DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1934 str. 49     <-- 49 -->        PDF

Jovanović inž. . i o g r a g, viši šum. pristav 7 grupe od šum. uprave
Loznica za Sefa šum. uprave u Rogatici, s time da vrši i dužnost sreskog referenta
kod sres, načelstva u Rogatici.


Bil a inž. Jovan , šum. savjetnik 6 grupe od Dir. šuma Sarajevo za šefa
šum. uprave u Travniku, s time da vrši dužnost i kod sres. načelstvau Travniku.
Pipa n inž. Rudolf , šum. savjetnik 6 grupe iz šum. uprave Čazma za šefa
šum. uprave Križ. im. opšt. u Bjelovar.
Radojević Milovan, potšumar II klase 8 grupe iz šum. uprave Tetovo
na šum. upravu Skoplje;
P u r i ć Dušan , pom. tehni5. manipulant 10 grupe, iz šum. uprave Šipovo na
šum. upravu u Tetovo.
Qr a hli inž. L j ub o m i r, šum. pristav 8 grupe od šum. upr. križ. im. opć.
iz Bjelovara za šefa šum. uprave u Čazmu.
. u 11 e š a inž. Stjepan, šum. pristav 8 grupe od šum. uprave Konjic na
Dir. šuma u Sarajevu.


Obradović inž. L j u b o m i r, šum. pristav 8 grupe od šum. uprave Višegrad
za šefa šum. uprave u Travniku, stime da vrši dužnost sreskog šum. referenta kodsreskog načelstva u Travtoku. _"j´^i)


Niki ti n ingT A1 e k s a n d e r, šum. pristav 8 grupe iz šum. uprave Priština
za šefa šum. uprave u Aranđelovac.
Š i n k 0 V e c Ljudevit, knjigovođa 8 grupe od šum. uprave iz Bohinjske
Bistrice Direkciji šuma u Ljubljanu;
S a V i ć ing. Đ o r d e, šum. savetnik 6 grupe od Direkcije šuma iz Otočca
Kr. Banskoj upravi u Novi Sad.
R a n i t 0 v i ć Inž. Svetozar, šum. inspektor 3 grupe 2 stepena od Kr.
banske uprave u Nišu Ministarstvu šuma odelenje za šumarstvo u Beograd.
Pre mužić inž. Andrija, šum. viši savetnik 4 grupe I stepena za direktora
Direkcije šuma u Sarajevu od kr. banske uprave Sarajevo;
Babi ć inž. Bogdan , šum savetnik, 5 grupe od Direkcije šuma, kr. banskoj
upravi u Sarajevo;
Terešćenko, inž. Sretan, za višeg šum. pristava 7 grupe od Kr. banske
uprave iz Niša k Direkciji šuma u Aleksinac;
Manojlovi ć inž. Petar , za inspektora Ministarstva šuma 3 grupe (2 stepena
od Direkcije šuma iz Sarajeva, odelenju za šumarstvo Min. šuma u Beograd;
P i h 1 e r inž. . i 1 a n, za šum. savjetnika 5 grupe od šum. odseka Kr. banske
uprave u Zagrebu k šumarskom odseku Kr. Banske uprave u Skoplju;
Kauder s inž. Alfons , za inspektora 3 grupe II stepena od inspektorata iz
Senja kr. banskoj upravi u Zagreb;
. . h m inž. Viktor , za višeg savetnika Direkcije 4 grupe . stepena od
Direkcije šuma iz Banjaluke za šefa šum. uprave u Kostajnici;
Ples a inž. Vinko , za šum. savetnika 5 grupe od šumske uprave iz Kostajnice
za šefa šum. inspektorata u Senju;
Jovanović inž. Miodrag, za šum. višeg pristava i šefa šum. uprave iz
Rogatice k šumskoj upravi u Loznicu;
Ojuri ć inž. Štipan , za šum. savetnika 5 grupe i sreskog šum. referenta iz
Subotice k sreskom načelstvu u Sombor.
Šverk o inž. Ivo, za šum. savetnika 6 grupe od Direkcije šuma sa Sušaka
k Direkciji šuma u Banjaluku;
. 0 k o . a r k 0, za šumarskog višeg poverenika . grupe od šumske uprave ´z
Valjeva za sreskog referenta kod sreskog načelstva u Gornjem Milanovcu.
Radi mir inž. Dragutin, za višeg savetnika Direkcije šuma 4 grupe II.
stepena od Kr. banske uprave odseka za šumarstvo k Kirekciji šuma u Sarajevu;


415


,^_ _ ^


k´O


(´ ^^ ´ ´