DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1934 str. 3     <-- 3 -->        PDF

ŠUMARSKI LIST


GOD. 58. AUGUST 1954.


GOSPODIN MINISTAR D^ MILAN ULMANSKI
O SMJERNICAMA SVOGA RADA


^ Na dne 15. jula održao je Upravni odbor Jugoslovenskog šumarskog
udruženja svoju IV-tu redovnu sjednicu u Beogradu. Odbor je tom prilikom
primljen od Q. Ministra šuma i rudnika, koji je bio ljubazan, pa je
u opširnijem izlaganju prikazao smjernice svoga programa. Iznosimo
ovdje izvještaj o tome primanju.


Predsjednik Udruženja g. ing. Mila n Lenarči ć pozdravlja g.
Ministra naglašujuči, kako je to prvi puta, da je jedan član Udruženja
postao Ministrom šuma. Jugoslovensko šumarsko udruženje čvrsto vjeruje,
da će šumarstvo pod vrhovnim vodstvom g. Ministra dobiti svoju
ispravnu direktivu. Udruženje mu spremno u tu svrhu stavlja na raspolaganje
svoje snage.


G. Ministar Dr. MilanUlmansk i zahvaljuje na pozdravu. Izražava
svoju radost, što Uprava Udruženja dolazi k njemu. Udruženje je
kao neki stručni parlamenat, najviši forum u struci. Uvijek će mu biti
vrlo drago, ako ga taj forum upozori na ono, što eventualno nije dobro
u šumarskoj pohtici, koju je odlučio da provodi. Q. Ministar zatim raščlanjuje
smjernice svog rada na: 1) čisto šumarsko-političke; 2) intencije
u predmetu drvarske industrije i 3) u predmetu personalne politike.
Gospodin Ministar je u glavnom kazao:
1. Hoćemo li provoditi ispravne mjere šumarske politike, to u
prvom redu moramo da znamo, šta i gdje šta imamo. Moramo provesti
inventarisanj e naših šuma. One su kolosalna narodna imovina.
Ministar šuma je kao blagajnik, koji u prvom redu mora da zna, šta
ima u blagajni. Moramo početi, a već smo i počeli sa inventarizacijom
. Taj posao treba da bude proveden što jednostavnijim metodama,
razmjerno brzo, kako bi što skorije došli do odgovora na pitanja o stanju,
snazi i posibilitetu naših šuma. Kod toga ne možemo da radimo po starome
sistemu, jer inače ne bi završili gotovo nikada.
Nećemo to inventarisanje provoditi zato, da u budžetskoj debati
mogu da kažem: učinili smo to i to. Ne. Već to činim zato, da u toj debati
mogu kazati: trebam toliko i toliko kredita, jer su naše šume takove i
takove; ako u njih investiramo to i to, biče dobit takova i tolika, a ako
ne investiramo, biče gubitak tolik i tolik. Odnosno, ako i ja lično to neću
moči da kažem, kazat će to moj nasljednik.


Daljnje pitanje, kojem ću posvetiti naročitu pažnju, to je pitanje
uzurpacij a državnog šumskog zemljišta. S jedne strane se godinama
troše znatne svote na uređivanje bujica i na pošumljavanje, a kad tamo


369
ŠUMARSKI LIST 8/1934 str. 4     <-- 4 -->        PDF

istovremeno se s druge strane po uzurpantiraa stvaraju novi krševi i
golijeti, stvaraju nove bujice, jer se l^rče i uzurpiraju državne šume na
apsolutno šumsliim tlima. Pred nama je golema odgovornost, ako taj
problem ne riješimo. Pitanje je, kako da se presiječe širenje uzurpacija.
Silom se može sve. Ali mi nesmijemo tako. Uzurpanti su također ljudi
i članovi našeg naroda i naše obitelji. Moramo im drugim putem dokazati,
da dalje nesmije tako ići. To je put vaspitanja naroda; nažalost spor.


Stoga želim u predmetu uzurpacija da najprije ustanovim faktično
stanje. Na mjestima, gdje je to stanje spojivo sa interesima šumarstva,
gdje se radi o relativnom šumskom tlu, dati ćemo tome stanju pravnu
sankciju. Nećemo da rušimo kuću, koju si je uzurpant podigao na uzurpiranom
zemljištu, ali ga nesmijemo i nećemo pustiti u daljnje uzurpiranje.
Najstrože ćemo čuvati državnu imovinu. A gdje se radi o apsolutnom
šumskom zemljištu, ondje nema milosti, jer je po srijedi interes
cjeline. Interes pojedinca mora da ustukne i da se podvrgne interesima
cjeline. Provesti ćemo to pa bilo i najstrožim mjerama.


Dakle vidite, gospodo, u predmetu uzurpacija želim, da se stanje
nekako cementira u što povoljnijem obliku. Problem time nije riješen,
jer postoji pitanje unutrašnje kolonizacije . Pri tome moramo razmotriti
i pitati, tko šta treba, i dati mu ondje, gdje to priroda dozvoljava.
Tko treba, neka mu se po mogućnosti dade. Ali nikako nesmije da se
nadijeli onaj, koji već ima dosta. Moramo sirotinju pomoći, moramo da
se ravnamo socijalnim obzirima. Što više imamo ekonomski zdravih
jedinica, to ćemo i svi zajedno biti ekonomski jači.


Šume moramo čuvati od devastacija. Premalo imamo šumarskog
osoblja. Napose to vrijedi za čuvare šuma, koje moramo osposobiti za
službu i dati im autoritet. Početak autoriteta jeste, da lugar stanuje u
šumi u lugarnici, a ne po birtijama. Međutim, za gradnju lugarskih kuća
treba kredita. Opet ću morati u budžetskoj debati da kažem: prije je
bilo šumskih šteta za toliko milijuna, povećanjem kredita smanjuju se
za toliko i toliko puta i t. d.


2. Q. Ministar je zatim prešao na pitanje eksploatacije šuma. Šume
nisu samo ukras prirode već i objekti iskorištavanja. Postavio sam si za
princip: postepeno prelaziti na rad u režiji cako, da sječu i izradu u
državnoj šumi vrši šumar. To se ne može naglo provesti, već pomalo,
najprije na pojedinim manjim objektima. Ministar zatim razlaže problem
vehke i male industrije, problem dugoročnih ugovora, problem eksploatacije
većih suvislih kompleksa i t. d.
3. Q. Ministar zatim iznosi pitanje personalne politike, koje
da je jedno od najdelikatnijih. U interesu cjeline treba postaviti pravoga
čovjeka na pravo mjesto. Proveo sam i namjeravam provesti izvjesna
penzionisanja i premještenja. Što se penzionisanja tiče navadam, da je
zakon prirode, da se rodimo, da rastemo, da kulminiramo i da onda
odemo i prepustimo mjesto mlađima. Osobito je prepuštanje mjesta mlađima
aktuelno danas, kad toliko mladih stoji bez posla. Kažite i kolegama
vani, da sve što u personalnoj politici radim, radim iz čvrstog
principa svrsishodnosti. Hoću da samo momenat najveće stvarnosti i
cjelishodnosti vlada mojim potezima, a napose u personalnom problemu.
Personalnu politiku vodim sam i za istu nosim lično punu odgovornost.
Sa glavnim personalnim promjenama gotov sam, odnosno bit ču doskora
gotov. Zatim stanovito vrijeme neće biti nikakvih većih personalnih
370
ŠUMARSKI LIST 8/1934 str. 5     <-- 5 -->        PDF

promjena, jer je potrebno, da se osoblje smiri i prione radu, koji nas na
svaliom Icoralcu čeka.


Q. Ministar zatim spominje, kako je izložio samo nekoliko aktuelnijih
problema, na kojima sada koncentriše svoj rad. Problema ima još
mnogo. Ali nije dobro rascjepkati snage na odviše strana. G. Ministar
zatim još jednom moli Jugoslovensko šumarsko udruženje, da ga podupire
u njegovim nastojanjima. Ujedno poziva prisutne, da mu otvoreno i bez
ustezanja kažu svoja mišljenja.
Predsjednik ing. Mila n Lenarči ć toplo zhvaljuje Q. Ministru.
Naglašava, kako je šumarstvo ranije stradavalo uslijed toga, što se je
politika uplitala u struku i politički motivi bili često jači od stručnih.


Potpredsjednik ing. Josi p Qriinwal d spominje, kako je proglas


(j. Ministra, koji je izdao kod svoga nastupa, naišao na topao prijem
šumarskog osoblja. Razlaže, kako je šumarska struka često bila zapostavljana.
Ali ne s pravom. Jer naša je struka i baš ovo naše Jugoslovensko
šumarsko udruženje u poredbi sa ostalim strukama jedino imalo
odvažnosti da u svojim redovima provede čišćenje u interesu ugleda
struke u širokim narodnim slojevima.
Potpredsjednik inspektor Milo š Ćirkovi ć skreće pažnju Q.
Ministra na problem raseljavanja u Južnoj Srbiji.
Odbornik ing. Milan Manojlović govori o potrebama pošum-
Ijavanja krša.


Q. Ministar Dr. Mila n Ulmansk i zahvaljuje. Razlaže, kako
pošumljavnje krša zahtijeva velikih novčanih sretstava. Treba postepeno
postići, da sam narod vrši pošumljavanie. Govori zatim o potrebi
diobe zemljišta na kršu uz obavezu pošumljavanja. Ali prvo je: suzbiti
stvaranje krša ondje, gdje još postoji šuma.
Time je primanje kod G. Ministra dne 15. jula o. g. završeno.


Dolaskom G. Dr. Milana Ulmanskog za Ministra šuma počima
novo doba u šumarskoj politici i šumarstvu naše države. Jugoslovensko
šumarsko udruženje prima tu promjenu sa radošću, gledajući u
njoj dobre auspicije i početak bolje budućnosti šumarstva Jugoslavije.


Kako smo informirani, G. Ministar namjerava uskoro riješiti širokim
zahvatima i pitanje nezaposlenosti naših mladih šumarskih inženjera.
Već je odobren (izvan državnog budžeta) vanredan kredit od dva i pol
milijuna Dinara za radove oko inventarisanja drž. šuma, na kojima je
zaposleno oko 40 nezaposlenih šumarskih inženjera. Osim toga 20 šum.
inženjera uposleno je kod državnog preduzeća Šipad, kako bi se upoznali
sa šumsko-industrijskim radovima; oko 20 šum. inženjera ušlo je u redovnu
drž. službu. Ostatak će biti upotrijebljen kod provedbe radova oko
kolonizacije u Bosni, kod sudova za razgraničavanje drž. šuma u Srbiji
i kod drvne industrije putem strikne primjene §-a 77 Zakona o šumama
i t. d.


Nacrt Uredbe o reorganizaciji šumarske struke (prema § 55 fin. zak.
za 1934/35 g.) već je u Ministarstvu izrađen. Ta uredba ima da dade
novi polet državnom šumarstvu. Doskora će se pristupiti i rješavanju problema
Imovnih općina.


Vjerujemo, da smo u šumarstvu naše otadžbine na pragu novog
doba. Pozivamo sve članove našeg Udruženja, da što zdušnije podupru
ti! akciju obnove i napretka šumarstva.


..20.!..´..8.. šumarsko udruženje.