DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1934 str. 44     <-- 44 -->        PDF

Redavitih članova sa područja podružnice Skoplje: Nešković Miloš, Skoplje Din
300.— za II. polg. 1932, 1933, 1934 i I. polg. 1935; Šimić Petar, Kavadar Din 100.—
za god. 1935.


Redovitih članova sa područja podružnice Sarajevo: Balonek Franjo, Sarajeva
Din 225.— za II polg. 1931 Din 50.— za god. 1932 Din 100.— za god. 1933 Din 75.— ;
Djulepa Mustafa, Vareš Din 100.— za god. 1932; Doder Risto, Pale Din 225.— za god.
1932, 1933 i 1/4 1934, Kvaternik Ante, Konjic Din 100.— za god. l934; Lozinski Viktor,,
Ražanj Din 100.— za god. 1932; Milinković Drago, Sarajevo Din lOO.— za god. 1934;
Pašalič Julije, Čačak Din 100.— za I. polg. 1934 i god. 1933; Vuković Veljko, Sarajevo
Din 50.— za II polg. 1934; Zečević Vladimir, Sjetlina Din 100.— za god. 1934


Redovitih članova za područja podružnice Banja-Luka: Obradović Borislav,
Kotor-Vareš Din 120.— za god. 1933 i upis: Šejbal Antun, Potoci-Oštrelj Din 50.—
za I. polg. 1934.


Uplata članarine članova pomagača: Gorupić Pero, Olovo Din 50.— za god.
1933; Filipović Zivaii, Zemun Din 25: za II polg. 1934; Cubelić Slavko Tuzla Din 50.—
za god. 193(21; Ruff Stevo, Zagreb Din 25.— za II. polg. 1934; Benić Roko, Zagreb
Din 50.— za god. 1934; Špiranec Mirko, Potoci Din 25.— za II. polg. 1934; Durman
Savo, Zagreb, Din 100.— za god. 1933 i 1934.


Uplata na pretplatu za »Šumarski List«. Gradska šumska uprava Varaždin, Din


99.50 za god. 1934; Uprava grašćine Boštanj, Din 100.— za god. 1934; Šumski ured
vlastelinstva Vukovar, Din lOO.— za god. 1934; Knjigama tiskovne zadruge Maribor
Din ....— za god. 1934; Trgovinska industrijska komora Sarajevo Din 100.— za god.
1934; Inspektorat za pošumljavanje Senj, Din 200.— za god. 1933 i 1934; Kr. banska
uprava Banjaluka Din 100.— za god. 1933; Šumska uprava Bled, Din 100.— za god.
1934.
DAR KEREŠKENIJEVOJ PRIPOiMOĆNOJ ZAKLADI.


Umjesto vjenča na odar pokojnom Kr. Šumar Savjetniku Dušanu Weineru darovali
su Kereškenijevoj pripomočnoj zakladi niže imenovana gospoda slijedeće iznose:


Po 30.— Din Ing Rudolf Kolibaš;


Po 20.— Din Đuro Dražić, Vilim Dojković, Josip Hekner, Dr. Antun Levaković,
Ing. Antun Jovanovac, Stjepan Šimić.


Po 10.— Din: Adolf Dumendžić, Milan Drnič, Oskar Dremil, Ing. Josip Grunwald,,
Dragutin Hradil, Ivan Jerbić, Ing. Jovan Metlaš, Hinko Nagler, Dr Nikola Neidhardt,
Viktor Pejičić, Josip Rukavina, Res-Koritić, Dane Staničić, Ing. Josip Suštić.


Na plemenitom daru lijepa zahvala.


Uprava JŠU.


ISPRAVAK


U Pravilniku o polaganju državnog ispita za činovničke pripravnike sa fakultetskom
spremom, koji je štampan u januarskom broju Šumarskog Lista od ove godine,,
potkrala se pogrješka na strani 16, član 6, alineja 3, t. j . umjesto: »do kraja juna «
treba da stoji: »do kraja jula« . Tajništvo J. Š. U.


410