DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1934 str. 40     <-- 40 -->        PDF

apsolventima kvalifikacije za činovnike sa spremom nepotpune srednje škole po
§ 45 tač. 1 zakona o činovnicima iz 1931 god.


Prema napred pomenutom mišljenju Glavnog prosvetnog saveta komisija predlaže,
da se bivša šumarska škola u Sarajevu na osnovu člana 7 uredbe o rangu
stručnih škola prema srednjoj školi i fakultetima br. 13767 od 1 maja 1933 uvrsti u
škole iz čl. 2 te uredbe«.


Prema svemu napred navedenom i prednjem mišljenju ,´stalne komisije pri
odelenju za šumarstvo, odelenje za šumarstvo nije moglo podneti nikakav obrazložen
predlog Gospodinu Ministru šuma i rudnika, da se obrati Ministarstvu prosvete sa
traženjem, da se predmet ponova iznese pred Glavni prosvetni savet, pošto je isti
več doneo po ovome pitanju svoje pravilno rešenje.


O čemu se Jugoslovensko šumarsko udruženje ovim izveštava radi znanja i
saoštenja apsolventima bivše šumarske škole u Sarajevu, koji su se svojim pretstavkama
i molbama obratili udruženju. Odelenje za šumarstvo, Načelnik: Milorad Jovanović
V. r.«


Odgovor se uzima na znanje.


XIII. Tajnik referiše o godišnjim izveštajima Sarajevske i Banjalučke podružnice.
Čita predloge budžeta tih podružnica, koji se uzimaju na znanje.
XIV. Tajnik referira o rezoluciji u predmetu unutrašnje kolonizacije, koju podnosi
Sarajevska
podružnica sa svog glavnog zbora 11 juna.
Uzima se na znanje.


XV. Primaju se novi članovi. Redoviti: ing. Karb a Mirko , šum. inžinjer
Maribor; ing. J a .. . vi ć . i r k o, v. d. šefa šumske uprave Nova Raca; ing. G orupić
Petar, čin. pripravnik Olovo; ing. V j a t k i n Igor, čin. pripravnik Zagreb.
Članovi pomagači primaju se: Dragora d Milić stud. šumarstva Zemun;
Volk Drago stud. šumarstva Maribor; Fabijan Ferdinand stud. šumarstva
Zagreb.


Istupili iz članstva: Ivo čater, Celje; Lederer Maks, gozdar Ravna
Gora; Mihajlo Marko vić šum. savjetnik Pančevo; Perovič Vukašin tehn.
pom. Banjaluka; Matonički Stjepan, kr. potšumar I klase Zagreb; Sokolić
Ante, šumar Zagreb; Glaser Viktor, Ruše.


Zaključuje se pozvati gg. Markovića i Čatera da povuku ostavku na članstvu.


XV. Tajnik čita molbu Ministarstva šuma za besplatan ustup nekih Šumarskih
Kstova, koji manjkaju biblioteci Ministarstva. Zaključuje se izaći toj molbi što je
više moguće ususret.
PRVA REDOVNA GLAVNA SKUPŠTINA SARAJEVSKE PODRUŽNICE JŠU.


Prva redovna glavna skupština Sarajevske podružnice JŠU. održana je u Sarajevu
dana 10. i 11. juna .9´34. godine.


Prisustvo tako rekuć cijelokupnog članstva podružnice — skupštini je prisustvovalo
oko 100 redovnih članova podružnice — dokazalo je jasno i bjelodano od
kolike je važnosti i potrebe bilo osnivanje Sarajevske podružnice JŠU.


Prisustvo Gospodina Ministra šuma i rudnika i ostalih prcstavnika ´civilnih i
vojnh vlasti, kao i prestavnika raznih društava i ustanova, kao i prisustvo redovnih´
članova u tolikom broju, jasan nam je dokaz, da je Sarajevska podružnica već u
prvoj godini svoga rada i djelovanja postigla zavidan uspjeh, da je svoj rad i svoje´
djelovanje postavila na zdrave i solidne temelje, da je stekla renome i glas, koji
joj po njenoj važnosti i po broju članova sa pravom pripada.


Skupštini su bilo lično bilo kao delegati prisustvovala slijedeća gospoda: Ministar
Šuma i Rudnika g. Dr. Milan Ulmanski, pomoćnik bana g. Dr. . a d ž i om
e r 0 V i ć Ibrahim, zastupnik Komandanta Armije g. general . o m i ć i g. general-
Stabni pukovnik Mark o vi ć sa pratnjom, ispred grada Sarajeva gradonačelnik g..


406
ŠUMARSKI LIST 8/1934 str. 41     <-- 41 -->        PDF

Asimbeg Mutevelić i podnačelnik gospodin Dr. Jeftanović Dušan, zastupnik
načelnika odelenja za šumarstvo g. Jova n G a č i ć, šef kabineta gosp.
ministra Ing. Boroši č Josip , predstavnik beogradske podružnice JŠU. g. Ing.
Sarnavk a Roma n predsjednik iste, predstavnik banjalučke podružnice JŠU. g.
Ing. Nedimovi ć Svetoza r potpredsjednik iste, predstavnici »Šipada« gg. Ing.
Mar kič Mihovil i Ing. Kos V e 1 i m i r. predstavnik Udruženja Jug. rudarskih
i topioničkih namještenika g. Ing. Miloševi ć Sim o v. d. direktora, predstavnik
Trgovačke industrijske komore g. Dr. Despi ć A c o. predstavnik Udruženja industrijalaca
i trgovaca drvetom g. Todorovi ć Vaso , predstavnik Udruženja malopilanara
g. Corovi ć Danilo , predstavnik Saveznog lovačkog društva g. Ing.
Schiire r Ivan , predstavnik Jugoslavenskog športskog ribarskog kluba g. . o mč
i 1 0 V i ć i predstavnik Novinarskog Udruženja g. P e r o j e v i ć.


Predsjednik Ing. g. Babi ć Bogda n nakon pozdrava upućenog Nj. V. Kralju,
našem Visokom Pokrovitelju, pozdravlja sve prisutne. U prvom redu i sa naročitom
iskrenošću pozdravlja Gospodina Ministra šuma i Rudnika i naglašava, da će šumari
sa teritorija Drinske banovine i sarajevske Direkcije šuma učniti sve, da ga u
njegovom teškom radu oko unapređenja i podizanja šumarstva i šumske privrede
potpomognu. Sarajevska podružnica Jugoslavenskog šumarskog udruženja ´smatra
za osobitu čast, što je za Ministra Šuma i Rudnika došao naš redovan član.


U daljem govoru pozdravlja svakog napose od prisutnih predstavnika civilnih
i vojnih vlasti, kao i raznih društava i ustanova.


Pozdravlja sve kolege u ime svoje kao i u ime Glavne Uprave J. Š. U. i zahvaljuje
im, da su u tako velikom broju došli na skupštinu i želi, da naš rad da vidne
rezultate.


Pošto su za sekretare skupštine izabrani: Ing. g. Begov i ć Branislav i
Ing. g. Stanimirović Jovan, a za overovljače zapisnika: Ing. g. Babić
Mark o i g. Vasi č Vaso , obratio se je gospodin ministar šuma i rudnika skupštini
srdačnim i ubedljivim govorom u kome je naglasio, da je veseo što mu se pružila
prilika, da raspravi i pretrese teška i aktuelna pitanja šumarstva sa tako lijepim
brojem šumara. Želi, da sve ono što si je postavio za program privrede i u djelo.
Da to postigne potrebna mu je puna saradnja svih nas, počev od prvog njegovog
pomoćnika u Ministarstvu do posljednjeg lugara na terenu. Želi čuti iskrena i otvorena
mišljenja sviju pozvanih šumara da bi onda na osnovu tih mišljenja mogao
stvoriti odluku i donijeti konačna riješenja.


Naročito je gospodin ministar naglasio i podvukao, da je Jugoslavensko Šumarsko
Udruženje onaj forum, koji je prvi pozvan, da svojim incijativnim i planskim
organizatornim radom daje direktive procvatu i preporodu Jugoslavenskog šumarstva.
U svome konciznom govoru je nadalje naglasio, da njegove odluke neće biti
aritmetička sredina zbroja raznih stručnih mišljenja, već konačna rezultanta svih
inicijativnih komponenata.


Skupština je toplo i oduševljeno pozdravila g. ministra koji napušta skupštinu
sa ostalim gostima izjavivši, da će sutradan prisustvovati raspravljanju teškog i
aktuelnog problema kolonizacije.


Nastavljajući dalji rad, skupština je primila izvještaj Upravnog i Nadzornog
odbora i podijelila razrešnicu starom odboru. Isto je tako skupština primila predloge
budžeta za 1934. god. i 1936. god.


Zaključeno je na predlog Upravnog odbora, da se prigodom ovogodišnjeg kongresa
JŠU, koji će se održati u Sarajevu, izda jedan broj ili dvobroj Šumarskog lista
sa člancima, koji će obrađivati aktuelne teme i probleme šumarstva i šumske privrede
na teritoriji Drinske banovine i Sarajevske Direkcije šuma.


Po predstavci nezaposlenih kolega, koju je u ime drugova podnio Ing. gosp.
Milanovi ć Branko , skupština je primila na znanje poduzete korake od strane


40?
ŠUMARSKI LIST 8/1934 str. 42     <-- 42 -->        PDF

Upravnog odbora Podružnice. Isto tako skupština je odobravanjem pozdravila i izvještaj
Ing. g. Borošić a Josip a šefa Kabineta g. Ministra, koji je ukratko izvestio,
šta je sve pozitivno g. Ministar po tom pitanju poduzeo.


Da bi se naredni cijeli dan mogao upotrebiti na raspravljanje pitanja kolonizacije,
pristupilo se je i izboru Upravnog i Nadzornog odbora podružnice. Na predlog
kandidacionog odbora izabran je aklamacijom slijedeći Upravni i Nadzorni odbor
podružnice: predsjednik Ing. Babi č Bogda n v. d. direktora; potpredsjednik Ing.
Radimir Dragutin, viši šum. savjetnik; tajnik Ing. Mihaliček Nikola,
viši šumar, pristav; blagajnik Balvanovi ć Ivan , rač. inspektor. Odbornici: prof.
Veseli Dragutin, viši šum. savjetnik; Ing. Levi Mark, savjetnik Direkcije
šuma; Knežević Mila n, tehn. inspektor; Ing. Šerbetič Adolf, šutn. savjetnik
Busovača; Ing. Ing. Mikša Stjepan, šum. savjetnik Ilidža; Ing. Ivić Martin,
šum. pristav Srebrenica; Osmanagić Halil, podšumar Travnik; Šupić Jovan,
podšumar. Visoko. Zamjenici odbora: Ing. Bulu t Dane , šum. savjetnik Zavidovići;
Ing. Miljević . u z m a n, šum. savjetnik, Olovo; Ing. Civša Dušan, viši šum.
pristav, Srednje. Nadzorni odbor: Ing. Pr e muži ć Andrija , šef. Šumar, odsjeka
Sarajevo; Ing. Prpić Petar, direktor Cačak; Dragaš St evo, šef računovod,
stva; zamjenik Ing. Zečevi ć Vladimir , šum. savjetnik Sjetlina.


S tim je završen rad prvoga dana, U večer su se sastali svi učesnici skupštine
na zajedničkoj drugarskoj večeri, gdje su se uz više lijepih zdravica i u drugar.skoni
raspoloženju kolege i drugovi bliže upoznali i sprijateljili.


Sutradan posle iscrpnog i dokumentovanog predavanja g. Ing. Babi č
Bogdana — »Šume i poljoprivreda«, — razvila se je živa diskusija po
važnom i aktuelnom pitanju kolonizacije.


Nažalost, g. Ministar Dr. Mila n Ulmanski i ako je naročito došao na našu
skupštinu, i ako je i sam pokrenuo i istakao ovo pitanje i za isto se mnogo interesovao,
nije mogao prisustvovati radu skupštine, jer je nenadano obolio. Izjavio
je svoje žaljenje što ne može prisustvovati skupštini i želju, da ga o svemu detaljno
izvijestimo. Radu skupštine u ime g. Ministra stalno su prisustvovali šef eksploatacionog
odsjeka u Ministarstvu Ing. g. Roma n Sarnavk a i šef Kabineta Ing.


g.
. 0 r 0 š i ć Josip.
Iza predavanja je po pitanju kolonizacije prvi govorio Ing- g. Roma n
Sarnavk a i skrenuo pažnju na važnost i teškoću ovoga pitanja i zamolio je svu
gospodu, da iznesu svoja mišljenja, kako bi se na osnovu toga moglo donijeti najpravilnije
riješenje.
U debati su učestvovala slijedeća gospoda: Ing. Obradović Ljubomir,
Ing. Miljević Kuzman, Ing. Čiivša Dušan, Ing.´ Mikša Stjepan,
Milinkiović Drago, Ing. Šerbct;ič Adolf, ling. Radišević MM´ari,
Ing. Nedimović ´Dušan, Ing. Marković Radovan, Ing. . i h a (i č e k


.6


Nikola, Ing. Babić Bogdan, Ing. Levicki Leon´id/, Boj´ić Savo.
Nakon iscrpne debate skupština je ovlastila Upravni odbor proširen sa gg. Ing.
Premužić Andrijom i Dr. Cvoriščec Ivanom, da u smislu iznetih
mišljenja podnese predlog Q. Ministru Šuma i Rudnika za riješenje ovoga pitanja,
što je Upravni odbor i učinio, podnesavši slijedeću predstavku g. Ministru Šuma i
Rudnika i g. Banu Drinske Banovine:


Glavna skupština sarajevske podružnice Jugoslavenskog
Šumarskog Udruženja, koja je održana Idana 10. i 11.
juna ove godine u Sarajevu, saslušavši opširan referat o
unutarnjoj kolonizaciji, i nakon svestrane diskusije po tom
pitanju zaključila je, da se podnese gospodinu ministru šuma


rudnika slijedeća:


d08