DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1934 str. 56     <-- 56 -->        PDF

Balvanović Ivan, rač. inspektor 6 grupe od Dir. šuma Banjaluka k Dir.
šuma u Sarajevu;
Ivić inž. Martin, šum. pristav 8 grupe od Dir. šuma iz Sarajeva za šefa
šum. uprave u Srebrenicu;
Ivanović inž. Strahija, šum. pristav 8 grupe od Direkcije šuma u SkopIJu
Kr. Banskoj upravi u Skoplje;
Klimov inž. Vasilije, šum. pristav 8 grupe od Dir. šuma Skoplje, za šefa
šum. uprave u Štip;
Ivanov inž. Mihajlo, kontr. čin. od šum. uprave Foča, k šum. upravi
u Banjaluku;


Umirovljeni su:


Ci vi dini Aleksandar, rač. inspektor . grupe I. stepena kod računovodstva
Direkcije šuma na Sušaku;
Zari ć Blago j e, viši tehnički manipulant 7 grupe kod prometne uprave drž.
šumske željeznice Usora-Pribinić.
Živa no vi ć inž. Živko viši savjetnik 4 grupe 2 stepena kod Dir. šuma
Petrovaradinske im. općine Sr. Mitrovica.


Gradsko načelstvo Vršac


OGLASI


Broj 9894/1934.


OBJAVA STEČAJA.


Na osnovi 131 § Zakona o šumama i naređenja Ministarstva šuma i rudnika
br. 11320/933 i 13510/932 kao i nar. Kr. Banske uprave III. br. 21.240/1932 i odluke
gradskog odbora zap. br. 84 sav. 6093/934, ovim se raspisuje stečaj za postavljanje
stručne šumske Uprave za gradsku šumu.


Ovo mesto ima se popuniti u smislu gore citiranog člana zakona o šumama i
odnosnih naređenja Ministarstva šuma i îudnika privremeno, bez sistemizovanih beriva
i po pogodbi.


Na ovo mesto mogu se ponuditi samo lica koja su svršila šumarski fakultet i
položila praktični ispit za samostalno vođenje šumarskog gospodarstva. Prilikom stavljanja
ponude svaki reflektant je dužan dokazati da ima gore navedeno osposobljenje i
ako je državni činovnik odobrenje od nadležne vlasti.


Svaki kompetent ima da naznači godišnji honorar za koji je voljan vršiti stručnu
upravu nad gradskom šumom bez prava na ikakovu drugu nagradu ili putne troškove.
Rok za podnošenje ponuda je do zaključno 31 jula 1934 god. Otkazni rok s
obadve strane je šest meseci.


Iz sednice Saveta grada Vršca, održane 14 juna 1934 god.


Štampilj: Za gradskog načelnika vel. beležnik (potpis nečitljiv).


366
ŠUMARSKI LIST 7/1934 str. 57     <-- 57 -->        PDF

NATJEČAJ.


Opština Imotski raspisuje natječaj na mjesto šumarskog stručnjaka. Natjecati se
mogu samo oni, koji imaju šumarski fakultet. — Plata 800.— putni paušal 600.— Din.
mjesečno.


Oni, koji se žele natjecati i mogu tražiti od ove opštine detaljni natječaj.


Br. 4868 dne 6. 01 1934 Opštinska Uprava Imotski, Primorska banovina.


NASICKA TVORNICA
\ TANINA I PAROPILA


! D. D.


Centrala Zagreb


Marullćev trg broj 1S.


Uprava gospodarstva ! šumarstva :KKNDIJA NAŠICE!, SLAVONIJA.


gospodarska i šumarska industrija d. d. Proizvodl , eksportlra sveko ] ik e


U Zagrebu gospodarske i Šumske proizvode


Šumsk a industrije*


Filipa Deutschst Sinovi


Vrhovčeva ulica 1 ZAGREB Telefon broj 30>47


Parna pilana u Turopolju.


Export najfinije hrastovine. Na skladištu ima velike količine potpuno suve hrastove gradje svih dimenzjia
Utemeljeno godine 1860. Utemeljeno godine 1860.


367
ŠUMARSKI LIST 7/1934 str. 58     <-- 58 -->        PDF

.: .. . A N . .. .:


19501 Zastor iz madrasa
vrlo dobar u pranju. Sa
utkivom u crvenoj, zelenoj
i plavoj boji, širina
45X240 cm. veličina dra19502
Zidni sac iz pamučnog
tkiva, veličina 70X175
iz .luttc-smyriie, imite, u
Din 86—
19503 Prestirač pred krevet
vrlo lijepim bojama na
obadvije strane jednak, vel.
50X100 cm Din 52—
perije 50X160 cm.
Din 76—
19507 Poplun, s jedne i
s druge strane jednobojni
glot. izrađen strojem sa
dobrom vatom, u boji bordo
sa žutim, bordo sa plavim
ili bordo sa fres. vel.
120X185 cm Din 120—
19508 Poplun iz glota. s
jedne strane šaren, s druge
jednobojan, sa dobrom
bijelom vatom, sa strojem
izrađen, u boji plavo, žuto,
ljubičasto i fres. veličina
128X185 cm Din 240—
19509 Pokrivač pamučni u
boji drap, vrlo praktična
boja. veličina 120X180 cm
Din 48—


19504 Zidni sag. iz jute-19506 Sag iz špag
smvrna. u pravim perzijnim
bordurama. š
skim uzorcima, vel. 80X180
cm. Din 140.—


19510 Pokrivač pamučni, u Pokrivač
boji drap, vrlo praktična raznim lijepim
boja, vel. 130X190 cm . 130X1B0 cm


Din 78—


19512 Garnitura za kre19513
Garnitura za kre- 19514 Pokrivač pamuč- 19515 Pokrivač Damuč- 19516 Pokrivač »Tigar« 19517 Slamni
vete, sastoieći se iz vete, iz gobelin tkiva, ni u sivoj boii sa nla- ni u tamno sivoj boii u sivoj boji sa bordu- veličina:
dva krevetna pokrivasastoieći
se iz dva vom ili zelenom bor- sa bordurom. veličina rom. vel 120X180 cm 110X180 cm
ča i jednoga stolnjaka, krevetna pokrivača i durom. vel. 130X175´cm 120X190 cm Din 35— Din 38.— 110X190 cm
iz dobrog pamuka u jednog stolnjaka. u lije- Din 32—
crvenkastoj ili zelenka


mm zeienkasti-.. niav- Mušterijama izvan Zagreba šaljemo na zahtjev besplatni naš giavni katalog,


stoj boii Din 230—


kastim 1 crvenkastim dajemo pregled o 3857 vrsta razne robe. - Jamčimo za jem


bolama Din 340. _