DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1934 str. 45     <-- 45 -->        PDF

........ ....., ....... ......... ... ...... ...... . ........, .. .......
....... ......... y .....


Kao ... ce .. ........ ...., ....... ... ..... ......... ...... ...........
. ............. ......, .... .. y .... .. .........., a .... ......... ........
je .... ... ...... ........ ......... ........ je .... .......... .... .........
............ .... . ..... ............ y ........ ....., a ....... je, .. ce
...... ....... .... ... ......... ......... ...... ......... ... ce ... ....
.. .. . ..... ...... ........ ........... . ..... ......, .... je ....... .....
. ...... ....... To .. ... .......... ... ...... ..... ..... je ...... y .....
...... y ......... ........ ... 348 ........, a ...... ...... ...... 271 .....
. ....., ...... ce ..... ......... . ........... ...... je ......... . .....
........ .... je ........ . ....., .... ... .... ........... ......., ... .. ...
....... ..... ......., ......... ..... ......... . .. ., a .. je ....... ..
..... ......


.. ..... ..... .... ..... ......... ..... ......... ........, ... ....
..... ......... ....., a ........ ....., .... ce .... ........ ..... .... ......
.... ..... je ... 130 .......


.... ..... ...........


IZ UDRUŽENJA


IZVADAK IZ ZAPISNIKA


III.
sjednice Upravnog odbora Jugoslovenskog šumarskog udruženja, koja je održana
dne 16. aprila 1934. godine u Beogradu.
Prisutni: pretsjcdnik ing. Mila n L e n a r č i ć, potpredsjednik: Ing. Josi p
Grünwald, tajnik: Nikola NeidhaMt, blagajnik: Dragultin H r a d i 1,
odbornici: Dr. Josip B a 1 e n, ing. F. Pahermik, ing. P. Rohr, ing. D. Jasić,
ing. B. M a n o j 1 o v i ć, ing. J. Borošić, Dr. D. P e t r o v i ć, ing. J. S a v i ć, ing.


I. S mi laj, ing. P. Prpić, ing. O. M i k 1 a u.
1) Čita se zapisnik sjednice održane dne 4. februara.


Ovjerovljuju gg. Dr. Petrović i ing. Miklau.


2) Zaključuje se projekat Uredbe za reorganizaciju Ministarstva šuma, koju je


sastavio g. odbornik ing. S. Baranac razmnožiti, odaslati svim odbornicima s time, da
užem odboru dostave svoje primjetbe u roku od 14 dana. Uži odbor je za taj predmet
izabran na prošloj sjednici. Naredna sjednica Upravnog odbora provesti će debatu po
predmetu na temelju izvještaja užeg odbora, koji će se zamoliti da predmet što
skorije razmotri.


Zaključuje se, platiti iz društvenih sredstava trošak prepisivanja, koji je do
sada po tome predmetu učinjen po g. ing. Barancu.
3) Zaključuje se tražiti od Praštedione isplatu društvenog novca makar i u
obrocima.


4) Tajnik izvještava, da su do sada stigle od tri podružnice primjetbe na
projekat novih Pravila (vidi Šumarski List 1932 god. str. 271). Izvještava o važnijim
promjenama, koje podružnice predlažu.


Među važnijim promjenama Sarajevska podružnica predlaže, da se predvidi
obligatno članstvo u podružnicama t. j . svaki član udruženja sa teritorije, na kojoj


H55
ŠUMARSKI LIST 7/1934 str. 46     <-- 46 -->        PDF

Je pravovaljano osnovana podružnica, mora biti članom podružnice. Članovi iz banovina,


u kojima još nema podružnica da se mogu začlaniti u susjedne podružnice.


Banjalučka podružnica predlaže također odbligatno članstvo u podružnicama.


Beogradska podružnica medu važnijim promjenama predlaže: a) da Beogradska


podružnica može u hitnim slučajevima samostalno zastupati Udruženje, a njen pret


sjednik da se ima obavezano birati za potpredsjednika Jugoslovenskog šumarskog


udruženja; c) samo 5 odbornika Udruženja da bira iQlavna skupština, ostale da dele


giraju podružnice, svaka po jednoga; d) da urednik Šumarskog Lista ne mora biti sa


svojim boravištem u Zagrebu; e) da se promijene §§ glede isključenja članova; f) da


se nadopune §§ glede izdavanja stručnih knjiga; g) da se osim podružnica predvide


još i sekcije kao prvi stepen u organizaciji Udruženja, Sekcije bi obuhvatale područja


jednog ili više susjednih srezova unutar podružnice.


Sve spomenute tri podružnice osim toga predlažu, da mogu redovnim članovima


biti ne samo stručnjaci, već i nestručni činovnici resora Ministarstva šuma.


Zaključuje se urgirati ostale podružnice, da dostave svoje primjetbe, pa će


Upravni odbor, tek kad sve podružnice dadu mišljenja, uzeti predmet u pretres.


5) Na prcdlog Beogradske podružnice se zaključuje, poslati Ministarstu šuma
pretstavku, kojom se traži povišenje putnih paušala za državne šum. uprave tako,
da se paušal povisi za I kategoriju bar na 1000 Dinara za II kategoriju bar na 900 Dinara
i za ... 800 Dinara.


6) Na predlog Beogradske podružnice se zaključuje poslati Ministarstvu šuma
obrazloženu rezoluciju, da se za odmjeravanje godišnjeg odmora priznaju državnim
činovnicima i ratne godine. Osim toga će se uputiti nadležnima predstavka uopće o
priznavanju ratnih godina službe.


7) Tajnik izvještava o predstavci tag. T. Đurđica u predmetu uproštavanja šu


marske administracije.


Zaključuje se raspravljati o predmetu u vezi sa pitanjem reorganizacije uprave


sa državnim šumama, koja je sada aktuelna.


8) Tajnik čita molbu za potporu udove Kern.


Zaključuje se dodijeliti potporu od 20O Din.


9) Cita se slijedeći odgovor Ministarstva šuma na pretstavku Udruženja, štam


panu u Šumarskom Listu 1934. god. str. 119. »Jugoslove tiskom šumarskom
udruženju , Zagreb. U vezi Vaše predstavke Br. 83 od 4. februara 1934. god.
čast je izvijestiti Udruženje da je u Finansijski zakon za 1934/35 ušlo ovlašćenje za g.
Ministara šuma i rudnika, da se ima izraditi Uredba o organizaciji Ministarstva
šuma i rudnika na bazi potpunog izdvajanja samostalne uprave državnih šuma, gdje
će biti predviđeno sukcesivno uvođenje iskorišćavanja državnih šuma u sopstvenoj
režiji u smislu predloga Udruženja.


Sledstveno tome vršiće se i postepeno likvidiranje eksploatacije državnih šuma
putem dugoročnih ugovora u koliko i kada ugovorne odredbe i dani momenti i prilike
to budu iziskivale i dozvoljavale«.


Odgovor se uzima na znanje.


10) Cita se slijedeći odgovor Ministarstva šuma:


»Jugoslovenskom šumarskom udruženju, Zagreb. Na molbu
toga Udruženja broj 102 od 7 II 1934 čast je Odelenju za šumarstvo Ministarstva šuma
i rudnika izvestiti, da su po čl. 2 Uredbe o izvođenju javnih radova za pobijanje nezaposlenosti
kao javni radovi predviđeni i radovi na uređenju bujica i pošumljavanju
goleti, pa se i ovi radovi mogu obavljati iz kredita odobrenih za suzbijanje bezposlice.


Međutim Ministarstvo šuma i rudnika nije u mogućnosti da upliviše na samu
razdeobu tih kredita, jer je odredbom čl. 4. iste Uredbe stavljeno u dužnost sreskim
odborima za javne radove da utvrđuju potrebe javnih radova u svome srezu, a banovinski
odbori su nadležni da vrše raspored samih radova.


356
ŠUMARSKI LIST 7/1934 str. 47     <-- 47 -->        PDF

Prema tome iz sredstava za javne radove mogu se vršiti šumarski radovi samoonda,
ako to sreski, odnosno banovinski odbori prema mesnim prilikama nadu za
shodno.«


Odgovor se uzima na znanje.


11) Tajnik čita tajnički izvještaj, koji se uzima na znanje.


12) Čita se predlog Beogradske podružnice, kojim se predlaže, da se Udruženje
zauzme glede isplaćivanja razlike po § 259.


Pošto je predmet riješen finansijskim zakonom za 1934/35 god. zaključuje se
da nije potrebno ponovo uputiti predstavku nadležnima. (Vidi po istom predmetu
predstavku u Šum. Listu 1933 god. str. 673).


13) čita se predlog da se propaganda šumarstva povede u listu »Težak« Srpskog
poljoprivrednog društva.
Prihvaća se predlog i zaključuje se dostaviti ga g. ing. Mikla-u kao referentu za
propagandu.
14) Tajnik izvještava, da je na prošloj sjednici izabrani uži odbor sastavio
slijedeću predstavku u predmetu imovnih općina i predao ju Ministru šuma i rudnika:


»Gospodine Ministre.
Jugoslovensko šumarsko udruženje, koje imade dužnost, da s jedne strane kao
stručno šumarsko udruženje vodi računa o svim prilikama šumarstva u našoj državi,
koje mogu imati odlučnog upliva na boljitak naroda, a s druge strane kao staleško
udruženje da čuva i brani interese svojih članova, pretreslo je na svojoj glavnoj godišnjoj
skupštini, održanoj 3 septembra 1933 god. u Banja-Luci očajno stanje imovnih
općina, te je u vezi sa nacrtom Zakona o imovnim općinama sastavljenom u Ministarstvu
šuma i rudnika donijelo jednoglasno rezoluciju, koja je dostavljena i Gospodinu
Ministru šuma i rudnika. U toj rezoluciji stoji Udruženje u glavnom na stanovištu
spomenutog nacrta Zakona o imovnim općinama, te traži prvenstveno za sve imovne
općine sniženje poreza i ostalih javnih daća kao i djelomičan oprost od istih, dok u
pitanju stručne uprave stoji na stanovištu suprotnom od nacrta Zakona i traži potpuno
podržavljenje iste, t. j . traži integralnu provedbu naredbe Ministra šuma i rudnika
od 4. maja 1922. godine Br. 13.054 time, da država izravno plaća troškove te uprave,
koje će joj imovne općine refundirati prema njihovoj finacijalnoj mogućnosti.
Na tu rezoluciju Udruženje je dobilo odgovor Ministarstva šuma i rudnika
Odelenje za šumarstvo od 3 novembra 1933 god. Br. 22i210, u kom odgovoru Ministarstvo
predlaže Udruženju da sastavi svoj nacrt Zakona u smislu zaključka glavne skupštine
udruženja; ujedno saopćuje Udruženju da ne može akceptirati zahtjev tač. 1.
rezolucije o plaćanju troškova uprave sa strane države, koje bi joj imovne općine imale
refundirati prema finansijalnoj mogućnosti. U istom odgovoru Ministarstvo priznaje
da je današnje stanje imovnih općina u svakom pogledu postalo neodrživo, pa preporuča
Jugoslovenskom šumarskom udruženju da zainteresuje i gg. narodne poslanike i
senatore sa područja imovnih općina za to pitanje da se ono na bilo koji način
krene s mrtve tačke.
Upravni odbor Jugoslovenskog šumarskog udruženja na svojoj sjednici od 4
februara 1934 god. uzeo je u pretres gornji odgovor Ministarstva šuma i rudnika, te
je došao do uvjerenja da nije shodno ni potrebno kraj nekoliko postojećih nacrta
Zakona sastavljati još jedan novi nacrt, već je zaključio da posebna deputacija članova
upravnog odbora posjeti Vas, Gospodine Ministre, i da Vas zamoli da svojim moćnim
uplivom uznastojite da se riješavanje očajnog stanja imovnih općina zbilja krene sa
mrtve tačke, što prije, jer je današnje stanje neodrživo, pa da se kod toga riješavanja
imovne općine u prvom redu odterete sniženjem odnosno djelomičnim oprostom javnih
daća, koje one prema danšnjim njihovim prihodima apsolutno nisu u stanju plaćati,
a osoblje stručne uprave da se obezbjedi integralnom provedbom naredbe Gospodina
Ministra šuma i rudnika od 4 maja 1922 god. Br. 13054, t. j . da osoblje stručne uprave


357