu;
Strapajevi ć inž. Đuro, za višeg savjetnika 4 grupe 1 stepena kod
Dir. šuma u Zagrebu;
Drenova c inž. Sve to zar, za višeg šum. savjetnika 4 grupe 1 stepena
kod Direkcije šuma na Sušaku;
Štrancar inž. A 1 o j z i j e, za višeg šum. savjetnika 4 grupe 1 stepena kod
šum. odseka Kr. banske uprave u Ljubljani;
Kovačević inž. Pero, za višeg šum. savjetnika 4 grupe 2 stepena i sres.
šum. referenta kod sres. načelstva u Slatini;
Bevelakva inž. Stjepan, za šum. višeg savjetnika 4 grupe 2 stepena
sres. šum. ref. kod sres. načelstva u Gospiću;
Š u 1 g a j inž. F r a n c, za višeg šum. savjetnika 4 grupe 2 stepena sres. šum.
ref. kod sreskog načelstva u Novom-Mestu;
Ruži ć inž. Aute , za višeg šum. savjetnika 4 grupo 2 stepena sres. šum.
referent kod sres. načelstva u Karlovcu;
. r a u t inž. I g 0, za višeg šum savjetnika 4 grupe 2 stepena i sres. šum.
referent kod sres. načelstva u Kranju;
. 0 1 a r 0 V i č inž. S t e v a n, za višeg šum. savjetnika 4 grupe 2 stepena kod
Petrovaradinske imovne općine u Sremskoj-Mitrovici;
Hajliče k inž. . u b e r t, za višeg šum. savjetnika 4 grupe 2 stepena kod
Direkcije šuma u Čačku;
Ervaćani n inž. Miloš, za višeg šum. savjetnika 4 grupe 2 stepena kod
Direkcije šuma Petrovaradinske imovne općine u Srem. Mitrovici;
Krsti ć inž. Orestije , za savjetnika direkcije 5 grupe kod Dir. šuma
u Skoplju;
Š 0 š inž. Đuro , za šum. savjetnika 5 grupe i sres. šum. ref. kod sres. načelstva
u Križevcima;
Šund e či ć inž. Ivan , za šum, savjetnika . grupe kod šum. odsjeka Kr.
banske uprave u Nišu;


Oeli ć J 0 s i p, za višeg šum. povjerenika . grupe kod Dir. šuma u Banjaluci;


Janš a Hinko , za višeg šum. povjerenika . grupe kod šum. uprave na Bledu;


Ros i A 1 f r e d, za višeg šum. povjerenika 6 grupe i sres. šum. referenta kod
sreskog načelstva u Kotoru;
Konjar inž. S tanislav, za šum. višeg pristava 7 grupe i sres. šum.
referenta kod sres, načelstva u Sanskom-Mostu;
Šlanđe r inž. J 0 ž a, za šum. višeg pristava 7 grupe i sres. šum. referenta kod
sres načelstva u Mostaru;
Mita g Ljudevit , za računskog kontrolora 7 grupe kod računovodstva
Dir. šuma u Apatinu;
Miloševi č S t j e p a n, za računskog kontrolora 7 grupe kod računovodstva
Dir. šuma u Banjaluci;


416