DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1934 str. 45     <-- 45 -->        PDF

KNJIŽEVNOST


.. DIMITROV: MOLIKA, PINUS PEUCE GRISEB. Šumska monografija. S bugarskog
preveo Ing. Orestije Krstić, Skoplie 1933.


Prijevod ove monografije posvećen je Slovenskoj šumarskoj zajednici, a namijenjen
je kao prilog zbližavanju bugarskih i jugoslavenskih šumara. U važnim
privrednim pitanjima interesovanih naroda potrebna je što tjesnija njihova saradnja.
Imajući to u vidu Balkanska privredna biblioteka u Skoplju postavila je za cilj da
štampa sve publikacije o upoznavanju i proučavanju raznih pitanja, koja imaju upliva
na privredni život Balkanskog poluostrva. Kao prvu ediciju ove vrste izdala je ona
spomenuti prijevod bugarske monografije o moliki, koju je napisao 1922. g. .. D ;mitrov
, profesor sofijskog Poljoprivredno-šumarskog fakulteta. Ovaj značajni korak
zaslužuje svakako punu pažnju i pohvalu.


Prevodilac u svom predgovoru ističe, da je ova monografija prvo sređeno djelo
o ovom specijalnom balkanskom boru. Ona je najopsežnije stručno djelo s podacima
0 uspijevanju molike u Bugarskoj. Pomenuta monografija moći će zgodno da posluži
kao temelj zajedničkog rada bugarskih i jugoslavenskih šumara, odnosno kao početak
stvaranja jedne opće stručne književnosti na području balkanskog šumarstva. Molika
je zajednička vrsta, koja raste na bugarskim i jugoslavenskim planinama. Ona je od
važnosti kako za jugoslavensko tako i za bugarsko šumarstvo, jer se prostire u
visokim planinskim regijama, dakle u vrlo teškim i nepodesnim okolnostima. Osim
toga za pošumljivanje golijeti i melioracije pašnjaka u podalpskoj, a i u alpskoj zoni,
bilo da se hoće odgojiti šuma u potpunom ili u rjeđem sklopu (radi zaštite pašnjaka
od suše i vjetrova) ne postoji — kaže prevodilac — pogodnija vrsta za naše planine
nego što je molika. Ona je najotporniji visoki četinjar u našoj šumskoj flori.


Kod nas molika danas pridolazi na planini Bjclasici (južno od Bijelog Polja),
našem dijelu Prokletija, zapadnom dijelu Šar-planine, zatim na Korabu i Peristeru,
te sjevernim ograncima planinskog vijenca Nidže (vidi: Košani n »Četinari Južne
Srbije«, Skoplje 1925). Tu ona odabire uglavnom škriljce i siUkatna tla.


.. Di mitro v u predgovoru svojoj monografiji ističe, da molika s munikom
i krivuljem čini grupu četinjara, koji zauzimaju najograničenije prostore u bugarskim
šumama. Molika se nalazi ondje u sastavu smrekovih šuma, zatim u mješovitim
šumama običnog bora i jele na Rilsko-Rodopsko-planinskom masivu i Pirinu. Munika
dolazi samo na Pirinu, a krivulj sačinjava čiste džbunaste formacije u sva ta tri
masiva.


Predmet ove monografije jest određivanje botaničkih i šumskih osebina molike,
balkanskog borovca. Molika je od važnosti kao elemenat, koji ulazi u sastav bugarskih
četinjavih šuma u visokom planinskom pojasu, i to kao čisto domaća i samorasna
vrsta. Ona je drvo prve veličine i daje građevni i tehnički materijal bolje kvalitete
nego ostali ondješnji četinjari.


Monografija je razrađena tako da su u njoj najprije opisane opće odlike molike,
zatim njen rast i habitus prema kraju pridolaska, sistem korijenja i način ukorjenjivanja,
iglice, pupovi i krošnja, kora, plod, sjeme i klijanje, zahtjevi na svijetlo, geografsko
i visinsko rasprostranjenje, te rasprostranjenje po ekspozicijama, odnos prema
podlozi i klimi, odlike molikina drva i njegova upotreba, te otpornost prema
povredama.


Iz monografije vidimo, da je molika u bugarskim planinama drvo prve veličine,
te da dosiže visinu do 30 m, a promjer 30—35 cm. Po visini ona je malo niža od
smreke, jele i bora. Prema zapadno-evropskim botaničkim udžbenicima dobiva se u
glavnom dojam, da je molika drvo tek druge ili treće veličine. Naravno da se u višim,
izloženim predjelima smanjuje njezina visina. Habitus molike ljepši je ođ habitusa
ostalih ondješnjih četinjara.


411
ŠUMARSKI LIST 8/1934 str. 46     <-- 46 -->        PDF

Molika se odlikuje osobito dobro razvijenim i razgranatim korijenjem. U mladosti,
do otprilike 15 god., razvija ona u glavnom dugi vretenasti korijen. Nakon toga
razgranava se sve to više postrano korijenje. Zbog toga je molika otpornija prema
vjetru od svih drugih četinjara.


Kora molike u mladosti je dugo vremena glatka, kako na granama tako i na
deblu. Ona je sivo-kavenaste boje. Tek oko 40^50 godine postaje hrapava. Kora je
starih stabala zatvoreno sive boje i ispuca na četvrtaste, dosta pravilno poredane
ljuske. Usput pripominjem, da prema Dr. Đorđević u (»Anatomska građa drveta«,
Beograd 1931.) kora molike potsjeća po boji na jelovu koru, zbog čega narod oko
Morihovskih planina, ispod Kajmakčalana, zove moliku »elov bor«.


Molika počinje rađati u sklopu otprilike u 40. godini, a u slobodnorn položaju
već od 25. godine. Prema navodima u monografiji obilniji urod ponavlja se svake druge
ili treće godine. Fruktifikacija molike kod nas je obilata, prema navodima prof. Koš
a ni na (»Četinjari Južne Srbije«) svake godine, i to već kod vrlo mladih stabala.
Sjeme dozrijeva u jeseni (septembru ili oktobru) druge godine. U monografiji su navedeni
podaci 0 težini, valjanosti, veličini i boji sjemena u odnosu spram sjemena
drugih borova; zatim podaci o sjetvi sjemena, stratificiranju, obUku i rastenju klica
odnosno mladih biljčica, potrebnoj količini sjemena za sjetvu i dubini sjetve. Navedeno
je, da prema ispitivanju F. Voželi a treba za pošumljavanje jednoga hektara
{punom sjetvom) 12 kg sjemena, a za sijanje u prugama 8 kg. Posijanu površinu
treba pokriti travom radi zaštite biljčica od mraza. Kod pošjinljivanja sadnjom upotrebljavaju
se tro- ili četverogodišnje sadnice. Ističe se, da su biljke odgojene u
šumskim rasadnicima otporne prema mrazu i suši, prema insektima i parasitarnim
bolestima.


S obzirom na zahtjeve svijetla stoji molika između borovca i limbe. Ona spada
u drveće, koje voli poluzasjenu. Na mjestima sa hladnijom khmom i hladnijim tlima
voli naravno više svijetla. Lakše podnosi zasjenu od običnog bora, a traži više svijetla
od smreke i pogotovo jele, u čijim sastojinama molika najradije pridolazi. Podnašanje
zasjene do izvjesne mjere omogućuje moliki da se — prema navodima prof. . o š an
i m a — u našim južnim planinama dosta dobro drži u utakmici sa bukvom.


S obzirom na geografsko rasprostranjenje istaknuto je, da molika dolazi od
prirode u Bugarskoj na Rili, Rodopima, Pirinu, Vitošu i Staroj Planini. S obzirom na
visinsko rasprostranjenje pridolazi moUka u pomenutim planinama u visinama od 1200
do 0500 m. Oledom na ekspozicije raste ondje molika na svim ekspozicijama, jer
zahtijeva maglovitije i vlažnije podneblje.


S obzirom na tlo pridolazi molika u glavnom na silikatnoj podlozi. Voli svježe,
skoro vlažno i duboko tlo. Izbjegava u glavnom, krečnjačke podloge. U oblasti svog
prirodnog pridolaska na silikatnoj podlozi ona je drvo prvog reda. Osim na škriljevcu
i silikatnim tlima pridolazi molika i na krečnim tlima, u koliko su duboka i dovoljno
vlažna.


Drvo molike mekano je i lagano. Ono se cijeni skuplje od borovog, smrekovog
i jelovog. U njem ima više smole nego kod ijednog od domaćih četinjara. U monografiji
je opisana boja, čvrstoća, tvrdoća, težina, trajnost molikina drva kao i njegova
upotreba u građevinarstvu (osim postrojenja u vodi), zatim u industriji pokućstva,
rezbarstvu domaćoj industriji drvenog suda i si.


Molika je vrlo otporna prema djelovanju mraza i suše, insekata i parasitske
bolesti. Najotpornija je od svih četinjara prema vjetru. Vjetroloma i snjegoloma nema
kod nje zbog gipkosti grana. Od štetočinja javljaju se na molici potkornjaci Tomicus
amitinus Eichh. i Crypturgus pusillus Qyll.


U zaključku, na kraju monografije, ističe se postepeno nestajanje molike u
bugarskim planinama. Jedino u centralnoj Rih raste ona tako reći izobilno, te u
nekim sastojinama zauzima 0,8 primjese,. Nestajanje molike objašnjava autor time,


412
ŠUMARSKI LIST 8/1934 str. 47     <-- 47 -->        PDF

što ona pridolazi u zajednici s uzgojno jačim drugim četinjarima, te što njezino sjeme
preleži godinu dana, tako da za vrijenie ležanja većina sjemena strada. Autor predlaže,
da se u visokim predjelima podržavaju mješovite sastojine smreke i molike, jer
je takva smjesa vrlo otporna prema vjetrovima. Na strmim i lako odronljivim zemljištima
može molika da posluži kao zaštitna vrsta, jer dobro veže zemlju svojim razgranatim
korijenjem. Za pošumljivanje u područjima bujičnih predjela na gornjoj
granici šumske vegetacije dobro odgovara molika, jer je otporna prema vjetrovima.
Na odgovarajućim nadmorskim visinama i tlima može molika dobro da posluži i
za pošumljivanje golih terena, i to sadnjom biljaka u smjesi sa ostalim četinjarima.


Molika je u zapadnoj Evropi poznata, i to naročito u Njemačkoj, jedino kao
parkovno drvo (Berlin, ScharKenberg, Hannover, Baden i dr.). Zbog njenog lijepog:
izgleda, brzog rasta i otpornosti prema raznim povredama molika se uopće rado
upotebljava u parkovima i vrtovima zapadne Evrope, a preporučuje se i za pošumljivanje.


Interes za moliku porastao je u posljednje vrijeme u Njemačkoj povodom razočaranja,
koja su ondje doživljena sa borovcem. Borovac je unašan u njemačke
šume tokom zadnjih 100 godina. Njegovi zahtjevi na tlo nisu osobito veliki,, a osim
toga on brzo raste. Drvo mu je mekano i lagano, te zbog toga naročito traženo. U
posljednjem deceniju ugrozila je rđa Peridermium Strobi u velikoj mjeri borovčeve
kulture u Njemačkoj, a i drugdje u Evropi. Prema podacima, koje je iznio V a .s
e1 o w na skupštini njemačkih šumara 1927. god., bilo je tada preko 90% svih
borovčevih kultura napadnuto spomenutom bolešću i osuđeno na propast. Na istoj
skupštini izrečen je vrlo pesimističan sud o budućem uzgoju borovca u Evropi.
Tub e uf predlaže u tim prilikama, da se daljnje uzgajanje borovca napusti i zamijeni
balkanskim borovcem, koji je imun prema pomenutoj bolesti, ali koga bi prethodno
trebalo sa šumsko-uzgojne strane proučiti (Dengler »Waldbau«, Berlin 1930, str. 345).


Uz prijevod´ monografije dodana su na kraju 2 priloga. U prvom prilogu donesena
je prva botanička diagnoza molike po pronalazaču A. Orisebach u na latinskom
i u prijevodu na srpsko-hrvatskom jeziku. U drugom prilogu donesen je pregled
literature o moliki od 1841. do 1928. god. Literatura je razvrstana po godinama. Sredio^
ju je .. Dl mit rov i štampao u Glasniku bugarskog botaničkog društva 1929. god.
Ona je naročito opsežna u posljednjem deceniju, i to napose u Njemačkoj. Ovako
skupljena literatura vrlo će dobro doći kod daljnjeg proučavanja ovog našeg balkanskog
borovca. Popis literature povisuje znatno vrijednost ovome prijevodu monografije.


Prevedena monografija sadrži s prilozima 54 strane oktavnog formata. Usput
se pripominje, da u formalnoj obradi materijala (a donekle i gramatičnoj) ima nekoliko
manjih nedostataka. Vrijednost monografije bila bi .svakako još veća, da joj je
priložena skica prirodnog rasprostranjenja molike u Bugarskoj.


Podaci u prevedenoj monografiji moći će vrlo dobro da posluže kod proučavanja
životnih prilika molike kod nas; Za buduće pošumljivanje ogoljelih naših planina


a. Južnoj Srbiji imače molika svakako veliku važnost. Prof. Dr. . o š a n i n (»Četinari
Južne Srbije« str. 13) ističe, da budućnost četinjavih šuma u Južnoj Srbiji leži u
osebinama munike i molike. Ma da su te dvije vrste borova ograničene u glavnom
na planine u zapadnom i južnom dijelu Južne Srbije, mogu one nesumljivo rasti na
svima ondješnjim planinama. One se vrlo srećno dopunjuju u pogledu podloge, na
kojoj rastu, kao i u pogledu visinske zone. Munika drži svuda krečne podloge i velike
visine. Raste na suvim, kamenitim južnim i strmim stranama, gdje ne može uspijevati
nijedan drugi visoki četinjar. Munikom se mogu pošumiti i najstrmiji nagibi na krečnjaku
do visne preko 1800 m. Njome se može najbrže pošumiti Suha Gora, Karadžica,
Dautica i goli krečnjački dijelovi Koraba i Šar-planine.
Za moliku kaže prof. . o š a n i n, da je pratilac škriljaca i silikata i da se kod
nas u glavnom drži visinskog regiona bukve. Najviše se drži sjevernih planinskUi


413